Άρθρο 23 – Διαγραφή Υπόχρεων εγγραφής από το Γ.Ε.ΜΗ..

1. Διαγραφή Φυσικών Προσώπων
Τα φυσικά πρόσωπα διαγράφονται από το Γ.Ε.ΜΗ. στις εξής περιπτώσεις:
α. με τη διακοπή εργασιών που πραγματοποιείται στην αρμόδια Δ.Ο.Υ.. Η αρμόδια Υ.Γ.Ε.ΜΗ. ενημερώνεται είτε ηλεκτρονικά μέσω διασύνδεσης των Π/Σ ΤΑXIS και Γ.Ε.ΜΗ. είτε με την προσκόμιση του εντύπου διακοπής εργασιών από τον υπόχρεο,
β. με την οριστική απώλεια των προϋποθέσεων εγγραφής. Η διαγραφή διενεργείται κατόπιν υποβολής στην αρμόδια Υ.Γ.Ε.ΜΗ. δήλωσης του ν. 1599/1986 (ΦΕΚ 75 Α) είτε από τον υπόχρεο είτε από όποιον έχει ειδικό έννομο συμφέρον. Ο υποβάλλων τη δήλωση φέρει το βάρος απόδειξης της οριστικής απώλειας των προϋποθέσεων εγγραφής,
γ. με το θάνατό τους ή την κήρυξή τους σε αφάνεια.
Με την επιφύλαξη του άρθρου 24, η διαγραφή διενεργείται με την προσκόμιση, από οποιονδήποτε έχει έννομο συμφέρον, της ληξιαρχικής πράξης θανάτου ή της τελεσίδικης απόφασης κήρυξης σε αφάνεια, η οποία συνοδεύεται από πιστοποιητικό δημοσίευσής της κατά το άρθρο 47 Α.Κ. Η ανάκληση της απόφασης δικαιολογεί την επανεγγραφή.
δ. με την κήρυξη του υπόχρεου φυσικού προσώπου σε στερητική δικαστική συμπαράσταση, που το καθιστά δικαιοπρακτικώς ανίκανο. Η διαγραφή διενεργείται με την προσκόμιση από όποιον έχει έννομο συμφέρον ή από τον δικαστικό συμπαραστάτη της δικαστικής απόφασης με την οποία ο υπόχρεος υποβάλλεται σε δικαστική συμπαράσταση. Ο δικαστικός συμπαραστάτης υποχρεούται, με ποινή έκπτωσης από το λειτούργημά του, να υποβάλει αίτηση διαγραφής, αν το δικαστήριο δεν του χορήγησε άδεια συνέχισης της εμπορίας. Η εξαφάνιση της απόφασης δικαιολογεί την επανεγγραφή.
ε. αν πρόκειται για ομόρρυθμο εταίρο, με την έξοδο ή με τον αποκλεισμό του από την προσωπική εταιρεία, εφόσον δεν συμμετέχει σε άλλη προσωπική εταιρεία.
2. Διαγραφή Νομικών Προσώπων ή Ενώσεων Προσώπων
α. με την περάτωση της εκκαθάρισης, το υπόχρεο νομικό πρόσωπο ή η ένωση προσώπων διαγράφεται από το Γ.Ε.ΜΗ.. Η διαγραφή στην περίπτωση αυτή διενεργείται ύστερα από αίτηση του εκκαθαριστή ή των εκκαθαριστών, ενός από τους εταίρους ή τα μέλη της ένωσης ή οποιουδήποτε τρίτου έχει έννομο συμφέρον. Η υποβολή της αίτησης γίνεται σύμφωνα με τη διαδικασία που προβλέπεται στο άρθρο 18 του παρόντος νόμου,
β. αν παρά τη διαγραφή ενός νομικού προσώπου υπάρχει περιουσιακό στοιχείο ή υποχρέωση που παραλείφθηκαν στην διαδικασία της ολοκληρωθείσας εκκαθάρισης, όποιος έχει έννομο συμφέρον υποβάλλει στην αρμόδια Υ.Γ.Ε.ΜΗ. αίτηση για αναβίωση της διαδικασίας εκκαθάρισης του νομικού προσώπου. Η αίτηση αναφέρει τους τελευταίους διορισμένους εκκαθαριστές και συνοδεύεται από έγγραφα που αποδεικνύουν το παραλειφθέν περιουσιακό στοιχείο ή την παραλειφθείσα υποχρέωση, και από κωδικοποιημένο καταστατικό του νομικού προσώπου. Μετά από έλεγχο νομιμότητας της αίτησης και των δικαιολογητικών γίνεται επανεγγραφή, η οποία οδηγεί σε αναβίωση της διαδικασίας εκκαθάρισης και των καθηκόντων των εκκαθαριστών, οι οποίοι αν δεν αναλάβουν άμεσα καθήκοντα αντικαθίστανται κατά το άρθρο 786 παρ. 3 ΚΠολΔ.
3. Στην προηγούμενη περίπτωση αναβιώνει το νομικό πρόσωπο, αν η αίτηση, πέραν των παραπάνω, συνοδεύεται από απόφαση των μελών του νομικού προσώπου περί αναβίωσής του, η οποία ορίζει τη νόμιμη εκπροσώπηση του. Καταχωρίζεται στο Γ.Ε.ΜΗ. η αναβίωση μετά από έλεγχο νομιμότητας περί συμφωνίας της απόφασης με τις διατάξεις που διέπουν την ίδρυση και λειτουργία του νομικού προσώπου με το καταστατικό του και τον παρόντα νόμο. Με τον ίδιο τρόπο καταχωρίζεται στο Γ.Ε.ΜΗ. η αναβίωση στις περιπτώσεις τελεσίδικης επικύρωσης σχεδίου αναδιοργάνωσης, παύσης των εργασιών της διαδικασίας πτώχευσης λόγω της εξόφλησης όλων των πτωχευτικών πιστωτών, πτωχευτικής αποκατάστασης ή σε όποια άλλη περίπτωση προβλέπεται η αναβίωση νομικού προσώπου.
4. Με πράξη της αρμόδιας Υ.Γ.Ε.ΜΗ., τίθεται σε κατάσταση αναστολής καταχωρίσεων, αυτεπαγγέλτως ή κατόπιν αίτησης τρίτου που έχει έννομο συμφέρον, εγγεγραμμένο στο Γ.Ε.ΜΗ. νομικό πρόσωπο που εμπίπτει σε μία εκ των παρακάτω περιπτώσεων:
α. αν για δύο συνεχή έτη δεν τηρεί τις υποχρεώσεις δημοσίευσης πράξεων στο Γ.Ε.ΜΗ.,
β. αν δύο έτη μετά την θέση για οποιονδήποτε λόγο σε διαδικασία εκκαθάρισης δεν έχει προβεί σε δημοσίευση ισολογισμού έναρξης εκκαθάρισης,
γ. αν έχει ανασταλεί το ΑΦΜ του.
Η απόφαση αυτή ανακαλείται αν αρθούν οι παραπάνω λόγοι. Μέχρι την ανάκληση επιτρέπονται μόνο οι πράξεις του άρθρου 24.
5. Η αρμόδια Δ.Ο.Υ. ενημερώνεται ηλεκτρονικά από την αρμόδια Υ.Γ.Ε.ΜΗ ή όποιον έχει έννομο συμφέρον: α) για την πράξη θέσης σε κατάσταση αναστολής καταχωρίσεων β) για την απόφαση ανάκλησης της αναστολής καταχωρίσεων.
6. Διαγραφή μη υπόχρεου εγγραφής στο Γ.Ε.ΜΗ.
Διαγράφεται οποιοδήποτε φυσικό ή Νομικό Πρόσωπο ή Ένωση Προσώπων εγγράφηκε στο Γ.Ε.ΜΗ., χωρίς να εμπίπτει στους υπόχρεους εγγραφής σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 2 του παρόντος νόμου. Η διαγραφή μπορεί να πραγματοποιηθεί είτε αυτεπάγγελτα όπως ορίζεται στο άρθρο 24 του παρόντος νόμου ή κατόπιν σχετικής αίτησης του ενδιαφερόμενου προς την αρμόδια Υ.Γ.Ε.ΜΗ.

