(Π.Δ. 60/2007) 5) Στο τέλος της περιπτώσεως β) της παραγράφου 4 του άρθρου 26 προστίθεται εδάφιο

5. Στο τέλος της περιπτώσεως β) της παραγράφου 4 του άρθρου 26 του Π.Δ. 60/2007 (ΦΕΚ Α΄ 64) προστίθεται εδάφιο ως εξής:

«Η προθεσμία αυτή δεν μπορεί να είναι μικρότερη από δέκα (10) ημέρες από την ημερομηνία αποστολής της σχετικής πρόσκλησης στους οικονομικούς φορείς».

  • 15 Σεπτεμβρίου 2011, 13:32 | ΑΓΑΘΟΣ ΣΠΥΡΟΣ
    Το βλέπω Θετικά/Αρνητικά: 0  0

    Η προθεσμία των δέκα (10) ημερών, δεν λαμβάνει υπόψιν, αφενός την πολυπλοκότητα και τον απαραίτητο χρόνο για την διαβίβαση των προσφορών.
    Η προσθήκη αυτή έρχεται σε αντίθεση με το άρθρο 26 παρ 2 , πρώτο εδάφιο του ΠΔ60/07 η οποία καθορίζει ότι για την σύναψη συμφωνίας πλαισίου, οι αναθέτουσες αρχές, ακολουθούν τους διαδικαστικούς κανόνες που ορίζονται στο ΠΔ60/07 σε όλα τα στάδια, έως τη σύναψη συμβάσεων που βασίζονται στη συμφωνία πλαίσιο. Επομένως, αφενός ο καθορισμός των τεχνικών προδιαγραφών ή όρων στο αρχικό στάδιο (βλέπε άρθρο 2 παρ 5 ΠΔ 60/07) και αφετέρου η προθεσμία για την υποβολή προσφορών, πρέπει να ακολουθεί αφενός το άρθρο 29 παρ 2 του ΠΔ60/07 και το άρθρο 32 του ΠΔ60/07 για τις ελάχιστες ημερομηνίες δημοσίευσης.
    Κατά συνέπεια ο ορισμός των 10 ημερών για την υποβολή των προσφορών μάλλον είναι ασύμβατη με την οδηγία 2004/18/ΕΚ και το ΠΔ60/07.