(Π.Δ. 118/2007) 3) To τρίτο εδάφιο της παραγράφου 4 του άρθρου 2 αντικαθίσταται

3) To τρίτο εδάφιο της παραγράφου 4 του άρθρου 2 του Π.Δ. 118/2007 (ΦΕΚ Α’ 150) αντικαθίσταται ως εξής:

«Δημοσίευση της προκήρυξης στην περίπτωση αυτή γίνεται σε κάθε περίπτωση και με ανάρτηση στην οικεία ιστοσελίδα της αναθέτουσας αρχής.

  • 7 Σεπτεμβρίου 2011, 18:02 | ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΝΙΚΑΣ
    Το βλέπω Θετικά/Αρνητικά: 0  0

    Να προστεθεί στο τέλος εδαφίου αυτού η φράση : «… ή σε περίπτωση που δεν διαθέτει οικεία ιστοσελίδα η αναθέτουσα αρχή, στην ιστοσελίδα του φορέα ή της υπηρεσίας που ευρίσκεται αμέσως πάνω από την αναθέτουσα αρχή στην διοικητική ιεραρχία και στον οποίο υπάγεται ή από τον οποίο εποπτεύεται».
    Επιπλέον γιατί δεν δημιουργείται – το αναφέρουμε αυτό ευκαιρίας δοθείσης – νομοθερτικό πλαίσιο για τους πρόχειρους διαγωνισμούς αλλά παραμένουν διάσπαρτα ψήγματα αναφοράς για πρόχειρους διαγωνισμούς σε διάφορα νομοθετήματα, όπως το ΠΔ 118/07 άρθρο 2§4 και άρθρο 25§9, ο Ν.2286/95 άρθρο 2§12, ο Ν. 2362/95 άρθρο 83, η ΥΑ 11389/93 (ΕΚΠΟΤΑ) άρθρο 23§4 κλπ. με αποτέλεσμα αυτής της έλλειψης νομοθετικού πλαισίου ο κάθε φορέας να διενεργεί πρόχειρους διαγωνισμούς κατά το δοκούν (σε σχέση πχ με το που δημοσιεύει και τι, ποιους και πόσους καλεί, τι δικαιολογητικά ζητεί, τι διαδικασίες αξιολόγησης ακολουθεί κλπ) ?