 • 20 Σεπτεμβρίου 2019, 15:30 | Ουζουνίδης Ηλίας

  Θα πρέπει να αναπτυχθεί μία εφαρμογή για την αυτοματοποιημένη προειδοποίηση της εταιρίας δύο μήνες πριν την λήξη της διάρκειας του καταστατικού για την παράταση της διάρκειας .Εφόσον δεν το πράξει να τίθεται ΑΥΤΌΜΑΤΑ Η ΕΤΑΙΡΊΑ ΣΕ ΚΑΘΕΣΤΩΣ ΛΥΣΗΣ ΕΚΚΑΘΆΡΙΣΗΣ.

 • Το άρθρο 23 παρ.2 εδάφιο β. έρχεται σε αντίθεση με τη διάταξη του άρθρου 170 παρ.1 του Ν.4548/2018 σύμφωνα με την οποία απαιτείται δικαστική απόφαση για την επανεγγραφή στο ΓΕΜΗ μετά την περάτωση της εκκαθάρισης.

 • 20 Σεπτεμβρίου 2019, 10:41 | ΛΙΤΣΑ

  2β: Εφόσον η εταιρεία αναβιώνει σε κατάσταση λύση και εκκαθάριση, το κωδικοποιημένο καταστατικό του νομικού προσώπου δεν χρειάζεται.
  Η περ. 3 να αναδιατυπωθεί ποιο ξεκάθαρα, μιλάει για αναβίωση διαγραμμένου Νομικού προσώπου σε κατάσταση κατάσταση ενεργή;
  4 Η κατάσταση αναστολής καταχωρίσεων να γίνεται Αυτοματοποιημένα, εφόσον ο υπόχρεος εγγραφής στο Γ.Ε.ΜΗ. εμπίπτει σε μια από τις 3 περιπτώσεις.

 • 19 Σεπτεμβρίου 2019, 16:41 | ΦΥΣΣΕΑ ΝΙΚΟΛΕΤΑ

  Στο 1β: Η διαγραφή να μη διενεργείται με απλή δήλωση του ν.1599/1986!!
  Στο 1ε: η παρατήρηση συσχετίζεται με εκείνη του αρ. 2δ σχετικά με την ξεχωριστή εγγραφή των ομόρρυθμων εταίρων προσωπικής εταιρείας.
  Στο 2β: Στην αναβίωση στο στάδιο της εκκαθάρισης για πιο λόγο ζητάτε να προσκομισθεί και το κωδικοποιημένο καταστατικό της εταιρείας?
  Στο 3: «Καταχωρίζεται…που διέπουν την ΙΔΡΥΣΗ και λειτουργία…». Το ίδρυση δεν έχει νόημα. Η αναβίωση δεν θεωρείται νέα ίδρυση