ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2ο – ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΔΗΜΟΣΙΟΤΗΤΑ – Άρθρο 8 – Δημοσιότητα του Γενικού Εμπορικού Μητρώου

Η δημοσιότητα των πράξεων, στοιχείων ή δεδομένων των υπόχρεων των παραγράφων 1 και 2 του άρθρου 2 πραγματοποιείται με:

α. την εγγραφή ή καταχώριση, στο Γ.Ε.ΜΗ., σύμφωνα με τη διαδικασία που προβλέπεται στον παρόντα νόμο, και

β. τη δημοσίευση, στο διαδικτυακό τόπο του Γ.Ε.ΜΗ., κατά περίπτωση είτε εν συνόλω είτε εν μέρει της πράξης ή του στοιχείου που καταχωρίστηκε είτε μνείας για την καταχώριση πράξεων και στοιχείων για τα οποία προβλέπεται υποχρέωση εμπορικής δημοσιότητας.

Με απόφαση του Υπουργού Ανάπτυξης και Επενδύσεων μπορεί να εξειδικεύεται ο τρόπος δημοσίευσης κάθε κατηγορίας καταχωριζόμενης πράξης ή στοιχείου.

  • 17 Σεπτεμβρίου 2019, 19:38 | Γεώργιος Κούρτης

    Όλα τα μητρώα των δικαστηρίων δημοσίευαν δημόσια με ανάρτηση σε πίνακα την πλήρη συστατική πράξη μιας εταιρίας. Για τον λόγο αυτό θεωρούμε ότι μόνο πλήρης δημοσίευση νοείται και όχι περιληπτική.

    Η περίληψη σημαίνει «μη δημοσίευση», σαν π.χ. το Εθνικό τυπογραφείο να δημοσίευε «περιληπτικά» έναν νόμο και όχι με πληρότητα.