Άρθρο 19 – Διενέργεια Ελέγχου αίτησης και Καταχώριση από Υ.Γ.Ε.ΜΗ.

1. Αυτοματοποιημένες καταχωρήσεις:
α. Καταχωρούνται αυτοματοποιημένα, χωρίς τη διενέργεια ελέγχου πληρότητας (τυπικός έλεγχος) ή ελέγχου νομιμότητας και δημοσιεύονται, σύμφωνα με το άρθρο 8 με την υποβολή με μέριμνα του υπόχρεου της ηλεκτρονικής αίτησης και των εγγράφων της περίπτωση γ’ της παραγράφου 2 του άρθρου 5, οι πράξεις και τα στοιχεία που:
i περιβλήθηκαν τον τύπο του συμβολαιογραφικού εγγράφου
ii αφορούν προσωπικές εταιρείες, εκτός των περιπτώσεων λύσεως, διαγραφής και αναβίωσης,
iii αφορούν κεφαλαιουχικές εταιρείες, εκτός των περιπτώσεων λύσεως, διαγραφής, αναβίωσης και τροποποίησης καταστατικού που δεν εμπίπτει στην περ. i.
Οι πράξεις και τα στοιχεία της περ. i καταχωρίζονται στο Γ.Ε.ΜΗ. υποχρεωτικά από τον πιστοποιημένο συμβολαιογράφο που συνέταξε το συμβολαιογραφικό έγγραφο.

β. Από την αυτοματοποιημένη καταχώριση και δημοσίευση των πράξεων και στοιχείων της περίπτωσης α’ εξαιρούνται οι πράξεις Εταιρικών Μετασχηματισμών του ν. 4601/2019 (Α’ 44).
2. Για τις αυτοματοποιημένες καταχωρίσεις των περιπτώσεων ii και iii της παρ. 1 οι σχετικές δηλώσεις, πράξεις και τα στοιχεία μπορούν να υποκαθίστανται, με την υποβολή σχετικής ηλεκτρονικής δήλωσης στο Γ.Ε.ΜΗ. η οποία απαιτεί μόνο συγκεκριμένα δεδομένα (data) χωρίς την συνυποβολή σχετικών εγγράφων. Για τις αιτήσεις που ήδη διατίθενται στο Γ.Ε.ΜΗ. με αυτόν τον τρόπο και για όποιες είναι διαθέσιμες μετά τη δημοσίευση του παρόντος ο τρόπος υποβολής για τους υπόχρεους καθίσταται αποκλειστικός.
3. Οι Υ.Γ.Ε.ΜΗ. δύνανται να πραγματοποιούν δειγματοληπτικό έλεγχο στις αυτοματοποιημένες καταχωρίσεις της παραγράφου 1. Με απόφαση του Υπουργού Ανάπτυξης και Επενδύσεων καθορίζεται η διαδικασία και κάθε άλλη σχετική λεπτομέρεια σχετικά με τη διεξαγωγή του δειγματοληπτικού ελέγχου.
4. Καταχωρίσεις που απαιτούν έλεγχο νομιμότητας:
Για τις πράξεις που εξαιρούνται από την παρ. 1, η αρμόδια Υ.Γ.Ε.ΜΗ. με την παραλαβή της αίτησης, των σχετικών δηλώσεων, πράξεων ή στοιχείων, προβαίνει χωρίς υπαίτια καθυστέρηση:
α. στην πρωτοκόλληση της αίτησης, αν η υποβολή της δεν έγινε ηλεκτρονικά,
β. στον έλεγχο τήρησης της προθεσμίας, όπως προβλέπεται στην παρ. 3 του άρθρου 18 του παρόντος νόμου,
γ. στον έλεγχο πληρότητας της αίτησης, των σχετικών πράξεων, στοιχείων ή δηλώσεων,
δ) στον έλεγχο νομιμότητας, ε) στον έλεγχο καταβολής των τελών που προβλέπονται στο άρθρο 29 του παρόντος τα οποία αποτελούν προϋπόθεση για την καταχώριση της αίτησης του υπόχρεου στο Γ.Ε.ΜΗ..
Με απόφαση του Υπουργού Ανάπτυξης και Επενδύσεων μπορεί να ορίζονται τα συνοδευτικά της αίτησης δικαιολογητικά και έγγραφα καθώς και η διαδικασία ελέγχου στον οποίο υπόκειται κάθε προς καταχώριση στο Γ.Ε.ΜΗ. αίτηση.
5. Η αρμόδια Υ.Γ.Ε.ΜΗ. προβαίνει στους ανωτέρω ελέγχους και στην σχετική καταχώριση εντός 5 εργάσιμων ημερών, το αργότερο. Ταυτόχρονη υποβολή ασυνήθως μεγάλου αριθμού αιτήσεων για καταχώριση εγκεκριμένων οικονομικών καταστάσεων, δύναται να δικαιολογεί παράταση της προθεσμίας για διάστημα έως 5 εργάσιμων ημερών επιπλέον.
6. Αν από την διενέργεια του ελέγχου της παρ. 4 προκύψει πως η αίτηση καταχώρισης, οι σχετικές πράξεις, τα στοιχεία ή οι δηλώσεις δεν πληρούν τις προϋποθέσεις του νόμου και δεν είναι ακριβή και πλήρη, τότε η αρμόδια Υ.Γ.Ε.ΜΗ. προσκαλεί τον υπόχρεο με οποιοδήποτε πρόσφορο μέσο να προβεί στις αναγκαίες διευκρινίσεις, διορθώσεις ή συμπληρώσεις της αίτησης και των δικαιολογητικών εγγράφων, εντός 10 ημερών από τη λήψη της σχετικής πρόσκλησης. Η χορήγηση της ανωτέρω προθεσμίας αναστέλλει τις προθεσμίες της παρ. 5 του παρόντος άρθρου. Αν η προθεσμία παρέλθει άπρακτη ή ο υπόχρεος υποβάλει τα στοιχεία, πλην όμως αυτά κριθούν ότι δεν πληρούν τις προϋποθέσεις του νόμου και δεν είναι ακριβή και πλήρη, η προσωρινή καταχώριση επισημαίνεται ως μη σύννομη με ταυτόχρονη ηλεκτρονική ενημέρωση του υπόχρεου μέσω του συστήματος υποβολής αιτήσεων καταχώρισης και επιβάλλονται από την Υ.Γ.Ε.ΜΗ. οι κυρώσεις του άρθρου 30 του παρόντος νόμου. Σε κάθε περίπτωση η διαδικασία καταχώρισης δεν θα πρέπει να ξεπερνά τις 21 ημέρες συνολικά.
7. Με απόφαση του Υπουργού Ανάπτυξης & Επενδύσεων που εκδίδεται εντός έξι (6) μηνών, καθορίζεται το ελάχιστο περιεχόμενο των προτύπων καταστατικών και εταιρικών πράξεων που εξαιρούνται από τα εδάφια ii και iii της παραγράφου 1, προκειμένου να υποβληθούν αυτόματα στις διατυπώσεις δημοσιότητας του άρθρου 8.

