Άρθρο 28 Ρυθμίσεις για την υποβολή δηλώσεων περιουσιακής κατάστασης

 

1. Το ένστολο και πολιτικό προσωπικό του Υπουργείου Προστασίας του Πολίτη, καθώς και το προσωπικό του Λιμενικού Σώματος – Ελληνικής Ακτοφυλακής, έχει τη δυνατότητα να επιβεβαιώσει τις δηλώσεις περιουσιακής κατάστασης και οικονομικών συμφερόντων ετών 2016, 2017 και 2018, σύμφωνα με την παρ. 4 του άρθρου 10 του ν. 4571/2018 (Α’ 186), έως την 31.10.2020, κατά παρέκκλιση των διατάξεων της παρ. 2 του άρθρου 1 του ν.3213/2003 (Α΄ 309).
2. Οι πληρωμές ηλεκτρονικών παραβόλων των υπόχρεων της παρ. 1 που είχαν υποβάλει ηλεκτρονικά δηλώσεις περιουσιακής κατάστασης και οικονομικών συμφερόντων κατά τα έτη 2016, 2017 και 2018, ενώ δεν είχαν υποχρέωση μεταβολής του περιεχομένου τους, κατά τις διατάξεις του ν.4571/2018 και δεν επιβεβαίωσαν αυτές, αναστέλλεται μέχρι την 31.10.2020. Πληρωμές που έχουν πραγματοποιηθεί, για την παραπάνω αιτία, μέχρι τη δημοσίευση του παρόντος, επιστρέφονται στο δικαιούχο μετά από τυχόν συμψηφισμό κατά τις διατάξεις του άρθρου 83 ν.δ.356/1974 (Κ.Ε.Δ.Ε.) (Α’ 90) και του άρθρου 48 του ν. 4174/2013 (Α΄170) ή μετά τυχόν παρακράτηση, κατά τις διατάξεις του άρθρου 12 του ν. 4174/2013.

  • 13 Οκτωβρίου 2020, 15:14 | Μηνδρινός Κωνσταντίνος

    Η Επέκταση αυτή θα πρέπει να γίνει και στους εργαζόμενους στα Νοσοκομεία.
    Επιπλέον, όλη η εμπλοκή των εργαζομένων στα Νοσοκομεία με τις ΔΠΚ, υπάρχει, διότι δεν γίνονται κεντρικές προμήθειες, με αποτέλεσμα τα Νοσοκομεία να διενεργούν διαγωνισμούς και να χρησιμοποιούν το λιγοστό προσωπικό για την διεκπεραίωση των διαγωνισμών. Το αποτέλεσμα αυτής της εμπλοκής γεννά την υποχρέωση για τους εργαζόμενους που συμμετέχουν σε αυτές για Δήλωση Περιουσιακής Κατάστασης. Δηλαδή για εργασία της Υπηρεσίας χωρις να το θέλουμε βρισκόμαστε να τρέχουμε για χαρτιά και σε τράπεζες, και με το χέρι στην τσέπη να πληρώσουμε και τις υπηρεσίες του Λογιστή! Αυτό θα πρέπει να σταματήσει..
    Τέλος όλα τα πρόστιμα που έχουν πληρωθεί από εργαζόμενους στα Νοσοκομεία να επιστραφούν.

  • 9 Οκτωβρίου 2020, 18:13 | Τσελικογλου Αναστάσιος

    Παρακαλώ να εξετάσετε την επέκταση αυτή και στους εργαζόμενους στους ΟΤΑ καθώς υπάρχουν πολλοί εργαζόμενοι που έχουν την ίδια εκκρεμότητα.