Άρθρο 3 – Διάρθρωση Γ.Ε.ΜΗ. &Υπηρεσίες Γ.Ε.ΜΗ.

Διάρθρωση Γ.Ε.ΜΗ. &Υπηρεσίες Γ.Ε.ΜΗ.
1. Συνιστάται στην Κεντρική Ένωση Επιμελητηρίων Ελλάδας Ειδική Υπηρεσία Υποστήριξης και Ανάπτυξης των Πληροφοριακών Συστημάτων Γ.Ε.ΜΗ. & ΥΜΣ, η οποία αποτελεί οργανική μονάδα της Κεντρικής Ένωσης Επιμελητηρίων Ελλάδος (ΚΕΕΕ). Οι αρμοδιότητές της ασκούνται αποκλειστικά από τον Προϊστάμενο και τους υπαλλήλους της σύμφωνα με τις διατάξεις του ν. 4497/2017 (ΦΕΚ 171/Α).
Η Ειδική Υπηρεσία Υποστήριξης και Ανάπτυξης των Πληροφοριακών Συστημάτων Γ.Ε.ΜΗ. & ΥΜΣ συγκροτείται σε επίπεδο Τμήματος ή Διεύθυνσης κατόπιν έκδοσης απόφασης που προβλέπεται στην παρ. 8 και είναι αρμόδια για:
α. την οργάνωση του Πληροφοριακού Συστήματος Γ.Ε.ΜΗ. του άρθρου 5,
β. την κανονική, διαρκή και ασφαλή λειτουργία του λειτουργικού συστήματος, του δικτύου και του εν γένει εξοπλισμού και λογισμικού που εξυπηρετούν τη βάση δεδομένων,
γ. την άμεση και, κατά χρονική ακολουθία, λήψη και την αποθήκευση των δεδομένων που διαβιβάζονται,
δ. τη διασφάλιση της ακεραιότητας, της ορθότητας, της πληρότητας και της ασφάλειας των δεδομένων,
ε. την κανονική, διαρκή και ασφαλή λειτουργία του Γ.Ε.ΜΗ. στο Σύστημα διασύνδεσης Μητρώων (BRIS),
στ. τη λήψη μέτρων προστασίας της βάσης δεδομένων και των εν γένει πληροφοριακών συστημάτων από κακόβουλες ενέργειες,
ζ. τη σύσταση και τήρηση του ενιαίου ηλεκτρονικού Μητρώου Πιστοποιημένων Χρηστών Γ.Ε.ΜΗ. και ΥΜΣ στο οποίο εγγράφονται υποχρεωτικά όλοι οι υπάλληλοι των Υ.Γ.Ε.ΜΗ. προκειμένου να αποκτήσουν την ιδιότητα του πιστοποιημένου χρήστη Γ.Ε.ΜΗ. και ΥΜΣ, καθώς και οι συμβολαιογράφοι που επιθυμούν να αποκτήσουν την ιδιότητα του πιστοποιημένου χρήστη Γ.Ε.ΜΗ. και ΥΜΣ. Λίστα με τα ονόματα των πιστοποιημένων Συμβολαιογράφων Γ.Ε.ΜΗ. αναρτάται υποχρεωτικά στην ιστοσελίδα του Γ.Ε.ΜΗ.
η. τη διασφάλιση της πρόσβασης στα πληροφοριακά συστήματα Γ.Ε.ΜΗ. και ΥΜΣ από τα νομιμοποιούμενα πρόσωπα, με τα κατάλληλα δικαιώματα πρόσβασης,
θ. την υποστήριξη των πιστοποιημένων χρηστών Γ.Ε.ΜΗ. και ΥΜΣ σε θέματα που άπτονται της χρήσης των πληροφοριακών συστημάτων Γ.Ε.ΜΗ. και ΥΜΣ,
ι. την ανάπτυξη ειδικής εφαρμογής η οποία αποτυπώνει την είσπραξη και κατανομή των εσόδων από τα τέλη Γ.Ε.ΜΗ. & ΥΜΣ και των εξόδων για όλες τις Υ.Γ.Ε.ΜΗ. & ΥΜΣ, την στατιστική παρακολούθηση αυτών και την παροχή μηνιαίων αναλυτικών αναφορών στον Υπουργό Ανάπτυξης και Επενδύσεων και στη Διεύθυνση Εταιρειών,
ια. την υποβολή προτάσεων στο Υπουργείο Ανάπτυξης και Επενδύσεων για την προκήρυξη έργων για την αναβάθμιση του Γ.Ε.ΜΗ., και την ένταξη στα Χρηματοδοτικά προγράμματα ΕΣΠΑ του Υπουργείου, των υποβαλλομένων προτάσεων για λήψη χρηματοδότησης για την εκτέλεση σχετικών έργων.

