Άρθρο 7 Σύσταση Διεύθυνσης Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης

 

1. Στη Γενική Γραμματεία Αντεγκληματικής Πολιτικής του Υπουργείου Προστασίας του Πολίτη συστήνεται Διεύθυνση Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης η οποία υπάγεται στη Γενική Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών και Διοικητικής Υποστήριξης της Γενικής Γραμματείας Αντεγκληματικής Πολιτικής και έχει ως επιχειρησιακό στόχο την επιχειρησιακή εφαρμογή των πολιτικών Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης, τη συνεργασία με συναρμόδιες υπηρεσίες και φορείς για τον σχεδιασμό, την υλοποίηση και αξιοποίηση υποδομών και υπηρεσιών πληροφορικής και την παροχή τεχνικής υποστήριξης για την κάλυψη των μηχανογραφικών αναγκών της Γενικής Γραμματείας Αντεγκληματικής Πολιτικής και των χρηστών της.
2. Η Διεύθυνση συγκροτείται από τις ακόλουθες οργανικές μονάδες:
α) Τμήμα Διαλειτουργικότητας, Σχεδιασμού και Ανάπτυξης Έργων Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών (ΤΠΕ).
β) Τμήμα Υποστήριξης και Λειτουργίας Πληροφοριακών Συστημάτων και Υπηρεσιών.
3. Οι αρμοδιότητες των Τμημάτων της Διεύθυνσης Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης περιγράφονται ως ακολούθως:
α) Τμήμα Διαλειτουργικότητας, Σχεδιασμού και Ανάπτυξης Έργων ΤΠΕ:
αα) Η διαλειτουργικότητα Πληροφοριακών Συστημάτων με ενδοϋπηρεσιακά και εξωυπηρεσιακά πληροφοριακά συστήματα και η ανάπτυξη οριζόντιων δράσεων με άλλους φορείς του Δημοσίου που διαθέτουν ισχυρές δομές ΤΠΕ για βέλτιστη αξιοποίηση πόρων σύμφωνα τα άρθρα 47 και 48 του ν. 4623/2019 (Α’ 134).
αβ) Η παρακολούθηση της υλοποίησης και αποτελεσματικότητας των έργων ψηφιακής πολιτικής της Γενικής Γραμματείας με τη χρήση δεικτών, σύμφωνα με τα εθνικά, ευρωπαϊκά και διεθνή πρότυπα.
αγ) Η συνεργασία με φορείς εντός και εκτός Γενικής Γραμματείας σε θέματα διάχυσης δημόσιας πληροφορίας και ψηφιακών υπηρεσιών.
αδ) Ο εντοπισμός βέλτιστων πρακτικών παροχής ολοκληρωμένων ηλεκτρονικών υπηρεσιών προς τους πολίτες, τις επιχειρήσεις και το κράτος.
αε) Ο σχεδιασμός και η ανάπτυξη πληροφοριακών συστημάτων Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών (ΤΠΕ), καθώς και η συστηματική προώθηση, διαχείριση και ωρίμανση των έργων ΤΠΕ σε συνεργασία με τις αρμόδιες υπηρεσίες του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης.
αστ) Η παρακολούθηση, αξιολόγηση και ο συντονισμός δράσεων για τα έργα ψηφιακής ανάπτυξης και στρατηγικής όλων των φορέων της Γενικής Γραμματείας, ώστε να διασφαλίζονται η εναρμόνισή τους με το εκάστοτε Σχέδιο Δράσης, ο εντοπισμός καθυστερήσεων και οι προτάσεις λύσεων και η συγκέντρωση καλών πρακτικών καινοτόμων δράσεων για ενημέρωση των αρμοδίων υπηρεσιών και φορέων.
αζ) Η καταγραφή και αξιολόγηση των αναγκών, ο προγραμματισμός και η υλοποίηση των οριζόντιων και ανά φορέα δράσεων ΤΠΕ και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης της Γενικής Γραμματείας με προτάσεις τεχνικών λύσεων και εισαγωγή νέων έργων.
