Άρθρο 05 – Ενσωμάτωση αιτήσεων και λοιπών μεταβολών στον βασικό εκλογικό κατάλογο

1. Οι βασικοί εκλογικοί κατάλογοι ενημερώνονται με βάση τις αιτήσεις των εκλογέων καθώς και τις τυχόν μεταβολές επί αυτών, μόλις αυτές επιβεβαιωθούν. Η ενσωμάτωσή τους πραγματοποιείται στην επόμενη αναθεώρηση των βασικών εκλογικών καταλόγων.
2. Στους βασικούς εκλογικούς καταλόγους τίθεται ή αφαιρείται αναλόγως ειδική σήμανση σε όσους εκλογείς έχουν επιβεβαιωμένη αίτηση του άρθρου 4 του παρόντος ή αναστολή της αίτησής τους.
3. Το Υπουργείο Εσωτερικών επικαιροποιεί τους ειδικούς εκλογικούς καταλόγους εξωτερικού με βάση τυχόν μεταβολές που επέρχονται στους εκλογείς στους βασικούς εκλογικούς καταλόγους.
4. Εγγραφές, μεταβολές, αναστολές ή διαγραφές αιτήσεων που λαμβάνουν χώρα μετά την τρίτη (3η) ημέρα από την έναρξη της προεκλογικής περιόδου κατά το άρθρο 31 του π.δ. 26/2012, ενημερώνονται μετά το πέρας των εκλογών.