Στο μέτρο που πραγματοποιείται στο Γ.Ε.ΜΗ. επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, ο Προϊστάμενος της Υπηρεσίας Υποστήριξης και Ανάπτυξης των Πληροφοριακών Συστημάτων Γ.Ε.ΜΗ. & ΥΜΣ της ΚΕΕΕ αποτελεί τον υπεύθυνο επεξεργασίας, σύμφωνα με τις διατάξεις του Κανονισμού 2016/679 και των εκάστοτε εθνικών διατάξεων του ν.4624/2019 (Α’ 137) περί προστασίας προσωπικών δεδομένων.
2. Ως Υπηρεσίες Γ.Ε.ΜΗ. (εφεξής Υ.Γ.Ε.ΜΗ.) ορίζονται οι κατωτέρω Υπηρεσίες:
α. Οι Ειδικές Υ.Γ.Ε.ΜΗ. της Διεύθυνσης Εταιρειών της Γενικής Διεύθυνσης Αγοράς της Γενικής Γραμματείας Εμπορίου & Προστασίας Καταναλωτή. Τα κατά περίπτωση αρμόδια Τμήματα της Διεύθυνσης Εταιρειών ορίζονται ως Ειδικές Υ.Γ.Ε.ΜΗ. των Εταιρειών που προσδιορίζονται στην παρ. 3 του άρθρου 9 του ν. 4548/18 (Α’ 104). Οι εν λόγω Υπηρεσίες είναι αποκλειστικά αρμόδιες για την καταχώριση και δημοσίευση στο Γ.Ε.ΜΗ. όλων των πράξεων, στοιχείων ή δηλώσεων που σύμφωνα με τη κείμενη νομοθεσία απαιτούν εμπορική δημοσιότητα,.
β. Οι Ειδικές Υ.Γ.Ε.ΜΗ. του Υπουργείου Ναυτιλίας & Νησιωτική Πολιτικής. Τα κατά περίπτωση αρμόδια Τμήματα της Διεύθυνσης Ναυτιλιακών Επενδύσεων & Θαλάσσιου Τουρισμού και της Διεύθυνσης Ποντοπόρου Ναυτιλίας, όπως προβλέπονται στο ΠΔ 13/2018 (Α’ 26), ορίζονται ως ειδικές Υ.Γ.Ε.ΜΗ. των εταιρειών του ν. 3182/2003 και ν. 959/1979 και είναι αποκλειστικά αρμόδιες για την καταχώριση και δημοσίευση στο Γ.Ε.ΜΗ. όλων των πράξεων. στοιχείων ή δηλώσεων που σύμφωνα με τη κείμενη νομοθεσία απαιτούν εμπορική δημοσιότητα.
γ. Οι Ειδικές Υ.Γ.Ε.ΜΗ. των Επιμελητηρίων.
Σε κάθε Επιμελητήριο του ν. 4497/2017 συνιστάται Ειδική Υ.Γ.Ε.ΜΗ. που αποτελεί οργανική μονάδα του Επιμελητηρίου και οι αρμοδιότητες της ασκούνται αποκλειστικά από τον Προϊστάμενο και τους υπαλλήλους της, οι οποίοι αποτελούν προσωπικό του Επιμελητηρίου και τοποθετούνται σύμφωνα με τις διατάξεις του ν. 4497/2017 (ΦΕΚ 171/Α), Οι αρμοδιότητες των Υ.Γ.Ε.ΜΗ. των Επιμελητηρίων ασκούνται και παρέχονται ανεξάρτητα τόσο από τις ανταποδοτικές υπηρεσίες που προσφέρουν τα Επιμελητήρια προς τα μέλη τους, όσο και από τις οικονομικές υποχρεώσεις των μελών τους προς αυτά από συνδρομές και σε καμία περίπτωση δεν συνδέονται με αυτές.
δ. Οι εξουσιοδοτημένοι συμβολαιογράφοι Γ.Ε.ΜΗ. οι οποίοι έχουν ενταχθεί στο Μητρώο Πιστοποιημένων Χρηστών Γ.Ε.ΜΗ. και οι οποίοι δύνανται να πραγματοποιούν την καταχώριση και δημοσίευση στο Γ.Ε.ΜΗ. όλων των πράξεων, στοιχείων ή δηλώσεων που σύμφωνα με τη κείμενη νομοθεσία απαιτούν εμπορική δημοσιότητα των υπόχρεων που είναι εγγεγραμμένοι στις Υ.Γ.Ε.ΜΗ. των Επιμελητηρίων. Η επιλογή των υπόχρεων να αναθέσουν την καταχώριση στο Γ.Ε.ΜΗ. σε πιστοποιημένο Συμβολαιογράφο, δεν τους απαλλάσσει από την υποχρέωση καταβολής των τελών στο Γ.Ε.ΜΗ. που προβλέπονται στο άρθρο 29 Γ.Ε.ΜΗ των Επιμελητηρίων.

