ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1ο – ΣΚΟΠΟΣ ΚΑΙ ΠΛΑΙΣΙΟ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΟΥ Γ.Ε.ΜΗ. – Άρθρο 1 – Σκοπός του Γενικού Εμπορικού Μητρώου – ορισμοί

1. Το Γενικό Εμπορικό Μητρώο (εφεξής Γ.Ε.ΜΗ.) είναι α) το εθνικό Μητρώο εμπορικής δημοσιότητας, στο οποίο πραγματοποιείται η δημοσιότητα πράξεων, στοιχείων ή και δηλώσεων των υπόχρεων προσώπων και β) το ελληνικό ηλεκτρονικό εθνικό δελτίο δημοσιότητας κατά την έννοια των παραγράφων 1 και 5 του άρθρου 16 της Οδηγίας (ΕΕ) 2017/1132.
2. Για τους σκοπούς του παρόντος νόμου νοούνται ως:
α. «Πληροφοριακό Σύστημα Γ.Ε.ΜΗ.»: το ηλεκτρονικό σύστημα καταχώρισης-αποθήκευσης πράξεων, στοιχείων ή δηλώσεων και η υποδομή τεχνολογίας πληροφορίας και επικοινωνίας που το υποστηρίζουν.
β. «Δικτυακός τόπος Γ.Ε.ΜΗ»: ο ιστότοπος στον οποίο πραγματοποιείται η δημοσίευση σχετικά με την καταχώριση πράξης, στοιχείου ή δήλωσης που σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία απαιτεί εμπορική δημοσιότητα.
γ. «Σύστημα διασύνδεσης Μητρώων (BRIS)»: Το σύστημα διασύνδεσης των Κεντρικών και Εμπορικών Μητρώων και των Μητρώων εταιρειών των Κρατών Μελών.
δ. «Διαλειτουργικότητα»: Η διασύνδεση Πληροφοριακών Συστημάτων που έχει ως σκοπό την ανταλλαγή πληροφοριών που καταχωρίζονται σε αυτά για την υλοποίηση της αρχής «Μόνο Άπαξ».
ε. «Υπηρεσίες Γ.Ε.ΜΗ. (Υ.Γ.Ε.ΜΗ.)»: οι Υπηρεσίες στις οποίες ανατίθεται η αρμοδιότητα τήρησης του Γ.Ε.ΜΗ. και πραγματοποίησης της εμπορικής δημοσιότητας των πράξεων, στοιχείων ή δηλώσεων, σε αυτό.
στ. «Μητρώο πιστοποιημένων χρηστών Γ.Ε.ΜΗ. και ΥΜΣ»: το μητρώο των ειδικά εξουσιοδοτημένων φυσικών προσώπων να πραγματοποιούν καταχωρίσεις και δημοσιεύσεις στα πληροφοριακά συστήματα Γ.Ε.ΜΗ. και ΥΜΣ.
ζ. «Πιστοποιημένος χρήστης Γ.Ε.ΜΗ.»: ο εξουσιοδοτημένος υπάλληλος της Υ.Γ.Ε.ΜΗ. και ο εξουσιοδοτημένος συμβολαιογράφος να καταχωρίζει και δημοσιεύει πράξεις, στοιχεία και δηλώσεις στο πληροφοριακό σύστημα Γ.Ε.ΜΗ.
η. «Πιστοποιημένος χρήστης ΥΜΣ»: ο εξουσιοδοτημένος υπάλληλος της Υ.Γ.Ε.ΜΗ. και ο εξουσιοδοτημένος συμβολαιογράφος που λειτουργεί ως Υπηρεσία μιας Στάσης για τη σύσταση εταιρειών.
θ. «Έλεγχος νομιμότητας» ο προληπτικός ουσιαστικός έλεγχος που διενεργείται από τις Υ.Γ.Ε.ΜΗ. για τη διαπίστωση της συμφωνίας των προς καταχώριση και δημοσίευση πράξεων, στοιχείων και δηλώσεων κατά περιεχόμενο με τις διατάξεις αναγκαστικού δικαίου που διέπουν το συγκεκριμένο νομικό πρόσωπο, και με το καταστατικό του χωρίς όμως να καταλαμβάνονται στο εύρος ελέγχου και ζητήματα ακυρωσίας.
ι. «Έλεγχος πληρότητας» ο τυπικός έλεγχος που διενεργείται από τις Υ.Γ.Ε.ΜΗ. προκειμένου να διαπιστώσουν ότι η αίτηση καταχώρισης και δημοσίευσης πράξης, στοιχείου ή δήλωσης συνοδεύεται από όλα τα προβλεπόμενα κατά περίπτωση δικαιολογητικά χωρίς να υπεισέλθουν στο περιεχόμενο αυτών.
ια. «Συστατική δημοσιότητα»: η καταχώριση πράξεων, στοιχείων ή δηλώσεων στο Γ.Ε.ΜΗ., τα έννομα αποτελέσματα των οποίων σύμφωνα με τις οικείες διατάξεις εκκινούν από την ημερομηνία καταχώρισης στο Γ.Ε.ΜΗ..
ιβ. «Δηλωτική δημοσιότητα»: η καταχώριση πράξεων, στοιχείων ή δηλώσεων στο Γ.Ε.ΜΗ., τα έννομα αποτελέσματα των οποίων σύμφωνα με τις οικείες διατάξεις εκκινούν από την ημερομηνία τέλεσής τους.
ιγ. «Αυτοματοποιημένη καταχώριση»: η καταχώριση και δημοσίευση πράξεων, στοιχείων ή δηλώσεων που πραγματοποιείται ηλεκτρονικά στο Γ.Ε.ΜΗ. από τον ίδιο τον υπόχρεο, χωρίς να απαιτείται έλεγχος πληρότητας ή νομιμότητας.
3. Οι διατάξεις του παρόντος νόμου δεν θίγουν την αρμοδιότητα άλλων υπηρεσιών, φορέων και αρχών που είναι υπεύθυνοι για τον έλεγχο νομιμότητας των καταχωριστέων πράξεων και στοιχείων, σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία. Οι πράξεις αυτών αποτελούν αναγκαία προϋπόθεση για την εγγραφή στο Γ.Ε.ΜΗ. και για κάθε περαιτέρω καταχώριση, μεταβολή ή διαγραφή των υπόχρεων. Σε κάθε περίπτωση δεν θίγεται η αρμοδιότητα των Ειρηνοδικών για τον έλεγχο νομιμότητας της σύστασης και της τροποποίησης των καταστατικών των Αστικών Συνεταιρισμών του ν. 1667/1986.
4. Οι διατάξεις του παρόντος νόμου δεν θίγουν:
α. την προβλεπόμενη από ειδικές διατάξεις νόμων αρμοδιότητα δημοσίων Υπηρεσιών για την τήρηση ειδικών μητρώων με σκοπό άλλον από αυτόν της εμπορικής δημοσιότητας.
β. τη δυνατότητα των Επιμελητηρίων να τηρούν για τα μέλη τους μητρώα ανεξάρτητα από το Γ.Ε.ΜΉ. κατά τα προβλεπόμενα στο ν.4497/13.11.2017 (A’ 171).

