Άρθρο 14 – Αντιπρόσωποι κομμάτων – Επιτροπών υποστήριξης

1. Κάθε κόμμα ή συνασπισμός κομμάτων έχει δικαίωμα να διορίσει από έναν (1) αντιπρόσωπο και έναν (1) αναπληρωτή του σε κάθε ελληνική διπλωματική αρχή ή σε κάθε εκλογικό τμήμα, εφόσον στην οικεία διπλωματική περιφέρεια έχουν δημιουργηθεί περισσότερα του ενός εκλογικά τμήματα. Το ίδιο δικαίωμα έχουν και οι επιτροπές υποστήριξης του άρθρου 10 του ν. 4023/2011, στην περίπτωση διεξαγωγής εθνικού δημοψηφίσματος. Οι αντιπρόσωποι αυτοί έχουν τα δικαιώματα της παραγράφου 1 του άρθρου 88 του π.δ. 26/2012.

2. Ο διορισμός γίνεται με έγγραφη δήλωση του αρχηγού του κόμματος ή της διευθύνουσας επιτροπής του, απευθείας προς τον προϊστάμενο της οικείας ελληνικής διπλωματικής αρχής. Αυτοί που διορίζονται αντιπρόσωποι κομμάτων ή συνασπισμών κομμάτων και οι αναπληρωτές τους είναι υποχρεωμένοι να έχουν μαζί τους επίσημο αντίγραφο του εγγράφου διορισμού τους εγγράφου και να το επιδεικνύουν, όταν αυτό ζητείται, στις αρμόδιες ελληνικές αρχές της αλλοδαπής και στις εφορευτικές επιτροπές.

3. Οι αντιπρόσωποι των κομμάτων και οι αναπληρωτές τους ψηφίζουν στο εκλογικό τμήμα στο οποίο έχουν διοριστεί, μόνο εφόσον είναι εγγεγραμμένοι στον οικείο ειδικό εκλογικό κατάλογο.