Άρθρο 06 – Ψηφοφορία Ναυτικών

1. Έλληνες ναυτικοί, που είναι εγγεγραμμένοι σε εκλογικό κατάλογο δήμου της χώρας, δύνανται να ψηφίσουν εκτός της ελληνικής επικρατείας, σύμφωνα με τους όρους του παρόντος κεφαλαίου, ακόμη και εάν δεν έχουν περιληφθεί στους ειδικούς εκλογικούς καταλόγους εξωτερικού. Οι εκλογείς αυτοί ψηφίζουν προσκομίζοντας επιπλέον των λοιπών απαιτούμενων δικαιολογητικών το ναυτικό τους φυλλάδιο στο πλησιέστερο εκλογικό τμήμα της περιφέρειας της οικείας πρεσβείας ή προξενείου, καθ` υπέρβαση του αριθμού των εγγεγραμμένων σε αυτό εκλογέων. Για τους εκλογείς αυτούς γίνεται ειδική μνεία στο βιβλίο πρακτικών της εφορευτικής επιτροπής και στο πρωτόκολλο ψηφοφορίας. Σε περίπτωση που κάποιος ψηφίσει χωρίς να έχει το δικαίωμα αυτό, υπόκειται στις κυρώσεις που προβλέπει η παράγραφος 1ζ του άρθρου 119 του π.δ. 26/2012.

  • 12 Νοεμβρίου 2019, 13:17 | ΔΗΜΗΤΡΗΣ

    Οι Ναυτικοί πρέπει να εγγράφονται σε ειδικό εκλογικό καταλογο ναυτικών με τον ίδιο τρόπο που θα εγγράφονται και οι έλληνες εξωτερικού