 • 20 Σεπτεμβρίου 2019, 15:43 | Διονύσης Ρ. Ρηγόπουλος

  Αξίζουν συγχαρητήρια στο Υπουργείο Ανάπτυξης και Επενδύσεων για αυτή τη συμπληρωματική διαβούλευση. Η «ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Οι διατάξεις που τίθενται στη διαβούλευση από σήμερα, Τρίτη 17 Σεπτεμβρίου 2019 μέχρι και την Παρασκευή 20 Σεπτεμβρίου 2019 και αφορούν στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο θα ενσωματωθούν στο υπό κατάθεση νομοσχέδιο του Υπ. Ανάπτυξης και Επενδύσεων (βλ. περισσότερα εδώ: http://www.opengov.gr/ypoian/?p=10419)» δείχνει ότι το Υπουργείο δε διστάζει, όταν το κρίνει χρήσιμο, να επεκτείνει το πολυνομοσχέδιο με πρόσθετα άρθρα. Το ίδιο πράττει και με συμπληρωματικό «Σχέδιο διατάξεων για το Εθνικό Πρόγραμμα Ανάπτυξης» που θέτει σε διαβούλευση από τις 19 έως τις 24 Σεπτεμβρίου 2019 (http://www.opengov.gr/ypoian/?p=10796)

  Διαπιστώνουμε, δηλαδή, ότι το Υπουργείο Ανάπτυξης και Επενδύσεων εφαρμόζει τη μεθοδολογία που στην ορολογία του προγραμματισμού Η/Υ λέγεται Ευέλικτη Ανάπτυξη (agile development – https://el.wikipedia.org/wiki/Ευέλικτη_μεθοδολογία). Η Ευέλικτη Ανάπτυξη επιτρέπει διάφορα τμήματα του τελικού προϊόντος να αναπτύσσονται παράλληλα σε σύντομους κύκλους που ενσωματώνουν και βελτιώσεις, παράγοντας εν τέλει καλύτερα προϊόντα σε μικρότερο χρονικό διάστημα.

  Με την συστηματικότερη νομοθέτηση του Γ.Ε.ΜΗ. επεκτείνονται οι προβλέψεις του πολυνομοσχεδίου για πολλά μητρώα, ψηφιακές καταγραφές και άλλα θέματα ψηφιακής διακυβέρνησης.
  Ενδεικτικά, ήδη περιλαμβάνονται:
  – ΜΕΡΟΣ Γ’ ΕΝΙΑΙΟΣ ΨΗΦΙΑΚΟΣ ΧΑΡΤΗΣ
  – ΜΕΡΟΣ Δ’ ΕΘΝΙΚΟ ΜΗΤΡΩΟ ΥΠΟΔΟΜΩΝ
  – ΜΕΡΟΣ ΙΑ’ ΨΗΦΙΑΚΗ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗ (όπου και το ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ’ – ΕΘΝΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΠΛΟΥΣΤΕΥΣΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝ το «Άρθρο 44 – Σύσταση Παρατηρητηρίου Γραφειοκρατίας στο Υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης» και το «Άρθρο 45 – Σύσταση Επιτροπής υψηλού επιπέδου για τον Ψηφιακό και Διοικητικό Μετασχηματισμό της Ελλάδας»)
  – ΜΕΡΟΣ ΙΔ΄ – ΑΠΛΟΠΟΙΗΣΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝ ΓΕΜΗ (που με την παρούσα διαβούλευση επεκτείνεται ως «ΣΧΕΔΙΟ ΔΙΑΤΑΞΕΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΓΕΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΚΟ ΜΗΤΡΩΟ»)

  Εξακολουθεί όμως να μην εξασφαλίζεται η εκ των ων ουκ άνευ για ορθολογική διαχείριση και για μεταρρυθμίσεις, στοιχειώδης ψηφιακή αυτογνωσία του κράτους, δηλαδή, η ψηφιακή καταγραφή των μονάδων όλων των φορέων του Δημοσίου και των υπαλλήλων που εργάζονται σε κάθε μονάδα (https://www.capital.gr/me-apopsi/3375478/i-psifiaki-autognosia-proupothesi-gia-to-epiteliko-kratos).
  Η έλλειψη αυτή επισημάνθηκε επανειλημμένα και στη διαβούλευση του αναπτυξιακού πολυνομοσχεδίου, που ολοκληρώθηκε στις 17.9.2019:
  http://www.opengov.gr/ypoian/?p=10450#comments
  http://www.opengov.gr/ypoian/?p=10483#comments
  http://www.opengov.gr/ypoian/?p=10489#comments
  http://www.opengov.gr/ypoian/?p=10448#comments

  Κυρίως, όμως, ο ίδιος ο πρωθυπουργός τόνισε, και σωστά, προ ημερών στη ΔΕΘ «πόσο αναπτυξιακή πρωτοβουλία είναι και το νοικοκύρεμα της δημόσιας διοίκησης» (https://youtu.be/jDe1qIddnaY?t=3192). Όμως, κανείς δεν μπορεί να νοικοκυρέψει κάτι το οποίο δεν γνωρίζει.

  Στις 23.11.2016 η Υπουργός Διοικητικής Ανασυγκρότησης απέρριψε την πρόταση του Οργανισμού Ανοικτών Τεχνολογιών για ένα πλήρες και επιχειρησιακά πολύτιμο για κάθε σχεδιασμό και ανάπτυξη οργανόγραμμα, που θα κατέγραφε ανεξαιρέτως όλες τις μονάδες και όλα τα άτομα για τα οποία δαπανάται έστω και ένα ευρώ δημόσιο χρήμα (https://eellak.ellak.gr/wp-content/uploads/sites/23/2016/08/Προς-τη-Διαρκή-Επιτροπή-Δημόσιας-Διοίκησης-Δημόσιας-Τάξης-και-Δικαιοσύνης.pdf).

