Άρθρο 32

1. Όπου στο ν. 4548/18 και στο ν. 4601/2019 γίνεται αναφορά σε έλεγχο νομιμότητας, έλεγχο πληρότητας, έγκριση ή εγκριτική απόφαση της Περιφέρειας, Περιφερειακής Ενότητας ή του Περιφερειάρχη νοείται πλέον έλεγχος της αρμόδιας για τον υπόχρεο Υ.Γ.Ε.ΜΗ. και απόφαση του Προϊσταμένου αυτής.

2. Όπου γίνεται αναφορά στο ν. 3419/2005 νοείται ο παρών νόμος από την έναρξη ισχύος του, καταργουμένου του Ν 3419/2005.

 • άρθρο 32 1 & προσθήκη 3ης παραγράφου
  1. Έλεγχο πληρότητας και νομιμότητας τροποποιήσεων ή μετασχηματισμών Ν. 4601/2019 θα κάνουν οι Υ.ΓΕΜΗ;

  Πρόταση Προσθήκης και 3ης παραγράφου στο Άρθρο 32 η οποία θα έχει ως εξής :

  3. Η διεξαγωγή κατ’ έτος 2 Συνεδρίων (ένα/ εξάμηνο), όπου θα συμμετέχουν όλοι οι αρμόδιοι/υπεύθυνοι Γ.Ε.ΜΗ. (π.χ. Αιρετοί & υπάλληλοι Υ.Γ.Ε.ΜΗ. ), καθώς και εκπρόσωποι της ΚΕΕΕ και του Υπουργείου Ανάπτυξης & Επενδύσεων Συμπληρωματικά η παρουσία νομικού συμβούλου είναι επιβεβλημένη για τις περιπτώσεις εκείνες που οι προτάσεις των συμμετεχόντων συνέδρων μπορεί να οδηγήσουν σε νομικά ατοπήματα.
  Σκοπός των Συνεδρίων θα είναι:
  1. Συγκέντρωση των προβλημάτων (νομικών, διαχειριστικών) με στόχο την ανατροφοδότηση της ΚΕΕΕ κ του Υπουργείου για τα ανακύπτοντα προβλήματα.
  2. Συγκέντρωση προτάσεων, ιδεών και ανάδειξη πιθανών ορθών πρακτικών, που θα προωθούνται άμεσα σε ΚΕΕΕ και Υπουργείο.
  3. Συγκρότηση Επιτροπής Παρακολούθησης (monitoring group), η οποία θα αποτελείται από εκπροσώπους της ΚΕΕΕ και του Υπουργείου, καθώς και εκπροσώπους υπαλλήλων των Υ.Γ.ΕΜΗ. Η ανάδειξη των τελευταίων θα προκύπτει μέσα από διαδικασία μεταξύ των συνέδρων-υπαλλήλων.
  • Η θητεία της Επιτροπής θα είναι δοκιμαστική για ένα χρόνο, προκειμένου να ελεγχθεί η αποτελεσματικότητα της.
  • Η δημιουργία της Επιτροπής αποσκοπεί στη ύπαρξη ενός ευέλικτου οργάνου/συνομιλητή με το Υπουργείο κ την ΚΕΕΕ (εκ των πραγμάτων θεωρείται δύσκολη η επικοινωνία τους με 59 Υ.Γ.Ε.ΜΗ.)

 • 20 Σεπτεμβρίου 2019, 10:53 | ΖΗΣΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ

  Η μεταφορά τόσων σημαντικών αρμοδιοτήτων απαιτεί ένα εύλογο χρονικό διάστημα ώστε τα Επιμελητήρια να μπορέσουν να αλλάξουν το οργανόγραμμά τους και να προχωρήσουν σε προσλήψεις του αναγκαίου προσωπικού το οποίο και θα πρέπει να εκπαιδευτεί. Είναι πολύ σημαντικό οι όποιες αλλαγές των νομοσχεδίων να απλοποιούν το επιχειρηματικό περιβάλλον και να μην επιφέρουν και άλλα προβλήματα στην επιχειρηματική κοινότητα της χώρας.

  ΖΗΣΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
  ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΓΕΜΗ
  ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΛΑΡΙΣΑΣ

 • 19 Σεπτεμβρίου 2019, 13:44 | ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΑΔΑΜΙΔΟΥ

  Η διενέργεια ελέγχου νομιμότητας από τις Περιφέρειες, εξασφάλιζε την νομιμότητα των αποφάσεων των Γενικών Συνελεύσεων και του Διοικητικού Συμβουλίου. Η κατάργηση του ελέγχου αυτού, σε συνδυασμό με τη θέσπιση των αυτοματοποιημένων καταχωρήσεων, όχι μόνο δεν ευνοεί την ανάπτυξη και την καλή λειτουργία της αγοράς, αλλά ενισχύει την εξυπηρέτηση των ιδίων σκοπών επιχειρηματιών που θα θελήσουν να δηλώσουν παραπλανητικά στοιχεία . Η αγορά θα καταλήξει στη φράση «Είσαι ότι δηλώσεις». Αλίμονο σε όσους θα παραπλανηθούν. Η επίλυση οποιασδήποτε διαφοράς στα δικαστήρια, θα αυξήσει με γεωμετρική πρόοδο το κόστος σε χρήμα και χρόνο στους τρίτους.
  Επιπλέον, θα πρέπει να προβλεφθεί η μεταφορά του αρχείου των Περιφερειών στις Υπηρεσίες ΓΕΜΗ, ώστε να είναι εφικτή η εξυπηρέτηση αιτήσεων που αφορούν σε εταιρίες μη ενεργές, μη απογεγραμμένες ή/και διαγραμμένες. Χωρίς αρμοδιότητα, δεν υπάρχει λόγος να τηρείται αρχείο στις Περιφέρειες και να δεσμεύεται χώρος.

 • 19 Σεπτεμβρίου 2019, 12:41 | Ρούμεν Αλίκη

  Το υπάρχον προσωπικό των Περιφερειών θα πρέπει να αξιοποιηθεί στις Υπηρεσίες ΓΕΜΗ καθώς έχει την απαραίτητη γνώση και την εμπειρία ασκώντας τόσα χρόνια τον έλεγχο νομιμότητας στις Ανώνυμες Εταιρίες.Πόσο μάλλον αφού το υπάρχον προσωπικό των ΓΕΜΗ δεν έχει εκπαιδευτεί να ασκεί έλεγχο νομιμότητας , έχει να αντιμετωπίσει ένα τεράστιο όγκο διεκπεραίωσης αιτήσεων και δεν επαρκεί σε αριθμό υπαλλήλων.

 • 19 Σεπτεμβρίου 2019, 09:37 | ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΓΑΚΟΥΜΑΚΗ

  Η κατάργηση της αρμοδιότητας των Περιφερειών, Περιφερειακών Ενοτήτων και του Περιφερειάρχη για τον ελέγχο νομιμότητας και την έκδοση εγκριτικών αποφάσεων, που αφορούν τις Ανώνυμες Εταιρείες και προβλέπονται από τους νόμους Ν.4548/18 και 4601/19, με ταυτόχρονη μεταφορά της αρμοδιότητας αυτής στην Υπηρεσία ΓΕΜΗ, προϋποθέτει και κατάλληλα εκπαιδευμένο προσωπικό και γεννάται το ερώτημα γιατί το ήδη υπάρχον προσωπικό των Περιφερειών δεν αξιοποιείται? Οι υπάλληλοι του ΓΕΜΗ έχουν την κατάλληλη εκπαίδευση για να ασκούν έλεγχο νομιμότητας? Οι αρμόδιοι στο υπουργείο έχουν σκεφτεί τον απίστευτο όγκο δουλειάς που θα αρχίσει να συσσωρεύεται στις Υπηρεσίες ΓΕΜΗ ? Λάβετε υπόψη ότι οι ανώνυμες εταιρείες δεν έχουν στην πλειοψηφία τους κάνει εναρμόνιση των καταστατικών τους με ότι αυτό συνεπάγεται για την εύρυθμη λειτουργία τους.
  Ο τεράστιος όγκος αρχείου των Περιφερειών που θα καταλήξει? δεν υπάρχει πρόβλεψη πουθενά στο νόμο για αυτό το θέμα.
  Πιστεύω ότι η ψήφιση του νομοσχεδίου ως έχει θα επιφέρει νέα προβλήματα στη λειτουργία των ΓΕΜΗ και κατά συνέπεια των επιχειρήσεων.
  Οι αρμόδιοι θα πρέπει να σκεφτούν και την δυνατότητα αξιοποίησης του προσωπικού των Περιφερειών που διαθέτει την απαιτούμενη εκπαίδευση και εμπειρία.

