ΚΕΦΑΛΑΙΟ 5ο – ΚΥΡΩΣΕΙΣ – Άρθρο 30 – Διοικητικές Κυρώσεις για Παράβαση των Διατάξεων από τους Υπόχρεους

1. Με απόφαση της εκάστοτε αρμόδιας Υ.Γ.Ε.ΜΗ. επιβάλλεται σε βάρος των υπόχρεων ή των νόμιμων εκπροσώπων τους που παραβαίνουν τις διατάξεις του νόμου αυτού και των κανονιστικών πράξεων που εκδίδονται κατ` εξουσιοδότηση του, πρόστιμο έως 100.000 ευρώ, ανάλογα με τη βαρύτητα της παράβασης, κατόπιν ακροάσεώς τους. Σε περίπτωση υποτροπής για την ίδια παράβαση εντός τριετίας, το ποσό του επιβαλλόμενου προστίμου διπλασιάζεται και σε περίπτωση επανειλημμένης υποτροπής εντός του ίδιου χρονικού διαστήματος το ποσό του προστίμου τριπλασιάζεται.
2. Σε περίπτωση που ο υπόχρεος υπάγεται στις ειδικές Υ.Γ.Ε.ΜΗ. των Υπουργείων τα πρόστιμα επιβάλλονται από τον προϊστάμενο της αρμόδιας Διεύθυνσης και αποτελούν εξ ολοκλήρου έσοδα του Κρατικού Προϋπολογισμού.
Σε περίπτωση που ο υπόχρεος υπάγεται σε Υ.Γ.Ε.ΜΗ. Επιμελητήριου τα πρόστιμα επιβάλλονται από τον προϊστάμενο της Υ.Γ.Ε.ΜΗ. και αποτελούν εν μέρει έσοδα των Υπηρεσιών αυτών (50%) και εν μέρει έσοδα του Κρατικού Προϋπολογισμού (50%).
Το Π/Σ του Γ.Ε.ΜΗ. δύναται να επιβάλλει και με αυτοματοποιημένο τρόπο πρόστιμα στους υπόχρεους.
Η είσπραξη των προστίμων διενεργείται με βάση τις διατάξεις του ΚΕΔΕ και με ηλεκτρονικό τρόπο.
3. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και Ανάπτυξης και Επενδύσεων καθορίζονται ειδικότερα τα κριτήρια επιβολής, το ύψος του προστίμου ανάλογα με το είδος και τη βαρύτητα της παράβασης, η διαδικασία επιβολής και είσπραξης των προστίμων, το ποσοστό κατανομής μεταξύ των δικαιούχων και κάθε άλλο σχετικό θέμα.

 • Στο άρθρο 30, η παρ. 2 (όσον αφορά μόνο το δεύτερο εδάφιο αυτής) πρέπει να αντικατασταθεί ως εξής: «Σε περίπτωση που ο υπόχρεος υπάγεται σε Υ.Γ.Ε.ΜΗ. Επιμελητήριου τα πρόστιμα επιβάλλονται από τον προϊστάμενο της Υ.Γ.Ε.ΜΗ. και αποτελούν εν μέρει έσοδα των Υπηρεσιών αυτών (80%) και εν μέρει έσοδα του Κρατικού Προϋπολογισμού (20%)».

 • άρθρο 30, 2
  Θα μπορούσε να επιβάλλονται αυτόματα από το Π/Σ του Γ.Ε.ΜΗ και σε περίπτωση που ο υπόχρεος διαφωνεί, να έχει δικαίωμα ένστασης ενώπιον της Ειδικής Επιτροπής Γ.Ε.ΜΗ του Υπουργείου ή άλλης ειδικής επιτροπής που θα συσταθεί με Υ.Α.

