Άρθρο 29 – Ανταποδοτικά Τέλη Γ.Ε.ΜΗ.

1. Τα ανταποδοτικά τέλη Γ.Ε.ΜΗ. εξειδικεύονται ως εξής:
α. Ανταποδοτικά Τέλη Τήρησης Μερίδας
Η τήρηση της μερίδας του υπόχρεου στο Γ.Ε.ΜΗ προϋποθέτει την καταβολή ετήσιου τέλους τήρησης μερίδας, το οποίο είναι ενιαίο για όλες τις Υ.Γ.Ε.ΜΗ. και καθορίζεται ανά κατηγορία υπόχρεου. Τα εν λόγω τέλη καταβάλλονται από τους ήδη εγγεγραμμένους υπόχρεους μόνο με ηλεκτρονικά μέσα εντός του πρώτου τριμήνου κάθε έτους. Στις περιπτώσεις νεοσύστατων υπόχρεων το ύψος των τελών υπολογίζεται αναλογικά και καταβάλλεται εντός του πρώτου τριμήνου του επομένου της σύστασής τους έτους. Στις περιπτώσεις υπόχρεων που διαγράφονται πριν το πέρας του έτους, το ύψος των τελών υπολογίζεται αναλογικά. Σε περιπτώσεις υπόχρεων που βρίσκονται σε πτωχευτική διαδικασία τέλος τήρησης μερίδας δεν οφείλεται. Σε περίπτωση που τα υπόχρεα πρόσωπα έχουν τεθεί σε λύση το τέλος τήρησης μερίδας λογίζεται το μισό.
β. Ανταποδοτικά Τέλη Καταχώρισης στο Γ.Ε.ΜΗ.
Η αρχική καταχώριση και οποιαδήποτε μεταβολή αυτής στο Γ.Ε.ΜΗ., καθώς και η δέσμευση επωνυμιών & διακριτικών τίτλων στο «Ειδικό Μητρώο Επωνυμιών & Διακριτικών Τίτλων Υπό Έγκριση», προϋποθέτουν την προηγούμενη καταβολή σχετικού τέλους, το οποίο είναι ενιαίο για όλες τις Υ.Γ.Ε.ΜΗ. και καθορίζεται ανά κατηγορία υπόχρεου. Η πληρωμή των εν λόγω τελών γίνεται μόνο με ηλεκτρονικά μέσα. Σε περίπτωση ηλεκτρονικής πληρωμής ο ενδιαφερόμενος δεν υποχρεούται να προσκομίζει το αποδεικτικό πληρωμής σε έντυπη μορφή στην αρμόδια Υ.Γ.Ε.ΜΗ..
γ. Ανταποδοτικά Τέλη για λήψη Πιστοποιητικών και Αντιγράφων
Για τη χορήγηση των πιστοποιητικών, των αντιγράφων και των αποσπασμάτων που προβλέπονται στην παρ. 2 του άρθρου 27, ο αιτών καταβάλλει προηγουμένως στην αρμόδια Υ.Γ.Ε.ΜΗ. ενιαίο ειδικό τέλος. Η πληρωμή των εν λόγω τελών γίνεται μόνο με ηλεκτρονικά μέσα. Εάν ο αιτών είναι ο ίδιος ο υπόχρεος, ένα από τα πιστοποιητικά ετησίως χορηγείται ατελώς.
δ. Ανταποδοτικά Τέλη προέγκρισης επωνυμίας
Τα τέλη προέγκρισης επωνυμίας διαφοροποιούνται ανάλογα με το αν η δέσμευση γίνεται σε επίπεδο Περιφερειακής Ενότητας ή Περιφέρειας ή σε πανελλήνιο επίπεδο.
2. Τα τέλη που καταβάλλονται στις Ειδικές Υπηρεσίες Γ.Ε.ΜΗ. των Υπουργείων αποτελούν εξ’ ολοκλήρου έσοδα του Κρατικού Προϋπολογισμού, ενώ τα τέλη που καταβάλλονται στις Ειδικές Υ.Γ.Ε.ΜΗ. των Επιμελητηρίων αποτελούν εξ’ πόρους των Υ.Γ.Ε.