Άρθρο 19 Σύνθεση του Διοικητικού Συμβουλίου του ΤΑ.Π.Α.Σ.Α.

 

Το άρθρο 98 του ν. 3655/2008 αντικαθίσταται ως εξής:
«Άρθρο 98
Σύνθεση Διοικητικού Συμβουλίου
1. Το ΤΑ.Π.Α.Σ.Α. διοικείται από εννεαμελές Διοικητικό Συμβούλιο, το οποίο διορίζεται, για τριετή θητεία, με απόφαση του Υπουργού Προστασίας του Πολίτη και αποτελείται από:
α) Τον Πρόεδρο, ο οποίος είναι ανώτατος Αξιωματικός της Ελληνικής Αστυνομίας, με ομοιόβαθμο αναπληρωτή, που προτείνονται από το Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη.
β) Έναν (1) εκπρόσωπο της Ελληνικής Αστυνομίας, ανώτερο Αξιωματικό, με τον αναπληρωτή του.
γ) Έναν (1) εκπρόσωπο του Πυροσβεστικού Σώματος, ανώτερο Αξιωματικό, με τον αναπληρωτή του.
δ) Τέσσερις (4) εκπροσώπους των ασφαλισμένων που προτείνονται ένας (1) από την Πανελλήνια Ομοσπονδία Αξιωματικών Αστυνομίας (ΠΟΑΞΙΑ), ένας (1) από την Πανελλήνια Ομοσπονδία Αστυνομικών Υπαλλήλων (ΠΟΑΣΥ), ένας (1) από την Πανελλήνια Ομοσπονδία Πολιτικού Προσωπικού Γενικής Γραμματείας Δημόσιας Τάξης και ένας (1) από την Πανελλήνια Ομοσπονδία Ενώσεων Υπαλλήλων Πυροσβεστικού Σώματος (ΠΟΕΥΠΣ) ή την Ένωση Αξιωματικών Πυροσβεστικού Σώματος (ΕΑΠΣ), με τους αναπληρωτές τους.
ε) Έναν (1) εκπρόσωπο των συνταξιούχων, που προτείνεται εναλλάξ για κάθε θητεία ένας (1) από τις οικείες δευτεροβάθμιες οργανώσεις των συνταξιούχων της Ελληνικής Αστυνομίας και του Πυροσβεστικού Σώματος, με τον αναπληρωτή του.
στ) Έναν υπάλληλο της Γενικής Γραμματείας Κοινωνικών Ασφαλίσεων (Γ.Γ.Κ.Α.) του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων, Προϊστάμενο Διεύθυνσης ή Τμήματος της Γενικής Γραμματείας Κοινωνικών Ασφαλίσεων και, ελλείψει αυτού, υπάλληλο ΠΕ κατηγορίας με τουλάχιστον πενταετή (5) υπηρεσία στη Γ.Γ.Κ.Α., με τον αναπληρωτή του.
2. Τα υπό στοιχεία δ’ και ε’ μέλη επιλέγονται από τον Υπουργό Προστασίας του Πολίτη από πίνακες που περιέχουν διπλάσιο αριθμό προσώπων, οι οποίοι υποβάλλονται από τους υπό στοιχεία δ΄ και ε΄ φορείς, εντός προθεσμίας δέκα (10) ημερών από την ημερομηνία που θα ζητηθούν. Σε περίπτωση μη έγκαιρης υποβολής των προτάσεων αυτών, ο Υπουργός Προστασίας του Πολίτη, προβαίνει στον διορισμό των εκπροσώπων κατά την κρίση του.
3. Ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου είναι πλήρους απασχόλησης.
4. Τον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου, όταν απουσιάζει ή κωλύεται, τον αναπληρώνει ο αναπληρωτής του κατά την περ. α ‘ της παρ. 1.
5. Ο Πρόεδρος και τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, με ισάριθμους αναπληρωτές, διορίζονται με απόφαση του Υπουργού Προστασίας του Πολίτη, που δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, με τριετή θητεία. Δεν επιτρέπεται η εκλογή ή ο διορισμός τους για περισσότερες από τρεις συνεχείς θητείες. Σε περίπτωση λήξης της θητείας του Προέδρου και των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, αυτή παρατείνεται αυτοδίκαια μέχρι του διορισμού νέων μελών, όχι όμως πέραν των τριών (3) μηνών από τη λήξη της.