 • Στο άρθρο 30 να αλλάξει η αρίθμηση των παραγράφων και να αναδιατυπωθεί ως εξής:
  «Σε βάρος των υπόχρεων ή των νόμιμων εκπροσώπων τους που παραβαίνουν τις διατάξεις του νόμου αυτού και των κανονιστικών πράξεων που εκδίδονται κατ` εξουσιοδότησή του, επιβάλλεται πρόστιμο έως 100.000 ευρώ, ανάλογα με τη βαρύτητα της παράβασης, κατόπιν ακροάσεώς τους. Σε περίπτωση υποτροπής για την ίδια παράβαση εντός τριετίας, το ποσό του επιβαλλόμενου προστίμου διπλασιάζεται και σε περίπτωση επανειλημμένης υποτροπής εντός του ίδιου χρονικού διαστήματος το ποσό του προστίμου τριπλασιάζεται.
  1. Σε περίπτωση που ο υπόχρεος υπάγεται στις Ειδικές Υ.Γ.Ε.ΜΗ. των Υπουργείων τα πρόστιμα επιβάλλονται από τον προϊστάμενο της αρμόδιας Διεύθυνσης και αποτελούν εξ ολοκλήρου έσοδα του Κρατικού Προϋπολογισμού.
  2. Σε περίπτωση που ο υπόχρεος υπάγεται σε Υ.Γ.Ε.ΜΗ. Επιμελητήριου τα πρόστιμα επιβάλλονται από τον Διοικητικό Προϊστάμενο του Επιμελητηρίου μετά από εισήγηση του Προϊσταμένου της ΥΓΕΜΗ ή από τον Προϊστάμενο της ΥΓΕΜΗ κατ’ εξουσιοδότηση του Διοικητικού Προϊσταμένου, και αποτελούν εν μέρει έσοδα των Επιμελητηρίων (50%) και εν μέρει έσοδα του Κρατικού Προϋπολογισμού (50%)………»

 • 20 Σεπτεμβρίου 2019, 10:05 | ΛΙΤΣΑ

  Να προστεθεί: Η ισχύς των ως άνω διατάξεων αρχίζει από 1/6/2020.

 • 20 Σεπτεμβρίου 2019, 10:37 | ΛΙΤΣΑ

  1. να προστεθεί : Στις αυτοματοποιημένες καταχωρίσεις να επιβάλλονται Αυτοματοποιημένα πρόστιμα ανάλογα με την παράβαση και την υποτροπή.
  Στις μη αυτοματοποιημένες καταχωρίσεις θα εκδοθεί Υπουργική Απόφαση εντός τριών (3) μηνών, που θα προσδιορίζει με σαφήνεια την παράβαση, συγκεκριμένο ύψος προστίμου ανάλογα με την βαρύτητα της παράβασης καθώς και τις περιπτώσεις υποτροπή, ώστε τα πρόστιμα να είναι ενιαία για όλες τις Υ.Γ.Ε.ΜΗ.
  Εφόσον ο υπόχρεος συμμορφωθεί εντός 20 ημερών, το πρόστιμο να διαγράφεται η να μειώνεται.

 • 20 Σεπτεμβρίου 2019, 03:24 | ΠΕΤΡΟΣ ΖΟΥΜΠΟΥΛΗΣ

  παρ.1 : Δεν προβλέπεται κατώτερο όριο, που πρέπει να θεσπισθεί και να ξεκινά απο τα 100 ευρω όπως είχε ορισθεί έως και σήμερα.

  παρ.2 : Τα συγκεκριμένα πρόστιμα που επιβάλλονται από τις Υ.ΓΕΜΗ των Επιμελητηρίων, αποτελούν έσοδα των επιμελητηρίων και ενδεχομένως τμήμα αυτών της ΚΕΕΕ (για την κάλυψη αναγκών καλής λειτουργίας του Π/Σ) κι όχι των ΥΓΕΜΗ και του Κρατικού Προϋπολογισμού!

