Άρθρο 13 – Πρόσθετα στοιχεία που καταχωρίζουν οι κεφαλαιουχικές εταιρείες

Στη Μερίδα καταχωρίζονται και δημοσιεύονται κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 8, προκειμένου για κεφαλαιουχικές εταιρείες με έδρα στην ημεδαπή, και τα ακόλουθα στοιχεία:
α. η ιδρυτική πράξη και το καταστατικό, και όπου απαιτείται, η εγκριτική απόφαση της Διοίκησης,
β. οι τροποποιήσεις της ιδρυτικής πράξης ή του καταστατικού, στις οποίες συμπεριλαμβάνεται και η παράταση της διάρκειας ζωής της εταιρείας, καθώς και ύστερα από κάθε τροποποίηση της ιδρυτικής πράξης ή του καταστατικού, το πλήρες κείμενο αυτών, όπως ισχύει μετά την τροποποίηση στη νέα διατύπωσή του,
γ. ο διορισμός, η αποχώρηση, καθώς και τα ατομικά στοιχεία της παρ. 2 του άρθρου 11, των προσώπων τα οποία, είτε ως όργανο προβλεπόμενο από το νόμο, είτε ως μέλη τέτοιου οργάνου:
i. έχουν την εξουσία να δεσμεύουν την εταιρεία έναντι τρίτων. Σε περίπτωση που τα πρόσωπα αυτά είναι περισσότερα του ενός, με τη σχετική καταχώριση διευκρινίζεται αν τα πρόσωπα αυτά δύνανται να ενεργούν μόνα τους ή πρέπει να ενεργούν από κοινού,
ii. εκπροσωπούν την εταιρεία ενώπιον δικαστηρίου,
iii. είναι εταίροι ΕΠΕ & ΙΚΕ, ως και συμμετέχουν στη διοίκηση, στην εποπτεία ή στον έλεγχο της εταιρείας,
δ. τουλάχιστον κατ΄ έτος, το ύψος του καλυφθέντος κεφαλαίου εφόσον η ιδρυτική πράξη ή το καταστατικό αναφέρονται σε εγκεκριμένο κεφάλαιο, εκτός αν κάθε αύξηση του καλυφθέντος κεφαλαίου συνεπάγεται τροποποίηση του καταστατικού,
ε. τα λογιστικά έγγραφα κάθε χρήσεως των οποίων η δημοσίευση είναι υποχρεωτική βάσει των οδηγιών του Συμβουλίου 86/635/ΕΟΚ (EE L 372 31.12.1986), 91/674/ΕΟΚ (EE L 374 31.12.1991) και 2013/34/ΕΕ (EE L 182 29.6.2013)
στ. οποιαδήποτε μεταβολή της έδρας,
ζ. η λύση και η αναβίωση της εταιρείας,
η. η δικαστική απόφαση με την οποία κηρύσσεται η ακυρότητα της εταιρείας,
θ. ο διορισμός και τα ατομικά στοιχεία της παρ. 2 του άρθρου 11, των εκκαθαριστών,
ι. η περάτωση της εκκαθαρίσεως (διαγραφή).

  • 20 Σεπτεμβρίου 2019, 15:15 | Ουζουνίδης Ηλίας

    η συμπλήρωση των πεδίων που αφορούν τα στοιχεία της επικοινωνίας που δεσμεύουν την εταιρία αλλά και της έδρας της εταιρίας να είναι υποχρεωτικά.

  • 20 Σεπτεμβρίου 2019, 15:02 | ΠΑΝΑΓΟΠΟΥΛΟΣ ΓΙΩΡΓΟΣ

    Η έγκαιρη δημοσίευση των οικονομικών καταστάσεων είναι ένα από τα προαπαιτούμενα για την διαφάνεια και την αποτελεσματική λειτουργία της αγοράς .

    Η επαναφορά στις παλιές προθεσμίες ή η σύνδεση με την υποβολή της φορολογικής δήλωσης θα συνέβαλε

    Σκεφτείτε πόσοι και πόσοι προμηθευτές εταιρειών θα ωφεληθούν από την έγκαιρη δημοσίευση των οικονομικών καταστάσεων των πελατών τους.