Άρθρο 11 Ρυθμίσεις θεμάτων επιλογής προσωπικού για την πλήρωση των θέσεων των κλάδων ΔΕ Φύλαξης και ΔΕ προσωπικού Εξωτερικής Φρούρησης των Καταστημάτων Κράτησης

 

1. Η πρόσληψη προσωπικού για την πλήρωση των θέσεων των κλάδων ΔΕ Φύλαξης και ΔΕ Προσωπικού Εξωτερικής Φρούρησης των Καταστημάτων Κράτησης, υπάγεται στην αρμοδιότητα του Ανωτάτου Συμβουλίου Επιλογής Προσωπικού (Α.Σ.Ε.Π.), και διενεργείται σύμφωνα με το άρθρο 18 του ν. 2190/1994 (Α΄28) και τα κατωτέρω ειδικότερα οριζόμενα:
α) Η προκήρυξη, που εκδίδεται από το Α.Σ.Ε.Π., δημοσιεύεται πέντε (5) τουλάχιστον ημέρες πριν από την έναρξη της προθεσμίας υποβολής των αιτήσεων των υποψηφίων.
β) Ανακοίνωση της έκδοσης προκήρυξης που περιλαμβάνει τον αριθμό των προκηρυσσόμενων θέσεων κατά κατηγορία, κλάδο ή ειδικότητα, δημοσιεύεται υποχρεωτικά σε δύο (2) ημερήσιες εφημερίδες με πανελλήνια κυκλοφορία, στον διαδικτυακό τόπο του Α.Σ.Ε.Π. και στην ιστοσελίδα του Υπουργείου Προστασίας του Πολίτη.
γ) Οι υποψήφιοι υποβάλλουν αίτηση συμμετοχής στο Α.Σ.Ε.Π., σύμφωνα με την προβλεπόμενη στο άρθρο 18 του ν. 2190/1994 διαδικασία, μέσα σε αποκλειστική προθεσμία δέκα (10) ημερών. Η αίτηση, καθώς και το σύνολο των οριζόμενων στην προκήρυξη δικαιολογητικών, υποβάλλονται ηλεκτρονικά, εντός της ανωτέρω προθεσμίας, μέσω του διαδικτυακού τόπου του Α.Σ.Ε.Π.
2. Οι προβλεπόμενες από τις οικείες διατάξεις υγειονομικές εξετάσεις και οι αθλητικές και ψυχοτεχνικές δοκιμασίες στις οποίες υποβάλλονται οι υποψήφιοι διενεργούνται από επιτροπές του Υπουργείου Προστασίας του Πολίτη, οι οποίες συγκροτούνται με απόφαση του Υπουργού Προστασίας του Πολίτη ως ακολούθως:
α) τριμελής ή πενταμελής επιτροπή ή επιτροπές, αποτελούμενη/ες από ένα τουλάχιστον μέλος του Α.Σ.Ε.Π., το οποίο ορίζεται Πρόεδρος της επιτροπής και από προσωπικό του Υπουργείου Προστασίας του Πολίτη, με τις κατάλληλες επιστημονικές γνώσεις, προκειμένου να υποβάλουν τους υποψηφίους σε ψυχοτεχνικές δοκιμασίες. Χρέη γραμματέα της επιτροπής εκτελεί υπάλληλος του Υπουργείου Προστασίας του Πολίτη με βαθμό Α’ ή Β’, ο οποίος ορίζεται, με τον αναπληρωτή του, με την ίδια απόφαση.
β) τριμελείς επιτροπές, αποτελούμενες από προσωπικό του Υπουργείου Προστασίας του Πολίτη, με τις κατάλληλες επιστημονικές γνώσεις, προκειμένου να υποβάλλουν τους υποψηφίους σε υγειονομικές εξετάσεις και αθλητικές δοκιμασίες. Χρέη γραμματέα της εκάστοτε Επιτροπής εκτελεί υπάλληλος της Γενικής Γραμματείας Αντεγκληματικής Πολιτικής του Υπουργείου Προστασίας του Πολίτη με βαθμό Α’ ή Β’, ο οποίος ορίζεται, με τον αναπληρωτή του, με την ίδια απόφαση.
3. Η λειτουργία των επιτροπών της παρ. 2, ο τρόπος διεξαγωγής των υγειονομικών εξετάσεων, των αθλητικών και ψυχοτεχνικών δοκιμασιών, καθώς και κάθε άλλη αναγκαία λεπτομέρεια, ρυθμίζονται με απόφαση του Υπουργού Προστασίας του Πολίτη.
4. Οι περιλαμβανόμενοι στον προσωρινό πίνακα διοριστέων δύναται να προσληφθούν σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 8 του ν. 4210/2013 (Α’ 254), εφόσον έχουν υποβληθεί επιτυχώς στις υγειονομικές εξετάσεις και τις αθλητικές και ψυχοτεχνικές δοκιμασίες.
5. Οι διατάξεις του παρόντος ισχύουν και για εκκρεμείς διαδικασίες πλήρωσης θέσεων των ως άνω κλάδων, για τις οποίες δεν έχει ακόμη εκδοθεί η σχετική προκήρυξη, χωρίς να απαιτείται νέα Απόφαση της Επιτροπής ΠΥΣ 33/2006.