  Τότε, το Υπουργείο Διοικητικής Ανασυγκρότησης επέλεξε να νομοθετήσει μη λειτουργικά Ψηφιακά Οργανογράμματα, μη πλήρη, που δεν διατηρούν ιστορικό και δεν είναι υποχρεωτικά.
  Στην εικόνα https://drive.google.com/open?id=1p11pwSBOrahMIpAXGRewXlidzkroqHgK φαίνονται οι διαφορές ουσίας του Άρθρου 16 του Ν. 4440/2016 (Διαγραφές και Προσθήκες) από την πρόταση στη διαβούλευση (http://www.opengov.gr/ypes/?p=3194#comments 10.12.2015) για το νομοσχέδιο «Διαφάνεια, Αποτελεσματικότητα και Αξιοκρατία της Δημόσιας Διοίκησης».

  Ο εισηγούμενος το παρόν νομοσχέδιο Υπουργός είχε στηλιτεύσει στη Βουλή, στις 25.11.2016, την κακή νομοθέτηση του Ψηφιακού Οργανογράμματος. Συγκεκριμένα είπε (https://youtu.be/Jl0Q3nHqB1k?t=225):

  «το κυριότερο, χάνετε κι άλλη μια τεράστια ευκαιρία.

  Το άρθρο 16, το οποίο αφορά στο ηλεκτρονικό οργανόγραμμα, είναι μεγάλη ευκαιρία να γίνει σωστά. Πράγματι το ελληνικό δημόσιο χρειάζεται ηλεκτρονικό οργανόγραμμα. Σήμερα διάβασα και μια σχετική αρθρογραφία από ειδικότερους εμού στον Τύπο, στην οποία εξηγείται και τεχνικά πώς μπορεί να γίνει σωστά, για να έχει ο εκάστοτε Υπουργός την πλήρη εικόνα και των οργανισμών και των στελεχών και έτσι να μπορεί αυτόματα να βλέπει πού υπάρχουν θέσεις και ποιους ανθρώπους θα μπορούσε να μετακινήσει. Αυτό θα ήταν εξαιρετικό, αν το κάνατε. Δυστυχώς, ούτε αυτό κάνετε. Φτιάχνετε ένα υποτιθέμενο ηλεκτρονικό οργανόγραμμα, μόνο και μόνο για την παρούσα κινητικότητα, μόνο και μόνο για να μπορείτε να υλοποιήσετε ευκολότερα το ρουσφέτι στο οποίο αναφερόμουν προηγουμένως.»
  (Ο Υπουργός αναφερόταν στο άρθρο «Η σημερινή ευκαιρία για ένα πλήρες Ψηφιακό Οργανόγραμμα του Δημοσίου» https://m.naftemporiki.gr/story/1175619).

  Τώρα λοιπόν, που ο ίδιος εισηγείται το πολυνομοσχέδιο, και μάλιστα στην αρχή της κυβερνητικής θητείας, πρέπει να εκμεταλλευτεί την τεράστια ευκαιρία να περιλάβει στο
  ΜΕΡΟΣ ΙΑ’ – ΨΗΦΙΑΚΗ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗ του πολυνομοσχεδίου ένα
  ΚΕΦΑΛΑΙΟ ## – ΨΗΦΙΑΚΗ ΑΠΟΤΥΠΩΣΗ ΤΗΣ ΔΟΜΗΣ ΚΑΙ ΣΤΕΛΕΧΩΣΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ

  Το εγχείρημα βρίσκει σύμφωνους και άλλους συναρμόδιους Υπουργούς. Συγκεκριμένα, ο Υπουργός Επικρατείας Γιώργος Γεραπετρίτης έχει εκφραστεί θετικά για το ζήτημα στην Επιτροπή της Βουλής στις 30.7.2019 (https://youtu.be/9T5Zj7aawYk?t=276) αναφέροντας μάλιστα ένα επόμενο νομοσχέδιο που επρόκειτο να κατατεθεί στο τέλος εκείνης της εβδομάδας, ενώ ο Υπουργός Επικρατείας και Ψηφιακής Διακυβέρνησης Κυριάκος Πιερρακάκης ήταν διευθυντής ερευνών του ανεξάρτητου, μη κερδοσκοπικού οργανισμού έρευνας και ανάλυσης «διαΝΕΟσις», όταν η έρευνα για την Ηλεκτρονική Διακυβέρνηση στην Ελλάδα τον Μάρτιο 2018 (https://www.dianeosis.org/2018/03/e_government_post/) περιέλαβε σαφή περιγραφή του προβλήματος και της τεχνικά απλής και ανέξοδης λύσης του (https://drive.google.com/open?id=1kZ2z7D3Bdxf1HqlY77atOKfM016jJ4Bj).
  (Την αναγκαιότητα της αποτύπωσης του Δημοσίου επισημαίνει και το κεφάλαιο «ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΕΣ ΠΑΘΟΓΕΝΕΙΕΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ» στον συλλογικό τόμο «Πέρα από τη Λιτότητα», τον Νοέμβριο 2017).

  Κάθε μέρα που περνάει χάνονται πολύτιμα δεδομένα του Δημοσίου. Ήδη, η Κυβέρνηση διανύει την 75η ημέρα της θητείας της.

  Είναι κατεπείγον να μη χαθεί άλλος χρόνος χωρίς τη θεμελιώδη αποτύπωση ατόμων και μονάδων του Δημοσίου. Ήδη, με τις αλλαγές που έχουν συντελεστεί, η Κυβέρνηση δεν μπορεί πλέον να στοιχειοθετήσει στο τέλος της θητείας της τι ακριβώς κράτος παρέλαβε και τι κράτος παραδίδει.

 • 1. ια, ιβ
  Επειδή έχουν παρατηρηθεί παρερμηνείες αναφορικά με τη σαφή διάκριση των συστατικών ή δηλωτικών πράξεων, να επισυναφθεί στο νόμο παράρτημα με ξεκάθαρη διευκρίνιση για το ποιες πράξεις είναι ΣΥΣΤΑΤΙΚΕΣ και ποιες νοούνται ως ΔΗΛΩΤΙΚΕΣ ανά νομική μορφή

 • Οι νέες προτεινόμενες διατάξεις του σχεδίου νόμου, με τίτλο «Γενικό Εμπορικό Μητρώο», το οποίο τέθηκε σε δημόσια Διαβούλευση, πλήττουν βάναυσα, τόσο το υφιστάμενο πλαίσιο λειτουργίας των Επιμελητηρίων μας, όσο και τις πάγιες θέσεις της ΚΕΕΕ.

