Άρθρο 4 – Εποπτεία Γ.Ε.ΜΗ.

Εποπτεία Γ.Ε.ΜΗ.
1. Την Εποπτεία του Γ.Ε.ΜΗ. έχει ο Υπουργός Ανάπτυξης και Επενδύσεων και ασκείται μέσω της Διεύθυνσης Εταιρειών της Γενικής Γραμματείας Εμπορίου και Προστασίας Καταναλωτή.
2. Η άσκηση της εποπτείας του Υπουργού για τους σκοπούς του παρόντος νόμου, ενδεικτικά περιλαμβάνει:
α. τη μέριμνα για την ομοιόμορφη εφαρμογή των διατάξεων του νόμου αυτού από όλες τις Υ.Γ.Ε.ΜΗ. και τις Υπηρεσίες Μιας Στάσης (ΥΜΣ),
β. τη μέριμνα για την ομοιόμορφη εφαρμογή των διατάξεων του εταιρικού δικαίου – με την έκδοση σχετικών κατευθυντήριων οδηγιών προς όλες τις Υ.Γ.Ε.ΜΗ. και τις ΥΜΣ,
γ. την έκδοση Υπουργικών αποφάσεων, κανονιστικών πράξεων και οδηγιών που άπτονται της ορθής λειτουργίας, οργάνωσης και συντονισμού όλων των Υ.Γ.Ε.ΜΗ. και ΥΜΣ., ως και των πληροφοριακών συστημάτων Γ.Ε.ΜΗ. και ΥΜΣ,
δ. την συμμόρφωση και συντονισμό του Γ.Ε.ΜΗ. με τις διατάξεις του εθνικού & κοινοτικού εταιρικού δικαίου, τους ετήσιους λογαριασμούς και τα Εμπορικά Μητρώα & Μητρώα Εταιρειών των Κρατών Μελών καθώς και με κάθε άλλη νομοθετική η εκτελεστική απόφαση που πηγάζει από τις ανωτέρω διατάξεις,
ε. την προκήρυξη έργων για την αναβάθμιση των Πληροφοριακών Συστημάτων Γ.Ε.ΜΗ. & ΥΜΣ και την έκδοση Υπουργικής Απόφασης για τη λήψη χρηματοδότησης για την εκτέλεση σχετικών έργων μέσω του ΕΣΠΑ ή του ΠΔΕ.
στ. τη συγκέντρωση προβλημάτων ή και δυσλειτουργιών και την υποβολή προτάσεων για επίλυση αυτών με τις απαραίτητες κανονιστικές και τεχνικές παρεμβάσεις,
ζ. την υλοποίηση της διασύνδεση των πληροφοριακών συστημάτων Γ.Ε.ΜΗ. & ΥΜΣ με άλλα Μητρώα εντός ή εκτός Ελλάδος σύμφωνα με τις Υπουργικές αποφάσεις και Κοινοτικές Οδηγίες.
η. την εκπόνηση των προδιαγραφών για την προσαρμογή των πληροφοριακών συστημάτων Γ.Ε.ΜΗ. και ΥΜΣ στις κάθε φορά νέες διατάξεις,
ι. την λογιστική παρακολούθηση και έλεγχο της είσπραξης και κατανομής των εσόδων από τα τέλη Γ.Ε.ΜΗ. & ΥΜΣ και των εξόδων για όλες τις Υ.Γ.Ε.ΜΗ. & ΥΜΣ.
ια. την εξαγωγή στατιστικών στοιχείων σύμφωνα με τα διεθνή πρότυπα και τους κανόνες περί εμπορικών μητρώων και μητρώων εταιρειών της Ευρωπαϊκής Ένωσης για δημόσιους σκοπούς και σκοπούς τεκμηρίωσης,
ιβ. την μέριμνα για την εκπαίδευση των χρηστών των πληροφοριακών συστημάτων Γ.Ε.ΜΗ. & ΥΜΣ σε συνεργασία με το Εθνικό Κέντρο Δημόσιας Διοίκησης και Αυτοδιοίκησης (ΕΚΔΔΑ).

 • 20 Σεπτεμβρίου 2019, 15:50 | ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΛΑΚΩΝΙΑΣ

  Προτείνεται η εποπτεία του Γ.Ε.ΜΗ. να ασκείται από Εποπτικό Συμβούλιο στο οποίο θα συμμετέχουν ως μέλη αρμόδιοι υπάλληλοι του Υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων, της ΚΕΕΕ και εκπρόσωποι της ΟΣΥΕ. Του Συμβουλίου να προεδρεύει Νομικός και να επικουρείται στο έργο του από γραμματεία.
  Έτσι, η σύνθεση αυτή θα συγκεντρώνει τόσο το νομικό υπόβαθρο όσο και την εμπειρία από την λειτουργία του Γ.Ε.ΜΗ.

