Άρθρο 26 Λέσχες – Πρατήρια

 

1. Το τελευταίο εδάφιο της παρ. 1 του άρθρου 21 του ν. 1481/1984 (Α΄ 152) αντικαθίσταται και η παρ. 1 διαμορφώνεται ως εξής:
«1. Όπου οι υπηρεσιακές ανάγκες το επιβάλλουν, μπορεί με απόφαση του Αρχηγού της Ελληνικής Αστυνομίας να ιδρύονται λέσχες για το προσωπικό σε οικήματα που μισθώνονται από το Δημόσιο για τον σκοπό αυτό ή σε οικήματα στα οποία στεγάζονται υπηρεσίες του Υπουργείου. Η οργάνωση και η λειτουργία των λεσχών και κάθε άλλη σχετική λεπτομέρεια ρυθμίζονται με την απόφαση ίδρυσής τους. Οι δαπάνες προμήθειας και συντήρησης ειδών και εξοπλισμού των λεσχών βαρύνουν το δημόσιο και σε περίπτωση αδυναμίας, τις λέσχες.».

2. Το δεύτερο εδάφιο της παρ. 2 του άρθρου 21 του ν. 1481/1984 (Α’152) αντικαθίσταται και η παρ. 2 διαμορφώνεται ως εξής:
«2. Οι λέσχες χρησιμοποιούνται για την κάλυψη υλικών, ψυχαγωγικών και πολιτιστικών αναγκών του προσωπικού και απαλλάσσονται από φόρους και κάθε είδους τέλη. Τα τυχόν προκύπτοντα οικονομικά πλεονάσματα διατίθενται με απόφαση του Αρχηγού της Ελληνικής Αστυνομίας:

α) για την ενίσχυση της λειτουργίας των παιδικών εξοχών, για τα τέκνα των εν ενεργεία και αποστρατεία αστυνομικών και πολιτικών υπαλλήλων της Ελληνικής Αστυνομίας,
β) για την ικανοποίηση πολιτιστικών και εκπαιδευτικών αναγκών του προσωπικού της Ελληνικής Αστυνομίας,
γ) για την κάλυψη των αναγκών σίτισης του ένστολου προσωπικού της Ελληνικής Αστυνομίας, κατά τη διάρκεια αστυνομικών επιχειρήσεων, οι οποίες δεν έχουν χαρακτηρισθεί ως ευρείας κλίμακας,

δ) για την κάλυψη δαπανών έργων συντήρησης μικρής κλίμακας στους χώρους των Λεσχών και μέχρι του ποσοστου είκοσι τοις εκατό (20%) από τα πλεονάσματα χρήσης του προηγούμενου οικονομικού έτους κάθε λέσχης.».