ΚΕΦΑΛΑΙΟ 6ο – ΤΡΟΠΟΠΟΙΟΥΜΕΝΕΣ- ΚΑΤΑΡΓΟΥΜΕΝΕΣ – ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΤΕΛΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ – Άρθρο 31

Από την έναρξη ισχύος του παρόντος καταργούνται:
1. Τα άρθρα 57-59 του ν. 3190/1955
2. Η παρ. 5 του άρθρου 170 και τα άρθρα 172-175 του ν. 4548/2018
3. Το άρθρο 42 του Εμπορικού Νόμου