  Κοινή θέση όλων μας, είναι ότι η σημερινή οικονομική κρίση, θα ξεπεραστεί μόνον, εάν υποστηριχθεί περαιτέρω η μεταποιητική βιοτεχνική δραστηριότητα, στη χώρα μας, που εκπροσωπείται θεσμικά, κυρίως, από τα Αμιγή Βιοτεχνικά Επιμελητήρια.
  Το Β.Ε.Α. εμμένει στην άποψή του, την οποία δημοσίως έχει καταθέσει, ότι:
  Τα Επιμελητήρια είναι και πρέπει να συνεχίσουν να αποτελούν, τον κεντρικό άξονα της λειτουργίας του Γενικού Εμπορικού Μητρώου, θεσμό τον οποίο στήριξαν με ίδια μέσα, για να υπάρχει και να εξελίσσεται σήμερα, διεκδικώντας παράλληλα τον εκσυγχρονισμό του και την εναρμόνισή του με την εθνική και κοινοτική νομοθεσία.
  Εφόσον όμως δεν υιοθετηθούν οι ανωτέρω προτάσεις μας, θα οδηγηθούμε σε κατάργηση των κριτηρίων, βάσει των οποίων έχουν δομηθεί τα αμιγή Επιμελητήρια, και μόνη διέξοδος για αποφυγή της σύγχυσης προς όφελος των επιχειρήσεων, θα είναι η διάλυση των υφιστάμενων αμιγών και η ίδρυση νέων, μικτών Επιμελητηρίων, με μικρότερη χωρική αρμοδιότητα από αυτήν, που έως τώρα είχαν, τα αμιγή.

 • 20 Σεπτεμβρίου 2019, 09:50 | ΛΙΤΣΑ

  Να καθοριστεί με σαφήνεια ποιοι θα αποτελούν το μητρώο των ειδικά εξουσιοδοτημένων φυσικών προσώπων … θα είναι υπάλληλοι (π.χ. Επιμελητηρίων, Περιφέρειας, Υπουργείου) ή τρίτα φυσικά πρόσωπα (π.χ. λογιστές, δικηγόροι κ.λ.π.)

 • 20 Σεπτεμβρίου 2019, 00:47 | ΠΕΤΡΟΣ ΖΟΥΜΠΟΥΛΗΣ

  Παρ.2ζ) Πιστοποιημένοι χρήστες ΥΓΕΜΗ πρέπει να είναι μόνο οι Υπάλληλοι των Επιμελητηρίων και της ΓΓΕ που διαθέτουν την κατάλληλη εμπειρία, είνα επιφορτισμένοι με τον έλεγχο των πράξεων και λογοδοτούν για καθυστερήσεις και παραλείψεις. Η εμπλοκή Συμβολαιογράφων στην ανάρτηση πράξεων και στοιχείων στο ΓΕΜΗ δεν προσφέρει σε οποιοδήποτε στάδιο της διαδικασίας, ούτε σε ποιότητα, ούτε σε αποδοτικότητα ούτε σε εξοικονόμηση χρόνου.
  Μια απλή διερεύνηση του μεγέθους των αιτημάτων που έχουν εξυπηρετήσει μέχρι σήμερα ως ΥΜΣ, σε αντιστοίχηση ως προς τον αριθμό των πιστοποιημένων συμβολαιογράφων, θα εξηγήσει γιατί η αιφνίδια εμπλοκή τους και ως ΥΓΕΜΗ προκαλεί εύλογη απορία και δικαιολογημένη επιφυλακτικότητα.

 • ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΕΙΩΝ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΚΑΤΑΛΥΜΑΤΩΝ ΚΕΡΚΥΡΑΣ – ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ ΚΑΙ ΣΠΟΡΑΔΩΝ – ΖΑΚΥΝΘΟΥ – ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗΣ ( ΧΑΛΚΙΔΙΚΗ – ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ ) – ΚΥΚΛΟΣ ( ΚΥΚΛΑΔΕΣ ) -ΠΑΓΚΡΗΤΙΑ
  Θέμα: Προαιρετική εγγραφή των ατομικών επιχειρήσεων τουριστικών καταλυμάτων στο ΓΕΜΗ
  Με την ευκαιρία της ανάρτησης στην Διαύγεια του νέου νομοσχεδίου για το ΓΕΜΗ σας καταθέτουμε το αίτημά μας που αφορά την υποχρεωτική εγγραφή των μη κύριων τουριστικών καταλυμάτων ( ατομικών επιχειρήσεων) στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο ( ΓΕΜΗ) και θέλουμε να σας επισημάνουμε τα κάτωθι:
  Σύμφωνα με την υπ.αρ. 50/2018 Απόφαση το Νομικού Συμβουλίου του Κράτους σχετικά με την εγγραφή των ξενοδοχειακών επιχειρήσεων στο ΓΕΜΗ έχουν αποφανθεί ότι:
  Όσον αφορά τις ξενοδοχειακές επιχειρήσεις διακρίνουμε τις εξής περιπτώσεις:

  Α. Οι ξενοδοχειακές επιχειρήσεις που λειτουργούν ως ατομικές με κύριο χαρακτηριστικό το μικρό μέγεθος τους, όπως αυτό συνάγεται από τις εγκαταστάσεις τους, το απασχολούμενο προσωπικό και τον αριθμό πελατών που φιλοξενούν, εντάσσονται στην έννοια του μικρέμπορου και δεν εγγράφονται στο Γ.Ε.ΜΗ.

  Στην αντίθετη περίπτωση, δηλαδή όταν η ατομική ξενοδοχειακή επιχείρηση χαρακτηρίζεται από μεγάλη εμπορική δραστηριότητα, όπως αυτό προκύπτει από τις χρησιμοποιούμενες εγκαταστάσεις, το απασχολούμενο προσωπικό, καθώς και τον αριθμό των φιλοξενούμενων πελατών, ο ξενοδόχος αποκτά την εμπορική ιδιότητα και επιβάλλεται η εγγραφή στο Γ.Ε.ΜΗ.

  Σύμφωνα λοιπόν με τα παραπάνω το Ν.Σ.Κ. απεφάνθη ότι :

  Ενόψει των προεκτεθέντων, επί των τιθεμένων ερωτημάτων το Νομικό Συμβούλιο του Κράτους (Β’ Τμήμα), γνωμοδότησε, ομοφώνως, ως ακολούθως:

  Στο Γ.Ε.ΜΗ. εγγράφονται οι ξενοδοχειακές επιχειρήσεις υπό τις εξής προϋποθέσεις:

  α)Αν λειτουργούν ως ατομικές επιχειρήσεις, εφόσον το φυσικό πρόσωπο που αποτελεί το φορέα της επιχείρησης έχει αποκτήσει την εμπορική ιδιότητα.