Η ισχύς των ως άνω διατάξεων αρχίζει με την πάροδο τριών (3) μηνών από την ψήφιση του.

 • Το χρονικό όριο των 10 εργάσιμων ημερών για την καταχώριση των εγκεκριμένων οικονομικών καταστάσεων των κεφαλαιουχικών εταιρειών, όταν ο μεγαλύτερος αριθμός αυτών των αιτήσεων, υποβάλλεται σχεδόν την τελευταία ημέρα της σχετικής προθεσμίας, θεωρούμε ότι είναι αδύνατον να τηρηθεί και γι αυτό προτείνεται να υπάρξει ειδική πρόβλεψη για αυτές τις περιπτώσεις με την παράταση, υπο προϋποθέσεις, να δύναται να ξεπερνά τις 30 εργάσιμες ημέρες.

 • 20 Σεπτεμβρίου 2019, 15:51 | ΜΑΡΓΑΡΙΤΗΣ Σ.

  Τα μικρά Επιμελητήρια που έχουν 1 μόνο υπάλληλο στο ΓΕΜΗ (αν όχι σε όλη την υπηρεσία) και δεν μπορούν να προσλάβουν επιπλέον προσωπικό, λόγω πενιχρών οικονομικών, πως θα λειτουργήσουν με τον περιορισμό των 5 ημερών στην καταχώριση των αιτήσεων; Ο υπάλληλος αυτός πως θα παίρνει τις άδειές του, πώς θα παρακολουθεί επιμορφωτικά σεμινάρια, κλπ; Νομίζω πως πρέπει να αναθεωρήσετε την παράγραφο 5 και να αυξήσετε τις προθεσμίες.

