ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3ο – ΠΡΑΞΕΙΣ ΚΑΙ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΟΥ ΥΠΟΒΑΛΛΟΝΤΑΙ ΣΕ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΔΗΜΟΣΙΟΤΗΤΑ – Άρθρο 11 – Στοιχεία που καταχωρίζουν όλοι οι εγγραφόμενοι

1. Στη Μερίδα καταχωρίζονται, σε κάθε περίπτωση, ανεξάρτητα από το πρόσωπο του υπόχρεου, τα ακόλουθα στοιχεία:
α. ο Αριθμός του Γ.Ε.ΜΗ. του υπόχρεου, του υποκαταστήματος ή του πρακτορείου.
Επίσης, ο ΑΦΜ, ο κύριος και τυχόν δευτερεύοντες κωδικοί αριθμοί δραστηριότητας (ΚΑΔ) της εταιρείας και κάθε μεταβολή ή διακοπή αυτών και ο αριθμός EORI, εφόσον υπάρχει, του υπόχρεου, του υποκαταστήματος ή του πρακτορείου,
β. η Υ.Γ.Ε.ΜΗ. που διενήργησε την εγγραφή ή τη μεταγενέστερη καταχώριση και το ονοματεπώνυμο του αρμόδιου υπαλλήλου,
γ. ο αριθμός πρωτοκόλλου της αίτησης εγγραφής και ο Κωδικός Αριθμός Καταχώρισης,
δ. τα στοιχεία της απόφασης των αρμόδιων αρχών ή υπηρεσιών οι οποίες χορηγούν άδεια άσκησης επιτηδεύματος ή επαγγέλματος ή άδεια ίδρυσης και λειτουργίας επιχείρησης ή υποκαταστήματος, όπου απαιτείται,
ε. οι αιτήσεις και οι δικαστικές αποφάσεις με τις οποίες ο υπόχρεος κηρύσσεται σε κατάσταση πτώχευσης, η καταχώριση του άρθρου 3 παρ. 4 του Πτωχ.Κ. (ν. 3588/2007), οι αιτήσεις και οι δικαστικές αποφάσεις με τις οποίες ο υπόχρεος υπάγεται σε διαδικασία εξυγίανσης ή άλλης συλλογικής διαδικασίας ικανοποίησης των πιστωτών του και τα ατομικά στοιχεία της παρ. 2 του παρόντος άρθρου, των εκκαθαριστών, των αναγκαστικών διαχειριστών, των επιτρόπων και των συνδίκων του υπόχρεου,
στ. οι δικαστικές αποφάσεις με τις οποίες περατώνονται, επικυρώνονται, αναστέλλονται ή ανατρέπονται οι έννομες καταστάσεις, που αναφέρονται στην προηγούμενη περίπτωση,
ζ. ο αριθμός, η διεύθυνση και τα στοιχεία των υποκαταστημάτων ή πρακτορείων του υπόχρεου στην αλλοδαπή,
η. οι ηλεκτρονικές διευθύνσεις των ηλεκτρονικών καταστημάτων μέσω των οποίων παρέχουν υπηρεσίες της κοινωνίας της πληροφορίας οι υπόχρεοι του άρθρου 18α του Π.Δ. 131/2003(Α’161). Η προθεσμία της παρ 4 του άρθρου 18 εκκινεί από την καταχώριση του ονόματος χώρου (domain name) στον αρμόδιο εθνικό ή διεθνή φορέα και σε κάθε περίπτωση πριν την πλήρη ενεργοποίηση αυτού.
θ. Κάθε πράξη η στοιχείο που προβλέπεται ειδικότερα ως υποβαλλόμενο σε δημοσιότητα από τις διατάξεις των ειδικότερων νόμων.
2. Όπου στον παρόντα νόμο γίνεται λόγος για απαίτηση καταχώρισης των ατομικών στοιχείων νοούνται τα εξής: το ονοματεπώνυμο, το ονοματεπώνυμο γονέων, ο αριθμός δελτίου αστυνομικής ταυτότητας ή διαβατηρίου, ο τόπος και ο χρόνος γέννησης, η ιθαγένεια, η διεύθυνση κατοικίας και ο αριθμός φορολογικού μητρώου (Α.Φ.Μ.). Όπου στον παρόντα νόμο γίνεται λόγος για απαίτηση δημοσίευσης των ατομικών στοιχείων νοούνται το ονοματεπώνυμο, το ονοματεπώνυμο γονέων, ο αριθμός δελτίου αστυνομικής ταυτότητας ή διαβατηρίου, η διεύθυνση κατοικίας και ο αριθμός φορολογικού μητρώου (Α.Φ.Μ.).

 • 20 Σεπτεμβρίου 2019, 14:54 | ΠΑΝΑΓΟΠΟΥΛΟΣ ΓΙΩΡΓΟΣ

  Υπάρχουν μια σειρά από συνεταιρισμοί οι οποίοι αποτελούν βασικούς «παίκτες» σε διαφόρους κλάδους με κύκλο εργασιών που ανέρχεται σε πολλά εκατομμύρια ευρώ και δεν αναρτούν τα οικονομικά τους στοιχεία στο ΓΕΜΗ . Ενδεικτικά αναφέρω φαρμακευτικούς και αγροτικούς συνεταιρισμούς. Για λόγους διαφάνειας αλλά και αποτελεσματικής πληροφόρησης θα πρέπει και αυτοί οι συνεταιρισμοί να αναρτούν τις οικονομικές τους καταστάσεις.
  Φανταστείτε να είναι κάποιος προμηθευτής σε αγροτικό συνεταιρισμό και να μην μπορεί να βρει πουθενά οικονομικά στοιχεία προκειμένου να δει τον κίνδυνο στον οποίο είναι εκτεθειμένος.