 • 13 Οκτωβρίου 2020, 19:49 | Γ .Α

  H ένταξη του Άρθρου 11, «Ρυθμίσεις θεμάτων επιλογής προσωπικού για την πλήρωση των θέσεων των κλάδων ΔΕ Φύλαξης και ΔΕ προσωπικού Εξωτερικής Φρούρησης των Καταστημάτων Κράτησης» στο Νομοσχέδιο: Ρυθμίσεις Σωφρονιστικής νομοθεσίας και λοιπές διατάξεις Υπουργείου Προστασίας του Πολίτη, και όσα αναφέρονται σε αυτό και αφορούν την Υπηρεσία μας, μας άφησε μερικώς ικανοποιημένους μιας και παρότι το Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη ουσιαστικά έχει την εποπτεία σημαντικότατων μερών της διαδικασίας πρόσληψης των Εξωτερικών Φρουρών, εντούτοις και πάλι η πρόσληψη προσωπικού για την πλήρωση των θέσεων του κλάδου Δ.Ε. Προσωπικού Εξωτερικής Φρούρησης των καταστημάτων κράτησης, υπάγεται στην αρμοδιότητα του Ανωτάτου Συμβουλίου Επιλογής Προσωπικού (Α.Σ.Ε.Π.), δείχνοντας έτσι το Υπουργείο μας με αυτό τον τρόπο, πως δεν κατανόησε επαρκώς ή δεν κατάφερε να εξηγήσει στα συναρμόδια Υπουργεία την απελπιστική έλλειψη προσωπικού που παρατηρείται στον Υπηρεσία μας!
  Η Πολιτεία οφείλει να επιλέξει για την επόμενη προκήρυξη Εξωτερικών Φρουρών, μια διαδικασία που να είναι εξαιρετικά γρήγορη και ανάλογη των διαγωνισμών πρόσληψης του 2000 έως και του 2008. Έτσι, όσον αφορά τον γενικότερο κανόνα σχετικά με τις προσλήψεις των Εξωτερικών Φρουρών που επίκεινται, πιστεύουμε ακράδαντα πως η επαναφορά του παλαιού τρόπου μοριοδότησης θα προσδώσει τα προσόντα αυτά που κατά κύριο λόγο απαιτεί η θέση του Εξωτερικού Φρουρού, επισημαίνοντας κυρίως τα ακόλουθα:
  Την επιπλέον μοριοδότηση για τους υποψηφίους που υπηρέτησαν είτε στις Ειδικές Ένοπλες Δυνάμεις, είτε ως Έφεδροι Αξιωματικοί, είτε ως εθελοντές πενταετούς θητείας κοκ,
  την μόνιμη κατοικία του υποψηφίου στο νομό που εδρεύει το Κατάστημα Κράτησης καθώς και την υποχρέωση του υποψηφίου που λαμβάνει επιπλέον μόρια λόγω εντοπιότητας, να υπηρετήσει εκεί για τουλάχιστον δέκα χρόνια,
  την κατοχή διπλώματος οδήγησης Δ’ κατηγορίας, απαραίτητου για την οδήγηση των υπηρεσιακών οχημάτων μεταγωγής (κλούβες).
  Η «στοιχειωμένη» προκήρυξη της 6Κ/2018 και ο τρόπος που επιλέχθηκε να γίνει, δείχνουν με τον πλέον κατηγορηματικό τρόπο τα τρωτά της σημεία, κάτι που πιστεύουμε ότι με την αρωγή της Πολιτείας μελλοντικά και σε κάθε επικειμένη προκήρυξη πρόσληψης Εξωτερικών Φρουρών, θα αποφευχθούν.

