Άρθρο 23 Θέματα στελέχωσης ΤΑ.Π.Α.Σ.Α.

 

Το άρθρο 102 του ν. 3655/2008 αντικαθίσταται ως εξής:
«Άρθρο 102
Θέματα προσωπικού
1. Το προσωπικό και ο νομικός σύμβουλος με έμμισθη εντολή που υπηρετούν κατά τον χρόνο ένταξης στο Ταμείο Αρωγής Αστυνομικών μεταφέρονται με την ίδια εργασιακή σχέση και την οργανική θέση που κατείχαν στο Τ.Ε.Α.Π.Α.Σ.Α. και ήδη ΤΑ.Π.Α.Σ.Α..
2. Στον Φορέα Κοινωνικής Ασφάλισης ΤΑ.Π.Α.Σ.Α., για την αντιμετώπιση των υπηρεσιακών του αναγκών, μετακινείται και τοποθετείται στο Ταμείο, ύστερα από αποφάσεις των Αρχηγών της Ελληνικής Αστυνομίας και του Πυροσβεστικού Σώματος, αντίστοιχα, το απαραίτητο αστυνομικό, πυροσβεστικό και πολιτικό προσωπικό, γενικών ή ειδικών καθηκόντων, που ανήκει σε κεντρικές ή περιφερειακές Υπηρεσίες της Ελληνικής Αστυνομίας και του Πυροσβεστικού Σώματος, αντίστοιχα.
3. Το αστυνομικό, πυροσβεστικό και πολιτικό προσωπικό, γενικών ή ειδικών καθηκόντων, της Ελληνικής Αστυνομίας και του Πυροσβεστικού Σώματος, αντίστοιχα, που μετακινείται και τοποθετείται στο ΤΑ.Π.Α.Σ.Α., σύμφωνα με την παρ. 2 συνεχίζει να καταλαμβάνει αντίστοιχο αριθμό θέσεων της οργανικής δύναμης των Αρχηγείων Ελληνικής Αστυνομίας και του Πυροσβεστικού Σώματος.
4. Η τοποθέτηση σε υπηρεσίες του ταμείου του αστυνομικού, πυροσβεστικού και πολιτικού προσωπικού, γενικών ή ειδικών καθηκόντων, της Ελληνικής Αστυνομίας και του Πυροσβεστικού Σώματος, αντίστοιχα, γίνεται με τη διαδικασία που προβλέπει ο νόμος, διαφορετικά τοποθετείται σε θέσεις εργασίας ανάλογα με τα προσόντα του, ύστερα από διαταγή του Προέδρου του Δ.Σ. του Ταμείου.
5. Οι υποχρεώσεις και τα καθήκοντα του προσωπικού του ΤΑ.Π.Α.Σ.Α. καθορίζονται από τον ισχύοντα κάθε φορά Εσωτερικό Κανονισμό Λειτουργίας του Ταμείου, τα καθηκοντολόγια κάθε Τμήματος και Γραφείου, τις αποφάσεις του Δ.Σ. και τις διαταγές του Προέδρου του Δ.Σ., των Προϊσταμένων των Διευθύνσεων, των Τμημάτων και των Γραφείων του Ταμείου.
6. Για το σύνολο του αστυνομικού και πυροσβεστικού προσωπικού, γενικών ή ειδικών καθηκόντων εφαρμόζονται όλες οι διατάξεις νόμων και κανονισμών που διέπουν τα Σώματα της Ελληνικής Αστυνομίας και του Πυροσβεστικού, αντίστοιχα, και ισχύουν για όλο το ένστολο προσωπικό αυτών.
7. Για το σύνολο του πολιτικού προσωπικού, εφαρμόζονται όλες οι διατάξεις νόμων και κανονισμών που διέπουν τους δημοσίους υπαλλήλους και ισχύουν για το προσωπικό των Νομικών Προσώπων Δημοσίου Δικαίου.
8. Ειδικότερα, για την πειθαρχική ευθύνη και την πειθαρχική διαδικασία του προσωπικού του ΤΑ.Π.Α.Σ.Α. εφαρμόζονται οι αντίστοιχες διατάξεις που ισχύουν ανάλογα της κατηγορίας και της ιδιότητας που εκείνοι κατέχουν, ήτοι του αστυνομικού προσωπικού ή του πυροσβεστικού προσωπικού ή αυτής του πολιτικού υπαλλήλου».