Άρθρο 15 Συγκρότηση Ταμείου Πρόνοιας Απασχολούμενων στα Σώματα Ασφαλείας (ΤΑ.Π.Α.Σ.Α.).

Οι παρ. 2 έως 6 του άρθρου 94 του ν. 3655/2008 αντικαθίστανται ως εξής:
«2. Το ΤΑ.Π.Α.Σ.Α. συγκροτούν δύο (2) κλάδοι: α) ο Κλάδος Πρόνοιας και β) ο Κλάδος Υγείας.
3. Σε κάθε κλάδο του ΤΑ.Π.Α.Σ.Α. εντάσσονται, από την έναρξη λειτουργίας του, φορείς πρόνοιας και υγείας, ως Τομείς με πλήρη λογιστική και οικονομική αυτοτέλεια έκαστος. Ειδικότερα:
Α) Στον Κλάδο Πρόνοιας εντάσσονται: α) το Ταμείο Αρωγής Αστυνομικών (Τ.Α.ΑΣ.), ως Τομέας Πρόνοιας Αστυνομικών (Τ.Π.ΑΣ.), β) το Επικουρικό Ταμείο Υπαλλήλων Αστυνομίας Πόλεων (Ε.Τ.Υ.Α.Π.), ως Τομέας Πρόνοιας Υπαλλήλων Αστυνομίας Πόλεων (Τ.Π.Υ.Α.Π.) και γ) το Επικουρικό Ταμείο Υπαλλήλων Πυροσβεστικού Σώματος (Ε.Τ.Υ.Π.Σ.), ως Τομέας Πρόνοιας Υπαλλήλων Πυροσβεστικού Σώματος (Τ.Π.Υ.Π.Σ.).
Β) Στον Κλάδο Υγείας εντάσσεται ο Κλάδος Υγείας Υπαλλήλων Αστυνομίας Πόλεων (Κ.Υ.Υ.Α.Π.), ως Κλάδος Υγείας Υπαλλήλων Αστυνομίας Πόλεων (Κ.Υ.Υ.Α.Π.).
4. Οι ανωτέρω Τομείς του Κλάδου Πρόνοιας και ο Κ.Υ.Υ.Α.Π. διέπονται από τις οικείες καταστατικές διατάξεις των αντίστοιχων εντασσόμενων Ταμείων, οι οποίες καθίστανται εφεξής καταστατικές διατάξεις των Τομέων αυτού και του Κ.Υ.Υ.Α.Π., καθώς και τις διατάξεις της γενικότερης νομοθεσίας, όπως αυτές εκάστοτε ισχύουν, εκτός αν ορίζεται διαφορετικά στον παρόντα νόμο.
5. Στους ανωτέρω Τομείς και τον Κ.Υ.Υ.Α.Π. μεταφέρονται όλα τα δικαιώματα και οι υποχρεώσεις των ασφαλισμένων και συνταξιούχων των εντασσόμενων Ταμείων ανεξάρτητα από τη χρονική περίοδο ασφάλισής τους.
6. Εκκρεμείς αιτήσεις κατά τον χρόνο έναρξης λειτουργίας του ΤΑ.Π.Α.Σ.Α. για την παροχή εφάπαξ βοηθήματος και συμπληρωματικών παροχών υγείας, εξετάζονται από τις υπηρεσίες του οικείου Τομέα του Κλάδου Πρόνοιας και από τον Κ.Υ.Υ.Α.Π., αντίστοιχα.».

  • 7 Οκτωβρίου 2020, 00:34 | ΚΩΝ/ΝΟΣ ΣΤΑΜΑΤΟΠΟΥΛΟΣ

    Προτείνεται η εν μέρει τροποποίηση του τίτλου του εν λόγω ταμείου. Αντί «απασχολουμένων» σε «υπηρετούντων». Η διαφορά έγκειται τόσο στο βαθύτερο νόημα, κύρος και σημασία που ενέχει η έννοια «ΥΠΗΡΕΣΙΑ» όσο και στα δικαιώματα και υποχρεώσεις του προσωπικού, τα οποία δύνανται να γεννηθούν με νεότερες νομοθετικές ρυθμίσεις.