 • Το άρθρο 4 περί της εποπτείας του ΓΕΜΗ θα πρέπει να αντικατασταθεί ως εξής:
  «1. Τη Γενική Εποπτεία του Γ.Ε.ΜΗ. έχει ο Υπουργός Οικονομίας & Ανάπτυξης. Ενώ οι Υπηρεσίες Γ.Ε.ΜΗ. της ΚΕΕ και των Επιμελητηρίων εποπτεύονται από κοινού με την Διοικητική Επιτροπή της ΚΕΕΕ και του οικείου Επιμελητηρίου αντίστοιχα με εισηγητή το μέλος της ΔΕ υπεύθυνο ΓΕΜΗ των άρθρων 70 και 84 του Ν. 4497/2017 (ΦΕΚ 171/Α).

  2.1. Η άσκηση της εποπτείας του Υπουργού για τους σκοπούς του παρόντος νόμου, ενδεικτικά περιλαμβάνει:
  α. τη μέριμνα για την ομοιόμορφη εφαρμογή των διατάξεων του νόμου αυτού από όλες τις Υ.Γ.Ε.ΜΗ. και τις Υπηρεσίες Μιας Στάσης (ΥΜΣ)
  β. τη μέριμνα για την ομοιόμορφη εφαρμογή των διατάξεων του εταιρικού δικαίου – με την έκδοση σχετικών κατευθυντήριων οδηγιών προς όλες τις Υ.Γ.Ε.ΜΗ. και τις ΥΜΣ.
  γ). την έκδοση Υπουργικών αποφάσεων, κανονιστικών πράξεων και οδηγιών που άπτονται της ορθής λειτουργίας, οργάνωσης και συντονισμού όλων των Υ.Γ.Ε.ΜΗ. και ΥΜΣ., ως και των πληροφοριακών συστημάτων Γ.Ε.ΜΗ. και ΥΜΣ
  δ. την συμμόρφωση και συντονισμό του Γ.Ε.ΜΗ. με τις διατάξεις του εθνικού & κοινοτικού εταιρικού δικαίου, τους ετήσιους λογαριασμούς και τα Εμπορικά Μητρώα & Μητρώα Εταιρειών των Κρατών Μελών καθώς και με κάθε άλλη νομοθετική η εκτελεστική απόφαση που πηγάζει από τις ανωτέρω διατάξεις και
  ε. την παροχή Οδηγιών προς την Υ.Γ.Ε.ΜΗ. της ΚΕΕΕ για την προκήρυξη έργων για την αναβάθμιση του Γ.Ε.ΜΗ., ως και για την έκδοση Υπουργικής απόφασης για την ένταξη στα Χρηματοδοτικά προγράμματα ΕΣΠΑ του Υπουργείου, των υποβαλλομένων προτάσεων για λήψη χρηματοδότησης για την εκτέλεση σχετικών έργων.