 • Το άρθρο 5, παρ. 1 (μετά το πρώτο εδάφιο) θα πρέπει να έχει την ακόλουθη διατύπωση: «Το πληροφοριακό σύστημα ως προς το υλικό (hardware) ανήκει στην κυριότητα νομή και κατοχή του Υπουργείου Οικονομίας και Ανάπτυξης και της ΚΕΕΕ από κοινού, ενώ ως προς το λογισμικό (software), τα δεδομένα και τις βάσεις δεδομένων που έχουν δημιουργηθεί ή πρόκειται να δημιουργηθούν, το Υπουργείο και η ΚΕΕ, από κοινού διαθέτουν τα αποκλειστικά δικαιώματα διανοητικής ιδιοκτησίας και συγγενικών δικαιωμάτων. Τα ανωτέρω λειτουργούν υπό την εποπτεία του Υπουργείου Οικονομίας και Ανάπτυξης και της ΚΕΕ και εγκαθίστανται στη Μονάδα Οργάνωσης της Διαχείρισης Αναπτυξιακών Προγραμμάτων ΑΕ (ΜΟΔ ΑΕ), ενώ ένα πλήρες αντίγραφο εγκαθίσταται και στο Data Center της ΚΕΕ, το οποίο τίθεται σε παραγωγική λειτουργία σε περίπτωση προβλημάτων του εγκατεστημένου στη ΜΟΔ ΑΕ».

 • Στο άρθρο 11 και στο τέλος της παρ. 1 θα πρέπει να γίνουν οι ακόλουθες προσθήκες: «ι. Οι ατομικές επιχειρήσεις, οι προσωπικές εταιρείες και όλοι οι λοιποί υπόχρεοι καταχώρισης στο ΓΕΜΗ, που δεν υποχρεούται στην εφαρμογή του ν. 4308/2014 για σύνταξη οικονομικών καταστάσεων και για δημοσίευσή των στο ΓΕΜΗ, υποχρεούνται να καταχωρούν στο ΓΕΜΗ κατ’ έτος το σύνολο ενεργητικού (περιουσιακών στοιχείων), το καθαρό ύψος του κύκλου εργασιών αυτών και ο μέσος όρος απασχολουμένων σε αυτή κατά τη διάρκεια του έτους, τα οποία προκύπτουν από το Έντυπο Ε3 της Δ.Ο.Υ. το οποίο επίσης υποχρεούντα να αναρτούν στο ΓΕΜΗ, για να καταχωρείται στη μερίδας και να τηρείται στο φάκελό τους, χωρίς να υπόκειται σε δημοσιότητα, αλλά, για να χορηγείται αντίγραφο σε οποίον έχει έννομο συμφέρον, μετά από εισαγγελική παραγγελία. Ιβ. το αποδεικτικό υποβολής της φορολογικής δήλωσης σύμφωνα με το άρθρο 5 της ΚΥΑ 79752/30-12-2014 (ΦΕΚ Β 3623)».

 • Άρθρο 11, 2.
  Στις Ανακοινώσεις των Υπηρεσιών ΓΕΜΗ ποια στοιχεία θα πρέπει να αναφέρονται, ώστε να μην υπάρξει σύγκρουση με τον Γενικό Κανονισμό περί προσωπικών δεδομένων(GDPR);

 • 20 Σεπτεμβρίου 2019, 10:17 | ΛΙΤΣΑ

  Στο στοιχείο δ του άρθρου να προστεθεί: οι Υπηρεσίες ΓΕΜΗ να ενημερώνονται από τις αρμόδιες αρχές που εκδίδουν τις σχετικές άδειες.

 • 20 Σεπτεμβρίου 2019, 08:55 | ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ ΒΑΓΕΝΑ

  Να προστεθεί στο άρθρο 11:
  Στη Μερίδα της κάθε επιχείρησης ή της κάθε δραστηριότητας υποχρεωτικά πρέπει να καταχωρείται ο αριθμός κάθε άλλου Εθνικού Μητρώου στο οποίο τυχόν αυτή περιλαμβάνεται ή οφείλει να περιλαμβάνεται για τη νόμιμη άσκηση της δραστηριότητάς της, όπως ενδεικτικά ο αριθμός Μητρώου Παραγωγού του ΕΜΠΑ του ΥΠΕΝ που αφορά τις υπόχρεες επιχειρήσεις, παραγωγούς, του ν. 2939/01 όπως ισχύει (περί εναλλακτικής διαχείρισης αποβλήτων ), χωρίς την τήρηση του οποίου δεν είναι δυνατόν να χορηγηθεί «πιστοποιητικό καλής λειτουργίας» της επιχείρησης από το ΓΕΜΗ.

 • 20 Σεπτεμβρίου 2019, 02:45 | ΠΕΤΡΟΣ ΖΟΥΜΠΟΥΛΗΣ

  Δεν πρέπει να περιέεχται και το Αποδεικτικό Φορολογικής Δήλωσης για τα Φυσικά Πρόσωπα?

 • 19 Σεπτεμβρίου 2019, 15:10 | ΦΥΣΣΕΑ ΝΙΚΟΛΕΤΑ

  Παρ. 1η: Η προθεσμία της παρ 4 του αρ 18 δεν υπάρχει!!