3. Οι Ειδικές Υ.Γ.Ε.ΜΗ. των Επιμελητηρίων είναι αρμόδιες για:
α. την εγγραφή των υπόχρεων στο Γ.Ε.ΜΗ. όταν αυτή εμπίπτει στο πεδίο εφαρμογής της παρ.2 του άρθρου 1 του ν.4441/16 (ΦΕΚ Α’ 227/06-12-2016), καθώς και κάθε άλλη καταχώριση που εξαιρείται του πεδίου εφαρμογής του άρθρου 1 του ν.4441/2016,
β. κάθε καταχώριση που αφορά στους υπόχρεους,
γ. (i) την παραλαβή, την πρωτοκόλληση, εφόσον δεν πραγματοποιείται με ηλεκτρονικό τρόπο (ηλεκτρονική αίτηση καταχώρισης) και τον έλεγχο πληρότητας των σχετικών αιτήσεων και των συνοδευτικών πράξεων, στοιχείων ή δηλώσεων καθώς και τον έλεγχο νομιμότητας που προβλέπεται ειδικότερα κατά περίπτωση, των νομικών πράξεων των δηλώσεων, των εγγράφων και των λοιπών στοιχείων, που αφορούν τους υπόχρεους και δικαιολογούν την καταχώριση, μεταβολή ή διαγραφή,
(ii) την παραλαβή, την πρωτοκόλληση, εφόσον δεν πραγματοποιείται με ηλεκτρονικό τρόπο (ηλεκτρονική αίτηση περί επωνυμίας) και τον έλεγχο αιτήσεων έγκρισης επωνυμίας ή/και διακριτικού τίτλου στις περιπτώσεις εκείνες που δεν εμπίπτουν στις αρμοδιότητες των Υπηρεσιών Μίας Στάσης, καθώς και τη δέσμευση αυτών, όπως προβλέπεται στο άρθρο 20 του παρόντος,
δ. την απάντηση σε ερωτήματα που διαβιβάζονται μέσω της ευρωπαϊκής ηλεκτρονικής πλατφόρμας και αφορούν στις πράξεις και τα στοιχεία των άρθρων 11, 13 και 14 του παρόντος νόμου
ε. την έκδοση πιστοποιητικών και την χορήγηση αντιγράφων και αποσπασμάτων σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο άρθρο 27 του παρόντος νόμου.
στ. τη διεξαγωγή δειγματοληπτικού ελέγχου των αυτοματοποιημένων καταχωρήσεων που πραγματοποιούνται σύμφωνα με το άρθρο 19 του παρόντος.
4. Η καθ’ ύλη και κατά τόπο αρμοδιότητα της Υ.Γ.Ε.ΜΗ. των Επιμελητηρίων καθορίζεται με βάση την έδρα ή την εγκατάσταση του υπόχρεου σε επίπεδο περιφερειακής ενότητας. Σε περίπτωση που στην έδρα ή την εγκατάσταση της επιχείρησης υπάρχουν περισσότερα από ένα αμιγή Επιμελητήρια, η αρμόδια Υ.Γ.Ε.ΜΗ είναι αποκλειστική επιλογή του υπόχρεου και προκειμένου για την Αττική, στα τρία αμιγή Επιμελητήρια της Αθήνας κατατάσσονται οι επιχειρήσεις με έδρα ή εγκατάσταση σε όλες τις περιφερειακές ενότητες, πλην των περιφερειακών ενοτήτων Πειραιά και νήσων και Δυτικής Αττικής των οποίων οι επιχειρήσεις κατατάσσονται στα τρία αμιγή Επιμελητήρια Πειραιά.
Αν επέλθει μεταβολή στην έδρα ή στην εγκατάσταση του υπόχρεου, με συνέπεια τη μεταβολή της αρμοδιότητας της Υ.Γ.Ε.ΜΗ., η αρχικά αρμόδια Υπηρεσία καταχωρίζει την επελθούσα μεταβολή στο Γ.Ε.ΜΗ. και κάθε επόμενη καταχώριση διενεργείται από τη νέα αρμόδια Υ.Γ.Ε.ΜΗ. Προγενέστερες αιτήσεις καταχώρισης που δεν έχουν διεκπεραιωθεί, κατά τη μεταφορά, από την αρμόδια Υ.Γ.Ε.ΜΗ., διενεργούνται από την νέα Υ.Γ.Ε.ΜΗ. και τα σχετικά τέλη καταχώρισης του άρθρου 29 του παρόντος μεταφέρονται υπέρ της δεύτερης. Επίσης, τα τέλη τήρησης μερίδας του άρθρου 29 επιμερίζονται σύμφωνα με τους μήνες παραμονής στις εν λόγω Υ.ΓΕΜΗ.
Κατ` εξαίρεση, όταν οι Υ.Γ.Ε.ΜΗ. λειτουργούν σαν Υπηρεσίες Μιας Στάσης του ν. 4441/2016, δεν υπόκεινται στους ανωτέρω περιορισμούς της κατά τόπο αρμοδιότητας των Υ.Γ.Ε.ΜΗ..
5. Σε κάθε Υ.Γ.Ε.ΜΗ. και σύμφωνα με τον αριθμό των εγγεγραμμένων σε αυτήν συνιστάται, με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομίας και Ανάπτυξης και Οικονομικών τουλάχιστον μία (1) οργανική θέση επιστημονικού συνεργάτη πλήρους απασχόλησης. Η ανωτέρω θέση πληρούται από δικηγόρο κατά προτίμηση με ειδίκευση στο εμπορικό δίκαιο, σύμφωνα με τα προαπαιτούμενα που ορίζονται στο Π.Δ. 50/2001(Α’ 39) που προσλαμβάνεται με απόφαση του εκάστοτε ενδιαφερομένου φορέα. Ο ανωτέρω επιστημονικός συνεργάτης επικουρεί την Υ.Γ.Ε.ΜΗ. κατά την άσκηση του προληπτικού ελέγχου νομιμότητας των αιτήσεων εγγραφής, μεταβολής, διαγραφής και κάθε άλλης καταχώρισης στο Γ.Ε.ΜΗ..
Σε περίπτωση αποδεδειγμένης οικονομικής αδυναμίας Επιμελητηρίου ή Επιμελητηρίων να προβούν στην υλοποίηση της παραγράφου αυτής, την υποστήριξη της Υ.Γ.Ε.ΜΗ. αναλαμβάνει η ΚΕΕΕ, μετά από ηλεκτρονικό αίτημα του οικείου Επιμελητηρίου. Προς τον σκοπό αυτό η Ειδική Υπηρεσία Υποστήριξης και Ανάπτυξης των Πληροφοριακών Συστημάτων Γ.Ε.ΜΗ. & ΥΜΣ της ΚΕΕΕ μπορεί να συνεργάζεται με δικηγόρο ή δικηγορικές εταιρείες που προσλαμβάνονται με ετήσια σύμβαση.
6. Κάθε Υ.Γ.Ε.ΜΗ. Επιμελητηρίου συγκροτείται σε επίπεδο Τμήματος, με τη επιφύλαξη της κατωτέρω παραγράφου 8. Οι Υ.Γ.Ε.ΜΗ. που συνιστούν Τμήμα συγκεντρώνουν το σύνολο των αρμοδιοτήτων όλων των υπόχρεων εγγραφής που εδράζονται στην αρμόδια Υ.Γ.Ε.ΜΗ..
7. Ο ελάχιστος απαιτούμενος αριθμός προσωπικού σε επίπεδο Υ.Γ.Ε.ΜΗ. Τμήματος είναι 3 άτομα πλήρους απασχόλησης, στα οποία συμπεριλαμβάνεται και ο εκάστοτε Προϊστάμενος Τμήματος. Στον ανωτέρω αριθμό δεν περιλαμβάνεται ο επιστημονικός συνεργάτης της παρ. 5.
Στις Διευθύνσεις και στα Τμήματα των Υ.Γ.Ε.ΜΗ. προΐσταται μόνιμος υπάλληλος ή ΙΔΑΧ κατηγορίας ΠΕ ή ΤΕ και επιλέγεται μεταξύ των πιστοποιημένων υπαλλήλων των Επιμελητηρίων και της ΚΕΕΕ με αναλογική εφαρμογή των διατάξεων του ν. 4369/2016.
8. Με απόφαση του Υπουργού Ανάπτυξης και Επενδύσεων, που εκδίδεται λαμβάνοντας υπόψη την απλή γνώμη της ΚΕΕΕ και του οικείου Επιμελητηρίου κατά περίπτωση -που θα πρέπει να υποβληθεί μέσα σε προθεσμία που ορίζει ο Υπουργός- ρυθμίζονται τα θέματα του κανονισμού λειτουργίας και στελέχωσης της Ειδικής Υπηρεσίας Υποστήριξης και Ανάπτυξης των Πληροφοριακών Συστημάτων Γ.Ε.ΜΗ. και ΥΜΣ της ΚΕΕΕ και των Υ.Γ.Ε.ΜΗ. των Επιμελητηρίων. Κατ’ εξαίρεση, η Ειδική Υπηρεσία Υποστήριξης και Ανάπτυξης των Πληροφοριακών Συστημάτων Γ.Ε.ΜΗ. & ΥΜΣ της ΚΕΕΕ, οι Υ.Γ.Ε.ΜΗ. των Εμπορικών και Βιομηχανικών Επιμελητηρίων Αθηνών και Θεσσαλονίκης ή άλλου Επιμελητηρίου που ο αριθμός των υπόχρεων ξεπερνά το όριο που θα καθοριστεί στην απόφαση, δύνανται να οργανωθούν σε επίπεδο Διεύθυνσης, κατόπιν απόφασης του αρμόδιου Διοικητικού Συμβουλίου. Με όμοια απόφαση καθορίζονται οι προϋποθέσεις, η διαδικασία και ο τρόπος λειτουργίας του Μητρώου πιστοποιημένων Χρηστών Γ.Ε.ΜΗ. και ΥΜΣ.

 • Η ερμηνεία του νόμου και οι σχετικές γνωμοδοτήσεις δεν πρέπει να γίνονται απλά σε επίπεδο κάθε ΥΓΕΜΗ ξεχωριστά. Πέρα από την δημιουργία οργανικών θέσεων πρέπει οπωσδήποτε στην ΚΕΕΕ να συγκροτηθεί νομική υπηρεσία υποστήριξης του ΓΕΜΗ στελεχωμένη από δικηγόρους η και από δικηγορικές εταιρείες με τον τρόπο που προβλέπει το Ν/Σ η οποία να επιλύει σοβαρότερα προβλήματα ερμηνείας που απασχολούν τις ΥΓΕΜΗ η τον ειδικό συνεργάτη μετά από ηλεκτρονική αίτηση τους. Οι απαντήσεις και τα ερωτηματα να δημοσιεύονται ώστε να ενημερώνονται όλες οι ΥΓΕΜΗ η να μπορούν να ανατρέξουν σε αυτές μελλοντικά με ηλεκτρονική αναζήτηση.