  2.2. Η άσκηση της εποπτείας των Υπηρεσιών Γ.Ε.ΜΗ. της ΚΕΕ και των Επιμελητηρίων, από την Διοικητική Επιτροπή της ΚΕΕ και του Επιμελητηρίου αντίστοιχα, για τους σκοπούς του παρόντος νόμου περιλαμβάνει:
  α. την παρακολούθηση της λειτουργίας των Υ.Γ.Ε.ΜΗ. & των ΥΜΣ, την οργάνωση και τον συντονισμό αυτών ως προς την εφαρμογή του παρόντος και των κανονιστικών πράξεων και οδηγιών του Υπουργού Οικονομίας & Ανάπτυξης
  β. τη συγκέντρωση προβλημάτων ή και δυσλειτουργιών και την υποβολή προτάσεων προς τον Υπουργό για επίλυση αυτών με τις απαραίτητες κανονιστικές και τεχνικές παρεμβάσεις
  ε. την παρακολούθηση και την επιμέλεια της ορθής λειτουργίας και της ανάπτυξης των πληροφοριακών συστημάτων Γ.Ε.ΜΗ. και ΥΜΣ.
  στ. την υλοποίηση της διασύνδεση των πληροφοριακών συστημάτων Γ.Ε.ΜΗ. & ΥΜΣ με άλλα Μητρώα εντός ή εκτός Ελλάδος για την επιτέλεση δημόσιου σκοπού σύμφωνα με τις Υπουργικές αποφάσεις και οδηγίες
  ζ. την εκπόνηση των προδιαγραφών για την προσαρμογή των πληροφοριακών συστημάτων Γ.Ε.ΜΗ. και ΥΜΣ στις κάθε φορά νέες διατάξεις.
  η. την εξαγωγή στατιστικών στοιχείων και την χορήγησή των τόσο στο Υπουργείο για επεξεργασία αυτών για δημόσιους σκοπούς και σκοπούς τεκμηρίωσης, όσο και στους φορείς ανάπτυξης της επιχειρηματικότητας.
  θ. την μέριμνα για την εκπαίδευση των χρηστών των πληροφοριακών συστημάτων Γ.Ε.ΜΗ. & ΥΜΣ σε συνεργασία με το Εθνικό Κέντρο Δημόσιας Διοίκησης και Αυτοδιοίκησης (ΕΚΔΔΑ), με τη Διεύθυνση Εταιρικού Δικαίου και Γ.Ε.ΜΗ. του Υπουργείου Οικονομίας και Ανάπτυξης, ως και την Υπηρεσία Υποστήριξης και Ανάπτυξης των Πληροφοριακών Συστημάτων Γ.Ε.ΜΗ. & ΥΜΣ της ΚΕΕΕ.
  ια. την προκήρυξη έργων για την αναβάθμιση του Γ.Ε.ΜΗ., ως και την υποβολή προτάσεων για λήψη χρηματοδότησης για την εκτέλεση σχετικών έργων μέσω του ΕΣΠΑ ή του ΠΔΕ».

 • 20 Σεπτεμβρίου 2019, 12:36 | ΚΥΡΙΑΚΗ ΚΥΡΙΑΚΙΔΟΥ

  Σχετικά με την προσθήκη της παρ. 10 στο άρθρο 7 του Ν 3419/2005 (ΦΕΚ Α΄297)πρέπει να ληφθεί σοβαρά υπόψιν ότι η αυτοματοποιημένη καταχώρηση τροποποιήσεων σε προσωπικές εταιρείες δημιουργεί σοβαρά προβλήματα, λόγω έλλειψης ελέγχου νομιμότητας από τις αρμόδιες Υπηρεσίες Γ.Ε.ΜΗ. Ο έλεγχος κάθε είδους τροποποίησης, σε όποια νομική μορφή αφορά, πρέπει να παραμείνει στην αρμοδιότητα των Υπηρεσιών Γ.Ε.ΜΗ.-

 • άρθρο 4, ια
  Η Υπηρεσία ΓΕΜΗ των κατά τόπους Επιμελητηρίων να έχει πρόσβαση στα στατιστικά στοιχεία της Επιμελητηριακής Περιφέρειας που δραστηριοποιείται

 • 20 Σεπτεμβρίου 2019, 11:19 | ΕΜΠΟΡΙΚΟ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ

  Προτείνουμε (άρθρο 4 παρ.2ι) η άσκηση της εποπτείας του Υπουργού, εκτός της λογιστικής παρακολούθησης και του ελέγχου της είσπραξης και κατανομής των εσόδων από τα τέλη ΓΕΜΗ και ΥΜΣ (όπως άλλωστε αυτό ισχύει και σήμερα), να περιλαμβάνει επίσης και τον έλεγχο των εξόδων όχι μόνο της ΥΓΕΜΗ και ΥΜΣ (κάτι το οποίο είναι πρακτικά αδύνατο) αλλά συνολικά των εξόδων λειτουργίας όλων των υπηρεσιών του Επιμελητηρίου.

 • 20 Σεπτεμβρίου 2019, 01:58 | ΠΕΤΡΟΣ ΖΟΥΜΠΟΥΛΗΣ

  Η λειτουργία του Εποπτικού Συμβουλίου του ΓΕΜΗ που προβλέπονταν στον Ν.3419/05 ήταν ιδιαίτερα επιτυχής όσο λειτούργησε, προσέδωσε ταχύτητα στην ομαλοποίηση λειτουργίας και ουσιαστική υποστήριξη στα ιδιαίτερα ζητήματα που εγείρονταν κατα την εξυπηρέτηση αιτημάτων διευκολύνοντας την εργασία των ΥΓΕΜΗ. Να υπάρξει επανενεργοποίησή του.