ΜΗ για την κάλυψη όλων των δαπανών λειτουργίας τους. Από τους πόρους αυτούς, τα Επιμελητήρια θα διαθέτουν ετησίως, κατ’ ελάχιστο το 5 % όλων των ανωτέρω τελών, στην ΚΕΕΕ, που θα αποτελούν έσοδά της και θα διατίθενται για την κάλυψη όλων των δαπανών λειτουργίας αυτής και κατά προτεραιότητα: α) των δαπανών λειτουργίας της Ειδικής Υπηρεσίας Υποστήριξης και Ανάπτυξης των Πληροφοριακών Συστημάτων Γ.Ε.ΜΗ. & ΥΜΣ της ΚΕΕΕ β) των δαπανών λειτουργίας, αναβάθμισης και συντήρησης των πληροφοριακών συστημάτων Γ.Ε.ΜΗ. και ΥΜΣ και γ) των δαπανών λειτουργίας των Υ.Γ.Ε.ΜΗ Επιμελητηρίων των οποίων οι πόροι από τα τέλη Γ.Ε.ΜΗ., αποδεδειγμένα δεν επαρκούν για τη λειτουργία των υπηρεσιών αυτών.
3. Οι δημόσιες Υπηρεσίες αιτούνται και λαμβάνουν ατελώς πράξεις και στοιχεία που είναι καταχωρισμένα στο Γ.Ε.ΜΗ αποκλειστικά μέσω της ηλεκτρονικής πλατφόρμας του Γ.Ε.ΜΗ.
4. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και Ανάπτυξης και Επενδύσεων, μετά την αποστολή από την ΚΕΕ όλων των οικονομικών και λογιστικών καταστάσεων ή άλλων στοιχείων που θα ζητηθούν από την αρμόδια υπηρεσία του Υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων, καθορίζεται το ύψος, η διαδικασία, ο τρόπος, ο χρόνος και οι όροι είσπραξης και απόδοσης των ανταποδοτικών τελών του παρόντος νόμου, η κατανομή, τα κριτήρια κατανομής αυτών μεταξύ των δικαιούχων, ο φορέας συγκέντρωσης, ο τρόπος συλλογής και διαχείρισης αυτών των τελών, καθώς και το ποσοστό από αυτά τα τέλη που διατίθεται πέραν του ελαχίστου για την κάλυψη των δαπανών της παρ. 2. Με την ίδια απόφαση καθορίζονται τα παραστατικά της καταβολής, η διαδικασία ελέγχου τους και ο τρόπος έκδοσης, θεώρησης και υπογραφής των αντιγράφων ή αποσπασμάτων σε έντυπη ή ηλεκτρονική μορφή. Το ύψος των τελών και το ποσοστό που διατίθεται για την κάλυψη των δαπανών της παρ. 2 επανεξετάζονται ανά διετία.
4. Σε περίπτωση υπέρβασης των οριζόμενων στο νόμο προθεσμιών καταχώρισης πράξης στο Γ.Ε.ΜΗ., με υπαιτιότητα των Υ.Γ.Ε.ΜΗ. ο υπόχρεος που είχε υποβάλλει τη σχετική αίτηση απαλλάσσεται αυτόματα από το σύνολο των τελών τήρησης μερίδας Γ.Ε.ΜΗ. του επόμενου έτους.
5. Για την εφαρμογή της παραγράφου 4, η αρμόδια υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ. χορηγεί στον υπόχρεο, κατά την υποβολή της σχετικής αίτησης, έντυπο ή ηλεκτρονικό αντίγραφο της πρωτοκολλημένης και χρονολογημένης αίτησης καταχώρησης πράξης. Το αντίγραφο συνοδεύεται από γραπτή ενημέρωση σχετικά με τις προϋποθέσεις απαλλαγής από τα τέλη τήρησης μερίδας του επόμενου έτους.
6. Με απόφαση του Υπουργού Ανάπτυξης και Επενδύσεων ρυθμίζεται κάθε θέμα που αφορά την εφαρμογή των παραγράφων 4, 5 και 6.