  Υπάρχει ανάγκη να γίνει το ανωτέρω τόσο για να έχουμε ομοιόμορφη αντιμετώπιση των ιδίων θεμάτων σε όλες τις ΥΓΕΜΗ όσο και για οικονομία κλίμακας.

 • 20 Σεπτεμβρίου 2019, 15:04 | ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΛΑΚΩΝΙΑΣ

  Το εδάφιο δ’ της παραγράφου 2 του άρθρου 3 που αφορά τη δυνατότητα των πιστοποιημένων Συμβολαιογράφων να καταχωρούν και να δημοσιεύουν στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο προτείνουμε να διαμορφωθεί ως εξής:
  δ. Οι εξουσιοδοτημένοι συμβολαιογράφοι Γ.Ε.ΜΗ. οι οποίοι έχουν ενταχθεί στο Μητρώο Πιστοποιημένων Χρηστών Γ.Ε.ΜΗ. δύνανται να πραγματοποιούν την καταχώριση και δημοσίευση στο Γ.Ε.ΜΗ. όλων των συμβολαιογραφικών πράξεων που σύμφωνα με τη κείμενη νομοθεσία απαιτούν εμπορική δημοσιότητα των υπόχρεων που είναι εγγεγραμμένοι στις Υ.Γ.Ε.ΜΗ. των Επιμελητηρίων. Η επιλογή των υπόχρεων να αναθέσουν την καταχώριση στο Γ.Ε.ΜΗ. σε πιστοποιημένο Συμβολαιογράφο, δεν τους απαλλάσσει από την υποχρέωση καταβολής των τελών στο Γ.Ε.ΜΗ. που προβλέπονται στο άρθρο 29 Γ.Ε.ΜΗ των Επιμελητηρίων.

 • 20 Σεπτεμβρίου 2019, 15:56 | ΒΙΟΤΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΠΕΙΡΑΙΑ

  Στη ρύθμιση της παρ. 1ζ του άρθρου 3, που επιβάλει τη πιστοποίηση των χρηστών Γ.Ε.ΜΗ με την εγγραφή τους στο ηλεκτρονικό Μητρώο Πιστοποιημένων Χρηστών Γ.Ε.ΜΗ, θα πρέπει να προβλεφθεί και να συμπεριληφθεί αναδιατυπωμένο στο σχετικό σημείο …στο οποίο εγγράφονται υποχρεωτικά όλοι οι υπάλληλοι των Επιμελητηρίων,οι οποίοι υποχρεωτικά θα λαμβάνουν συνεχή εκπαίδευση στις εξελίξεις του Γ.Ε.ΜΗ (Εταιρικό Δίκαιο και ΥΜΣ), προκειμένου να αποφευχθεί ο διαχωρισμός των υπαλλήλων σε δύο κατηγορίες με διαφορετικό, ενδεχομένως εργασιακό καθεστώς.

 • Στο πλαίσιο της απλούστευσης των διαδικασιών σύστασης, λειτουργίας και βελτίωσης του επιχειρηματικού περιβάλλοντος, θεωρούμε ότι η ρύθμιση της παρ. 4 του άρθρου 3, σύμφωνα με την οποία η αρμόδια Υ.Γ.Ε.ΜΗ, στην περίπτωση που στην έδρα της επιχείρησης υπάρχουν περισσότερα από ένα αμιγή Επιμελητήρια, είναι αποκλειστική επιλογή του υπόχρεου, προσφέρει ευελιξία, αποτελεί δικαίωμα του υπόχρεου, συμβάλει στην καλύτερη εξυπηρέτηση του και πρέπει να παραμείνει ως έχει

 • Οι διατάξεις του σχεδίου νόμου με τίτλο «Σκοπός και πλαίσιο λειτουργίας του Γ.Ε.Μ.Η.» απασχόλησαν την Eπιμελητηριακή Κοινότητα η οποία διατύπωσε τις προτάσεις-παρατηρήσεις της κυρίως μέσω της Κεντρικής Ένωσης Επιμελητηρίων.

  Ωστόσο, θεωρούμε κεφαλαιώδους σημασίας για τα αμιγή, κυρίως Βιοτεχνικά Επιμελητήρια της Χώρας, τις διατάξεις της παρ.4 του άρθρου 3 του σχεδίου νόμου όπου αναφέρεται « Σε περίπτωση που στην έδρα ή την εγκατάσταση της επιχείρησης υπάρχουν περισσότερα από ένα αμιγή Επιμελητήρια, η αρμόδια Υ.Γ.Ε.ΜΗ είναι αποκλειστική επιλογή του υπόχρεου»

  Η διάταξη αυτή αντίκειται στο πνεύμα του νόμου 4497/2017 , νοθεύει τα μητρώα των αμιγών Επιμελητηρίων διότι επιτρέπει να καταχωρούνται σε αυτά επιχειρήσεις με οποιονδήποτε Κωδικό Αριθμό Κύριας Δραστηριότητας, μιας και τα μητρώα μελών του κάθε Επιμελητηρίου ενημερώνονται από το ΓΕΜΗ αυτόματα, τόσο για την εγγραφή όσο και για κάθε άλλη οριστική πράξη και γενικότερα καταργεί επί της ουσίας τη διάκριση ανάμεσα στα τρία αμιγή επιμελητήρια όπως αυτά λειτουργούν στην Αθήνα, τον Πειραιά και τη Θεσσαλονίκη.

 • 20 Σεπτεμβρίου 2019, 14:37 | Ουζουνίδης Ηλίας

  Εφόσον δοθεί τελικά η δυνατότητα στους συμβολαιογράφους να καταχωρούν στο ΓΕΜΗ όλες τις πράξεις και τα στοιχεία που υποβάλουν οι εταιρείες για δημοσίευση, θα πρέπει να έχουν και την αποκλειστική ευθύνη σε περίπτωση διόρθωσης σφάλματος.Είναι πολλές οι περιπτώσεις των εσφαλμένων και ελλιπών καταχωρήσεων κατα την σύσταση των ΑΕ και ΕΠΕ που κλήθηκαν οι τοπικές υπηρεσίες ΓΕΜΗ να θεραπεύσουν.