αη) Η κατάρτιση προτύπων τεχνικών προδιαγραφών και η συμβολή στην κατάρτιση προσκλήσεων, προκηρύξεων και συμβάσεων για έργα και δράσεις ψηφιακής ανάπτυξης και στρατηγικής ΤΠΕ, καθώς και για προμήθειες αγοράς υπηρεσιών, εξοπλισμού, λογισμικού, δικτύων και υλικού ΤΠΕ, τα οποία χρησιμοποιούνται υποχρεωτικά από τους εποπτευόμενους φορείς της Γενικής Γραμματείας.
αθ) Η τεχνοοικονομική αξιολόγηση προμήθειας εξοπλισμού πληροφορικής, δικτύωσης και ευρείας χρήσης κατηγοριών εξοπλισμού ΤΠΕ που δύναται να προκηρυχθούν σε τοπικό και εθνικό επίπεδο και η συμμετοχή στη σχετική διαδικασία, από κοινού με το Τμήμα Υποστήριξης και Λειτουργίας Πληροφοριακών Συστημάτων και Υπηρεσιών της Διεύθυνσης Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης (μελέτη αποτύπωσης, διαστασιοποίηση, υλοποίηση, παρακολούθηση, παραλαβή).
β) Τμήμα Υποστήριξης και Λειτουργίας Πληροφοριακών Συστημάτων και Υπηρεσιών:
βα) Η παροχή τεχνικής υποστήριξης για την κάλυψη των μηχανογραφικών αναγκών της Γενικής Γραμματείας ως προς την οργάνωση, λειτουργία και συντήρηση των υποδομών πληροφορικής και επικοινωνιών της Γραμματείας.
ββ) Η παρακολούθηση των τεχνολογικών εξελίξεων, ο καθορισμός, η εφαρμογή και ο έλεγχος των πολιτικών ασφάλειας των συστημάτων και υποδομών πληροφορικής και επικοινωνιών της Γενικής Γραμματείας και της προσβασιμότητας των χρηστών στις εφαρμογές και τις ηλεκτρονικές υπηρεσίες της Γενικής Γραμματείας.
βγ) Η εποπτεία στη διενέργεια και επικαιροποίηση της Απογραφής του Μητρώου Εξοπλισμού και Εφαρμογών στη Γενική Γραμματεία και τους εποπτευόμενους αυτής φορείς.
βδ) Η υποστήριξη και διαχείριση των χρηστών σε κεντρικές διαδικτυακές εφαρμογές της Γενικής Γραμματείας και σε προηγμένα συστήματα ηλεκτρονικής διακυβέρνησης οριζοντίων δράσεων.
βε) Η εποπτεία της επικοινωνίας και της πρόσβασης μέσω του διαδικτύου της Γενικής Γραμματείας Αντεγκληματικής Πολιτικής.
βστ) Η τεχνική διαχείριση και εκμετάλλευση των δικτύων και τηλεπικοινωνιών της Δημόσιας Διοίκησης.
βζ) Η παρακολούθηση της πορείας εκτέλεσης των συμβάσεων συντήρησης – υποστήριξης με τους αναδόχους παροχής συστημάτων και υπηρεσιών πληροφορικής.
4 Η Διεύθυνση Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης στελεχώνεται από υπαλλήλους των κλάδων ΠΕ Πληροφορικής, ΤΕ Πληροφορικής, ΔΕ Προσωπικού Ηλεκτρονικών Υπολογιστών, ΤΕ Διοικητικού – Λογιστικού και ΔΕ Διοικητικών Γραμματέων. Στη Διεύθυνση προΐσταται υπάλληλος κλάδου ΠΕ Πληροφορικής.
5. Με απόφαση του Υπουργού Προστασίας του Πολίτη ρυθμίζονται ο ειδικότερος τρόπος στελέχωσης της ανωτέρω Διεύθυνσης, καθώς και κάθε άλλο αναγκαίο ειδικότερο ζήτημα.

  • 2 Οκτωβρίου 2020, 08:24 | DK

    Σύσταση Διεύθυνσης Ιατρικών και Νοσηλευτικών Υπηρεσιων. Το πιο σημαντικό ξεχάσατε να συμπληρώσετε!!!!! Θα πρέπει να το φροντίσετε άμεσα