 • Εφόσον αποτελεί κοινή παραδοχή ότι ο ρόλος των Επιμελητηρίων είναι σημαντικός στην ανάπτυξη και τη παραγωγική ανασυγκρότηση θα πρέπει να διασφαλιστεί και η βιωσιμότητα του. Ως εκ τούτου προτείνουμε τη διαμόρφωση της παρ. 2 του άρθρου 29 ως εξής:
  «Τα τέλη που καταβάλλονται στις Ειδικές Υπηρεσίες Γ.Ε.ΜΗ. των Υπουργείων αποτελούν εξ’ ολοκλήρου έσοδα του Κρατικού Προϋπολογισμού, ενώ τα τέλη που καταβάλλονται στις Ειδικές Υ.Γ.Ε.ΜΗ. των Επιμελητηρίων αποτελούν πόρους των Επιμελητηρίων προς κάλυψη όλων των δαπανών λειτουργίας τους -πλέον αυτών των Υπηρεσιών Γ.Ε.ΜΗ. Από τους πόρους αυτούς, τα Επιμελητήρια θα διαθέτουν ετησίως, κατ’ ελάχιστο το 5 % όλων των ανωτέρω τελών, στην ΚΕΕΕ, που θα αποτελούν έσοδά της και θα διατίθενται για την κάλυψη όλων των δαπανών λειτουργίας αυτής και κατά προτεραιότητα: α) των δαπανών λειτουργίας της Ειδικής Υπηρεσίας Υποστήριξης και Ανάπτυξης των Πληροφοριακών Συστημάτων Γ.Ε.ΜΗ. & ΥΜΣ της ΚΕΕΕ β) των δαπανών λειτουργίας, αναβάθμισης και συντήρησης των πληροφοριακών συστημάτων Γ.Ε.ΜΗ. και ΥΜΣ και γ) των δαπανών λειτουργίας των Υ.Γ.Ε.ΜΗ Επιμελητηρίων των οποίων οι πόροι από τα τέλη Γ.Ε.ΜΗ., αποδεδειγμένα δεν επαρκούν για τη λειτουργία των υπηρεσιών αυτών.»

 • 20 Σεπτεμβρίου 2019, 15:10 | ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΛΑΚΩΝΙΑΣ

  Στο εν λόγω άρθρο θα πρέπει να συμπεριληφθεί εδάφιο για την Βεβαίωση των οφειλόμενων Τελών ΓΕΜΗ στις Δ.Ο.Υ. η οποία θα πρέπει να γίνεται κεντρικά από την ΚΕΕΕ ή το Υπουργείο.

 • 20 Σεπτεμβρίου 2019, 15:52 | ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΛΑΚΩΝΙΑΣ

  Τα αναταποδοτικά τέλη Γ.Ε.ΜΗ. που κατά το άρθρο 29 ορίζεται ότι τα τέλη που καταβάλλονται στις Υπηρεσίες Γ.Ε.ΜΗ. των Επιμελητηρίων, αποτελούν δικά τους έσοδα, εκ των οποίων ποσοστό τουλάχιστον 5% θα καλύπτει έξοδα διαφόρων υπηρεσιών που επίσης αναφέρονται στην διάταξη αυτή. Αυτό σε αντιπαραβολή με το ισχύον νομικό πλαίσιο που προβλέπει ότι τα τέλη Γ.Ε.ΜΗ. αποτελούν πόρους των Επιμελητηρίων (πλην σχετικού ποσοστού από το τέλος τήρησης μερίδας που παραχωρείται στην ΚΕΕΕ), εγείρει σημαντικά ερωτήματα για την εν γένει οικονομική επάρκεια των Επιμελητηρίων.

