Άρθρο 13 – Τρόπος ψηφοφορίας

1. Την ορισμένη για την ψηφοφορία ημέρα, οι εκλογείς προσέρχονται στο κατάστημα ψηφοφορίας του οικείου εκλογικού τμήματος και παρουσιάζονται στην εφορευτική επιτροπή, η οποία αναγνωρίζει την ταυτότητά τους, βάσει της ελληνικής αστυνομικής ταυτότητας ή του ελληνικού διαβατηρίου τους, και επαληθεύει την εγγραφή τους στους ειδικούς εκλογικούς καταλόγους εξωτερικού του άρθρου 3 του παρόντος.

2. Σε κάθε εκλογέα, η εφορευτική επιτροπή παραδίδει ένα φάκελο μονογραφημένο από τον αντιπρόσωπο της δικαστικής αρχής και σφραγισμένο με τη σφραγίδα της επιτροπής, πλήρη σειρά εντύπων ψηφοδελτίων και ένα μη έντυπο (λευκό) ψηφοδέλτιο.
3. Στη συνέχεια, ο εκλογέας οφείλει να αποσυρθεί στον ειδικό ξεχωριστό χώρο, με τρόπο ώστε να μην τον βλέπουν και εκεί κλείνει μυστικά μέσα στο φάκελο που του έχει δώσει η εφορευτική επιτροπή, το ψηφοδέλτιο της εκλογής του. Ο εκλογέας, αφού κολλήσει καλά το φάκελο, επιστρέφει στην εφορευτική επιτροπή και τον επιδεικνύει στα μέλη της και στους λοιπούς παρισταμένους, ώστε να είναι βέβαιο ότι κρατάει έναν μόνο φάκελο και ύστερα τον ρίχνει στην κάλπη.
4. Όταν λήξει η ψηφοφορία, κηρύσσεται η περάτωσή της από την εφορευτική επιτροπή και κλείνονται οι πόρτες του καταστήματος ψηφοφορίας. Αμέσως μετά, ανοίγεται η κάλπη και αριθμούνται χωρίς να ανοιχτούν οι φάκελοι, που περιέχονται σε αυτήν. Η αρίθμηση των φακέλων γίνεται κατά τη σειρά εξαγωγής τους από την κάλπη. Το αποτέλεσμα της αρίθμησης γράφεται ολογράφως στο κατά την επόμενη παράγραφο πρακτικό της επιτροπής, που συντάσσεται μετά τη λήξη της ψηφοφορίας. Στο ίδιο αυτό πρακτικό γράφεται επίσης, ολογράφως και ο συνολικός αριθμός των εκλογέων που ψήφισαν στο εκλογικό τμήμα, όπως αυτός προκύπτει από το πρωτόκολλο της ψηφοφορίας.

5. Τόσο πριν από την έναρξη της ψηφοφορίας όσο και αμέσως μετά τη λήξη της, συντάσσονται από την εφορευτική επιτροπή σχετικά πρακτικά. Πρακτικό συντάσσεται και κατά τη διάρκεια της ψηφοφορίας για κάθε θέμα σχετικό με τη διεξαγωγή της, που κατά την κρίση της εφορευτικής επιτροπής πρέπει να μνημονευθεί. Με τη λήξη της ψηφοφορίας κλείνεται και υπογράφεται από την εφορευτική επιτροπή το πρωτόκολλο της ψηφοφορίας. Με φροντίδα της εφορευτικής επιτροπής, κλείνονται καλά μέσα σε ειδικό σάκο όλα τα στοιχεία της ψηφοφορίας. Ο σάκος σφραγίζεται, σύμφωνα με όσα προβλέπονται στην παράγραφο 1 του άρθρου 94 του π.δ.26/2012. Ο αντιπρόσωπος της δικαστικής αρχής ενημερώνει αμέσως τον αρμόδιο επόπτη εκλογών για το πέρας της ψηφοφορίας και παραδίδει στην οικεία ελληνική διπλωματική αρχή σημείωμα της εφορευτικής επιτροπής στο οποίο αναγράφεται ο συνολικός αριθμός των εκλογέων που ψήφισαν στο εκλογικό τμήμα, όπως αυτός προκύπτει από το πρωτόκολλο ψηφοφορίας. Ο αντιπρόσωπος της δικαστικής αρχής παραλαμβάνει τον σάκο και τον μεταφέρει ο ίδιος με ευθύνη του αμέσως αεροπορικώς στην Αθήνα και τον παραδίδει με απόδειξη στην Κεντρική Εφορευτική Επιτροπή Εκλογέων Εξωτερικού (ΚΕφΕΕΕ) του άρθρου 16 του παρόντος, που εδρεύει στο Εφετείο Αθηνών.

Σε περίπτωση που δικαστικός αντιπρόσωπος έχει οριστεί από πρόσωπα που προβλέπονται στο δεύτερο εδάφιο της παραγράφου 1 του άρθρου 8 του παρόντος, ο σάκος παραδίδεται από αυτόν στον επόπτη εκλογών. Στην περίπτωση αυτή, ο σάκος μεταφέρεται και παραδίδεται στην ΚΕφΕΕΕ από τον ίδιο τον επόπτη εκλογών με ευθύνη του.