  β)Αν λειτουργούν υπό εταιρική μορφή πάντοτε.

  Το Γ.Ε.ΜΗ. υποχρεούται να ενημερώνει τα Επιμελητήρια, στα οποία εγγράφονται υποχρεωτικά οι ξενοδοχειακές και ναυτιλιακές επιχειρήσεις, δηλαδή το Ξενοδοχειακό Επιμελητήριο Ελλάδας και το Ναυτικό Επιμελητήριο Ελλάδας αντίστοιχα, αυτεπάγγελτα για την εγγραφή και κάθε άλλη οριστική πράξη.
  Επίσης βάσει του ν. 3419/2005 – ΦΕΚ 297/Α’/6.12.2005, Γενικό Εμπορικό Μητρώο (ΓΕΜΗ) και Εκσυγχρονισμός της Επιμελητηριακής Νομοθεσίας, στο άρθρο 1.1 γίνεται σαφής διαχωρισμός των επιχειρήσεων που υποχρεωτικά εγγράφονται στο ΓΕΜΗ και σε αυτές δεν αναφέρονται οι ατομικές επιχειρήσεις μη κύριων τουριστικών καταλυμάτων και στο 1.2 διευκρινίζει του όρους της προαιρετικής εγγραφής που και εκεί δεν περιλαμβάνονται τα μη κύρια τουριστικά καταλύματα.

  O δε Νόμο 3419/05- Αρθρο 1 αναφέρει:

  Γενικό Εμπορικό Μητρώο Υπόχρεοι καταχώρησης

  1. Καθιερώνεται Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.), στο οποίο εγγράφονται υποχρεωτικά τα κατωτέρω πρόσωπα και ενώσεις προσώπων (εφεξής «οι υπόχρεοι»).
  α. Τα φυσικά πρόσωπα που είναι έμποροι και διαθέτουν επαγγελματική κατοικία ή εγκατάσταση ή ασκούν εμπορία μέσω κύριας ή δευτερεύουσας εγκατάστασης στην ημεδαπή.
  β. Η ένωση προσώπων που ασκεί εμπορία μέσω κύριας ή δευτερεύουσας εγκατάστασης στην ημεδαπή και κάθε εμπορική εταιρία, εφόσον συστάθηκε κατά το ελληνικό δίκαιο, ήτοι η ομόρρυθμη και ετερόρρυθμη (απλή ή κατά μετοχές) εταιρεία, ο αστικός συνεταιρισμός, στον οποίο περιλαμβάνεται ο αλληλοασφαλιστικός και ο πιστωτικός συνεταιρισμός, η εταιρεία περιορισμένης ευθύνης και η ανώνυμη εταιρεία. Από την εγγραφή στο Γ.Ε.ΜΗ. εξαιρούνται οι οικοδομικοί συνεταιρισμοί που προβλέπονται στο π.δ. 53/1987 (ΦΕΚ 52 Α’), οι Ναυτικές Εταιρείες που συνιστώνται κατά το ν. 959/1979 (ΦΕΚ 192 Α’) και οι Ναυτιλιακές Εταιρείες Πλοίων Αναψυχής που συνιστώνται κατά το ν. 3182/2003 (ΦΕΚ 220 Α’).
  γ. Οι ευρωπαϊκοί όμιλοι οικονομικού σκοπού, που προβλέπονται από τον Κανονισμό 2137/1985/ΕΟΚ (EEEK L. 199, διορθωτικό L. 247) και έχουν την έδρα τους στην ημεδαπή.
  δ. Οι ευρωπαϊκές εταιρείες που προβλέπονται στον Κανονισμό 2157/2001/ΕΚ (EEEK L. 294) και έχουν την έδρα τους στην ημεδαπή.
  ε. Οι ευρωπαϊκές συνεταιριστικές εταιρείες που προβλέπονται στον Κανονισμό 1435/2003/ΕΚ (EEEK L. 207) και έχουν την έδρα τους στην ημεδαπή.
  στ. Οι υπόχρεοι που αναφέρονται στις προηγούμενες περιπτώσεις και έχουν την κύρια εγκατάσταση ή την έδρα τους στην ημεδαπή έχουν αυτοτελή υποχρέωση εγγραφής, ως προς τα υποκαταστήματα που διατηρούν στην ημεδαπή.
  ζ. Οι αλλοδαπές εταιρείες που αναφέρονται στο άρθρο 1 της Οδηγίας 68/151/ΕΟΚ (EEEK L. 65), όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 1 της Οδηγίας 2003/58/ΕΚ (EEEK L. 221) και έχουν έδρα σε κράτος – μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης (Ε.Ε.), ως προς τα υποκαταστήματα ή πρακτορεία που διατηρούν στην ημεδαπή.
  η. Οι αλλοδαπές εταιρείες που έχουν έδρα σε τρίτη χώρα και νομική μορφή ανάλογη με εκείνη των αλλοδαπών εταιριών που αναφέρεται στην περίπτωση ζ’, ως προς τα υποκαταστήματα ή πρακτορεία που διατηρούν στην ημεδαπή.
  θ. Αλλα φυσικά ή νομικά πρόσωπα ή ενώσεις προσώπων που έχουν την κύρια εγκατάσταση ή την έδρα τους στην αλλοδαπή και δεν εμπίπτουν στις περιπτώσεις ζ’ και η’, ως προς τα υποκαταστήματα ή πρακτορεία μέσω των οποίων ασκούν εμπορία στην ημεδαπή.

  2. Στο ΓΕ.Μ.Η. εγγράφονται προαιρετικά:
  α. οι κοινοπραξίες,
  β. οι αστικές εταιρείες που προβλέπονται στο άρθρο 784 ΑΚ,
  γ. τα φυσικά ή νομικά πρόσωπα ή ενώσεις προσώπων που ασκούν ή προτίθενται να ασκήσουν οικονομική ή επαγγελματική δραστηριότητα, χωρίς να έχουν καταστεί έμποροι από την άσκηση της δραστηριότητας αυτής.

  3. Με κοινή απόφαση του Υπουργού Ανάπτυξης και του κατά περίπτωση αρμόδιου Υπουργού, μπορεί να προβλέπεται η εγγραφή στο ΓΕ.ΜΗ. φυσικών ή νομικών προσώπων ή ενώσεων προσώπων, πέραν αυτών που αναφέρονται στις παραγράφους 1 και 2. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Ανάπτυξης και Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, μπορεί να αποφασισθεί η εγγραφή στο Γ.Ε.ΜΗ. των Αγροτικών Συνεταιριστικών Οργανώσεων (Α.Σ.Ο.) όλων των βαθμίδων τους, όπως προβλέπονται στις διατάξεις του ν. 2810/2000 (ΦΕΚ 61 Α’), μετά από αίτηση των Α.Σ.Ο. και γνώμη της ΠΑ.Σ.Ε.ΓΕ.Σ.. Με όμοια απόφαση ορίζονται η διαδικασία, οι τεχνικές λεπτομέρειες της εγγραφής, οι σχετικές προθεσμίες και κάθε αναγκαία λεπτομέρεια.