  Προτείνουμε η συγκεκριμένη παράγραφος να διαμορφωθεί ως εξής:
  2. Τα τέλη που καταβάλλονται στις Ειδικές Υπηρεσίες Γ.Ε.ΜΗ. των Υπουργείων αποτελούν εξ’ ολοκλήρου έσοδα του Κρατικού Προϋπολογισμού, ενώ τα τέλη που καταβάλλονται στις Ειδικές Υ.Γ.Ε.ΜΗ. των Επιμελητηρίων αποτελούν πόρους των Επιμελητηρίων προς κάλυψη όλων των δαπανών λειτουργίας τους -πλέον αυτών των Υπηρεσιών Γ.Ε.ΜΗ. Από τους πόρους αυτούς, τα Επιμελητήρια θα διαθέτουν ετησίως, κατ’ ελάχιστο το 5 % όλων των ανωτέρω τελών, στην ΚΕΕΕ, που θα αποτελούν έσοδά της και θα διατίθενται για την κάλυψη όλων των δαπανών λειτουργίας αυτής και κατά προτεραιότητα: α) των δαπανών λειτουργίας της Ειδικής Υπηρεσίας Υποστήριξης και Ανάπτυξης των Πληροφοριακών Συστημάτων Γ.Ε.ΜΗ. & ΥΜΣ της ΚΕΕΕ β) των δαπανών λειτουργίας, αναβάθμισης και συντήρησης των πληροφοριακών συστημάτων Γ.Ε.ΜΗ. και ΥΜΣ και γ) των δαπανών λειτουργίας των Υ.Γ.Ε.ΜΗ Επιμελητηρίων των οποίων οι πόροι από τα τέλη Γ.Ε.ΜΗ., αποδεδειγμένα δεν επαρκούν για τη λειτουργία των υπηρεσιών αυτών.

 • 20 Σεπτεμβρίου 2019, 14:06 | ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΛΑΚΩΝΙΑΣ

  Tα αναταποδοτικά τέλη Γ.Ε.ΜΗ. που κατά το άρθρο 29 ορίζεται ότι τα τέλη που καταβάλλονται στις Υπηρεσίες Γ.Ε.ΜΗ. των Επιμελητηρίων, αποτελούν δικά τους έσοδα, εκ των οποίων ποσοστό τουλάχιστον 10% θα καλύπτει έξοδα διαφόρων υπηρεσιών που επίσης αναφέρονται στην διάταξη αυτή. Αυτό, σε αντιπαραβολή με το ισχύον νομικό πλαίσιο που προβλέπει ότι τα τέλη Γ.Ε.ΜΗ. αποτελούν πόρους των Επιμελητηρίων (πλην σχετικού ποσοστού από το τέλος τήρησης μερίδας που παραχωρείται στην ΚΕΕΕ), εγείρει σημαντικά ερωτήματα για την εν γένει οικονομική επάρκεια των Επιμελητηρίων.

 • Στο άρθρο 29, η παρ. 2, θα πρέπει να αντικατασταθεί ωε εξής: «
  2. Τα τέλη που καταβάλλονται στις Ειδικές Υπηρεσίες Γ.Ε.ΜΗ. αποτελούν εξ’ ολοκλήρου έσοδα του Κρατικού Προϋπολογισμού, ενώ τα τέλη που καταβάλλονται στις Υ.Γ.Ε.ΜΗ. των Επιμελητηρίων αποτελούν εξ’ ολοκλήρου πόρους των Επιμελητηρίων, τα οποία διαθέτουν ετησίως, κατ’ ελάχιστο το 5 % όλων των ανωτέρω τελών, στην ΚΕΕΕ, που αποτελούν έσοδά της για την κάλυψη των δαπανών λειτουργίας της και κατά προτεραιότητα
  α) των δαπανών λειτουργίας της Υπηρεσίας Υποστήριξης και Ανάπτυξης των Πληροφοριακών Συστημάτων Γ.Ε.ΜΗ. & ΥΜΣ, της ΚΕΕΕ
  β) των εξόδων λειτουργίας της Επιτροπής της παρ. 3 του άρθρου 4 και
  γ) των δαπανών λειτουργίας, αναβάθμισης και συντήρησης των πληροφοριακών συστημάτων Γ.Ε.ΜΗ. και ΥΜΣ. Από τα έσοδα αυτά η ΚΕΕ μπορεί να καλύπτει και τις δαπάνες λειτουργίας της Υ.Γ.Ε.ΜΗ Επιμελητηρίου του οποίου οι πόροι από τα τέλη Γ.Ε.ΜΗ., αποδεδειγμένα δεν επαρκούν για τη λειτουργία της υπηρεσίας αυτής».