 • 20 Σεπτεμβρίου 2019, 15:21 | ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΛΑΚΩΝΙΑΣ

  O έλεγχος πληρότητας και νομιμότητας των κατά περίπτωση υποβαλλόμενων στοιχείων στο Γ.Ε.ΜΗ. προβλέφθηκε από τον εκάστοτε νομοθέτη και για την αποφυγή της καταχώρισης και δημοσίευσης λανθασμένων ή και παραπλανητικών στοιχείων. Άλλωστε, έχει παρατηρηθεί η κατ’ εξακολούθηση υποβολή λανθασμένων ή και εντελώς άσχετων με την φόρμα υποβολής στοιχείων: καταστατικά με διατάξεις νόμων που έχουν ήδη καταργηθεί και με άρθρα που εναντιώνονται στους υφιστάμενους νόμους, οικονομικά στοιχεία που βασίζονται σε παλαιότερα λογιστικά πρότυπα, αιτήσεις χωρίς τα απαιτούμενα από τον κατά περίπτωση νόμο συνημμένα δικαιολογητικά και πλείστες άλλες παραλήψεις και παρατυπίες που ελλοχεύουν ακόμη και την πρόθεση κάποιων να παραπλανήσουν την αγορά.
  H αυτοματοποίηση της καταχώρησης/δημοσίευσης μεγάλου μέρους των στοιχείων που απαιτεί το ελληνικό εμπορικό και διοικητικό δίκαιο, χωρίς τη διενέργεια ελέγχου πληρότητας και νομιμότητας συνιστά μια καταστρατήγηση των υφιστάμενων νομοθετημένων μηχανισμών που σχετίζονται με την ορθή και σύννομη λειτουργία των εμπορικών επιχειρήσεων και εν μέρει με τη διαφάνεια των εμπορικών πράξεων. Περαιτέρω, η αποψίλωση κάθε διοικητικού ελέγχου στο πλαίσιο της ενίσχυσης της αναπτυξιακής προοπτικής της χώρας, μπορεί να πλήξει ανεπανόρθωτα την αξιοπιστία του Γενικού Εμπορικού Μητρώου, καθότι, οποιοσδήποτε με γνώμονα το προσωπικό του συμφέρον, θα δύναται να καταχωρεί και να νομιμοποιεί πράξεις και στοιχεία που εξυπηρετούν ιδίους σκοπούς -με συνέπεια οι θιγόμενοι να προσφεύγουν στις χρονοβόρες και κοστοβόρες διαδικασίες της δικαιοσύνης για να δικαιωθούν.

 • 20 Σεπτεμβρίου 2019, 14:19 | ΥΠΑΛΛΗΛΟΙ ΓΕΜΗ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ

  Οι οικονομικές καταστάσεις καταχωρούνται αυτοματοποιημένα ή όχι;
  Στο άρθρο 19 α περ. iii οι αυτοματοποιημένες καταχωρήσεις που αφορούν κεφαλαιουχικές εταιρείες είναι όλες, εκτός των περιπτώσεων λύσεως, διαγραφής, αναβίωσης και τροποποίησης καταστατικού που δεν εμπίπτει στην περ. i. (εδώ φαίνεται να γίνονται αυτοματοποιημένα)
  Στο ίδιο άρθρο στην περ. 5. η αρμόδια Υ.Γ.Ε.ΜΗ. προβαίνει στους ανωτέρω ελέγχους και στην σχετική καταχώριση εντός 5 εργάσιμων ημερών, το αργότερο. Ταυτόχρονη υποβολή ασυνήθως μεγάλου αριθμού αιτήσεων για καταχώριση εγκεκριμένων οικονομικών καταστάσεων, δύναται να δικαιολογεί παράταση της προθεσμίας για διάστημα έως 5 εργάσιμων ημερών επιπλέον. (εδώ φαίνεται να καταχωρούνται από την αρμόδια Υ.Γ.Ε.ΜΗ.
  Παρακαλούμε διευκρινίστε το θέμα.

 • άρθρο 19, 6
  Απαιτείται ηλεκτρονικό σύστημα παρακολούθησης (στην πλατφόρμα) που θα προειδοποιεί για τη λήξη της προθεσμίας (που παρήλθε άπρακτη)

 • άρθρο 19,5
  Να αυξηθεί ο χρόνος ελέγχου και για τις λοιπές αιτήσεις προς καταχώρηση. Συμπληρωματικά ο χρήστης ΓΕΜΗ να βλέπει τον υπολειπόμενο χρόνο προθεσμίας καταχώρησης
  ΠΟΛΥ ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ!!! Οι ακαταχώρητες πράξεις των ΑΕ που ήταν στη δικαιοδοσία των ΠΕ και αφορούν παρελθόντα έτη (σε πολλές περιπτώσεις ξεπερνούν την 20ετία) και που έρχονται μαζικά είναι ΑΔΥΝΑΤΟΝ να διεκπεραιωθούν σ΄αυτές τις προθεσμίες. Θα πρέπει να υπάρξει ειδική διάταξη.

