Άρθρο 20 – Εθνικό δημοψήφισμα

Η παράγραφος 7 του άρθρου 19 του ν. 4023/2011 αντικαθίσταται ως εξής :

«7. Ο γενικός οριστικός πίνακας αποτελεσμάτων, στον οποίο περιλαμβάνονται και οι αντίστοιχοι πίνακες από τα αρμόδια Πρωτοδικεία κάθε εκλογικής περιφέρειας, καθώς και τα αποτελέσματα των εκλογικών τμημάτων εξωτερικού, δημοσιεύεται με φροντίδα του Υπουργού Εσωτερικών στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.»