 • άρθρο 29, 2
  2. Οι ΥΓΕΜΗ των Επιμελητηρίων είναι πλήρως ενσωματωμένες στα Επιμελητήρια. Οι πόροι των ΥΓΕΜΗ αυτονόητα αποτελούν πόρους των Επιμελητηρίων (σε αρκετές περιπτώσεις μάλιστα τον μοναδικό οικονομικό πόρο). Άλλωστε, σύμφωνα με το εδαφ. ε της παρ. 2 του άρθρου 65 του Νόμου 4497/2017, «…λειτουργούν και υποστηρίζουν το Γ.Ε.ΜΗ. για τις επιχειρήσεις, οι οποίες έχουν έδρα στη χωρική ενότητα αρμοδιότητάς τους. Συγκεκριμένα, προβαίνουν στις αναγκαίες ενέργειες για την εύρυθμη λειτουργία της Υπηρεσίας Γ.Ε.ΜΗ. και της Υπηρεσίας Μιας Στάσης (Υ.Μ.Σ.), σύμφωνα με τους νόμους 3419/2005 (Α΄ 297) και 4441/ 2016 (Α΄ 227).
  Από την παράγραφο 4 και μετά έχει γίνει λάθος στην αρίθμηση. θεωρούμε ότι οι 4, 5, 6, 7 (κατόπιν της σωστής αρίθμησης) πρέπει να ενταχτούν σε χωριστό άρθρο που θα αναφέρεται συγκεκριμένα στις απαλλαγές Τελών Γ.Ε.ΜΗ.

 • 20 Σεπτεμβρίου 2019, 11:57 | ΦΥΣΣΕΑ ΝΙΚΟΛΕΤΑ

  Ίσως θα πρέπει να ληφθεί μέριμνα για τη δυνατότητα διενέργειας διακανονισμού των ποσών των ετήσιων τελών καθώς έχουν ήδη μαζευτεί πολλά έτη για θα πρέπει να δωθεί στις εταιρείες ένας τρόπος διευκόλυνσης πληρωμής.

 • 20 Σεπτεμβρίου 2019, 11:52 | ΕΜΠΟΡΙΚΟ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ

  Επισημαίνουμε ότι στο άρθρο 29 παρ. 2 ορίζεται ότι τα τέλη που καταβάλλονται στις ειδικές ΥΓΕΜΗ των Επιμελητηρίων, αποτελούν εξ ολοκλήρου πόρους του ΥΓΕΜΗ. Θεωρούμε ορθότερο να αποτυπωθεί ότι τα παραπάνω τέλη ΓΕΜΗ, αποτελούν εξ ολοκλήρου πόρους των Επιμελητηρίων των οποίων άλλωστε οι ΥΓΕΜΗ αποτελούν αναπόσπαστο κομμάτι της δομής και οργάνωσής τους, άρτια στελεχωμένες από το υπαλληλικό δυναμικό τους.

 • Επί του άρθρου 29: «Ανταποδοτικά τέλη Γ.Ε.ΜΗ.» Παρ. 2
  Προτείνουμε:
  Να αναφέρεται με σαφή τρόπο ότι τα τέλη που καταβάλλονται στις Υ.Γ.Ε.ΜΗ. των Επιμελητηρίων, είναι εξ’ ολοκλήρου πόρος των Επιμελητηρίων, και ενσωματώνονται στα λοιπά έσοδά τους ανήκοντας έτσι στον ενιαίο προϋπολογισμό της εκάστοτε χρήσης, αφού οι Υ.Γ.Ε.ΜΗ. ανήκουν οργανικά σε αυτά.

 • Δεδομένου ότι οι Υ.Γ.Ε.Μ.Η των Επιμελητηρίων αποτελούν οργανικές μονάδες των Επιμελητηρίων και όχι αυτοτελείς οικονομικά Υπηρεσίες με δικά τους έσοδα και έξοδα, το άρθρο 29 παρ.2 πρέπει να αναδιατυπωθεί ως εξής:
  «Τα τέλη που καταβάλλονται στις Ειδικές Υπηρεσίες Γ.Ε.ΜΗ. των Υπουργείων αποτελούν εξ’ ολοκλήρου έσοδα του Κρατικού Προϋπολογισμού, ενώ τα τέλη που καταβάλλονται στις Υ.Γ.Ε.ΜΗ. των Επιμελητηρίων αποτελούν εξ’ ολοκλήρου πόρους των Επιμελητηρίων για την κάλυψη όλων των δαπανών λειτουργίας τους και θα διατίθενται κατά προτεραιότητα για την κάλυψη των δαπανών λειτουργίας των ΥΓΕΜΗ………..»