 • 20 Σεπτεμβρίου 2019, 10:22 | ΚΟνδύλης Ελευθέριοσ

  Αναφορικά με τον έλεγχο νομιμότητας με εγκύκλιο (141472/2018) του υπουργείου σας ουσιαστικά ΔΕΝ ΥΦΙΣΤΑΤΑΙ έλεγχος νομιμότητας με αποτέλεσμα ακόμη και αν δεν έχει συγκληθεί νόμιμα μια Γενική Συνέλευση ή ακόμη πιό σοβαρό δεν έχει συγκροτηθεί νόμιμα ένα ΔΣ και συναφώς η εκπροσώπηση της εταιρείας τότε με την αυτόματη καταχώρηση θα πρέπει οι μέτοχοι να προσφεύγουν στη δικαιοσύνη με απίστευτη ταλαιπωρία και διακινδύνευση των ζωτικών τους δικαιωμάτων.
  Επομένως για τα τυπικά της νομιμότητας θα πρέπει η υπηρεσία ΓΕΜΗ (την οποία και πληρώνουμε) να προβαίνει σε έλεγχο για να περιοριστεί η αυθαιρεσία και να μειωθεί η δυνατότητα να προσφεύγουν οι μέτοχοι στα δικαστήρια για αυτονόητες διαδικασίες.

 • 20 Σεπτεμβρίου 2019, 10:29 | ΛΙΤΣΑ

  περ.1: οι Αυτοματοποιημένες καταχωρίσεις στο βωμό της εξυπηρέτησης των επιχειρήσεων οδηγούν στην αποδυνάμωση του ρόλου και του έργου του Γ.Ε.ΜΗ. Σε βάθος χρόνου οι συγκεκριμένες καταχωρίσεις θα λειτουργήσουν ως τροχοπέδη στην ανάπτυξη της υγιούς επιχειρηματικότητας,καθώς ο καθένας χωρίς έλεγχο πληρότητας ή νομιμότητας θα μπορεί να καταχωρεί και να νομιμοποιεί οτιδήποτε με σκοπό το προσωπικό του συμφέρον.
  περ. 3: Ο δειγματοληπτικός έλεγχος θα είναι ανάλογος με τον δειγματοληπτικό έλεγχο της e-yms;
  περ. 5: Το χρονικό διάστημα των 5 ημερών είναι πολύ μικρό, να εφαρμοστεί το χρονικό διάστημα που ορίζει ο κώδικας διοικητικής διαδικασίας.
  Οι αιτήσεις που εκκρεμούν είτε γιατί δεν ανταποκρίθηκε ο ενδιαφερόμενος, είτε γιατί δεν πλήρωσε τα σχετικά τέλη να κλείνουν αυτόματα μετά από 30 ημέρες.
  Η περ. 7 να αντικατασταθεί: Με απόφαση του Υπουργού Ανάπτυξης & Επενδύσεων που θα εκδοθεί μετά από έξι (6) μήνες, και εφόσον οι Υ.Γ.Ε.ΜΗ. διενεργήσουν δειγματοληπτικό έλεγχο, θα επανεξεταστούν οι αυτοματοποιημένες καταχωρίσεις καθώς και η περίπτωση της μετάπτωσης σε αυτές των περιπτώσεων που εξαιρούνται.

 • 19 Σεπτεμβρίου 2019, 16:35 | Δήμητρα Παπαδάτου

  Με τις αυτοματοποιημένες καταχωρήσεις το ΓΕΜΗ θα γίνει πολύ γρήγορα ένας ιστότοπος τύπου FACEBOOK όπου είσαι ό,τι δηλώσεις… Και μάλιστα χειρότερο σε αξιοπιστία από το Facebook διότι στο Facebook υπάρχει διαχειριστής που κάνει «ban» στους κακόβουλους. Στις δημοσιεύσεις των ΑΕ, ποιος θα κάνει άραγε «ban», ο Υπουργός?
  Πόσο χρόνο θα πάρει άραγε στους ενδιαφερόμενους επενδυτές να αντιληφθούν ότι το ΓΕΜΗ έπαψε να αποτελεί ένα αξιόπιστο αρχείο αλλά έγινε για τα πανηγύρια και να στρέψουν το επενδυτικό τους ενδιαφέρον σε εταιρείες άλλων ευρωπαϊκών χωρών στις οποίες γίνεται έλεγχος των στοιχείων των ΑΕ από τα Τμήματα Εμποροδικαίου των Δικαστηρίων??
  Είμαστε σοβαροί? Όχι. Γι’αυτό η Ευρώπη δεν θα μας πάρει ποτέ στα σοβαρά…