 • 20 Σεπτεμβρίου 2019, 13:19 | Ε. ΓΚΛΕΖΑΚΟΥ

  Στο άρθρο 3, παρ. 4, να δοθεί η δυνατότητα να επιλέγει ο ενδιαφερόμενος όποια Υπηρεσία ΓΕΜΗ επιθυμεί δεδομένου οτι η Περιφέρεια Αττικής είναι ενιαία και έτσι πρέπει να ληφθεί υπόψη από το νομοθέτη.
  Η Περιφερειακή Ενότητα Ανατ. Αττικής δεν είναι, εν τέλει, Περιφέρεια Αττικής;
  Αν ο ενδιαφερόμενος που δραστηριοποιείται στην Ανατ. Αττική εξυπηρετείται καλύτερα, για τους όποιους λόγους, από Υπηρεσία ΓΕΜΗ στον Πειραιά, γιατί να μη μπορεί να επιλέξει αυτό που τον εξυπηρετεί;

 • Στο άρθρο 3, παρ. 4, θα μπορούσε να προστεθεί διάταξη ως εξής: «Η καθ’ ύλην και κατά τόπο αρμοδιότητα της Υ.Γ.Ε.ΜΗ. των Επιμελητηρίων καθορίζεται με απόφαση του Υπουργού Ανάπτυξης και Επενδύσεων, η οποία θα εκδοθεί εντός δύο (2) μηνών από την δημοσίευση του παρόντος Νόμου, όπως προβλέπεται στην παρ. 3 του άρθρου 67 του Νόμου 4497/2017 και με κριτήρια που θα προσδιορισθούν στην εν λόγω απόφαση».

 • Στο άρθρο 3, παρ. 1, η περ. ι’ θα πρέπει να αντικατασταθεί ως εξής: «ι) την ανάπτυξη και παρακολούθηση της ορθής λειτουργίας της εφαρμογής για την είσπραξη και κατανομή των εσόδων από τα τέλη Γ.Ε.ΜΗ. και των σχετικών εξόδων, την παροχή τριμηνιαίων αναλυτικών αναφορών στον Υπουργό Οικονομίας και Ανάπτυξης για τα εισπραχθέντα τέλη από τις Υ.Γ.Ε.ΜΗ. της χώρας, ως και την ενημέρωση του Υπουργείου Οικονομίας και Ανάπτυξης/ Διεύθυνση Εταιρικού Δικαίου και Γ.Ε.ΜΗ. για την προκήρυξη έργων για την αναβάθμιση του Γ.Ε.ΜΗ., και για την υποβολή προτάσεων για λήψη χρηματοδότησης για την εκτέλεση σχετικών έργων. Στο μέτρο που πραγματοποιείται στο Γ.Ε.ΜΗ. επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, ο Προϊστάμενος του Τμήματος Υποστήριξης και Ανάπτυξης των Πληροφοριακών Συστημάτων Γ.Ε.ΜΗ. & ΥΜΣ της Κ.Ε.Ε.Ε. αποτελεί τον υπεύθυνο επεξεργασίας, σύμφωνα με τις διατάξεις του Κανονισμού 2016/679 και των εκάστοτε εθνικών διατάξεων περί προστασίας προσωπικών δεδομένων».

 • 20 Σεπτεμβρίου 2019, 12:55 | ΚΥΡΙΑΚΗ ΚΥΡΙΑΚΙΔΟΥ

  Σύμφωνα με την παρ. 7 του άρθρου 3, στις διευθύνσεις και στα τμήματα των Υ.Γ.Ε.ΜΗ.. προϊσταται μόνιμος υπάλληλος ή ΙΔΑΧ κατηγορίας ΠΕ ή ΤΕ. Είναι απαραίτητο να προστεθεί η κατηγορία ΔΕ βαθμού Α’ για τους υπαλλήλους των επιμελητηρίων οι οποίοι έστησαν το ΓΕΜΗ διεκπεραιώνοντας άπειρες καταχωρίσεις και ως εκ τούτου διαθέτουν τη μεγαλύτερη εμπειρία

 • 3(ιι) Μέχρι σήμερα η έκδοση Πράξης Προέγκρισης Επωνυμίας ή/και Διακριτικού Τίτλου υποστηρίζεται μόνο από τα Επιμελητηριακά Μητρώα, αφού δεν υφίσταται διαδικασία προέγκρισης μέσω του Γ.Ε.ΜΗ. ( παρόλο που αναφερόταν και στον Ν.3419).

 • Η πιστοποίηση των χρηστών ΓΕΜΗ, (αρθ. 3 παρ.1ζ) θα προκαλέσει σοβαρά προβλήματα στην λειτουργία των Επιμελητηρίων και διακρίσεις μεταξύ των εργαζομένων. Κάθε Επιμελητήριο εφόσον πρόκειται για μόνιμους τακτικούς υπαλλήλους του, έχει δικαίωμα να τους τοποθετεί εκεί που κρίνει ότι υπάρχει υπηρεσιακή ανάγκη ανεξάρτητα αν είναι πιστοποιημένοι χρήστες ΓΕΜΗ ή όχι. Η εκπαίδευση και κατάρτιση αποτελεί συνεχές ζητούμενο όχι όμως κριτήριο αποκλεισμού υπό την προϋπόθεση ότι το Επιμελητήριο τους θεωρεί ικανούς και κατάλληλους.

 • 20 Σεπτεμβρίου 2019, 11:37 | ΕΜΠΟΡΙΚΟ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ

  Ιδρύονται (άρθρο 3 παρ. 2.β ) ειδικές υπηρεσίες ΓΕΜΗ του Υπουργείου Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής που αφορούν στις εταιρείες του Ν.3182/2003 και 959/1979. Η παρουσία της πειραϊκής ναυτιλιακής κοινότητας στο «Τμήμα Ναυτιλιακών Δραστηριοτήτων και Ναυπηγοεπισκευής» που δημιούργησε το Ε.Β.Ε.Π. με την έγκριση του Υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων αποτελεί κατά την άποψή μας, σπουδαίο λόγο ώστε να ορισθεί η Υπηρεσία ΓΕΜΗ του ΕΒΕΠ η αποκλειστικά αρμόδια για την καταχώριση και δημοσίευση στο ΓΕΜΗ των πράξεων, στοιχείων και δηλώσεων των ως άνω επιχειρήσεων. Η ΥΓΕΜΗ του ΕΒΕΠ αναλαμβάνει επίσης την υποχρέωση, ως καθύλην αρμόδια, να ενημερώνει ηλεκτρονικά τα αρμόδια τμήματα της Διεύθυνσης Ναυτιλιακών Επενδύσεων και Θαλασσίου Τουρισμού και της Διεύθυνσης Ποντοπόρου Ναυτιλίας του Υπουργείου Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής για όλες τις ως άνω πράξεις, στοιχεία ή δηλώσεις που σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία απαιτούν εμπορική δημοσιότητα.

  Δεν έχει περιληφθεί στη διάταξη του άρθρου 3 παρ. 4 που αφορά στην κατά τόπον αρμοδιότητα των Πειραϊκών Επιμελητηρίων, ο Δήμος Λαυρεωτικής, οι επιχειρήσεις του οποίου, καθώς και ο Οργανισμός Λιμένος Λαυρίου, παραδοσιακά και επί σειρά δεκαετιών (με Βασιλικό Διάταγμα) αποτελούν δυναμικό και αναπόσπαστο κομμάτι της Πειραϊκής Επιμελητηριακής Κοινότητας με πλήθος δράσεων, παρεμβάσεων, ενεργειών και συμμετοχής στις δραστηριότητες του ΕΒΕΠ.