 • 13 Οκτωβρίου 2020, 17:47 | ΑΛΈΞΑΝΔΡΟΣ ΚΟΥΛΟΥΡΗΣ

  ΑΛΈΞΑΝΔΡΟΣ ΚΟΎΛΟΥΡΗΣ (ΑΜ1588)- ΕΞΩΤΕΡΙΚΌΣ ΦΡΟΥΡΟΣ ΚΑΤ. ΚΡΑΤΗΣΗΣ ΚΕΡΚΥΡΑΣ
  Το Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη ουσιαστικά έχει την εποπτεία σημαντικότατων μερών της διαδικασίας πρόσληψης των Εξωτερικών Φρουρών, εντούτοις και πάλι η πρόσληψη προσωπικού για την πλήρωση των θέσεων του κλάδου Δ.Ε. Προσωπικού Εξωτερικής Φρούρησης των καταστημάτων κράτησης, υπάγεται στην αρμοδιότητα του Ανωτάτου Συμβουλίου Επιλογής Προσωπικού (Α.Σ.Ε.Π.), δείχνοντας έτσι το Υπουργείο μας με αυτό τον τρόπο, πως δεν κατανόησε επαρκώς ή δεν κατάφερε να εξηγήσει στα συναρμόδια Υπουργεία την απελπιστική έλλειψη προσωπικού που παρατηρείται στον Υπηρεσία μας!
  Η Πολιτεία οφείλει να επιλέξει για την επόμενη προκήρυξη Εξωτερικών Φρουρών, μια διαδικασία που να είναι εξαιρετικά γρήγορη και ανάλογη των διαγωνισμών πρόσληψης του 2000 έως και του 2008. Έτσι, όσον αφορά τον γενικότερο κανόνα σχετικά με τις προσλήψεις των Εξωτερικών Φρουρών που επίκεινται, πιστεύουμε ακράδαντα πως η επαναφορά του παλαιού τρόπου μοριοδότησης θα προσδώσει τα προσόντα αυτά που κατά κύριο λόγο απαιτεί η θέση του Εξωτερικού Φρουρού, επισημαίνοντας κυρίως τα ακόλουθα:
  • Την επιπλέον μοριοδότηση για τους υποψηφίους που υπηρέτησαν είτε στις Ειδικές Ένοπλες Δυνάμεις, είτε ως Έφεδροι Αξιωματικοί, είτε ως εθελοντές πενταετούς θητείας κοκ,
  • την μόνιμη κατοικία του υποψηφίου στο νομό που εδρεύει το Κατάστημα Κράτησης καθώς και την υποχρέωση του υποψηφίου που λαμβάνει επιπλέον μόρια λόγω εντοπιότητας, να υπηρετήσει εκεί για τουλάχιστον δέκα χρόνια,
  • την κατοχή διπλώματος οδήγησης Δ’ κατηγορίας, απαραίτητου για την οδήγηση των υπηρεσιακών οχημάτων μεταγωγής (κλούβες).
  Η «στοιχειωμένη» προκήρυξη της 6Κ/2018 και ο τρόπος που επιλέχθηκε να γίνει, δείχνουν με τον πλέον κατηγορηματικό τρόπο τα τρωτά της σημεία, κάτι που πιστεύουμε ότι με την αρωγή της Πολιτείας μελλοντικά και σε κάθε επικειμένη προκήρυξη πρόσληψης Εξωτερικών Φρουρών, θα αποφευχθούν.3. Ιεραρχία Υπηρεσίας Εξωτερικής Φρούρησης Καταστημάτων Κράτησης.

 • 13 Οκτωβρίου 2020, 16:01 | Σπύρος Κ.

