Άρθρο 30 Παραχώρηση με αντάλλαγμα μη αξιοποιήσιμου και καταστρεπτέου ή ανακυκλώσιμου υλικού από την Ελληνική Αστυνομία

 

1. Η Ελληνική Αστυνομία μπορεί να παραχωρεί, υλικά και μέσα προς δημόσιες υπηρεσίες, Ν.Π.Δ.Δ., Ν.Π.Ι.Δ. και τρίτους, τα οποία έχουν χαρακτηρισθεί ως άχρηστο – καταστρεπτέο υλικό, με καταβολή ανταλλάγματος. Τα έσοδα από την κατά τα ανωτέρω διαδικασία εισπράττονται σύμφωνα με τις διατάξεις του Κ.Ε.Δ.Ε. και περιέρχονται στον Κρατικό Προϋπολογισμό ως δημόσιο έσοδο, προσαυξανόμενων ισόποσα των οικείων πιστώσεων του προϋπολογισμού της Ελληνικής Αστυνομίας. Το αντάλλαγμα δύναται να συνίσταται σε είδος, κατ’ ελάχιστο ίσης αξίας με τα καταστρεπτέα ή ανακυκλώσιμα υλικά, εφόσον τούτο δηλωθεί επακριβώς εγκαίρως και κατά την πλειοδοτική διαδικασία από την Υπηρεσία, με ελάχιστη απαίτηση τον προσδιορισμό της ποσότητας και των τεχνικών απαιτήσεων. Το είδος παραλαμβάνεται ποσοτικά και ποιοτικά από τριμελή Επιτροπή που συγκροτείται με μέριμνα του Κλάδου Διαχειριστικής Τεχνικής Υποστήριξης & Πληροφορικής του Αρχηγείου Ελληνικής Αστυνομίας.
2. α. Οι Διοικούντες Αξιωματικοί οφείλουν να ελέγχουν τα πάσης φύσεως υλικά των Υπηρεσιών ευθύνης τους προς εντοπισμό εκείνων που, κατά την κρίση τους, μπορούν να χαρακτηρισθούν ως φθαρμένα ή πεπαλαιωμένα και μη δυνάμενα να χρησιμοποιηθούν πλέον για τον σκοπό για τον οποίο προορίζονται και να ενημερώνουν εγγράφως τη Μερική και Γενική Διαχείριση, στην οποία υπάγονται. Η προϊστάμενη Υπηρεσία επιπέδου Διεύθυνσης ή εξομοιούμενης αυτής, συγκροτεί άμεσα τριμελή επιτροπή από αξιωματικoύς, η οποία αποφαίνεται δια πρακτικού ποια από τα υλικά κρίνονται μη αξιοποιήσιμα και καταστρεπτέα ή ανακυκλώσιμα. Τα υλικά καταχωρούνται στα πρακτικά κατά κωδικό αριθμό του Γενικού Ονομαστικού. Επί των πρακτικών αυτών γνωμοδοτεί ο Διοικητής − Προϊστάμενος της Υπηρεσίας επιπέδου Διεύθυνσης ή εξομοιούμενης αυτής. Τα πρακτικά υποβάλλονται ηλεκτρονικά στη Διεύθυνση Υποστήριξης του Αρχηγείου Ελληνικής Αστυνομίας, ο Διευθυντής της οποίας γνωμοδοτεί επί των πρακτικών περί καταστρεπτέων-ανακυκλώσιμων ή μη υλικών, μετά και από σχετική γνωμοδότηση της Διεύθυνσης Ιστορίας/Α.Ε.Α. ότι τα προτεινόμενα είδη δεν φέρουν ιστορική αξία. Η Διεύθυνση Υποστήριξης του Αρχηγείου Ελληνικής Αστυνομίας, επιστρέφει το πρακτικό στην Υπηρεσία επιπέδου Διεύθυνσης ή εξομοιούμενης αυτής, μέσω της οικείας Διαχείρισης, ή στην Υπηρεσία που συγκεντρώνει τα υλικά και διατάσσει την καταστροφή-ανακύκλωση των εν λόγω υλικών, κοινοποιώντας σχετικά στη Διεύθυνση Τεχνικής Υποστήριξης του Αρχηγείου Ελληνικής Αστυνομίας.
