Άρθρο 02 – Εγγραφόμενοι στο Γ.ΕΜΗ.

1. Στο Γ.Ε.ΜΗ. εγγράφονται υποχρεωτικά:
α. η Ανώνυμη Εταιρεία που προβλέπεται στο ν. 4548/2018 (Α’ 104),
β. η Εταιρεία Περιορισμένης Ευθύνης που προβλέπεται στο ν. 3190/1955 (Α’ 91),
γ. η Ιδιωτική Κεφαλαιουχική Εταιρεία που προβλέπεται στο ν. 4072/2012 (Α’ 86),
δ. η Ομόρρυθμη και Ετερόρρυθμη (απλή ή κατά μετοχές) Εταιρεία που προβλέπεται στο ν. 4072/2012 (Α’ 86) καθώς οι ομόρρυθμοι εταίροι αυτών,
ε. η Ναυτική Εταιρεία που συνιστάται κατά το ν. 959/1979 (Α` 192),
στ. η Ναυτιλιακή Εταιρεία πλοίων αναψυχής που συνιστάται κατά το ν. 3182/2003
(Α` 220),
ζ. ο Αστικός Συνεταιρισμός ν. 1667/1986 (Α’ 196) (στον οποίο περιλαμβάνεται ο αλληλασφαλιστικός, ο πιστωτικός και ο οικοδομικός), η Κοιν.Σ.ΕΠ. που συνιστάται κατά το ν. 4430/2016 (Α’ 205) και η Κοι.Σ.Π.Ε. που συνιστάται κατά το ν. 2716/1999 (Α’ 96),
η. η Αστική Εταιρεία με οικονομικό σκοπό (άρθρο 784 ΑΚ και 270 ν. 4072/2012,
θ. ο Ευρωπαϊκός Όμιλος Οικονομικού Σκοπού που προβλέπεται από τον Κανονισμό 2137/1985/ΕΟΚ (ΕΕΕΚ L. 199, διορθωτικό L. 247) και έχει την έδρα του στην ημεδαπή,
ι. η Ευρωπαϊκή Εταιρεία που προβλέπεται στον Κανονισμό 2157/2001/ΕΚ (ΕΕΕΚ L. 294) και έχει την έδρα της στην ημεδαπή,
ια. η Ευρωπαϊκή Συνεταιριστική Εταιρεία που προβλέπεται στον Κανονισμό 1435/2003/ΕΚ (ΕΕΕΚ L. 207) και έχει την έδρα της στην ημεδαπή,
ιβ. τα υποκαταστήματα ή πρακτορεία που διατηρούν στην ημεδαπή οι αλλοδαπές εταιρείες που αναφέρονται στο άρθρο 29 της Οδηγίας (ΕΕ) 2017/1132 (ΕΕ L 169/30.06.2017) και έχουν έδρα σε κράτος – μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης (Ε.Ε.),
ιγ. τα υποκαταστήματα ή πρακτορεία που διατηρούν στην ημεδαπή οι αλλοδαπές εταιρείες που έχουν έδρα σε τρίτη χώρα και νομική μορφή ανάλογη με εκείνη των αλλοδαπών εταιριών που αναφέρεται στην περίπτωση ιβ’,
ιδ. τα υποκαταστήματα ή πρακτορεία μέσω των οποίων ασκούν εμπορία στην ημεδαπή τα φυσικά ή νομικά πρόσωπα ή ενώσεις προσώπων που έχουν την κύρια εγκατάσταση ή την έδρα τους στην αλλοδαπή και δεν εμπίπτουν στις περιπτώσεις ιβ’ και ιγ’,