  Διάβασα επίσης ότι υπάρχει η πρόθεση να αντλεί στοιχεία η Τράπεζα της Ελλάδος από το ΓΕΜΗ και να τα χρησιμοποιεί για να βγάζει αποφάσεις που αφορούν την πιστοληπτική ικανότητα των εταιρειών και να επεξεργάζεται στατιστικά στοιχεία για την άσκηση πολιτικών ανοίγματος των ανύπαρκτων μέχρι σήμερα πιστοδοτήσεων των μικρομεσαίων επιχειρήσεων. Γενικότερα, η ΤτΕ συλλέγοντας στοιχεία από τα επιμελητήρια, θα εξάγει τους επίσημους στατιστικούς δείκτες για την παραγωγή, το εμπόριο, τα αγαθά και τις υπηρεσίες!!! Πόσο χρόνο θα πάρει άραγε στις Τράπεζες να αντιληφθούν ότι η πηγή άντλησης των στοιχείων αυτών που καθορίζουν τις ζωές μας, είναι ένα Facebook?

 • 19 Σεπτεμβρίου 2019, 15:08 | ΦΥΣΣΕΑ ΝΙΚΟΛΕΤΑ

  Στην παρ. 1αιι θα πρέπει να εξαιρεθούν από τις αυτόματες καταχωρήσεις των προσωπικών εταιρείών συμπληρωματικά αυτών που προβλέπονται και οι τροποποιήσεις καταστατικών καθώς πρόκειται για συστατικές πράξεις και θα πρέπει να αντιμετωπίζονται με μεγαλύτερη προσοχή όπως και στην περίπτωση των κεφαλαιουχικών στο ιιι.
  Επιπλέον, η καταχώρηση στοιχείων από τον Συμβολαιογράφο και μόνο που συνέταξε το Συμβολαιογραφικό έγγραφο είναι εξαιρετικά δεσμευτικό.

  Γενικότερα θα ήθελα να επισημάνω ότι η αυτόματη καταχώρηση δηλωτικών πράξεων όπως ενδεικτικά τα ΔΣ ή οι οικονομικές καταστάσεις προϋποθέτουν τη διενέργεια σημαντικών ελέγχων από το σύστημα ώστε να τηρηθεί η αξιοπιστία των καταχωρήσεων. Ενδεικτικά προβλήματα που μπορούν να προκύψουν είναι το να καταχωρηθεί ένα ΔΣ ενώ το προηγούμενο έχει λήξει προ πολλού χωρίς να καλύπτεται το κενό στη διοίκηση ή η καταχώρηση οικονομικών καταστάσεων μεταγενέστερων ετών ενώ δεν έχουν καταχωρηθεί παλαιότερων.

  Στο 2 γίνεται αναφορά σε υποβολή δήλωσης χωρίς συνυποβολή σχετικών εγγράφων (πχ πρακτικών). Για την καταχώρηση πχ του αποδεικτικού φορολογικής δήλωσης το καταλαβαίνω ότι μπορεί να γίνει όμως αναρρωτίμαι αν αυτό αφορά σε καταχώρηση ΔΣ πως μπορεί να γίνει έστω ο δειγματοληπτικός έλεγχος που προβλέπεται…

  Στο 7 γίνεται λόγος για πρότυπα εταιρικών πράξεων που εξαιρούνται από τα εδάφια ι και ιι του 1 προκειμένου να υποβληθούν αυτόματα. Δηλ. ακόμα και οι πράξεις που εξαιρούνται πχ αναβίωση ή μετατροπή αν γίνουν βάσει του πρότυπου θα γίνονται αυτόματα?

 • 19 Σεπτεμβρίου 2019, 13:16 | ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΑΔΑΜΙΔΟΥ

  Η αυτοματοποιημένη καταχώρηση – χωρίς τη διενέργεια οποιουδήποτε ελέγχου πληρότητας και νομιμότητας – μόνο προβλήματα μπορεί να φέρει. Η πιο βασική ίσως είναι η μη σύννομη εκλογή Διοικητικού Συμβουλίου, με ότι αυτό επιφέρει στην εύρυθμη λειτουργία της αγοράς. Η αγωγή στα δικαστήρια για την επίλυση οποιασδήποτε προκυπτουσας διαφοράς, στοιχίζει σε χρήματα και χρόνο στις εταιρίες, και τελικά είναι τροχοπέδη στην ανάπτυξη.