 • 20 Σεπτεμβρίου 2019, 10:12 | ΛΙΤΣΑ

  Στην 1α να προστεθεί στο τέλος: Σε περίπτωση που κάποιος υπόχρεος δεν καταβάλλει μέσα στις προβλεπόμενες προθεσμίες τα Τέλη Τήρησης Μερίδας, τα εν λόγω τέλη αποστέλλονται υποχρεωτικά από την Ειδική Υπηρεσία Υποστήριξης και Ανάπτυξης της ΚΕΕΕ στη Φορολογική Διοίκηση για βεβαίωση και είσπραξη.
  1β: Να αποσαφηνιστεί ότι η αρχική καταχώριση εισπράττεται από τις Υπηρεσίες Γ.Ε.ΜΗ. και όχι ηλεκτρονικά.

 • 20 Σεπτεμβρίου 2019, 03:00 | ΠΕΤΡΟΣ ΖΟΥΜΠΟΥΛΗΣ

  Θα πρέπει να προβλεφθεί κι αναφερθεί η Βεβαίωση των οφειλόμενων Τελών ΓΕΜΗ στις Δ.Ο.Υ. με την λήξη έκαστου έτους εντός του οποίου έπρεπε να γίνει η εξόφληση.

 • 20 Σεπτεμβρίου 2019, 03:51 | ΠΕΤΡΟΣ ΖΟΥΜΠΟΥΛΗΣ

  παρ 1α: Πρέπει να εισαχθεί πρόβλεψη και για τα ΦΠ και ΝΠ που δηλώνουν στην Δ.Ο.Υ. κατάσταση «ΑΔΡΑΝΕΙΑ» καθώς με αυτό τον τρόπο παύουν να ασκούν εμπορική δραστηριότητα, ουσιαστικά απαλλάσσονται από την υποχρέωση εγγραφής και η ετήσια επιβάρυνσή τους πρέπει να είναι μηδενική ή αναλογική του χρόνου που παραμένουν αδρανείς.

  παρ.1β: Αυτά τα τέλη δεν μπορούν να εμπίπτουν στο ακόλουθο «..καθορίζεται ανά κατηγορία υπόχρεου ..». Μάλλον εισήχθηκε εκ λάθους και πρέπει να διαγραφεί.

  παρ. 2: στην α παράγραφο στο λεκτικό «… ενώ τα τέλη που καταβάλλονται στις Ειδικές Υ.Γ.Ε.ΜΗ. των Επιμελητηρίων αποτελούν εξ’ πόρους των Υ.Γ.Ε.ΜΗ για την κάλυψη όλων των δαπανών λειτουργίας τους.» πρέπει να διορθωθεί η λανθασμένη αναφορά ότι αποτελούν πόρους των ΥΓΕΜΗ από το ορθό «αποτελούν πόρους των Επιμελητηρίων» διότι:
  1) δημιουργία ασυμφωνία με το προηγούμενο εδάφιο όπου οι πόροι των Ε.Υ.ΓΕΜΗ των Υπουργείων αποτελούν πόρους του Κρατικού Προϋπολογισμού κι όχι των Ε.Υ.ΓΕΜΗ
  2) αν παραμείνει ετσι, υποχρεώνει στην ύπαρξη ξεχωριστού λογιστηρίου σε καθε Υ.ΓΕΜΗ σε κάθε Επιμελητήριο και την τήρηση διπλών καταστάσεων εσόδων εξόδων εντός του ιδίου επιμελητηρίου, κάτι που είναι ανέφικτο και ανεδαφικό.
  3) Τα επιμελητήρια είναι οι φορείς που αναλαμβάνουν το πλήρες κόστος λειτουργίας της Υ.ΓΕΜΗ (προσωπικό, στέγη, εξοπλισμό, παροχές κλπ) άρα τα επιμελητήρια είναι αυτά που είναι υπεύθυνα για την διασφάλιση της απρόσκοπτης λειτουργίας των Υ.ΓΕΜΗ.
  4) στην συνέχεια του κειμένου, προβλέπεται ότι τα Επιμελητήρια είναι αυτά που πρέπει να αποδίδουν ποσοστό στην ΚΕΕΕ για κάλυψη αναγκών κλπ κι όχι οι Υ.ΓΕΜΗ.