ιε. η Κοινοπραξία που καταχωρίζεται σύμφωνα με το άρθρο 293 παρ. 3 Ν. 4072/2012,
2. Στο Γ.Ε.ΜΗ. εγγράφονται υποχρεωτικώς φυσικά πρόσωπα τα οποία με εγκατάσταση στην ημεδαπή και με σκοπό το κέρδος:
α. διενεργούν εμπορικές πράξεις στο όνομά τους κατά σύνηθες επάγγελμα ή
β. διαθέτουν αγαθά ή υπηρεσίες ή διαμεσολαβούν στην διάθεση αυτών με επιχειρηματικό κίνδυνο, μέσω οργανωμένης υποδομής ή και μέσω εκμετάλλευσης της εργασίας τρίτων προσώπων.
Επί κληρονομικής διαδοχής φυσικών προσώπων υπάρχει υποχρέωση εγγραφής στο Γ.Ε.ΜΗ. για τον κληρονόμο φυσικού προσώπου που ήταν εγγεγραμμένο στο Γ.ΕΜΗ. εφόσον ο κληρονόμος συνεχίζει τη δραστηριότητα του θανόντος και πληροί τις προϋποθέσεις των προηγουμένων εδαφίων. Αν οι καθολικοί διάδοχοι είναι πρόσωπα πέραν του ενός (κοινωνία κληρονόμων) και συνεχίζουν από κοινού την εμπορική επιχείρηση του θανόντος, πρέπει εντός αποκλειστικής προθεσμίας δώδεκα μηνών από την από κοινού διενέργεια πράξεων που υποδηλώνουν τη συνέχεια, να υποβάλλουν αίτηση στην αρμόδια Υ.Γ.Ε.ΜΗ. Αυτή συνοδεύεται από ιδρυτικό καταστατικό έγγραφο εφαρμοζομένων κατά τα λοιπά των αντίστοιχων διατάξεων για το συγκεκριμένο εταιρικό τύπο που θα επιλεγεί.
3. Από την υποχρέωση εγγραφής στο Γ.Ε.ΜΗ. ρητά εξαιρούνται:
α. τα Σωματεία (άρθρα 78-107 ΑΚ),
β. τα Ιδρύματα (άρθρα 108-121 ΑΚ),
γ. οι Επιτροπές Εράνων (άρθρα 122-126 ΑΚ),
δ. τα φυσικά πρόσωπα που δραστηριοποιούνται στην πρωτογενή παραγωγή, υπό την επιφύλαξη της παραγράφου 2 του παρόντος,
ε. οι αστικές εταιρείες για την άσκηση επαγγελματικής δραστηριότητας δικηγόρων, συμβολαιογράφων και δικαστικών επιμελητών.
4. Με κοινή απόφαση του Υπουργού Ανάπτυξης και Επενδύσεων και του κατά περίπτωση αρμόδιου Υπουργού, μπορεί να προβλέπεται η εγγραφή στο Γ.Ε.ΜΗ. φυσικών ή νομικών προσώπων ή ενώσεων προσώπων, πέραν αυτών που αναφέρονται στις παραγράφους 1 και 2 ή να ορίζεται η εξαίρεση από την υποχρέωση εγγραφής κάποιων εκ των προσώπων που αναφέρονται στις ίδιες παραγράφους. Με όμοια απόφαση ορίζονται η διαδικασία, οι σχετικές προθεσμίες και κάθε αναγκαία λεπτομέρεια.

