Άρθρο 12 – Γνωστοποίηση υποψήφιων συνδυασμών – Πρόγραμμα εκλογής

1. Οι υποψήφιοι κατά ψηφοδέλτια επικρατείας κομμάτων και συνασπισμών συνεργαζόμενων κομμάτων, που έχουν ανακηρυχθεί από το αρμόδιο δικαστήριο γνωστοποιούνται αμέσως, από το Υπουργείο Εσωτερικών στις ελληνικές διπλωματικές αρχές.
2. Οι ελληνικές διπλωματικές αρχές, μόλις περιέλθει σε αυτές η γνωστοποίηση της προηγούμενης παραγράφου, εκδίδουν αμέσως το πρόγραμμα της εκλογής, το οποίο γνωστοποιείται με κάθε πρόσφορο μέσο και αναρτάται υποχρεωτικά σε εμφανή σημεία του καταστήματος της οικείας αρχής και, εφόσον είναι εφικτό, όλων των καταστημάτων ψηφοφορίας. Στο πρόγραμμα της εκλογής αναφέρονται ακριβώς, η ημέρα της ψηφοφορίας, οι ώρες έναρξης και λήξης της, τα εκλογικά τμήματα και καταστήματα ψηφοφορίας που ορίστηκαν και οι συνδυασμοί που ανακηρύχτηκαν. Η γνωστοποίηση του προγράμματος της εκλογής συντελείται πέντε (5) τουλάχιστον ημέρες πριν από την ημέρα της ψηφοφορίας.
3. Η ανωτέρω γνωστοποίηση μπορεί να γίνει και με αποστολή μηνύματος ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στους εκλογείς από το Υπουργείο Εσωτερικών.