 • 19 Σεπτεμβρίου 2019, 13:04 | ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΑΔΑΜΙΔΟΥ

  Όπου προβλέπεται αυτοματοποιημένη καταχώριση στο ΓΕΜΗ, να προβλέπεται και αυτοματοποιημένα η επιβολή του προστίμου για τις περιπτώσεις που αυτό είναι εφικτό, πχ την εκπρόθεσμη υποβολή πράξεων και στοιχείων των α.ε. Επιπλέον, ένα ύψος προστίμου χαμηλότερο (το έως 100.000 τρομάζει) αλλά όχι πολύ χαμηλό, θα ήταν αποτρεπτικός παράγοντας για την παραβατικότητα.
  Η φράση «κατόπιν ακροάσεως» παραπέμπει σε επιβολή προστίμων κατά βούληση. Για την ίδια παράβαση, άλλοτε θα επιβάλλεται πρόστιμο και άλλοτε όχι; Άλλωστε, σε κάθε πράξη επιβολής προστίμου, ο ενδιαφερόμενος έχει -στην περίπτωση που διαφωνεί- τη δυνατότητα προσφυγής.
  Τέλος, η κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και Ανάπτυξης και Επενδύσεων της παρ.3, είναι αναγκαίο να εκδοθεί συγχρόνως με την έναρξη ισχύος του νόμου αυτού.

 • 19 Σεπτεμβρίου 2019, 12:20 | Ρούμεν Αλίκη

  Να εξαιρεθούν από τις αυτοματοποιημένες καταχωρίσεις η εκλογή και συγκρότηση ΔΣ.
  Επίσης οι προθεσμία καταχώρισης των 5 + 5 ημερών (λόγω φόρτου εργασίας) είναι εξαιρετικά πάρα πολύ μικρή πόσο μάλλον όταν αυτές οι προθεσμίες συνδέονται με την απαλλαγή του συνόλου των τελών τήρησης μερίδας ΓΕΜΗ (άρθρο 29 παρ. 4).