 • 20 Σεπτεμβρίου 2019, 14:00 | ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΛΑΚΩΝΙΑΣ

  Στο εν λόγω άρθρο θα πρέπει να γίνεται ρητή αναφορά των επαγγελμάτων που εξαιρούνται της υποχρέωσης εγγραφής στο Μητρώο καθώς και να διευκρινίζεται επαρκώς η περίπτωση των φυσικών προσώπων που δραστηριοποιούνται στον πρωτογενή τομέα -παρ.2, εδάφια α’ και β’.

 • Στο άρθρο 2 και στο τέλος της παρ.1 θα πρέπει να προστεθεί η ακόλουθη διάταξη: «ιστ. Οι υπόχρεοι που αναφέρονται στις προηγούμενες περιπτώσεις και έχουν την κύρια εγκατάσταση ή την έδρα τους στην ημεδαπή έχουν αυτοτελή υποχρέωση αναγγελίας και καταχώρισης στην μερίδα τους των υποκαταστημάτων που διατηρούν στην ημεδαπή».

 • ΑΡΘΡΟ 2: «Εγγραφόμενοι στο Γ.ΕΜΗ»
  1.
  δ» η Ομόρρυθμη και Ετερόρρυθμη (απλή ή κατά μετοχές) Εταιρεία που προβλέπεται στο ν. 4072/2012 (Α’ 86) καθώς οι ομόρρυθμοι εταίροι αυτών, »

  Να διασαφηνιστεί δεδομένου ότι οι ομόρρυθμοι εταίροι εγγράφονται μαζί με την σύσταση της εταιρείας

  2. «Επί κληρονομικής διαδοχής φυσικών προσώπων υπάρχει υποχρέωση εγγραφής στο Γ.Ε.ΜΗ. για τον κληρονόμο φυσικού προσώπου που ήταν εγγεγραμμένο στο Γ.ΕΜΗ. εφόσον ο κληρονόμος συνεχίζει τη δραστηριότητα του θανόντος και πληροί τις προϋποθέσεις των προηγουμένων εδαφίων. Αν οι καθολικοί διάδοχοι είναι πρόσωπα πέραν του ενός (κοινωνία κληρονόμων) και συνεχίζουν από κοινού την εμπορική επιχείρηση του θανόντος, πρέπει εντός αποκλειστικής προθεσμίας δώδεκα μηνών από την από κοινού διενέργεια πράξεων που υποδηλώνουν τη συνέχεια, να υποβάλλουν αίτηση στην αρμόδια Υ.Γ.Ε.ΜΗ.. Αυτή συνοδεύεται από ιδρυτικό καταστατικό έγγραφο εφαρμοζομένων κατά τα λοιπά των αντίστοιχων διατάξεων για το συγκεκριμένο εταιρικό τύπο» …»

  Προς αποφυγή κάθε παρερμηνείας, να διευκρινιστεί τι ακριβώς πρέπει να δηλώσουν Για παράδειγμα να δηλώσουν τη νομική μορφή στην οποία θα μετατραπεί με ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΗ σύμβαση η ΚΟΙΝΩΝΙΑ;

 • 20 Σεπτεμβρίου 2019, 10:08 | ΖΗΣΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ

  Καλό θα ήταν να προβλεθεί στο Νόμο η έκδοση μιας ΚΥΑ όπου θα απαριθμούνται βάσει των ΚΑΔ τα φυσικά πρόσωπα που είναι υπόχρεοι εγγραφής στο ΓΕΜΗ καθώς και οι υποχρεώσεις δημοσίευσης αυτών.

  ΖΗΣΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
  ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΓΕΜΗ
  ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΛΑΡΙΣΑΣ

 • 20 Σεπτεμβρίου 2019, 10:37 | ΛΙΤΣΑ

  Να δοθεί μεταβατική περίοδος ώστε να οι υπάρχουσες Κοιν. ΣΕΠ να εγγραφούν στο Γ.Ε.ΜΗ..
  Να συμπληρωθεί: Στο Γ.Ε.ΜΗ. εγγράφονται τα υποκαταστήματα ή πρακτορεία που διατηρούν στην ημεδαπή οι ημεδαπές εταιρείες.

 • 20 Σεπτεμβρίου 2019, 10:27 | ΛΙΤΣΑ

  Οι αγροτικοί Συνεταιρισμοί να εξαιρούνται ρητά από την εγγραφή στο Γ.Ε.ΜΗ.

