Άρθρο 6 Εγγραφή στο Γ.Ε.ΜΗ.- Λήψη Αριθμού Γ.Ε.ΜΗ.

Εγγραφή στο Γ.Ε.ΜΗ.- Λήψη Αριθμού Γ.Ε.ΜΗ.
1. Η εγγραφή στο Γ.Ε.ΜΗ. ολοκληρώνεται με την καταχώριση των στοιχείων των υπόχρεων του άρθρου 2 στο Γενικό Ευρετήριο Επωνυμιών, στη Μερίδα και στο Φάκελο.
2. Με την εγγραφή του υπόχρεου στο Γ.Ε.ΜΗ., το πληροφοριακό σύστημα του Γ.Ε.ΜΗ. χορηγεί αυτομάτως σε αυτόν τον Αριθμό Γ.Ε.ΜΗ.. Ο Αριθμός Γ.Ε.ΜΗ. είναι μοναδικός για κάθε υπόχρεο και παραμένει ο ίδιος και μετά το μετασχηματισμό ή τη διαγραφή, την αναβίωση ή την επανεγγραφή του υπόχρεου στο Γ.Ε.ΜΗ. Σε περίπτωση περισσότερων του ενός υποκαταστημάτων του ίδιου αλλοδαπού υπόχρεου των περιπτώσεων ιβ’, ιγ’ και ιδ’ της παρ. 1 του άρθρου 2 του παρόντος νόμου, οι αριθμοί Γ.Ε.ΜΗ. αυτών θα πρέπει να εμπεριέχουν κοινά στοιχεία.
3. Ο αριθμός Γ.Ε.ΜΗ. αναγράφεται υποχρεωτικά:
α. σε κάθε έγγραφο που υποβάλλεται προς καταχώριση στο Γ.Ε.ΜΗ.,
β. σε κάθε έγγραφο που εκδίδουν οι Υ.Γ.Ε.ΜΗ.,
γ. σε κάθε έντυπο που αφορά τον υπόχρεο,
δ. στους διαδικτυακούς τόπους του υπόχρεου, και
ε. στα ηλεκτρονικά καταστήματα του υπόχρεου.
4. Οι επιστολές και τα έγγραφα παραγγελίας, ανεξάρτητα από το εάν είναι έγχαρτες, άυλες ή ηλεκτρονικές, καθώς και οι διαδικτυακοί τόποι και τα ηλεκτρονικά καταστήματα των υπόχρεων πρέπει να φέρουν επιπλέον και τη νομική τους μορφή, τον τόπο της έδρας και, ενδεχομένως, το γεγονός ότι βρίσκονται σε κατάσταση εκκαθάρισης. Οι διαδικτυακοί τόποι των υπόχρεων και τα ηλεκτρονικά τους καταστήματα δύνανται να εμπεριέχουν σύνδεσμο που ανακατευθύνει στη Μερίδα τους στο Γ.Ε.ΜΗ..
5. Αν στα έγγραφα γίνεται μνεία του κεφαλαίου της εταιρείας, η ένδειξη αφορά το καλυφθέν και το καταβεβλημένο κεφάλαιο.

  • 20 Σεπτεμβρίου 2019, 01:42 | ΠΕΤΡΟΣ ΖΟΥΜΠΟΥΛΗΣ

    Παρ.2: Ημεδαπες επιχειρήσεις που διαθέτουν υποκαταστήματα στην ημεδαπή. Αυτά δεν θα πρέπει να λαμβάνουν ξεχωριστή μερίδα στο ΓΕΜΗ αλλά να περιέχονται στην κεντρική μερίδα της έδρας, να λαμβανουν χωριστό αριθμό ΓΕΜΗ με ενδεικτικά στοιχεία σε αυτόν απο την ΥΓΕΜΗ που ανήκουν και να διαχειρίζονται απο την ΥΓΕΜΗ της έδρας. Έτσι δεν θα διαθέτουμε πλασματικό αριθμό επιχειρήσεων και μητρωων, θα μειωθεί το οικονομικό και διοικητικό κόστος μιας επιχείρησης κι θα είναι πιο εύκολη η πσρακολούθηση της πορείας της επιχείρησης όπως και η έκδοση αρτιότερων Πιστοποιητικών.