 • Οι νέες προτεινόμενες διατάξεις του σχεδίου νόμου, με τίτλο «Γενικό Εμπορικό Μητρώο», το οποίο τέθηκε σε δημόσια Διαβούλευση, πλήττουν βάναυσα, τόσο το υφιστάμενο πλαίσιο λειτουργίας των Επιμελητηρίων μας, όσο και τις πάγιες θέσεις της ΚΕΕΕ.
  Ειδικότερα, στο άρθρο 3 παρ. 4 δεν προβλέπεται συγκεκριμένα η καθ΄ ύλη αρμοδιότητα της Υ.Γ.Ε.ΜΗ, αλλά αυτή επαφίεται στην αποκλειστική επιλογή του υπόχρεου.
  Η διατύπωση της συγκεκριμένης διάταξης :
  α) αντίκειται στο πνεύμα του νόμου, για απλούστευση και βελτίωση του επιχειρηματικού περιβάλλοντος καθώς θα προκαλέσει σύγχυση στους υπόχρεους,
  β) οδηγεί στην de facto κατάργηση του θεσμού των Αμιγών Επιμελητηρίων, αντίθετα με τις αποφάσεις των Γενικών Συνελεύσεων της ΚΕΕΕ,
  γ) οδηγεί τα όμορα αμιγή Επιμελητήρια σε μια διαδικασία διεκδίκησης νέων επιχειρήσεων – μελών με θύματα τελικά τις ίδιες τις επιχειρήσεις, και
  δ) θέτει εν αμφιβόλω, την βιωσιμότητα εκείνων των Επιμελητηρίων, που δεν επενδύουν στην επικοινωνιακή στρατηγική και οδηγεί με αυτόν τον τρόπο, στην οικονομική τους κατάρρευση και παύση λειτουργίας τους.

  Θεωρούμε ότι ο ισχύων νόμος 3419/2005 είναι προς τη σωστή κατεύθυνση όσον αφορά τη δομή και την φιλοσοφία που διέπει το Γ.Ε.ΜΗ. Σαφώς είναι αναγκαία η θέσπιση των διατάξεων που αφορούν διαδικαστικά και λειτουργικά θέματα, που αντιμετωπίζονται με το παρόν νομοσχέδιο. Σε θετική κατεύθυνση είναι και η μεταφορά των αρμοδιοτήτων που προβλέπει το νέο νομοσχέδιο, του ελέγχου νομιμότητας, πληρότητας και των εγκριτικών αποφάσεων των Περιφερειακών ενοτήτων στις Υ.Γ.Ε.ΜΗ. των Επιμελητηρίων, τα οποία θα ανταποκριθούν με επάρκεια για άλλη μια φορά και στη νέα αυτή αρμοδιότητα. Ωστόσο παρά τα όποια θετικά σημεία, θεωρούμε ότι το νομοσχέδιο διακατέχεται από μια φιλοσοφία τελείως διαφορετική από αυτή, βάσει της οποίας ξεκίνησε η υλοποίηση και λειτουργία του Γ.Ε.ΜΗ. μέχρι σήμερα, όπου βασικός πυλώνας της υλοποίησης και λειτουργίας του ήταν τα Επιμελητήρια. Οι διατάξεις για το ιδιοκτησιακό καθεστώς του Γ.Ε.ΜΗ. καθώς

  και των εσόδων του δημιουργούν έντονο προβληματισμό για το μέλλον του θεσμού, καθώς και για τη διατήρηση της διοικητικής και οικονομικής αυτοτέλειας των Επιμελητηρίων.
  Ειδικότερα, επί των διατάξεων του υπό διαβούλευση σχεδίου νόμου, καταθέτουμε τις εξής παρατηρήσεις μας:
  Επί του Άρθρου 3 «Διάρθρωση Γ.Ε.ΜΗ. & Υπηρεσίες Γ.Ε.ΜΗ.» παρ. 4.
  Προτείνεται όπως, στο άρθρο 3 η παρ. 4 εδαφ. α’ & β΄ να αναδιατυπωθεί, ως εξής:
  «Η αρμοδιότητα της Υ.Γ.Ε.ΜΗ. των Επιμελητηρίων, καθορίζεται για μεν κατά τόπο με βάση την έδρα ή την εγκατάσταση του υπόχρεου, σε επίπεδο περιφερειακής ενότητας, για δε καθ΄ ύλη, με βάση Υπουργική Απόφαση η οποία προβλέπεται στο άρθρο 67 παρ. 3 του Ν. 4497/2017 και η οποία θα εκδοθεί εντός διμήνου, από την δημοσίευση του παρόντος, με βάση:
  α) τον κύριο Κωδικό Αριθμό Δραστηριότητας (ΚΑΔ), της ΑΑΔΕ, όπως αυτή προκύπτει από την Εθνική Ονοματολογία Οικονομικών Δραστηριοτήτων, που ορίζεται με την ΠΟΛ 1100330/1954/ΔΜ/06-10-2008 (ΦΕΚ Β’2149) και
  β) το μέγεθος της επιχείρησης, σύμφωνα με τα κριτήρια των Ν. 4548/2018 και Ν. 4308/2014.
  (σχετικό το υπ. Α.Π. 2127/05-09-2019 έγγραφό μας – επισυνάπτεται)
  Προκειμένου για την Αττική, στα τρία αμιγή Επιμελητήρια της Αθήνας κατατάσσονται οι επιχειρήσεις με έδρα ή εγκατάσταση σε όλες τις περιφερειακές ενότητες, πλην των περιφερειακών ενοτήτων Πειραιά και νήσων και Δυτικής Αττικής των οποίων οι επιχειρήσεις κατατάσσονται στα τρία αμιγή Επιμελητήρια Πειραιά.».