 • 19 Σεπτεμβρίου 2019, 12:24 | Δήμητρα Παπαδάτου

  Μηδενίζεται ο ρόλος, απαξιώνεται η γνώση και θυσιάζεται η εμπειρία της Δημόσιας Διοίκησης στο βωμό της καταπολέμησης της γραφειοκρατίας, αποκλείοντας την Περιφέρεια (Δ/νσεις Ανάπτυξης) από την άσκηση της κρατικής εποπτείας. Ακριβέστερα, καταργείται η κρατική εποπτεία.
  Επικρατεί λανθασμένα η θεωρία ότι η κρατική εποπτεία δεν είναι σημαντική διότι αφορούσε πάντοτε την τήρηση του εταιρικού δικαίου και μόνο, ενώ η εποπτεία της τήρησης άλλων διατάξεων (π.χ. της εργατικής νομοθεσίας, της κεφαλαιαγοράς, της προστασίας του περιβάλλοντος, της τήρησης των νόμων για το ξέπλυμα βρώμικου χρήματος, και όποιας άλλης), είναι πιο σημαντική.
  Σημαντική θα είναι η χαοτική κατάσταση που θα προκύψει, καθώς και η καταστροφή της αξιοπιστίας του Μητρώου ΓΕΜΗ, διότι πλέον θα καταχωρούνται και θα δημοσιεύονται άνευ ελέγχου, στοιχεία και πράξεις των Α.Ε. που κανείς δεν θα ξέρει αν είναι αληθινά ή όχι, λανθασμένα ή όχι.
  Το σκεπτικό ότι, επειδή οι συμβολαιογράφοι λειτουργούν ως δημόσια αρχή, θα μπορέσει να στηριχθεί σε αυτούς όλο το βάρος της ορθότητας και της αλήθειας των πράξεων που συντάσσουν, και έτσι θα ξεπεραστεί η σκόπελος της σχετικής Ευρωπαϊκής Οδηγίας περί «δημοσίου εγγράφου» όπου απαιτείται, ΔΕΝ ΠΕΙΘΕΙ…
  Γνωρίζουμε πολύ καλά τα προβλήματα με το εξειδικευμένο Δίκαιο των Ανωνύμων Εταιρειών και το γνωρίζουμε ως ελεγκτές Α.Ε. της Περιφέρειας, διότι από τα χέρια μας περνούν εδώ και μισό αιώνα συμβολαιογραφικές πράξεις. Είναι κοινός τόπος ότι οι Υπηρεσίες της Περιφέρειας, με την τεχνογνωσία που διαθέτουν, επισημαίνουν τα λάθη που γίνονται με αποτέλεσμα αυτά να διορθώνονται και τελικά να δημοσιεύονται ορθά τα στοιχεία των εταιρειών. Τα ΦΕΚ (ΑΕ-ΕΠΕ) δεν αμφισβητήθηκαν από κανέναν. Θα ισχύσει το ίδιο άραγε για το Μητρώο ΓΕΜΗ σε δύο–τρία χρόνια από τώρα, που θα έχει γίνει μπάχαλο;;; Ακόμα και οι ίδιοι οι επιμελητηριακοί υπάλληλοι το γνωρίζουν αυτό και οι περισσότεροι το απεύχονται.
  Ένα πολύ μικρό δείγμα των λαθών που εντοπίζουμε και αντιμετωπίζουμε:
  1) Κατά την σύσταση εταιρείας με εισφορά ακινήτου, ως αρχικό μετοχικό κεφάλαιο να καταχωρείται η αντικειμενική αξία της εφορίας (2.000.000,00€) αντί της αξίας που έχει προσδιοριστεί στην έκθεση εκτίμησης, η οποία ήταν μικρότερη (1.600.000,00€).
  2) Η πράξη σύστασης της εταιρείας να αποστέλλεται στην Περιφέρεια δύο χρόνια μετά την ημερομηνία σύστασης. Αυτό σημαίνει ότι η εταιρεία δεν είχε υποβάλει στοιχεία που αφορούσαν αυτό το διάστημα, π.χ. πιστοποίηση καταβολής του αρχικού μετοχικού κεφαλαίου ή εκπροσώπηση.
  3) Κατά την σύσταση να ορίζεται ονομαστική αξία μετοχής 1.000,00€ ή 600€ όταν από το νόμο ορίζεται ως ανώτατη ονομαστική αξία μετοχής 100,00€.
  4) Συμβολαιογραφικές πράξεις σύστασης Α.Ε. με διατάξεις που ίσχυαν πριν τον Ν. 2339/1995 ο οποίος νόμος είχε επιφέρει αρκετές μεταβολές στον Κ.Ν.2190/1920.
  5) Συμβολαιογραφική πράξη σύστασης με εισφορά ακινήτου ενώ η έκθεση εκτίμησης δεν έχει δημοσιευτεί ή δεν είναι σύμφωνη με το νόμο καθώς δεν έχουν ληφθεί υπόψη τα βάρη του ακινήτου.
  6) Τροποποίηση καταστατικού που αφορά την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου και εμπίπτει στην αυθημερόν καταχώρηση, καταχωρείται ενώ εκκρεμεί προηγούμενη αυθημερόν καταχώριση τροποποίησης και ενώ δεν έχει υποβληθεί πρακτικό ΔΣ πιστοποίησης καταβολής της προηγούμενης αύξησης.
  7) Αυθημερόν καταχώριση χωρίς να έχει υποβληθεί το τέλος υπέρ της επιτροπής ανταγωνισμού.
  8) Σύσταση εταιρείας που καταχωρήθηκε στο ΓΕΜΗ ενώ δεν είχε γίνει από την Υπηρεσία μιας στάσης, και το παραστατικό καταβολής υπέρ της Επιτροπής Ανταγωνισμού είχε πλαστογραφηθεί και φαινόταν να έχουν καταβληθεί 50.000,00€ ενώ στην πραγματικότητα είχαν καταβληθεί 5,00€.
  Και άπειρα άλλα…
  Η πολυετής λειτουργία των Διευθύνσεων Ανάπτυξης, της Τοπικής Αυτοδιοίκησης έχει δείξει, σε αντίθεση με την εικόνα που πλασάρεται, ότι η κρατική εποπτεία έχει προλάβει προβλήματα και λάθη που μπορεί να δημιουργήσουν μεγαλύτερο γραφειοκρατικό ογκόλιθο, καθυστερήσεις και κατασπατάληση κρατικού χρήματος, αφού πλέον η μόνη δίοδος που μένει ανοιχτή είναι η δικαστική οδός. Με αυτήν την έννοια ο νέος νόμος δεν συμβαδίζει με τις τροποποιήσεις άλλων νόμων όπου η σύγχρονη τάση είναι η αποσυμφόρηση των δικαστηρίων.
  Χωρίς κρατική εποπτεία, θα δημιουργηθεί αθέμιτος ανταγωνισμός, μεταξύ των εταιρειών που θα εφαρμόζουν το νόμο και αυτών που δεν θα τον εφαρμόζουν, αφού δεν προβλέπεται η Υπηρεσία που θα διαπιστώνει τις παραβάσεις και θα τις ανακόπτει. Θα οδηγηθούμε σε ανώνυμες εταιρίες με εικονικά κεφάλαια, αφού οι ίδιοι που υποχρεούνται να καταθέτουν θα πιστοποιούν την καταβολή. Αυτό θα έχει άμεσες συνέπειες στις τράπεζες που δανείζουν, μεταξύ άλλων, και βάσει του κεφαλαίου, στις κρατικές επιδοτήσεις, στις συναλλαγές με προμηθευτές, αλλά και σε όλους τους συναλλασσόμενους, γεγονός που αναπόφευκτα θα επιφέρει μεγάλο πλήγμα στην ασφάλεια των συναλλαγών.
  Να σημειωθεί ότι η ανάθεση του υποτυπώδους ελέγχου στις Υπηρεσίες ΓΕΜΗ δημιουργεί ασυμβίβαστο καθώς οι επιχειρήσεις θα ελέγχονται (κατασταλτικά;…) από τα Επιμελητήρια στα οποία οι ίδιες είναι μέλη! Και όταν είσαι μέλος, απαιτείς να εξυπηρετούνται τα συμφέροντά σου… Το ίδιο ασυμβίβαστο ισχύει και για την επιβολή προστίμων.
  Η Δημόσια Διοίκηση επιτελεί πάντα το έργο της προστασίας του δημοσίου συμφέροντος. Εάν η αληθινή πρόθεση των νομοθετούντων είναι η καταπολέμηση της γραφειοκρατίας, τότε απλά θα έβαζαν στενά χρονικά όρια στους υπαλλήλους της Περιφέρειας (και δεν θα μεταβίβαζαν αρμοδιότητες στους υπαλλήλους των Επιμελητηρίων) για τον έλεγχο νομιμότητας πράξεων και στοιχείων των Α.Ε.
  Το γεγονός ότι καταργούν την κρατική εποπτεία, άλλα δηλοί….