  παρ. 2: Το ποσοστό απόδοσης στην ΚΕΕΕ πρέπει να είναι σαφές και ξεκάθαρο στο 5% και να απαλειφθεί το λεκτικό «κατ΄ελάχιστο».

  παρ.2: Η τήρηση του διορθωμένου πάροντος νόμου και ορθή κι απρόσκοπτη τακτοποίηση των υποχρεώσεων κάθε εγγεγραμμένου, θα παρέχει σε κάθε Επιμελητήριο τους κατάλληλους πόρους για την ορθή στελέχωση και λειτουργία έκαστης ΥΓΕΜΗ. Η κάλυψη κόστους μιας ΥΓΕΜΗ απο τα έσοδα μιας άλλης, μπορεί κάλλιστα να μεταφραστεί ότι η σκληρά πιεζόμενη και δοκιμαζόμενη επιχειρηματική κοινότητα που όμως παλεύει κι ανταποκρίνεται στις υποχρεώσεις της καλείται από την δική της νομιμότητα και το δικό της υστέρημα να καλύψει την άρνηση οικονομικής τακτοποίησης, των εκ του νόμου υποχρεώσεων, μιας άλλης επιχ/κης κοινότητας ή την ανικανότητα ή ανευθυνότητα μιας άλλης Επιμελητηριακής νομάδας ή Διοίκησης αυτής. Κι αυτό είναι ΛΑΘΟΣ καθώς σταδιακά θα οδηγήσει κι άλλες επιχ/κες κοινότητες σε μη τήρηση των υποχρεώσεών τους, μιας κι αποδεδειγμένα πλέον οι «μπαταχτσήδες» διαρκώς δικαιώνονται!

  Παρ.5 : Πρέπει να αντικατασταθεί με την ενημέρωση του υπόχρεου από την ηλεκτρονική σελίδα του ΓΕΜΗ τόσο για την πρωτοκόλληση όσο και για τα δικαιώματά του. Με αυτό τον τρόπο διασφαλίζεται το κύρος των ενεργειών ειδάλλως θα πρέπει να προβλεφθεί αντίστοιχα και η διακρίβωση της παραλαβής των στοιχείων από τον αιτούντα.

 • 19 Σεπτεμβρίου 2019, 16:43 | ΦΥΣΣΕΑ ΝΙΚΟΛΕΤΑ

  Στην 1α ίσως θα πρέπει να ληφθεί μέριμνα και για τις περιπτώσεις που ένας υπόχρεος έχει τεθεί από τη Δ.Ο.Υ σε αδράνεια.

 • 19 Σεπτεμβρίου 2019, 12:47 | Ρούμεν Αλίκη

  Θα πρέπει να αφαιρεθεί η παράγραφος 4 του άρθρου 29 καθώς μπορεί να υπάρξουν πιέσεις στους χρήστες για καθυστέρηση διεκπεραίωσης των αιτήσεων με σκοπό την απαλλαγή των τελών ΓΕΜΗ.