 • 20 Σεπτεμβρίου 2019, 00:32 | ΠΕΤΡΟΣ ΖΟΥΜΠΟΥΛΗΣ

  Μετά την παρ. 2 ¨δεν είναι κατανοητός ο λόγος ένταξης του : «Επί κληρονομικής διαδοχής φυσικών προσώπων υπάρχει υποχρέωση εγγραφής στο Γ.Ε.ΜΗ. για τον κληρονόμο φυσικού προσώπου που ήταν εγγεγραμμένο στο Γ.ΕΜΗ. εφόσον ο κληρονόμος συνεχίζει τη δραστηριότητα του θανόντος και πληροί τις προϋποθέσεις των προηγουμένων εδαφίων.»
  Είναι αυτονόητη ενέργεια καθώς της αποβίωσης και κληρονομικής αποδοχής ακολουθεί η Βεβαίωση ΔΙακοπής Εργασιών του αποθανόντα κι η Βεβαίωση Έναρξης του κληρονόμου. Το κείμενο ίσως είναι περιττό.

  Παρ. 4. Για την απρόσκοπτη λειτουργία του νόμου θα έπρεπε εξ αρχής η υποχρέωση εγγραφής ή απαλλαγής απο το ΓΕΜΗ να καθορίζεται με Υ.Α.. Από την στιγμή όμως που οι παραγρ, 1-3 αναφέρουν ρητά τους υπόχρεους και μή, τότε η παρ. 4 είναι πλεονασματική με εξαίρεση την φράση «Με ΥΑ ορίζονται η διαδικασία, οι σχετικές προθεσμίες και κάθε αναγκαία λεπτομέρεια.».

 • 19 Σεπτεμβρίου 2019, 14:56 | ΦΥΣΣΕΑ ΝΙΚΟΛΕΤΑ

  Στην παράγραφο 2β θα πρέπει να γίνει πιο σαφές τι γίνεται στην περίπτωση κοινωνίας κληρονόμων καθώς δεν είναι ξεκάθαρο το τελευταίο εδάφιο: «αυτή συνοδεύεται από ιδρυτικό καταστατικό..». θα πρέπει δηλαδή η κοινωνία να μετατραπεί σε κάποια άλλη νομική μορφή?

 • 19 Σεπτεμβρίου 2019, 14:53 | ΦΥΣΣΕΑ ΝΙΚΟΛΕΤΑ

  Για το 2δ: Θα πρέπει να γίνει πιο ξεκάθαρο αν οι ομόρρυθμοι εταίροι γράφονται επιπρόσθετα από την εταιρεία. Ποια η χρησιμότητα αυτής της διάταξης?

  Για το 2ζ: Υπάρχουν και οι ενεργειακές κοινότητες του ν.4513/2018 που είναι αστικοί συνεταιρισμοί ειδικού σκοπού. Δε θα πρέπει να γίνεται αναφορά και σε αυτές? Γενικότερα θα πρέπει να συμπεριλαμβάνονται όλοι οι Αστικοί Συνετερισμοί και όχι μόνο του ν. 1667/1986

 • 18 Σεπτεμβρίου 2019, 12:14 | ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΣΑΚΑΛΗΣ

  πρέπει να καθοριστούν με συγκεκριμένο τρόπο τα επαγγέλματα (φυσικά πρόσωπα) που εξαιρούνται ρητά από την εγγραφή τους στο ΓΕΜΗ και στα Επιμελητήρια

 • 17 Σεπτεμβρίου 2019, 19:41 | Γεώργιος Κούρτης

  Ο κοινωνικός συνεταιρισμός (κακώς κατά την άποψή μας) υπαγόταν σε έλεγχο νομιμότητας από το υπουργείο εργασίας και σε εγγραφή σε ειδικό μητρώο.
  Για το λόγο αυτό θα πρέπει ο νόμος να προβλέψει την αυτόματη μετάπτωση των στοιχείων του μητρώου αυτού και όχι την ταλαιπωρία χιλιάδων πολιτών στο να μεταφέρουν χαρτιά από το υπουργείο στο ΓΕΜΗ.

  Επίσης να σημειωθεί ΞΕΚΑΘΑΡΑ ότι οι αγροτικοί συνεταιρισμοί συνεχίζουν να απαλλάσσονται της εγγραφής στο ΓΕΜΗ.