Άρθρο 09 – Αποτελέσματα της συστατικής δημοσιότητας

1. Η καταχώριση στο Γ.Ε.ΜΗ. των νομικών γεγονότων, δηλώσεων, εγγράφων και λοιπών στοιχείων, σύμφωνα με τις διατάξεις του παρόντος νόμου, είναι αναγκαία ως προς τους εγγραφόμενους της παραγράφου 1 του άρθρου 2, με την εξαίρεση των εγγραφόμενων των περιπτώσεων ιβ’-ιε’, προκειμένου:
α. τα υπό σύσταση νομικά πρόσωπα που ορίζονται στο προηγούμενο εδάφιο να αποκτήσουν νομική προσωπικότητα,
β. να επέλθει η τροποποίηση του καταστατικού,
γ. να πραγματοποιηθεί η συγχώνευση, η διάσπαση ή η μετατροπή ή άλλη μορφή μετασχηματισμού με την επιφύλαξη εφαρμογής των περί συγχώνευσης και διάσπασης διατάξεων του ν. 4601/2019 (Α’ 44) ή άλλου ειδικότερου νόμου,
δ. να επέλθει η λύση, μετά από απόφαση των εταίρων ή έκδοση σχετικής διοικητικής πράξης, η αναβίωση της εκκαθάρισης ή και η αναβίωση του νομικού προσώπου,
ε. να επέλθει η περάτωση του νομικού προσώπου με την καταχώριση της διαγραφής.
2. Με την επιφύλαξη των ειδικών διατάξεων της κείμενης νομοθεσίας, δημιουργείται για τους υπόχρεους, που αναφέρονται στις παραγράφους 1 και 2 του άρθρου 2, μαχητό τεκμήριο εμπορικής ιδιότητας.

  • άρθρο 9,1
    Τι γίνεται όταν θα καταθέσουν πράξεις αλλαγής των καταχωριζόμενων στοιχείων τους οι εταιρείες των περιπτώσεων ιβ & ιε; Υπάρχει αντίφαση με τα προβλεπόμενα στα άρθρα 14, 15 και 16 παρ.1