β. Η κοστολόγηση των υλικών ενεργείται από Επιτροπή που συγκροτείται από τον Κλάδο Διαχειριστικής Τεχνικής Υποστήριξης & Πληροφορικής του Αρχηγείου Ελληνικής Αστυνομίας, λαμβάνοντας υπόψη το κόστος αγοράς, τον χρόνο κτήσης, την παρούσα κατάσταση και οτιδήποτε άλλο κριθεί αναγκαίο για την ορθή και ακριβή κοστολόγησή τους. Η παραχώρηση των υλικών εγκρίνεται σε κάθε περίπτωση από τον Κλάδο Διαχειριστικής Τεχνικής Υποστήριξης & Πληροφορικής του Αρχηγείου Ελληνικής Αστυνομίας. Στο έγγραφο της έγκρισης παραχώρησης αναγράφεται και το προβλεπόμενο κατά περίπτωση κόστος.
γ. Η παραχώρηση των κριθέντων ως μη αξιοποιήσιμων, συμπεριλαμβανομένων όλων των αναλώσιμων, ενεργείται από τις ορισθείσες Επιτροπές της περ. α΄. Στην περίπτωση αυτή, οι Υπηρεσίες που κατέχουν το υλικό μεριμνούν για την αποκόλληση ενδείξεων-εμβλημάτων και την εν γένει αφαίρεση οποιουδήποτε υπηρεσιακού στοιχείου. Τα εν λόγω υλικά παραδίδονται, κατόπιν πλειοδοτικών διαδικασιών, στον πλειοδότη. Η Υπηρεσία που παραδίδει τα υλικά αναφέρει στη Διεύθυνση Υποστήριξης του Αρχηγείου Ελληνικής Αστυνομίας τις λεπτομέρειες παράδοσής τους προς τους πλειοδότες και ιδίως την ημερομηνία και ώρα. Είναι δυνατή, προς επίσπευση των αναγκαίων διαδικασιών, η συγκέντρωση όμοιων υλικών σε μια Υπηρεσία, από την οποία και διενεργούνται όλες οι ενέργειες του παρόντος.
3. Για τη χρέωση και είσπραξη του χρηματικού ανταλλάγματος εφαρμόζεται η ακόλουθη διαδικασία:
α. Η Διεύθυνση Υποστήριξης του Αρχηγείου Ελληνικής Αστυνομίας συντάσσει διαπιστωτική πράξη κοστολόγησης εις διπλούν όπου αναφέρεται λεπτομερώς το κόστος (υπόδειγμα «ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΟΣ Α») και εκδίδει αναλυτικό τιμολόγιο (υπόδειγμα «ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΟΣ Β»), σύμφωνα με τα στοιχεία της πράξης κοστολόγησης, το οποίο επιδίδεται στον ανάδοχο.
β Ο ανάδοχος υποχρεούται, εντός τριών (3) εργασίμων ημερών, να εξοφλήσει το ως άνω τιμολόγιο σε οποιαδήποτε Δ.Ο.Υ. και να προσκομίσει στην Υπηρεσία το διπλότυπο είσπραξης. Στην περίπτωση που δεν εξοφληθεί το εν λόγω τιμολόγιο, αντίγραφο αυτού αποστέλλεται στη Δ.Ο.Υ. για είσπραξη και εκκαθάριση. Τα έσοδα εισπράττονται σύμφωνα με τις διατάξεις του Κ.Ε.Δ.Ε. και περιέρχονται στον Κρατικό Προϋπολογισμό, ως δημόσιο έσοδο, όπου εμφανίζονται στον ΑΛΕ 1420989001 «Έσοδα από προσφορά λοιπών υπηρεσιών», προσαυξανόμενων ισόποσα των οικείων πιστώσεων του προϋπολογισμού της Ελληνικής Αστυνομίας».
4. Από την έκδοση του παρόντος καταργείται κάθε άλλη διάταξη, η οποία ρυθμίζει διαφορετικά το αντικείμενο του παρόντος.