Άρθρο 17 – Προσθήκη εδαφίου στη παραγράφο 1 του άρθρου 99 π.δ. 26/2012 – Συμμετοχή στην κατανομή των εδρών

1. Στο τέλος της παραγράφου 1 του άρθρου 99 προστίθεται εδάφιο:
«Στον ανωτέρω αριθμό εγκύρων ψηφοδελτίων καθώς και στον αριθμό των ψηφοδελτίων που έλαβαν οι συνδυασμοί κομμάτων και οι συνδυασμοί συνασπισμών κομμάτων συμπεριλαμβάνονται οι ψήφοι που συγκέντρωσαν αυτοί στα εκλογικά τμήματα εξωτερικού.»