 • 18 Σεπτεμβρίου 2019, 14:10 | ΜΑΕΒΙΟΣ ΠΑΧΑΤΟΥΡΙΔΗΣ

  Θα πρέπει να γίνει πρόβλεψη για το αρχείο των δεκάδων χιλιάδων πανόδετων φακέλων των Α.Ε. που φυλάσσονται στις Διευθύνσεις Ανάπτυξης των Π.Ε.. Ειδικά στην Περιφέρεια Αττικής υπάρχει αντίστοιχο αρχείο και στον Ασπρόπυργο όπου έχουν σταλεί οι διαγραφείσες εταιρείες.
  Μέχρι σήμερα στις ανωτέρω υπηρεσίες των Π.Ε. διαβιβάζονται αιτήματα μέσω του ΓΕΜΗ όπως:
  1. Χορήγηση πιστοποιητικών μεταβολών Α.Ε. και υποκαταστημάτων.
  2. Χορήγηση αντίγραφων καταστατικών και πρακτικών Γ.Σ. και Δ.Σ. τα οποία είχαν υποβληθεί στις Περιφέρειες.
  3. Χορήγηση πιστοποιητικού μετοχικής σύνθεσης ή μέλους Δ.Σ. για φυσικά πρόσωπα που θέλουν να βγουν σε σύνταξη.
  4. Δικαστήρια ζητούν στοιχεία για την εκδίκαση εκκρεμών υποθέσεων.
  5. Χορήγηση στοιχείων για την αυτοαπογραφή των εταιρειών (μέχρι σήμερα υπάρχουν χιλιάδες εταιρείες οι οποίες δεν έχουν απογραφεί).
  6. Λογιστές και δικηγόροι δηλώνουν ότι έχει καταστραφεί το αρχείο των εταιρειών και αναζητούν τα ανωτέρω από τις Περιφέρειες.
  Εάν καταργηθεί πλήρως ο έλεγχος από τις Περιφέρειες ποιος θα χορηγεί τα ανωτέρω στοιχεία;
  Επίσης οι Περιφέρειες δεν είναι υποχρεωμένες να πληρώνουν ενοίκιο σε αποθήκες για την τήρηση του ανωτέρω αρχείου.
  Τέλος, σας γνωρίζω ότι εάν το αρχείο αποσταλεί στο ΓΕΜΗ τότε οι υπάλληλοι εκεί απλά θα χάσουν τη μπάλα!!!
  Τα ανωτέρω είναι ένα ελάχιστο δείγμα από το χάος που θα ακολουθήσει.

 • 18 Σεπτεμβρίου 2019, 12:08 | ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΣΑΚΑΛΗΣ

  πρέπει να οριστεί μεταβατική περίοδος για την εφαρμογή του άρθρου 32, γιατί η διαδικασία πρόσληψης του επιστημονικού συνεργάτη-δικηγόρου σε κάθε Επιμελητήριο σίγουρα θα πάρει χρόνο (απαιτείται έκδοση Κ.Υ.Α.-μεταβολή οργανογραμμάτων Επιμελητηρίων κτλ).