6. Χρέη γραμματέα του Διοικητικού Συμβουλίου εκτελεί ανώτερος ή κατώτερος Αξιωματικός της Ελληνικής Αστυνομίας, που υπηρετεί στο Ταμείο ή υπάλληλος του Ταμείου, ο οποίος ορίζεται με τον αναπληρωτή του, με πράξη του Προέδρου και ο οποίος, ταυτόχρονα, προΐσταται του Αυτοτελούς Γραφείου Γραμματειακής Υποστήριξης.
Ο Γραμματέας του Διοικητικού Συμβουλίου επιλαμβάνεται της τήρησης των πρακτικών, τα οποία τηρούνται σε αριθμημένα φύλλα, που βιβλιοδετούνται στο τέλος κάθε ημερολογιακού έτους, τηρεί ευρετήριο όλων των αποφάσεων του Διοικητικού Συμβουλίου, συντάσσει και αποστέλλει με εντολή του Προέδρου τις προσκλήσεις στα μέλη αυτού και επιμελείται της κοινοποιήσεως των αποφάσεων του Διοικητικού Συμβουλίου στον Πρόεδρο και στις αρμόδιες υπηρεσίες του Ταμείου για την εκτέλεση αυτών.
7. Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου, το οποίο απουσιάζει επί τρεις συνεχείς συνεδριάσεις χωρίς σοβαρό λόγο, ο οποίος κρίνεται από το Δ.Σ., αντικαθίσταται με απόφαση του Υπουργού Προστασίας του Πολίτη, μετά από πρόταση του Διοικητικού Συμβουλίου.
8. Ως εισηγητής χωρίς δικαίωμα ψήφου παρίσταται o αρμόδιος Προϊστάμενος Διεύθυνσης ή Τμήματος, ανάλογα με τη φύση του συζητούμενου θέματος.
9. Για τη λειτουργία του Διοικητικού Συμβουλίου εφαρμόζονται οι διατάξεις του Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας, εφόσον δεν ρυθμίζεται διαφορετικά στον παρόντα νόμο.
10. Αντικείμενο της συνεδρίασης είναι μόνο τα θέματα που περιλαμβάνονται στην ημερήσια διάταξη. Κατ’ εξαίρεση, μπορούν να συζητηθούν και θέματα που δεν περιλαμβάνονται στην ημερήσια διάταξη, αν είναι παρόντα όλα τα τακτικά μέλη και συμφωνούν για τη συζήτησή τους.
11. Οι συνεδριάσεις είναι μυστικές, με την επιφύλαξη τυχόν ειδικότερων διατάξεων. Η κατά τη συζήτηση παρουσία άλλων προσώπων, πλην των μελών και του γραμματέα ή των τυχόν ειδικώς οριζόμενων στο νόμο προσώπων, δεν επιτρέπεται. Το συλλογικό όργανο, όμως, μπορεί να καλέσει, προς παροχή πληροφοριών ή προσαγωγή στοιχείων, υπηρεσιακά ή άλλα πρόσωπα, τα οποία και αποχωρούν πριν από την έναρξη της συζήτησης.
12. Ο Πρόεδρος κηρύσσει την έναρξη και τη λήξη των συνεδριάσεων, διευθύνει τις εργασίες και φροντίζει για την εφαρμογή του νόμου και την εύρυθμη λειτουργία του συλλογικού οργάνου.
13. Το Διοικητικό Συμβούλιο συγκαλείται και συνεδριάζει στην έδρα του Ταμείου. Σε εξαιρετικές περιπτώσεις δύναται να συνεδριάσει σε τόπο διαφορετικό της έδρας αυτού, υπό την προϋπόθεση ότι η πρόσκληση καθορίζει ρητά την ημέρα, την ώρα και τον διαφορετικό τόπο συνεδρίασης, ως και τον λόγο της αλλαγής αυτού.
14. Όλες οι πράξεις των οργάνων διοίκησης του ΤΑ.Π.Α.Σ.Α., ως νομικού προσώπου δημοσίου δικαίου, που κατά τον νόμο αναρτώνται στο Διαδίκτυο, δεν εκτελούνται, εάν δεν έχει προηγηθεί η ανάρτησή τους στο Διαδίκτυο, κατά τα οριζόμενα στις κείμενες διατάξεις.
15. Οι Προϊστάμενοι των Διευθύνσεων έχουν την ευθύνη της παρακολούθησης της εκτέλεσης των αποφάσεων του Διοικητικού Συμβουλίου, που αφορούν στα θέματα της αρμοδιότητάς τους».

