Άρθρο 17 Πόροι Ταμείου Πρόνοιας Απασχολούμενων στα Σώματα Ασφαλείας

 

Το άρθρο 96 του ν. 3655/2008 αντικαθίσταται ως εξής:
«Άρθρο 96
Πόροι του ΤΑ.Π.Α.Σ.Α.
Πόροι του ΤΑ.Π.Α.Σ.Α. είναι οι προβλεπόμενες ασφαλιστικές εισφορές ασφαλισμένου και τα έσοδα από πάσης φύσεως πόρους υπέρ των αντίστοιχων Τομέων/Κλάδου/Ειδικού Λογαριασμού, οι πρόσοδοι περιουσίας, η απόδοση των κεφαλαίων και αποθεματικών αυτών, δωρεές, επιχορηγήσεις, κληρονομιές και κληροδοτήματα, καθώς και κάθε άλλο έσοδο, που προκύπτει από τη δραστηριότητά τους».