ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4ο – ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΚΑΤΑΧΩΡΙΣΗΣ – Άρθρο 18 – Αίτηση καταχώρισης πράξεων και στοιχείων στην Υ.Γ.Ε.ΜΗ.

1. Με την επιφύλαξη της παρ. 1 του άρθρου 19 και του άρθρου 24, ο υπόχρεος του άρθρου 2 ή οποιοδήποτε πρόσωπο με έννομο συμφέρον ζητεί με αίτηση προς τις Υ.Γ.Ε.ΜΗ. την καταχώριση πράξεων, στοιχείων ή δηλώσεων προσκομίζοντας τα δικαιολογητικά έγγραφα που ορίζονται στην περίπτωση γ’ της παραγράφου 2 του άρθρου 5.
2. Η αίτηση, όπως και κάθε έγγραφο και στοιχείο που υποβάλλει προς καταχώριση ή δημοσιεύει με επιμέλεια του ο υπόχρεος, υποβάλλεται σε έντυπη ή ηλεκτρονική μορφή. Στην περίπτωση ηλεκτρονικής υποβολής, αυτή γίνεται με τη χρήση ζεύγους κωδικού χρήστη και κωδικού πρόσβασης (username και password) που του έχει χορηγήσει η Ειδική Υπηρεσία Υποστήριξης και Ανάπτυξης των Πληροφοριακών Συστημάτων Γ.Ε.ΜΗ. και ΥΜΣ της ΚΕΕΕ. Οι κωδικοί χορηγούνται μετά την ταυτοποίηση και επιβεβαίωση ταυτότητας μέσω του συστήματος ΤΑΧΙS ή άλλης διαδικτυακής πύλης του Δημοσίου. Ειδικώς τα έγγραφα που αναφέρονται στα άρθρα 13 και 14 υποβάλλονται αποκλειστικά σε ψηφιακή ή ηλεκτρονική μορφή.
3. Η αίτηση καταχώρισης θα πρέπει να υποβάλλεται στην Υ.Γ.ΕΜΗ. εντός 20 εργάσιμων ημερών από τη γέννηση της υποχρέωσης τήρησης εμπορικής δημοσιότητας. Εάν το πέρας της προθεσμίας παρέλθει άπρακτο, τότε στον υπόχρεο επιβάλλονται οι διοικητικές κυρώσεις που ορίζονται στο άρθρο 30 του παρόντος νόμου.

  • 20 Σεπτεμβρίου 2019, 15:07 | Ουζουνίδης Ηλίας

    ΟΙ ΥΓΕΜΗ να παραλαμβάνουν αιτήματα καταχώρησης πράξεων και στοιχείων που υπόκεινται σε δημοσιότητα και όχι μόνον, αποκλειστικά από τους νομίμους εκπροσώπους.Αν ένας μέτοχος θέλει να καταγγείλει την διοίκηση της εταιρίας θα πρέπει να προσφεύγει στην δικαιοσύνη.Θα πρέπει να εξαιρεθεί από τον κώδικα διοικητικής διαδικασίας Οι ΥΓΕΜΗ θα πρέπει να παραλαμβάνουν και να καταχωρούν πράξεις και στοιχεία των εταιριών από τους νομίμους εκπροσώπους όπως γίνεται ηλεκτρονικά αλλά και σχετικές με την εταιρία δικαστικές αποφάσεις.