  Βάσει των ανωτέρω ζητούμε με απόφαση του Υπουργείου Ανάπτυξης να εφαρμοστεί η προαιρετική εγγραφή στο ΓΕΜΗ των ατομικών επιχειρήσεων του κλάδου μας όπως ακριβώς αναφέρεται στο ν.3419/05, όπως προαιρετική είναι και η εγγραφή μας στα Εμπορικά Επιμελητήρια και να σταματήσει μια ακόμη επιπλέον οικονομική αφαίμαξη των μικρών ατομικών τουριστικών επιχειρήσεων που ήδη επιβαρύνονται σημαντικά από κρατικές οικονομικές απαιτήσεις που τις καθιστούν μη ανταγωνιστικές και οικονομικά ευάλωτες έναντι άλλων ομοειδών επιχειρήσεων.
  Οι ΠΡΟΕΔΡΟΙ ΤΩΝ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΩΝ: Π.ΚΑΤΣΑΡΟΣ-ΑΘ.ΣΠΥΡΟΥ.Α.ΚΟΤΣΩΝΗΣ-Δ.ΧΑΔΑΛΗΣ-Α.ΚΑΡΑΤΑΣΟΣ-I.ΚΟΥΚΟΥΡΑΚΗΣ

 • 17 Σεπτεμβρίου 2019, 21:05 | ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΜΠΟΥΜΠΟΥΛΗΣ

  ΑΛΗΘΕΙΑ ΤΙ ΑΠΕΓΙΝΑΝ ΟΙ ΑΡΧΕΣ ΚΑΛΗΣ ΝΟΜΟΘΕΤΗΣΗΣ ΠΟΥ ΕΣΕΙΣ- ΕΣΤΩ ΚΑΙ ΛΕΙΨΕΣ ΣΕ ΣΧΕΣΗ ΜΕ ΤΑ ΙΣΧΎΟΝΤΑ ΣΕ ΑΛΛΕΣ ΧΩΡΕΣ ΤΗΣ Ε.Ε.- ΘΕΣΠΙΣΑΤΕ:

  «Άρθρο 61 – Νόμος 4622/2019 – Διαβούλευση
  ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΙΣΧΥΟΣ: 07/08/2019

  1. Η διαβούλευση επιτυγχάνεται με τη δημοσιοποίηση, με πρόσφορα μέσα, της σχεδιαζόμενης ρύθμισης, με σκοπό την έγκαιρη ενημέρωση και συμμετοχή σε αυτήν κάθε ενδιαφερομένου. Υπόχρεη για την κίνηση της διαδικασίας διαβούλευσης είναι η Προεδρία της Κυβέρνησης, σε συνεργασία με την αρμόδια Υπηρεσία του Υπουργείου που έχει τη νομοθετική πρωτοβουλία.
  2. Η διαβούλευση επί των νομοσχεδίων γίνεται και μέσω του δικτυακού τόπου http://www.opengov.gr και διαρκεί δύο (2) εβδομάδες. Κατά τη φάση της διαβούλευσης αναρτάται στον δικτυακό τόπο προσχέδιο των διατάξεων του νομοσχεδίου καθώς και μία προκαταρκτική Ανάλυση Συνεπειών Ρύθμισης και παρέχεται η δυνατότητα κατ’ άρθρον σχολιασμού.
  3. Η διαβούλευση μπορεί να συντμηθεί μέχρι μία (1) εβδομάδα ή να επιμηκυνθεί για μία (1) ακόμη εβδομάδα, με εισήγηση του οικείου Υπουργού και έγκριση της Προεδρίας της Κυβέρνησης, για επαρκώς τεκμηριωμένους λόγους, οι οποίοι αναφέρονται στην έκθεση επί της δημόσιας διαβούλευσης που συνοδεύει τη ρύθμιση.
  4. Η Υπηρεσία Συντονισμού του οικείου Υπουργείου συντάσσει έκθεση επί της δημόσιας διαβούλευσης, στην οποία παρουσιάζονται ομαδοποιημένα τα σχόλια και οι προτάσεις όσων έλαβαν μέρος στη διαβούλευση και τεκμηριώνεται η ενσωμάτωσή τους ή μη στις τελικές διατάξεις. Η έκθεση εντάσσεται στην τελική Ανάλυση Συνεπειών Ρύθμισης του άρθρου 62 του παρόντος και συνοδεύει τη ρύθμιση κατά την κατάθεσή της στη Βουλή, αναρτάται στον δικτυακό τόπο στον οποίον έλαβε χώρα η διαβούλευση και αποστέλλεται με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο στις ηλεκτρονικές διευθύνσεις από τις οποίες προήλθαν τα σχόλια.

  ΤΑ ΝΟΜΟΣΧΕΔΙΑ ΠΟΥ ΠΡΟΩΘΟΥΝΤΑΙ (πχ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟ ΠΟΛΥΝΟΜΟΣΧΕΔΙΟ,ΣΧΕΔΙΟ ΔΙΑΤΑΞΕΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΓΕΜΗ) ΕΝΩ ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΥΝ ΠΛΗΘΟΣ ΡΥΘΜΙΣΕΩΝ ΠΟΥ ΕΠΗΡΕΑΖΟΥΝ ΤΗΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΖΩΗ ΟΛΩΝ, ΣΥΝΕΧΙΖΟΥΝ ΝΑ ΕΡΧΟΝΤΑΙ ΜΕ ΑΠΑΡΑΔΕΚΤΑ ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΠΟΥ ΠΡΟΣΒΑΛΟΥΝ ΤΗΝ ΝΟΗΜΟΣΥΝΗ ΤΩΝ ΠΟΛΙΤΩΝ ΚΑΙ ΤΟΝ ΠΟΛΙΤΙΚΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟ ΜΑΣ.