 • 19 Σεπτεμβρίου 2019, 11:43 | ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΒΟΙΩΤΙΑΣ

  Η διάταξη του άρθρου 29 παρ 2 αναφέρει, ότι τα τέλη που καταβάλλονται στις Ειδικές ΥΓΕΜΗ των Επιμελητηρίων αποτελούν εξ’ ολοκλήρου πόρους των ΥΓΕΜΗ για την κάλυψη όλων των δαπανών λειτουργίας τους.
  Είναι εμφανής η διαφορά με το ισχύον νομικό πλαίσιο, που προβλέπει, ότι τα τέλη αυτά αποτελούν πόρους συνολικά των Επιμελητηρίων και όχι αποκλειστικά πόρους των ΥΓΕΜΗ.
  Η διάταξη αυτή σε συνδυασμό με την διάταξη, που περιλαμβάνεται στο άρθρο 4 παρ. 2ι και αναφέρει, ότι ο Υπουργός Ανάπτυξης και Επενδύσεων έχει ανάμεσα σε άλλες και την αρμοδιότητα κατανομής των εσόδων από τα τέλη ΓΕΜΗ για όλες τις ΥΓΕΜΗ δημιουργεί εύλογες ανησυχίες για την συνολική βιωσιμότητα των Επιμελητηρίων και την συνέχιση όλων των δραστηριοτήτων τους.

 • 18 Σεπτεμβρίου 2019, 18:13 | Anastasios

  Η Ελλάς πρωταθλήτρια στους έμμεσους φόρους.
  Ένα ακόμη λιθαράκι για να κρατήσουμε το πρωτάθλημα.
  Δεν φθάνει το τέλος διατήρησης μερίδας, χρειάζεται και τέλος αρχικής καταχώρησης, συμπληρούμενο από τέλος έκδοσης εκάστου πιστοποιητικού (το οποίο βεβαίως οι Δημόσιες Υπηρεσίες, λόγω ισότητος κράτους-πολίτου, θα το λαμβάνουν ατελώς).
  Αλήθεια, τη φορολογική ενημερότητα τη λαμβάνουμε επί πληρωμή; Κι αυτή ηλεκτρονικά εκδίδεται. Την ασφαλιστική ενημερότητα μήπως; Αλλά ας μην σας βάζω ιδέες.
  Παρακαλώ προσθέστε διάταξη, αν το πιστοποιητικό μας το ζητεί δημόσια υπηρεσία, αυτό να χορηγείται ατελώς, άλλως να επιτρέπεται η αυτοδίκαιη αναζήτηση.
  Ομοίως, το τέλος καταχώρησης θα πρέπει να καταργηθεί.
  Αναλογισθείτε, αν πηγαίνατε π.χ. σε έναν λογιστή και του υποσχόσασταν ότι θα τηρούσε τα βιβλία σας για όλη τη διάρκεια ζωής της εταιρείας σας (με ό,τι αμοιβή ζητούσε αυτός, χωρίς παζάρια, την οποία αμοιβή μάλιστα θα μπορούσε να αυξήσει όποτε αυτός ήθελε, απροειδοποίητα και χωρίς τη συναίνεσή σας) θα σας ζητούσε επιπλέον και τέλος αρχικής καταχώρησης; Ληστρικό ακούγεται.
  Αν μπορούσατε θα αλλάζατε λογιστή, εμείς όμως δεν μπορούμε να σας αλλάξουμε.
  Περαστικά μας.

 • 17 Σεπτεμβρίου 2019, 16:01 | Γεράσιμος Κ.

  Μπορεί κάποιος στο Κράτος αυτό να μας εξηγήσει σε τι συνίσταται ακριβώς η ανταποδοτικότητα των τελών προς το Γ.Ε.ΜΗ.;
  Γιατί να πληρώνουμε κάθε χρόνο «συνδρομή»;
  Γιατί να πληρώνουμε κάθε φορά για κάποιο πιστοποιητικό;
  Γιατί να πληρώνουμε γενικά χαράτσια για να παραλαμβάνουμε τα δικά μας έγγραφα;
  Γιατί να πληρώνει κάποιος μεγαρόσημο για λήψη πιστοποιητικών από το Πρωτοδικείο;
  Γενικότερα, γιατί οι πολίτες και οι επιχειρήσεις να πρέπει να χρηματοδοτούν τα Ταμεία των Δικηγόρων και των διοικητικών υπαλλήλων;
  Οι υπάλληλοι που διεκπεραιώνουν τις εργασίες αυτές δεν παίρνουν μισθό;
  Πότε θα σταματήσει επιτέλους αυτή η στρέβλωση μαζί με την οικονομική αφαίμαξη;