 • 11 Οκτωβρίου 2020, 21:52 | Αστυνομία Πόλεων

  Στην παράγραφο 1 στο εδάφιο ε) προβλέπεται ως μέλος του ΔΣ του ΤΑΠΑΣΑ Ένας (1) εκπρόσωπος των συνταξιούχων, που προτείνεται εναλλάξ για κάθε θητεία ένας (1) από τις οργανώσεις των συνταξιούχων της Ελληνικής Αστυνομίας και του Πυροσβεστικού Σώματος. Η πρόβλεψη αυτή δεν συνάδει με την αρχή της εκπροσώπησης των κοινωνικών εταίρων του οργανισμού, καθώς οι συνταξιούχοι δεν ασφαλίζονται στο ΤΑΠΑΣΑ. Προαιρετικά μόνο διατηρούν την ασφάλιση τους στον κλάδο υγείας οι συνταξιούχοι της τέως Αστυνομίας Πόλεων, οι οποίοι όμως έχουν ίδια δικαιώματα με τους εν’ ενεργεία ασφαλισμένους. Συνεπώς είτε θα πρέπει να μην υπάρχει εκπρόσωπος των συνταξιούχων στο ΔΣ του ΤΑΠΑΣΑ, είτε αν κριθεί ότι θα πρέπει να υπάρχει εκπρόσωπος συνταξιούχων, αυτός θα πρέπει να είναι εκπρόσωπος των ασφαλισμένων, να εκπροσωπεί τις οργανώσεις μόνο της τέως Αστυνομίας Πόλεων και να συμμετέχει μόνο για θέματα που αφορούν στον κλάδο υγείας.

 • 11 Οκτωβρίου 2020, 20:49 | Ι Χατζή

  Στο προτεινόμενο άρθρο 19, με το οποίο αντικαθιστάτε το άρθρο 98 το ν.3655/08, έχει παραληφθεί η αρχική παράγραφος 4 του ν.3655/08 η οποία προέβλεπε τη συμμετοχή στο ΔΣ κυβερνητικού επιτρόπου ως εξής: “4. Στις συνεδριάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου μετέχει χωρίς δικαίωμα ψήφου, ως Κυβερνητικός Επίτροπος, υπάλληλος κατηγορίας ΠΕ, Προϊστάμενος Γενικής Διεύθυνσης ή Διεύθυνσης ή Τμήματος της Γενικής Γραμματείας Κοινωνικών Ασφαλίσεων του Υπουργείου Απασχόλησης και Κοινωνικής Προστασίας, ο οποίος καλείται πάντοτε επί ποινή ακυρότητας της συνεδρίασης σε όλες τις συνεδριάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου. Οι συνεδριάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου θεωρούνται ότι έγιναν νόμιμα και σε περίπτωση απουσίας του Κυβερνητικού Επιτρόπου ή του αναπληρωτή του, εφόσον αυτοί έχουν προσκληθεί κανονικά και δεν προσήλθαν.”
  Η ανωτέρω παράγραφος πρέπει να επανέλθει και να συμπεριληφθεί στο κείμενο του νόμου και στο εν λόγο άρθρο καθώς η συμμετοχή του κυβερνητικού επιτρόπου είναι απαραίτητη τόσο για τυπικούς λόγους καθώς προβλέπετε στο άρθρο 135 του ν.3655/2008 και εφόσον το ΤΑΠΑΣΑ αποτελεί φορέα της γενικής κυβέρνησης, όσο και για ουσιαστικούς λόγους καλής νομοθέτησης.
  Οι ουσιαστικοί λόγοι έγκεινται στο γεγονός ότι, για τα 8 απο τα 9 μέλη του ΔΣ του ΤΑΠΑΣΑ δε διατυπώνεται ούτε προβλέπεται ως κριτήριο ή προϋπόθεση επιλογής τους κάποιο εχέγγυο εμπειρίας εργασιακής ή ακαδημαϊκής, στο αντικείμενο της κοινωνικής ασφάλισης ή της διοίκησης οικονομικού οργανισμού.
  Η παρουσία του Κυβερνητικού Επιτρόπου ο οποίος είναι διευθυντής ή προϊστάμενος κατηγορίας ΠΕ της ΓΓΚΑ, εγγυάται το σύννομο των αποφάσεων του ΔΣ και μέσω της θέσης του υποβοηθά σε καίριο βαθμό με την εμπειρία και τις γνώσεις το ΔΣ στη λήψη αποφάσεων σύμφωνων προς την ασφαλιστική και γενικότερη νομοθεσία.