 • 1. Στο άρθρο 3 παρ. 1 εδάφιο γ. με τίτλο « Οι Ειδικές ΥΓΕΜΗ των Επιμελητηρίων» να γίνει απαλοιφή του όρου Ειδικές, όπως επίσης και σε κάθε άλλη αναφορά στον όρο Ειδικές όταν πρόκειται για ΥΓΕΜΗ Επιμελητηρίων.
  2. Στο άρθρο 3 παρ. 2, το εδάφιο δ. να απαλειφθεί, ώστε μην αποτελεί υποπερίπτωση ΥΓΕΜΗ, καθώς οι Συμβολαιογράφοι δεν δύνανται να συνιστούν ΥΓΕΜΗ διότι δεν έχουν την ευθύνη τήρησης Μητρώου Επιχειρήσεων και να ενσωματωθούν οι αρμοδιότητές τους στο ίδιο άρθρο παρ. 1 εδάφιο ζ., όπου γίνεται ήδη αναφορά σ’ αυτούς ως Πιστοποιημένους Χρήστες ΓΕΜΗ. Κατόπιν των ανωτέρω το άρθρο 3 παρ. 1 εδάφιο ζ. να αναδιατυπωθεί έως εξής:
  «ζ. τη σύσταση και τήρηση του ενιαίου ηλεκτρονικού Μητρώου Πιστοποιημένων Χρηστών Γ.Ε.ΜΗ. και ΥΜΣ στο οποίο εγγράφονται υποχρεωτικά όλοι οι υπάλληλοι των Υ.Γ.Ε.ΜΗ. προκειμένου να αποκτήσουν την ιδιότητα του πιστοποιημένου χρήστη Γ.Ε.ΜΗ. και ΥΜΣ, καθώς και οι συμβολαιογράφοι που επιθυμούν να αποκτήσουν την ιδιότητα του πιστοποιημένου χρήστη Γ.Ε.ΜΗ. και ΥΜΣ. Οι εξουσιοδοτημένοι συμβολαιογράφοι Γ.Ε.ΜΗ. οι οποίοι έχουν ενταχθεί στο Μητρώο Πιστοποιημένων Χρηστών Γ.Ε.ΜΗ. δύνανται να πραγματοποιούν την καταχώριση και δημοσίευση στο Γ.Ε.ΜΗ. όλων των πράξεων, στοιχείων ή δηλώσεων που σύμφωνα με τη κείμενη νομοθεσία απαιτούν εμπορική δημοσιότητα των υπόχρεων που είναι εγγεγραμμένοι στις Υ.Γ.Ε.ΜΗ. των Επιμελητηρίων. Η επιλογή των υπόχρεων να αναθέσουν την καταχώριση στο Γ.Ε.ΜΗ. σε πιστοποιημένο Συμβολαιογράφο, δεν τους απαλλάσσει από την υποχρέωση καταβολής των τελών στο Γ.Ε.ΜΗ. που προβλέπονται στο άρθρο 29. Λίστα με τα ονόματα των πιστοποιημένων Συμβολαιογράφων Γ.Ε.ΜΗ. αναρτάται υποχρεωτικά στην ιστοσελίδα του Γ.Ε.ΜΗ.»

 • 20 Σεπτεμβρίου 2019, 10:31 | ΖΗΣΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ

  Αναφέρεται ότι οι συμβολαιογράφοι θα μπορούν να καταχωρίζουν δημοσιεύσεις οι οποίες μέχρι τώρα καταχωρίζονταν από τις ΥΓΕΜΗ επιμελητηρίων ή μη. Δεδομένου ότι στο ΓΕΜΗ οι περισσότερες καταχωρήσεις πραγματοποιούνται ηλεκτρονικά η συγκεκριμένη προσθήκη δεν θα προσφέρει καμία ουσιαστική διευκόλυνση στις επιχειρήσεις και θα δημιουργήσει σύγχυση και πιθανότατα μεγαλύτερη οικονομική επιβάρυνση.

  ΖΗΣΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
  ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΓΕΜΗ
  ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΛΑΡΙΣΑΣ

 • 20 Σεπτεμβρίου 2019, 01:37 | ΠΕΤΡΟΣ ΖΟΥΜΠΟΥΛΗΣ

  Παρ. 2δ Πρέπει να διαγραφεί για τους λόγους αναφέρθηκαν σε προηγούμενο σχόλιο στο άρθρο 1 παρ2ζ.

  Παρ. 3β&γ : Να προστεθεί η φράση «και δεν παρέχεται επιλογή ανάρτησης από τον ενδιαφερόμενο στο πληροφοριακό σύστημα του ΓΕΜΗ». π.χ.
  β. κάθε καταχώριση που αφορά στους υπόχρεους,και δεν παρέχεται επιλογή ανάρτησης από τον ενδιαφερόμενο στο πληροφοριακό σύστημα του ΓΕΜΗ κοκ
  Σε περίπτωση που ο αιτών επιθυμεί να υποβάλλει αίτηση προς ανάρτηση στις ΥΓΕΜΗ παρότι το πληροφοριακό σύστημα του δίνει την δυνατότητα ανάρτησης από τον ίδιο, ΤΟΤΕ αυτό εμπίπτει στις ανταποδοτικές υπηρεσίες των φορέων που λειτουργούν τις ΥΓΕΜΗ (εν προκειμένω των Επιμελητηρίων).

  Παρ. 5: Να προστεθεί εδάφιο στο τέλος της πρώτης παραγράφου συμπεριλαμβάνοντας και την γνωμοδότηση επί των Αποφάσεων προς Αναρτηση για τις οποίες θα φέρει ακέραια την ευθύνη ορθότητας και πληρότητας,καίτοι αυτή θα υπογράφεται με Εντολή Προέδρου.
  στην δεύτερη παραγράφο να υπάρξει πρόβλεψη πέραν της οικονομικής αδυναμίας και του μεγέθους των αιτημάτων που εξυπηρετεί μια ΥΓΕΜΗ. Δηλ. μπορεί να διαθέτει οικονομικούς πόρους αλλά να μην έχει ικανή ένταση εργασίας για να δικαιολογήσει το κόστος μιας επιπλέον θέσης εργασίας.
  Επίσης, θα ήταν ιδιαίτερο θετικό σε μια περίοδο που υπάρχει έντονη προσπάθεια ιδιωτικοποίησης του δημόσιου τομεα, αντί να δούμε προσλήψεις νομικών ΑΠΛΩΣ για ένα «επικουρεί την Υ.Γ.Ε.ΜΗ. κατά την άσκηση του προληπτικού ελέγχου»!!!!! να δίνεται η δυνατότητα Συμβασης του φορέα με νομικό κι αποζημίωση αναλόγως των περιπτώσεων που θα καλείται να διεκπεραιώνει.

  Παρ.7β: Πρέπει να προστεθεί η κατηγορία ΔΕ (δηλαδή ΠΕ ή ΤΕ ή ΔΕ Α βαθμού). Ασχέτως Κατηγορίας εκπαίδευσης, ουδείς έχει εκπαιδευτεί για την άσκηση των συγκεκριμένων καθηκόντων στις εκπαιδευτικές μονάδες από όπου αποφοίτησε. Η ικανότητα ανταπόκρισης τα καθήκοντα και τις απαιτήσεις εξαρτάται απο την γνώση και την εμπειρία που έχει αποκτηθεί και τον εργασιακό ζηλο που έχει επιδειχθεί μέχρι σήμερα κι όχι απο τον τίτλο σπουδών. Άλλωστε, δύσκολα θα μπορούσε να τεκμηριώσει ο οποιοσδήποτε ότι ο πτυχιούχος πχ Βρεφονηπιοκόμος ή Χημικός ή Φιλόλογος διαθέτει περισσότερες γνώσεις και ικανότητες (λόγω αντικειμένου) απο ένα απόφοιτο ΓΛΚ ή Τεχνικής Σχολής ΔΕ κατηγορίας.

 • 19 Σεπτεμβρίου 2019, 14:05 | ΦΥΣΣΕΑ ΝΙΚΟΛΕΤΑ

  Στην παρ. 2δ να διορθωθεί η τελευταία φράση: «στο άρθρο 29 ΓΕΜΗ των Επιμελητηρίων».