 • 19 Σεπτεμβρίου 2019, 18:10 | ΕΝΩΣΗ ΦΟΡΟΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΛ.ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΩΝ ΚΟΖΑΝΗΣ

  Καταρχήν γενικές παρατηρήσεις για τα πρόστιμα:
  1. Τα πρόστιμα πρέπει να είναι ανάλογα με το ύψος της ζημίας που επιφέρουν σε τρίτους ή με το αθέμιτο όφελος που αποφέρουν στον παραβάτη. Και εδώ προκύπτει το ερώτημα τι ζημία ακριβώς επιφέρει η μη δημοσίευση οικονομικών καταστάσεων μιας μονοπρόσωπης ΙΚΕ ή μιας οικογενειακής Α.Ε. ? Μια πιθανή απάντηση είναι ότι δεν μπορούν να ενημερωθούν οι πιστωτές της επιχείρησης (π.χ. Τράπεζες). Όσον αφορά όμως τις τράπεζες είναι γνωστό σε όλους ότι δεν περιμένουν την δημοσίευση των οικονομικών καταστάσεων στο ΓΕΜΗ για να ενημερωθούν αλλά όλα τα οικονομικά στοιχεία προσκομίζονται από την ίδια την επιχείρηση.
  2. Το ύψος του προστίμου πρέπει να λαμβάνει υπόψιν το μέγεθος της επιχείρησης.
  Είναι φανερό ότι ένα πρόστιμο ύψους π.χ. 500 € επιφέρει διαφορετικό οικονομικό βάρος σε μια επιχείρηση με ακαθάριστα έσοδα π.χ. 50.000 € σε σχέση με αυτό που επιφέρει σε μια επιχείρηση με ακαθάριστα έσοδα 5.000.000 €.
  3. Από την πείρα μας από την ενασχόληση με το επάγγελμα του λογιστή, προκύπτει το συμπέρασμα ότι στο μεγαλύτερο ποσοστό των περιπτώσεων μη υποβολής πληροφοριακών δηλώσεων ή στοιχείων από τις επιχειρήσεις στις αρμόδιες υπηρεσίες, ευθύνη φέρει ο ίδιος ο λογιστής της επιχείρησης. Θεωρούμε ότι αυτό μπορεί να αιτιολογηθεί από τον τεράστιο φόρτο εργασίας με τον οποίο έχουν επιφορτισθεί οι συνάδελφοί μας. Η περίπτωση π.χ. να αρνηθεί μια επιχείρηση να δημοσιεύσει οικονομικές καταστάσεις στο ΓΕΜΗ είναι ιδιαίτερα σπάνια, αφού η μη δημοσίευση δεν επιφέρει κανένα όφελος στις επιχειρήσεις. Κατά συνέπεια το ο μεγαλύτερος αριθμός των προστίμων αυτών θα βαρύνει τους συναδέλφους, πράγμα ιδιαίτερα άδικο εάν σκεφθούμε ότι ο κλάδος μας έχει, στην ουσία, μηχανογραφήσεις – ιδίοις εξόδοις – το TAXIS, το ΓΕΜΗ και τον ΕΦΚΑ.
  Η πρόταση του συλλόγου μας για τα πρόστιμα είναι η εξής :
  1. Μετά το πέρας της προθεσμίας υποβολής στοιχείων των επιχειρήσεων στο ΓΕΜΗ να αποστέλλεται μαζικά ηλεκτρονικό μήνυμα – π.χ. μέσα στον επόμενο μήνα- από τις υπηρεσίες του ΓΕΜΗ, σε όσες επιχειρήσεις δεν έχουν ολοκληρώσει τις σχετικές υποχρεώσεις, με την επισήμανση για την υποβολή μέχρι συγκεκριμένη ημερομηνία και την επιβολή κάποιου προστίμου συμβολικού, π.χ. 20 €.
  2. Εάν μετά το τέλος της επιπλέον περιόδου η επιχείρηση δεν συμμορφωθεί, τότε να επιβάλλεται πρόστιμο, σε λογικά όμως πλαίσια (όχι πάνω από 150 €), γιατί πρόστιμα ύψους 500 € κλπ είναι εκτός πραγματικότητας γιατί σήμερα το ποσό αυτό αντιστοιχεί σε 1 μηνιαίο μισθό περίπου.
  3. Το πρόστιμο να είναι σχετικό με το μέγεθος της επιχείρησης όπως αυτό ορίζεται από τις διατάξεις του Ν.4308/2014 (Ελληνικά λογιστικά πρότυπα)
  4. Στοιχεία όπως αποδεικτικό υποβολής φορολογικής δήλωσης να αντλούνται απ ευθείας από το TAXIS.