  ΠΟΙΟΙ ΕΙΝΑΙ ΟΙ «ΕΠΑΡΚΩΣ ΤΕΚΜΗΡΙΩΜΕΝΟΙ ΛΟΓΟΙ» ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΟΠΟΙΟΥΣ ΣΥΝΤΜΗΘΗΚΑΝ ΟΙ -ΟΥΤΩΣ Ή ΑΛΛΩΣ ΑΝΕΠΑΡΚΕΙΣ ΓΙΑ ΣΥΓΧΡΟΝΗ ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ ΧΩΡΑ- ΧΡΟΝΟΙ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ, ΙΔΙΩΣ ΜΑΛΙΣΤΑ ΟΤΑΝ ΔΕΝ ΕΧΟΥΝ ΠΡΟΗΓΗΘΕΊ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ ΕΝΤΟΣ ΤΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΜΕ ΤΑ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΜΕΝΑ ΜΕΡΗ (STAKEHOLDERS) ΠΟΥ ΑΦΟΡΟΥΝ ΟΙ ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΕΣ ΚΑΘΕ ΦΟΡΑ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ.

  ΤΕΛΙΚΑ ΦΑΙΝΕΤΑΙ ΠΩΣ Η ΕΠΙΤΡΟΠΕΙΑ ΚΑΙ Τα ΜΝΗΜΟΝΙΑ ΘΑ ΜΑΣ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝΟΥΝ ΓΙΑ ΧΡΟΝΙΑ…

 • 17 Σεπτεμβρίου 2019, 21:49 | ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΜΠΟΥΜΠΟΥΛΗΣ

  ΑΛΗΘΕΙΑ ΤΙ ΑΠΕΓΕΙΝΑΝ ΟΙ ΑΡΧΕΣ ΚΑΛΗΣ ΝΟΜΟΘΕΤΗΣΗΣ ΠΟΥ ΕΣΕΙΣ- ΕΣΤΩ ΚΑΙ ΛΕΙΨΕΣ ΣΕ ΣΧΕΣΗ ΜΕ ΤΑ ΙΣΧΎΟΝΤΑ ΣΕ ΑΛΛΕΣ ΧΩΡΕΣ ΤΗΣ Ε.Ε.- ΘΕΣΠΙΣΑΤΕ:

  «Άρθρο 61 – Νόμος 4622/2019 – Διαβούλευση
  ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΙΣΧΥΟΣ: 07/08/2019

  1. Η διαβούλευση επιτυγχάνεται με τη δημοσιοποίηση, με πρόσφορα μέσα, της σχεδιαζόμενης ρύθμισης, με σκοπό την έγκαιρη ενημέρωση και συμμετοχή σε αυτήν κάθε ενδιαφερομένου. Υπόχρεη για την κίνηση της διαδικασίας διαβούλευσης είναι η Προεδρία της Κυβέρνησης, σε συνεργασία με την αρμόδια Υπηρεσία του Υπουργείου που έχει τη νομοθετική πρωτοβουλία.
  2. Η διαβούλευση επί των νομοσχεδίων γίνεται και μέσω του δικτυακού τόπου http://www.opengov.gr και διαρκεί δύο (2) εβδομάδες. Κατά τη φάση της διαβούλευσης αναρτάται στον δικτυακό τόπο προσχέδιο των διατάξεων του νομοσχεδίου καθώς και μία προκαταρκτική Ανάλυση Συνεπειών Ρύθμισης και παρέχεται η δυνατότητα κατ’ άρθρον σχολιασμού.
  3. Η διαβούλευση μπορεί να συντμηθεί μέχρι μία (1) εβδομάδα ή να επιμηκυνθεί για μία (1) ακόμη εβδομάδα, με εισήγηση του οικείου Υπουργού και έγκριση της Προεδρίας της Κυβέρνησης, για επαρκώς τεκμηριωμένους λόγους, οι οποίοι αναφέρονται στην έκθεση επί της δημόσιας διαβούλευσης που συνοδεύει τη ρύθμιση.
  4. Η Υπηρεσία Συντονισμού του οικείου Υπουργείου συντάσσει έκθεση επί της δημόσιας διαβούλευσης, στην οποία παρουσιάζονται ομαδοποιημένα τα σχόλια και οι προτάσεις όσων έλαβαν μέρος στη διαβούλευση και τεκμηριώνεται η ενσωμάτωσή τους ή μη στις τελικές διατάξεις. Η έκθεση εντάσσεται στην τελική Ανάλυση Συνεπειών Ρύθμισης του άρθρου 62 του παρόντος και συνοδεύει τη ρύθμιση κατά την κατάθεσή της στη Βουλή, αναρτάται στον δικτυακό τόπο στον οποίον έλαβε χώρα η διαβούλευση και αποστέλλεται με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο στις ηλεκτρονικές διευθύνσεις από τις οποίες προήλθαν τα σχόλια.

  ΤΑ ΝΟΜΟΣΧΕΔΙΑ ΠΟΥ ΠΡΟΩΘΟΥΝΤΑΙ (πχ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟ ΠΟΛΥΝΟΜΟΣΧΕΔΙΟ,ΣΧΕΔΙΟ ΔΙΑΤΑΞΕΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΓΕΜΗ) ΕΝΩ ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΥΝ ΠΛΗΘΟΣ ΡΥΘΜΙΣΕΩΝ ΠΟΥ ΕΠΗΡΕΑΖΟΥΝ ΤΗΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΖΩΗ ΟΛΩΝ, ΣΥΝΕΧΙΖΟΥΝ ΝΑ ΕΡΧΟΝΤΑΙ ΜΕ ΑΠΑΡΑΔΕΚΤΑ ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΠΟΥ ΠΡΟΣΒΑΛΟΥΝ ΤΗΝ ΝΟΗΜΟΣΥΝΗ ΤΩΝ ΠΟΛΙΤΩΝ ΚΑΙ ΤΟΝ ΠΟΛΙΤΙΚΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟ ΜΑΣ.

  ΠΟΙΟΙ ΕΙΝΑΙ ΟΙ «ΕΠΑΡΚΩΣ ΤΕΚΜΗΡΙΩΜΕΝΟΙ ΛΟΓΟΙ» ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΟΠΟΙΟΥΣ ΣΥΝΤΜΗΘΗΚΑΝ ΟΙ -ΟΥΤΩΣ Ή ΑΛΛΩΣ ΑΝΕΠΑΡΚΕΙΣ ΓΙΑ ΣΥΓΧΡΟΝΗ ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ ΧΩΡΑ- ΧΡΟΝΟΙ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ, ΙΔΙΩΣ ΜΑΛΙΣΤΑ ΟΤΑΝ ΔΕΝ ΕΧΟΥΝ ΠΡΟΗΓΗΘΕΊ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ ΕΝΤΟΣ ΤΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΜΕ ΤΑ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΜΕΝΑ ΜΕΡΗ (STAKEHOLDERS) ΠΟΥ ΑΦΟΡΟΥΝ ΟΙ ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΕΣ ΚΑΘΕ ΦΟΡΑ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ.