 • 19 Σεπτεμβρίου 2019, 09:20 | ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΓΑΚΟΥΜΑΚΗ

  Πιστεύω ότι η εκλογή Διοικητικού Συμβουλίου, η συγκρότηση αυτού σε σώμα και η εκπροσώπηση της εταιρείας θα πρέπει να εξαιρούνται της αυτοματοποιημένης καταχώρησης για να διασφαλίζεται η νόμιμη εκπροσώπηση της προς τρίτους και η εγκυρότητα των πράξεων του Δ.Σ. Ειδάλλως τα δικαστήρια θα βρεθούν με μπόλικη δουλειά από αιτήσεις ακυρώσεων, αγωγές,κλπ. και όλοι γνωρίζουμε πόσο καθυστερεί να βγει μια δικαστική απόφαση.

 • 18 Σεπτεμβρίου 2019, 14:35 | ΣΤΕΛΛΑ ΒΑΤΖΟΛΑ

  Ο χρόνος των 5 ημερών ακόμη και με την παράταση των άλλων πέντε ημερών για την καταχώριση είναι αδύνατον αν τηρηθεί στις περιπτώσεις μεγάλου αριθμού αιτήσεων που αποστέλλονται ταυτόχρονα. πχ ( οικονομικές καταστάσεις)

 • 18 Σεπτεμβρίου 2019, 12:52 | ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΣΑΚΑΛΗΣ

  υπάρχει ο κίνδυνος για εσφαλμένες ενέργειες κατά την καταχώρηση των αυτοματοποιημένων καταχωρήσεων, τις οποίες θα κληθούν να διορθώσουν οι Υπηρεσίες Γ.Ε.ΜΗ. των Επιμελητηρίων, με ό,τι αυτό συνεπάγεται σε χρόνο και κόστος για τις επιχειρήσεις.Χωρίς έλεγχος πληρότητας και νομιμότητας, είναι δεδομένο ότι στο άμεσο μέλλον θα προκύψει ανάγκη διόρθωσης.

 • 18 Σεπτεμβρίου 2019, 05:35 | καλλιόπη μαυρή

  Χωρίς έλεγχο , δεν έχει νόημα , η δημοσίευση στοιχείων , αφου η διαδικασία των αποφάσεων των εταιρειών μπορεί να είναι από λανθασμένη έως και παράνομη . Eπομένως τι νόημα έχει η έκδοση Νόμων ; Μόνο στην περίπτωση που κάποιος μέτοχος ή τρίτος , προσβάλει τις αποφάσεις των εταιρειών. Πόσοι είναι αυτοί; Ελάχιστοι ……
  Όλες αυτές οι ΑΥΤΟΜΑΤΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ καταχωρίσεις, γιατί δεν μπορούν και δεν μπορούσαν, να ισχύσουν εξ αρχής από τις υπηρεσίες των Περιφερειών , ώστε να μειωθεί ο χρόνος επεξεργασίας από τους υπαλλήλους της ;

  Ελπίζω ότι θα τύχει έγκρισης το σχόλιό μου …..

 • 17 Σεπτεμβρίου 2019, 20:13 | Γεώργιος Κούρτης

  Εφόσον κατά την σύσταση ή μεταβολή καταστατικού η νομική μορφή υπάγεται σε έλεγχο νομιμότητας από την δικαστική εξουσία (π.χ. στην περίπτωση των συνεταιρισμών) το ΓΕΜΗ αρκείται στον μόνο τυπικό έλεγχο πληρότητας.