Άρθρο 27 – Πρόσβαση στο Γ.Ε.ΜΗ.

1. Κάθε ενδιαφερόμενος έχει δικαίωμα δωρεάν πρόσβασης, λήψης, ψηφιακής αποθήκευσης σε δικά του ηλεκτρονικά μέσα, εκτύπωσης και εν γένει αναπαραγωγής κάθε πράξης, στοιχείου ή ανακοίνωσης που αναρτάται δημόσια στον δικτυακό τόπο του Γ.Ε.ΜΗ, είτε από την Υ.Γ.Ε.ΜΗ, είτε με επιμέλεια των υπόχρεων προσώπων.
2. Κάθε ενδιαφερόμενος δύναται να λάβει πιστοποιητικά, αντίγραφα ή αποσπάσματα των πράξεων και στοιχείων που εμφανίζονται στη μερίδα, κατόπιν αίτησης που υποβάλλεται αποκλειστικά σε ηλεκτρονική μορφή στις Υ.Γ.Ε.ΜΗ. και έχουν πλήρη αποδεικτική ισχύ. Τα ως άνω πιστοποιητικά αντίγραφα ή αποσπάσματα χορηγούνται αποκλειστικά σε ηλεκτρονική μορφή. Με τον ίδιο τρόπο οποιοσδήποτε έχει ειδικό έννομο συμφέρον μπορεί να ζητήσει αντίγραφα, αποσπάσματα ή πιστοποιητικά των πράξεων και στοιχείων που τηρούνται στο φάκελο και δεν δημοσιεύονται στο δικτυακό τόπο του Γ.Ε.ΜΗ..
3. Πιστοποιητικό Καλής Λειτουργίας χορηγείται από τις αρμόδιες Υ.Γ.Ε.ΜΗ. στους εγγεγραμμένους στο Γ.Ε.ΜΗ. εφόσον το εγγεγραμμένο πρόσωπο:
α. δεν έχει διαγραφεί,
β. δεν βρίσκεται σε κατάσταση λύσης και σε διαδικασία εκκαθάρισης,
γ. δεν έχει κατατεθεί για το πρόσωπο αυτό αίτηση συλλογικής διαδικασίας ικανοποίησης των πιστωτών (ιδίως πτώχευσης, εξυγίανσης, συνδιαλλαγής, ειδικής διαχείρισης, ειδικής εκκαθάρισης), εκτός αν υπάρχει τέτοια αίτηση και το πρόσωπο αυτό έχει υπαχθεί στην συλλογική διαδικασία, αλλά έχει εξέλθει αυτής ή υπάρχει καταχώριση του άρθρου 3 παρ. 4 του ΠτωχΚ (Ν. 3588/2007) ή έχει επικυρωθεί το σχέδιο αποπληρωμής των πιστωτών από το δικαστήριο ή έχει απαλλαγεί κατά τα άρθρα 167επ. του Ν. 3588/2007,
δ. έχει εκπληρώσει την υποχρέωση δημοσίευσης πράξεων ή νομίμως έχει απαλλαχθεί από την υποχρέωση αυτή.
4. Το πιστοποιητικό ισχύει για δύο μήνες και δημιουργεί μαχητό τεκμήριο ισχύος των βεβαιούμενων σ’ αυτό έναντι κάθε τρίτου, εκτός αν αποδειχθεί ότι:
α. ο τρίτος γνώριζε ή όφειλε να γνωρίζει την πραγματική κατάσταση,
β. το εγγεγραμμένο πρόσωπο δολίως απέκρυψε την πραγματική κατάσταση από τον τρίτο.
5. Με απόφαση του Υπουργού Ανάπτυξης και Επενδύσεων καθορίζεται ο τρόπος έκδοσης, θεώρησης και υπογραφής των ανωτέρω πιστοποιητικών, αντιγράφων ή αποσπασμάτων. Στην ίδια απόφαση μπορούν να ορίζονται συγκεκριμένες περιπτώσεις όπου κατ’ εξαίρεση είναι δυνατή η έκδοση των ανωτέρω πιστοποιητικών, αντιγράφων ή αποσπασμάτων σε έντυπη μορφή. Στην ίδια απόφαση μπορεί να οριστούν τυχόν πρόσθετες πληροφορίες σχετικά με το περιεχόμενο πιστοποιητικού της παρ. 3, τη διαδικασία και το κόστος χορήγησής του και τη διάρκεια ισχύος του.

 • 20 Σεπτεμβρίου 2019, 13:39 | ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΓΑΚΟΥΜΑΚΗ

  Άλλη μία απόδειξη άγνοιας του νόμου είναι η προηγούμενη παρατήρηση από ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ, αφού η χορήγηση αντιγράφων πρακτικών Γ.Σ. των Α.Ε. προς τρίτους προβλέπεται ρητά στο Ν.4548/18 άρθρο 134 παρ.2 και γίνεται μόνο με εισαγγελική παραγγελία. Οι Υπηρεσίες ΓΕΜΗ των Επιμελητηρίων οφείλουν να είναι γνώστες και του Ν.4548/18 περί Ανωνύμων Εταιρειών και όχι μόνο της νομοθεσίας του ΓΕΜΗ.
  Ωστόσο πιστεύω ότι το 2ο εδάφιο της παραγράφου 2 του άρθρου 27 του παρόντος παραπέμπει σε εισαγγελική παραγγελία εφόσον υπάρχει ειδικό έννομο συμφέρον.

 • άρθρο 27,2
  Σύμφωνα με το νόμο, απαγορεύεται η χορήγηση αντιγράφων Γ.Σ . Αντίγραφα χορηγούνται μόνο σε μετόχους συμμετείχαν στη συγκεκριμένη ΓΣ., διαφορετικά απαιτείται εισαγγελική παραγγελία. Αποτελεί παράλειψη η ΜΗ αναφορά αυτού, στον παρόντα νόμο ή δεν υφίσταται πλέον η συγκεκριμένη απαγόρευση

 • 20 Σεπτεμβρίου 2019, 11:39 | ΕΜΠΟΡΙΚΟ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ

  Προβλέπεται (άρθρο 27 παρ. 3) η χορήγηση από τις αρμόδιες ΥΓΕΜΗ του Πιστοποιητικού Καλής Λειτουργίας (GOOD STANDING), η εγκυρότητα του οποίου όμως είναι αναγκαίο να προστατευθεί και να διασφαλιστεί ενόψει της εφαρμογής των αυτοματοποιημένων καταχωρίσεων πράξεων και στοιχείων των επιχειρήσεων χωρίς τη διενέργεια των προβλεπόμενων μέχρι σήμερα, ελέγχων πληρότητας και νομιμότητας

 • 20 Σεπτεμβρίου 2019, 10:29 | ΛΙΤΣΑ

  Να προστεθεί περ. ε: δεν τελεί σε καθεστώς αναστολής καταχωρίσεων.

 • 19 Σεπτεμβρίου 2019, 16:41 | ΦΥΣΣΕΑ ΝΙΚΟΛΕΤΑ

  Στο 3δ: δε θα πρέπει να γίνεται λόγος για τα 2 έτη μετά τα οποία γίνεται αναστολή καταχωρήσεων?