  ΤΕΛΙΚΑ ΦΑΙΝΕΤΑΙ ΠΩΣ Η ΕΠΙΤΡΟΠΕΙΑ ΚΑΙ Τα ΜΝΗΜΟΝΙΑ ΘΑ ΜΑΣ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝΟΥΝ ΓΙΑ ΧΡΟΝΙΑ…

 • 17 Σεπτεμβρίου 2019, 21:01 | ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΜΠΟΥΜΠΟΥΛΗΣ

  ΑΛΗΘΕΙΑ ΤΙ ΑΠΕΓΕΙΝΑΝ ΟΙ ΑΡΧΕΣ ΚΑΛΗΣ ΝΟΜΟΘΕΤΗΣΗΣ ΠΟΥ ΕΣΕΙΣ- ΕΣΤΩ ΚΑΙ ΛΕΙΨΕΣ ΣΕ ΣΧΕΣΗ ΜΕ ΤΑ ΙΣΧΎΟΝΤΑ ΣΕ ΑΛΛΕΣ ΧΩΡΕΣ ΤΗΣ Ε.Ε.- ΘΕΣΠΙΣΑΤΕ:

  «Άρθρο 61 – Νόμος 4622/2019 – Διαβούλευση
  ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΙΣΧΥΟΣ: 07/08/2019

  1. Η διαβούλευση επιτυγχάνεται με τη δημοσιοποίηση, με πρόσφορα μέσα, της σχεδιαζόμενης ρύθμισης, με σκοπό την έγκαιρη ενημέρωση και συμμετοχή σε αυτήν κάθε ενδιαφερομένου. Υπόχρεη για την κίνηση της διαδικασίας διαβούλευσης είναι η Προεδρία της Κυβέρνησης, σε συνεργασία με την αρμόδια Υπηρεσία του Υπουργείου που έχει τη νομοθετική πρωτοβουλία.
  2. Η διαβούλευση επί των νομοσχεδίων γίνεται και μέσω του δικτυακού τόπου http://www.opengov.gr και διαρκεί δύο (2) εβδομάδες. Κατά τη φάση της διαβούλευσης αναρτάται στον δικτυακό τόπο προσχέδιο των διατάξεων του νομοσχεδίου καθώς και μία προκαταρκτική Ανάλυση Συνεπειών Ρύθμισης και παρέχεται η δυνατότητα κατ’ άρθρον σχολιασμού.
  3. Η διαβούλευση μπορεί να συντμηθεί μέχρι μία (1) εβδομάδα ή να επιμηκυνθεί για μία (1) ακόμη εβδομάδα, με εισήγηση του οικείου Υπουργού και έγκριση της Προεδρίας της Κυβέρνησης, για επαρκώς τεκμηριωμένους λόγους, οι οποίοι αναφέρονται στην έκθεση επί της δημόσιας διαβούλευσης που συνοδεύει τη ρύθμιση.
  4. Η Υπηρεσία Συντονισμού του οικείου Υπουργείου συντάσσει έκθεση επί της δημόσιας διαβούλευσης, στην οποία παρουσιάζονται ομαδοποιημένα τα σχόλια και οι προτάσεις όσων έλαβαν μέρος στη διαβούλευση και τεκμηριώνεται η ενσωμάτωσή τους ή μη στις τελικές διατάξεις. Η έκθεση εντάσσεται στην τελική Ανάλυση Συνεπειών Ρύθμισης του άρθρου 62 του παρόντος και συνοδεύει τη ρύθμιση κατά την κατάθεσή της στη Βουλή, αναρτάται στον δικτυακό τόπο στον οποίον έλαβε χώρα η διαβούλευση και αποστέλλεται με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο στις ηλεκτρονικές διευθύνσεις από τις οποίες προήλθαν τα σχόλια.

  ΤΑ ΝΟΜΟΣΧΕΔΙΑ ΠΟΥ ΠΡΟΩΘΟΥΝΤΑΙ (πχ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟ ΠΟΛΥΝΟΜΟΣΧΕΔΙΟ,ΣΧΕΔΙΟ ΔΙΑΤΑΞΕΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΓΕΜΗ) ΕΝΩ ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΥΝ ΠΛΗΘΟΣ ΡΥΘΜΙΣΕΩΝ ΠΟΥ ΕΠΗΡΕΑΖΟΥΝ ΤΗΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΖΩΗ ΟΛΩΝ, ΣΥΝΕΧΙΖΟΥΝ ΝΑ ΕΡΧΟΝΤΑΙ ΜΕ ΑΠΑΡΑΔΕΚΤΑ ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΠΟΥ ΠΡΟΣΒΑΛΟΥΝ ΤΗΝ ΝΟΗΜΟΣΥΝΗ ΤΩΝ ΠΟΛΙΤΩΝ ΚΑΙ ΤΟΝ ΠΟΛΙΤΙΚΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟ ΜΑΣ.

  ΠΟΙΟΙ ΕΙΝΑΙ ΟΙ «ΕΠΑΡΚΩΣ ΤΕΚΜΗΡΙΩΜΕΝΟΙ ΛΟΓΟΙ» ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΟΠΟΙΟΥΣ ΣΥΝΤΜΗΘΗΚΑΝ ΟΙ -ΟΥΤΩΣ Ή ΑΛΛΩΣ ΑΝΕΠΑΡΚΕΙΣ ΓΙΑ ΣΥΓΧΡΟΝΗ ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ ΧΩΡΑ- ΧΡΟΝΟΙ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ, ΙΔΙΩΣ ΜΑΛΙΣΤΑ ΟΤΑΝ ΔΕΝ ΕΧΟΥΝ ΠΡΟΗΓΗΘΕΊ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ ΕΝΤΟΣ ΤΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΜΕ ΤΑ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΜΕΝΑ ΜΕΡΗ (STAKEHOLDERS) ΠΟΥ ΑΦΟΡΟΥΝ ΟΙ ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΕΣ ΚΑΘΕ ΦΟΡΑ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ.

  ΤΕΛΙΚΑ ΦΑΙΝΕΤΑΙ ΠΩΣ Η ΕΠΙΤΡΟΠΕΙΑ ΚΑΙ ΤΟ ΜΝΗΜΟΝΙΟ ΘΑ ΜΑΣ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝΟΥΝ ΓΙΑ ΧΡΟΝΙΑ…