 • 19 Σεπτεμβρίου 2019, 13:22 | ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ Κ

  Αρθρο3, παρ 2
  Γιατί αυτός ο αποκλεισμός των ΔΕ? Έτσι κι αλλιώς ο ΠΕ και ο ΤΕ προηγείται στην επιλογή των θέσεων. Είναι άλλο να ορίζεις κατεύθυνση πτυχίου και άλλο να θεωρείς ότι πχ ο ΠΕ γυμναστής ή ο ΤΕ ιχθυοκαλλιέργειας (τυχαία η αναφορά ειδικοτήτων) είναι πιο ικανός από ένα έμπειρο ΔΕ που έχει επιλεγεί από γραπτό διαγωνισμό του ΑΣΕΠ και πιθανόν να έχει συνεχή εκπαίδευση και να έχει αποδείξει τις ικανότητες τους εντός της Υπηρεσίας του.

 • 19 Σεπτεμβρίου 2019, 12:52 | Ρούμεν Αλίκη

  Είναι εσφαλμένη η δυνατότητα που δίνεται με το σχετικό άρθρο 3 παρ. δ για καταχώριση και δημοσίευση στο ΓΕΜΗ όλων των πράξεων από εξουσιοδοτημένους συμβολαιογράφους καθώς θα περιπλέκεται η κατασταση στη μερίδα των υπόχρεων.
  Έχουμε ήδη βιώσει ως χρήστες ΓΕΜΗ την μη ύπαρξη ευσυνειδησίας των ανωτέρω με ελλειπείς ή λανθασμένες καταχωρίσεις , πόσο μάλλον αν έχουν την πλήρη ελευθερία όλων των καταχωρίσεων. Επίσης ο συμβολαιογράφος παρόλο που θεωρείται δημόσιος λειτουργός , δεν παύει να είναι ιδιώτης και να ενεργεί ως ιδιώτης.

 • 19 Σεπτεμβρίου 2019, 11:26 | ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΒΟΙΩΤΙΑΣ

  Η διάταξη, η οποία καθορίζει, ότι στα Τμήματα των ΥΓΕΜΗ προΐστανται μόνο υπάλληλοι κατηγορίας ΠΕ ή ΤΕ (άρθ.3 παρ.7) θα δημιουργήσει σοβαρές οργανωτικές αναστατώσεις, που θα πλήξουν την ορθή λειτουργία πολλών ΥΓΕΜΗ των περιφερειακών Επιμελητηρίων. Με την διάταξη αυτή, αποκλείονται από την δυνατότητα επιλογής για την θέση του Προϊσταμένου, έμπειροι υπάλληλοι κατηγορίες ΔΕ, οι οποίοι στήριξαν και στηρίζουν το ΓΕΜΗ από την δημιουργία του. Η διάταξη αυτή πρέπει να ανασκευαστεί και να παρέχεται η δυνατότητα επιλογής και σε υπάλληλους κατηγορίας ΔΕ και βαθμού Α. Επίσης, πρέπει να προβλεφθεί η δυνατότητα αναπλήρωσης του Προϊσταμένου της ΥΓΕΜΗ από τον Διοικητικό Προϊστάμενο του Επιμελητηρίου.

 • 19 Σεπτεμβρίου 2019, 11:18 | ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΒΟΙΩΤΙΑΣ

  Πιστεύουμε, ότι οι διατάξεις, που επιβάλουν την πιστοποίηση των χρηστών ΓΕΜΗ, (αρθ. 3 παρ.1ζ) θα δημιουργήσουν σοβαρά προβλήματα στην λειτουργία των Επιμελητηρίων, καθώς θα δημιουργηθούν δυο υπηρεσίες, με υπάλληλους δυο κατηγοριών. Θεωρούμε αναγκαία την συνεχή εκπαίδευση των χρηστών ΓΕΜΗ, διαφωνούμε όμως και θεωρούμε περιττή την κατηγοριοποίηση και τον διαχωρισμό των επιμελητηριακών υπαλλήλων.

 • 19 Σεπτεμβρίου 2019, 09:16 | ΠΑΝΑΓΟΥΛΑ Κ

  Στην παρ. 7 του άρθρου 3, αναφέρεται ότι στις διευθύνσεις και στα τμήματα των Υ.Γ.Ε.ΜΗ.. προϊσταται μόνιμος υπάλληλος ή ΙΔΑΧ κατηγορίας ΠΕ ή ΤΕ. Είναι απαραίτητο να προστεθεί η κατηγορία ΔΕ βαθμού Α’ για τους υπαλλήλους των επιμελητηρίων οι οποίοι έστησαν το ΓΕΜΗ διεκπεραιώνοντας άπειρες καταχωρίσεις με τον καλύτερο δυνατό τρόπο, έτσι ώστε το ΓΕΜΗ να αναγνωριστεί ως ένα από τα καλύτερα πληροφοριακά εργαλεία της χώρας.

 • 18 Σεπτεμβρίου 2019, 14:43 | ΚΑΤΕΡΙΝΑ Τ

  Στο άρθρο 3, παρ. 7 αναφέρεται ότι στα τμήματα Υ.ΓΕΜΗ των Επιμελητηρίων προϊσταται υπάλληλος κατηγορίας ΠΕ ή ΤΕ. Πιστεύουμε ότι θα πρέπει να προστεθεί και η κατηγορία ΔΕ για τις περιπτώσεις που δεν δύναται να καλυφθεί η θέση από κατηγορία ΠΕ ήΤΕ. Σημειώνουμε ότι στο Επιμελητήριό μας από την αρχή λειτουργίας του ΓΕΜΗ ,λόγω έλλειψης προσωπικού, ο υπεύθυνος ΓΕΜΗ ήταν υπάλληλος κατηγορίας ΔΕ και η Υ.ΓΕΜΗ κατά γενική ομολογία είναι από τις <>

 • 17 Σεπτεμβρίου 2019, 15:04 | ΒΑΣΙΛΗΣ Δ

  σύμφωνα με την παράγραφο 2-δ, οι συμβολαιογράφοι θα μπορών να καταχωρίζουν δημοσιεύσεις οι οποίες μέχρι τώρα καταχωρίζονταν από τις ΥΓΕΜΗ επιμελητηρίων ή μη. Θεωρώ ότι είναι περιτό, μιάς και δεν έχουν να προσφέρουν τίποτα περισσότερο ούτε σε εξυπηρέτηση (ίσως χειρότερη) πόσο μάλιστα σε ωράριο αφού ειναι δεδομένο ότι δεν εξυπηρετούν εκτός του ωραρίου των ΥΓΕΜΗ. Δεν έχει να προσφέρει κάτι περισσότερο αλλά μάλλον θα περιπλέξει τα πράγματα αφού αν και θεωρείται δημόσιος λειτουργός, οι πλειοψηφία δεν υπηρετεί έτσι το θεσμό.