 • 19 Σεπτεμβρίου 2019, 16:32 | ΦΥΣΣΕΑ ΝΙΚΟΛΕΤΑ

  Στο 2: το μοίρασμα των προστίμων 50-50 με τον κρατικό προϋπολογισμό φαντάζει υπερβολικό.

 • 19 Σεπτεμβρίου 2019, 13:29 | ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΑΔΑΜΙΔΟΥ

  Όπου προβλέπεται αυτοματοποιημένη καταχώριση στο ΓΕΜΗ, να προβλέπεται και αυτοματοποιημένα η επιβολή του προστίμου για τις περιπτώσεις που αυτό είναι εφικτό, πχ την εκπρόθεσμη υποβολή πράξεων και στοιχείων των α.ε. Επιπλέον, ένα ύψος προστίμου χαμηλότερο (το έως 100.000 τρομάζει) αλλά όχι πολύ χαμηλό, θα ήταν αποτρεπτικός παράγοντας για την παραβατικότητα.
  Η φράση «κατόπιν ακροάσεως» παραπέμπει σε επιβολή προστίμων κατά βούληση. Για την ίδια παράβαση, άλλοτε θα επιβάλλεται πρόστιμο και άλλοτε όχι; Άλλωστε, σε κάθε πράξη επιβολής προστίμου, ο ενδιαφερόμενος έχει -στην περίπτωση που διαφωνεί- τη δυνατότητα προσφυγής.
  Τέλος, η κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και Ανάπτυξης και Επενδύσεων της παρ.3, είναι αναγκαίο να εκδοθεί συγχρόνως με την έναρξη ισχύος του νόμου αυτού.

 • 19 Σεπτεμβρίου 2019, 10:04 | ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΓΑΚΟΥΜΑΚΗ

  θα επιβάλλεται το πρόστιμο »κατόπιν ακροάσεως» ???? Μεγάλο λάθος εφόσον υπάρχει και διαπιστώνεται η παράβαση να επιβάλλεται αυτόματα από το σύστημα το πρόστιμο, το »κατόπιν ακροάσεως» αφήνει περιθώρια για επιλεκτική εφαρμογή του νόμου κατά το δοκούν. Να διορθωθεί η διάταξη και να δίνεται η δυνατότητα στην επιχείρηση να ασκεί προσφυγή ή αίτηση θεραπείας ή ακύρωση του προστίμου αν έχει γίνει λάθος επιβολή αυτού.

 • 18 Σεπτεμβρίου 2019, 12:34 | ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΣΑΚΑΛΗΣ

  Για λόγους διαφάνειας , ίσης μεταχείρισης κτλ,
  το Π/Σ του Γ.Ε.ΜΗ. και μόνο αυτό αποκλειστικά πρέπει να επιβάλλει με αυτοματοποιημένο τρόπο πρόστιμα στους υπόχρεους.

 • 17 Σεπτεμβρίου 2019, 19:44 | Γεώργιος Κούρτης

  Εξωπραγματικά πρόστιμα για το τίποτα.

  Προτείνεται πρόστιμο 0 ευρώ για δηλώσεις που η διοίκηση μπορεί να ανακτήσει από τα συστήματά της αλλά δεν το κάνει (π.χ. αποδεικτικό υποβολής φορολογικής δήλωσης).

  50 ευρώ για νομικές πράξεις που επιφέρουν συνέπειες ως προς την εκπροσώπηση της εταιρίας και την ασφάλεια δικαίου.

  150 ευρώ για τις πράξεις που αφορούν δημοσιεύσεις ισολογισμών.

  από 20 έως 120 ευρώ για τις λοιπές πράξεις.