Άρθρο 25 – Υποχρεώσεις Δημοσίων Υπηρεσιών και Δημοσίων Λειτουργών προς το Γ.Ε.ΜΗ.

1. Οι γραμματείες των κατά τόπους αρμόδιων δικαστηρίων υποχρεούνται να διαβιβάζουν, χωρίς υπαίτια καθυστέρηση με οποιοδήποτε πρόσφορο μέσο, στις αρμόδιες Υ.Γ.Ε.ΜΗ., τις δικαστικές αποφάσεις, τις αιτήσεις και τις δηλώσεις, που αναφέρονται στην περ. β της παρ. 2 του άρθρου 24 του παρόντος νόμου όταν αυτές δεν διαβιβάζονται μέσω του Ολοκληρωμένου Συστήματος Διαχείρισης Δικαστικών Υποθέσεων ΟΣΔΔΥ.
Με κοινή απόφαση των Υπουργών Ανάπτυξης και Επενδύσεων και Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων καθορίζονται οι όροι, οι προϋποθέσεις και η διαδικασία διαβίβασης και καταχώρισης των ανωτέρω στοιχείων και κάθε αναγκαία λεπτομέρεια για την εφαρμογή του προηγούμενου εδαφίου.
2. Με την επιφύλαξη της τήρησης των διατάξεων της κείμενης νομοθεσίας περί απορρήτου, οι Δημόσιες Υπηρεσίες και Δημόσιοι Λειτουργοί υποχρεούνται να ενημερώνουν εγγράφως, χωρίς υπαίτια καθυστέρηση, τις αρμόδιες Υ.Γ.Ε.ΜΗ., όταν στα πλαίσια άσκησης της δραστηριότητας ή αρμοδιότητάς τους διαπιστώνουν ότι παραλείφθηκε η εγγραφή υπόχρεου ή η καταχώριση νομικών γεγονότων, δηλώσεων, εγγράφων και λοιπών στοιχείων, για τα οποία απαιτείται εγγραφή ή καταχώριση ή συντρέχει περίπτωση παράνομης, αναληθούς ή ανακριβούς καταχώρισης, μεταβολής ή διαγραφής.

  • 20 Σεπτεμβρίου 2019, 15:15 | Ουζουνίδης Ηλίας

    θα πρέπει να υποχρεωθούν οι δημόσιες υπηρεσίες που αιτούνται πράξεις και στοιχεία από το ΓΕΜΗ ΝΑ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΘΟΎΝ προκειμένου να αιτούνται Ατελώς ηλεκτρονικά μέσα από την ηλεκτρονική πλατφόρμα του ΓΕΜΗ

  • 20 Σεπτεμβρίου 2019, 10:19 | ΛΙΤΣΑ

    περ. 1 να προστεθεί στο τέλος: μέσα σε 20 ημέρες από την ημερομηνία δημοσίευσης της απόφασης.