Άρθρο 12 – Πρόσθετα στοιχεία που καταχωρίζουν οι προσωπικές εταιρείες

Στη Μερίδα καταχωρίζονται και δημοσιεύονται κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 8, προκειμένου για προσωπικές εταιρείες με έδρα στην ημεδαπή, και τα ακόλουθα στοιχεία:
α. η εταιρική σύμβαση μαζί με όλες τις τροποποιήσεις σε κωδικοποιημένη μορφή,
β. ο σκοπός της εταιρείας,
γ. η εταιρική επωνυμία, ο διακριτικός τίτλος και κάθε μεταγενέστερη μεταβολή,
δ. η έδρα και οποιαδήποτε μεταβολή αυτής,
ε. η πλήρης διεύθυνση της εταιρείας,
στ. τα ατομικά στοιχεία της παρ. 2 του άρθρου 11 των εταίρων και ο ορισμός διαχειριστή καθώς και η έκταση των εξουσιών του. Αν τα πρόσωπα του προηγούμενου εδαφίου είναι νομικά πρόσωπα, τους αριθμούς Γ.Ε.ΜΗ., εφόσον υπάρχουν, και τα βασικά στοιχεία εξατομίκευσής τους (επωνυμία, νομική μορφή, έδρα),
ζ. η άδεια διαμονής και, όπου απαιτείται άδεια εργασίας για τα παραπάνω πρόσωπα,
η. η έξοδος του εταίρου ή ο αποκλεισμός του,
θ. η λύση και η αναβίωση της εταιρείας,
ι. η δικαστική απόφαση με την οποία κηρύσσεται η ακυρότητα της εταιρείας,
ια. ο διορισμός και τα ατομικά στοιχεία της παρ. 2 του άρθρου 11, των εκκαθαριστών,
ιβ. η περάτωση της εκκαθαρίσεως (διαγραφή).

 • 20 Σεπτεμβρίου 2019, 15:14 | Ουζουνίδης Ηλίας

  η συμπλήρωση των πεδίων που αφορούν τα στοιχεία της επικοινωνίας που δεσμεύουν την εταιρία αλλά και της έδρας της εταιρίας να είναι υποχρεωτικά.

 • 20 Σεπτεμβρίου 2019, 10:48 | ΛΙΤΣΑ

  Οι προσωπικές εταιρείες να καταχωρούν και οικονομικά στοιχεία όπως Ενεργητικό, κύκλο εργασιών κ.α.
  Για τις ατομικές επιχειρήσεις, Συνεταιρισμούς, υποκαταστήματα δεν γίνεται μνεία για πρόσθετα στοιχεία που πρέπει να καταχωρούν όπως Επωνυμία, δ.τ., διεύθυνση, κ.α..

 • 20 Σεπτεμβρίου 2019, 02:30 | ΠΕΤΡΟΣ ΖΟΥΜΠΟΥΛΗΣ

  Δεν πρέπει να περιέχεται και το Αποδεικτικό Φορολογικής Δήλωσης ?

 • 19 Σεπτεμβρίου 2019, 13:58 | ΚΩΣΤΑΣ ΙΩΑΝΝΟΓΛΟΥ

  Συμφωνώ με το προηγούμενο σχόλιο. Θα πρέπει οπωσδήποτε για λόγους διαφάνειας ΚΑΙ οι προσωπικές εταιρείες να δημοσιεύουν τις οικονομικές καταστάσεις τους.

 • 17 Σεπτεμβρίου 2019, 12:57 | Αναστασία Σαλταπίδα

  Υπάρχει ανάγκη για την ασφάλεια των συναλλαγών να αναρτώνται τα οικονομικά στοιχεία κάθε χρήσης και των προσωπικών εταιρειών όπως συμβαίνει και με τις κεφαλαιουχικές εταιρείες. Η δικαστηριακή πραγματικότητα έχει επιδείξει ότι και μια προσωπική εταιρεία μπορεί να δημιουργήσει ογκώδη χρέη, να αποτελεί στη πραγματικότητα μια επιχείρηση φαντασμα κλπ. σε βάρος του καλόπιστου προμηθευτή της, ο οποίος δεν έχει κανένα εργαλείο για να ελέγχξει τη φερεγγυότητά της. Συνεπώς, θα πρέπει να εξευρεθεί λύση ώστε και οι «μικρές» επιχειρήσεις να τηρούν κανόνες διαφάνειας και δημοσιότητας των ισολογισμών τους για την προστασία της συναλλακτικής πίστης.