  Η επιλογή και πρόσληψη του προσωπικού των Καταστημάτων Κράτησης δεν μπορεί να γίνεται μόνο και αποκλειστικά από το ΑΣΕΠ.

  Η επιλογή και η πρόσληψη πρέπει να γίνεται υπό την αυστηρή επίβλεψη του ΑΣΕΠ, αλλά με πολύ συγκεκριμένα κριτήρια και μέριμνα του οικείου Υπουργείου Προστασίας του Πολίτη. Πάντα με διαφάνεια και αξιοκρατία.

  Τέτοιοι διαγωνισμοί έγιναν για τελευταία φορά το 2007, ενώ ο τελευταίος διαγωνισμός 6Κ/2018 είναι ακόμα εν εξελίξει και για πρώτη φορά στην ιστορία των φυλακών προσλήφθηκαν υπάλληλοι του κλάδου ΔΕ Φύλαξης ως συμβασιούχοι, προφανώς για να αντικαταστήσουν άρον άρον τους αποχωρήσαντες πρώην δημοτικούς αστυνομικούς το 2019.

  Τα κριτήρια πρόσληψης για τους κλάδους ΔΕ Φύλαξης και ΔΕ Εξωτερ. Φρούρησης, πέραν των γενικών που προβλέπονται σε όλους τους διαγωνισμούς, πρέπει να είναι οπωσδήποτε η εντοπιότητα, με επαυξημένη μοριοδότηση για τον οικείο Δήμο, τον Νομό, την Περιφέρεια κτλ.

  Επίσης, αυξημένη μοριοδότηση πρέπει να έχουν όσοι έχουν υπηρετήσει την στρατιωτική τους θητεία ως Έφεδροι Αξιωματικοί, στις Ειδικές Δυνάμεις, Εύζωνοι, Εθελοντές πενταετούς υποχρέωσης, ΕΜΘ κτλ.

  Απαραίτητη είναι η γνώση μίας ξένης γλώσσας και η πιστοποίηση Η/Υ.
  Το παρόν άρθρο προσπαθεί να μην επαναλάβει τα λάθη με τον διαγωνισμό 6Κ/2018.

  Υπάρχει τεράστια υποστελέχωση του προσωπικού όλων των κλάδων και ειδικοτήτων μέσα στις Φυλακές που σε ορισμένες περιπτώσεις αγγίζει τα όρια της διάλυσης.

  Απαιτούνται γενναίες και άμεσες προσλήψεις σε όλα τα υφιστάμενα Καταστήματα Κράτησης της Χώρας σε διοικητικό προσωπικό (ΠΕ, ΤΕ, ΔΕ), όπως επίσης σε επιστημονικό προσωπικό, ιατρικό και νοσηλευτικό προσωπικό και φυσικά σε μάχιμο φυλακτικό προσωπικό! Την ανάγκη αυτή έχει στηλιτεύσει επανειλημμένως και η αρμόδια επιτροπή του Συμβουλίου της Ευρώπης κατά τις επισκέψεις στις Φυλακές.

  Ξεχωριστό προσωπικό πρέπει να προσληφθεί για να λειτουργήσει το Κατάστημα Κράτησης Δράμας.

 • 9 Οκτωβρίου 2020, 17:37 | Πασχαλίδης Ευάγγελος

  Καλησπέρα!!!
  Παρατηρείται αμεσότητα και επιτάχυνση των διαδικασιών προσλήψεων και νέων υποδομών από το Υπουργείο σας ώστε αυτό είναι ιδιαίτερα ενθαρρυντικό για όλους!!!
  Στις επικείμενες προκηρύξεις θα ήθελα να εστιάσω σε 3 θέματα:
  -Να παραμείνει το εξ ανέκαθεν όριο ηλικίας των 32 ετών.
  -Η εντοπιότητα να συμπεριλαμβάνεται σε κάθε προκήρυξη.
  -Παραμονή των ειδικοτήτων Διεκ οι οποίες είναι συναφής με το αντικείμενο της ασφάλειας ως Κυρίως προσόν ώστε οι νέοι υπάλληλοι να έχουν μια εξειδίκευση παραπάνω από το Απολυτήριο Λυκείου που όλοι κατέχουν.
  Ευχαριστώ

 • 7 Οκτωβρίου 2020, 14:26 | ΔΗ

  Η πρόσληψη προσωπικού ΔΕ φύλαξης και ΔΕ εξωτερικής φρούρησης είναι προς το δημόσιο συμφέρον να υπάγεται στην αρμοδιότητα του υπουργείου προστασίας του Πολίτη και να διενεργείται σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 1 παρ.2 του νομού 3388/2005. Έτσι ώστε η διαδικασία πρόσληψης να είναι δίκαιη, διαφανή και γρήγορη.
  Ένα απαραίτητο κριτήριο είναι αυτό της εντοπιότητας για όλα τα καταστήματα κράτησης, για το λόγο ότι οι υπάλληλοι που θα προσληφθούν δεν θα επιδιώξουν να πάρουν μεταθέσει και έτσι δεν θα δημιουργήθουν κενές θέσεις και προβλήματα λόγο έλειψεις προσωπικού.

 • 7 Οκτωβρίου 2020, 10:20 | ΚΩΝ/ΝΟΣ ΣΤΑΜΑΤΟΠΟΥΛΟΣ

  Αν και στο άρθρο 48 παρ.1 του Ν.2721/1999 σε συνδυασμό με το άρθρο 1 του Π.Δ. 265/1999 περιγράφονται με σαφήνεια ο σκοπός και η αποστολή της Υ.Ε.Φ.ΚΑ.Κ., θεωρώ ότι θα πρέπει στην υπό διαβούλευση διάταξη για τη ρύθμιση θεμάτων επιλογής προσωπικού να υπάρξει επιπλέον προσθήκη, στην οποία να καθορίζεται επακριβώς και επικαιροποιημένα, σύμφωνα με τις σύγχρονες απαιτήσεις, το καθηκοντολόγιο, το οποίο καλούνται να εκπληρώσουν όχι μόνο οι από τούδε και στο εξής προσλαμβανόμενοι αλλά και οι ήδη υπηρετούντες. Επιπλέον, κρίνεται σκόπιμο να αναφέρεται ρητώς η κατάργηση των διατάξεων, σύμφωνα με τις οποίες έως στιγμής το έργο για τις μεταγωγές των κρατουμένων στα νοσηλευτικά ιδρύματα ή τις δικαστικές αρχές βαρύνει την Ελληνική Αστυνομία.

 • 6 Οκτωβρίου 2020, 15:32 | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ

  Καλησπέρα, παρακαλώ θα ήθελα να δείτε το όριο ηλικίας διότι θεωρώ πως είναι πολύ βασικό στην περιοχή μας ώστε να μην υπάρχει αποκλεισμός ενδιαφερομένων λόγω ηλικίας άυξησει ορίου τουλάχιστον μέχρι 32 χρονών. Ετσι θα καταπολεμηθεί η ανεργία όπου μαστίζει την περιοχή μας. Ευχαριστώ πολύ εκ των προτέρων.

 • Άρθρο 11

  ● Ρυθμίσεις θεμάτων επιλογής προσωπικού για την πλήρωση των θέσεων των κλάδων ΔΕ Φύλαξης και ΔΕ προσωπικού Εξωτερικής Φρούρησης των Καταστημάτων Κράτησης

  Αναφορικά με το άρθρο 11 ¨Ρυθμίσεις θεμάτων επιλογής προσωπικού για την πλήρωση των θέσεων των κλάδων ΔΕ Φύλαξης και ΔΕ προσωπικού Εξωτερικής Φρούρησης των Καταστημάτων Κράτησης¨ θεωρούμε ότι είναι προς την θετική κατεύθυνση, αφού ορίζονται θέματα προσλήψεων προσωπικού ΥΕΦΚΚ οι οποίοι ελπίζουμε σε ικανό αριθμό να προσληφθούν εντός συντόμου χρονικού διαστήματος ώστε να αναλάβει πλήρως η υπηρεσία τα καθήκοντα της που απορρέουν από το άρθρο 48 παρ. 1. του Ν.2721/1999 και το Π.Δ. 265/1999, καθήκοντα τα οποία σήμερα επιβαρύνουν την Ελληνική Αστυνομία και στην περιοχή της Αχαΐας παραλύοντας τον ιστό Αστυνόμευσης της περιοχής.