Άρθρο 20 Αρμοδιότητες του Διοικητικού Συμβουλίου του Τ.Α.Π.Α.Σ.Α.

 

Το άρθρο 99 του ν. 3655/2008 αντικαθίσταται ως εξής:
«Άρθρο 99
Αρμοδιότητες του Διοικητικού Συμβουλίου
Οι αρμοδιότητες του Διοικητικού Συμβουλίου του ΤΑ.Π.Α.Σ.Α. είναι οι εξής:
1. Καθορίζει την πολιτική δράσης του και αποφασίζει για όλα τα ζητήματα διοίκησης, οργάνωσης και διαχείρισης του Ταμείου προς εκπλήρωση των σκοπών του, σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία.
2. Εισηγείται προς το εποπτεύον Υπουργείο νομοθετικά μέτρα απαραίτητα για τη βελτίωση της οργάνωσης και λειτουργίας του Ταμείου, καθώς και για τη βελτίωση ή τροποποίηση των καταστατικών διατάξεων του Ταμείου και των επί μέρους Τομέων, Ειδικού Λογαριασμού και του Κλάδου Υγείας.
3. Ασκεί διοίκηση επί του προσωπικού του Ταμείου σύμφωνα με τις εκάστοτε ισχύουσες διατάξεις και ορίζει τους Προϊσταμένους των Διευθύνσεων, των Τμημάτων και των Γραφείων, ως και τους αναπληρωτές αυτών, μετά την πρόταση του αρμόδιου Υπουργού, όπου αυτό προβλέπεται.
4. Εγκρίνει τον προϋπολογισμό, απολογισμό και ισολογισμό εκάστου οικονομικού έτους, καθώς και τις απαιτούμενες τροποποιήσεις του προϋπολογισμού κατά την εκτέλεσή του.
5. Διαχειρίζεται την περιουσία του Ταμείου, των επιμέρους Τομέων και του Κλάδου Υγείας, σύμφωνα με τις εκάστοτε ισχύουσες διατάξεις.
6. Αποφασίζει για την επενδυτική πολιτική και την εν γένει αξιοποίηση των κεφαλαίων, της κινητής και ακίνητης περιουσίας, σύμφωνα με όσα ειδικότερα ορίζονται από την εκάστοτε ισχύουσα νομοθεσία.
7. Μεριμνά για την είσπραξη των πόρων του Ταμείου και αποφασίζει για τις πάσης φύσεως παροχές.
8. Αποφασίζει τη σύναψη συμβάσεων με τους παρόχους υγείας, φαρμακοποιούς − φαρμακευτικούς συλλόγους, ενιαία για τους ασφαλισμένους του κλάδου υγείας, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην εκάστοτε ισχύουσα νομοθεσία.
9. Αποφασίζει για την εκτέλεση έργων, την εκπόνηση μελετών, την παροχή υπηρεσιών από τρίτους, φυσικά ή νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου ή ομάδες εργασίας, εξουσιοδοτώντας τον Πρόεδρο για την υπογραφή των σχετικών συμβάσεων, σύμφωνα με τις διατάξεις της κείμενης νομοθεσίας.
10. Αποφασίζει επί παντός θέματος, σχετικά με τη δικαστική επιδίωξη οιασδήποτε αξιώσεως, υπέρ ή κατά του Ταμείου, σε κάθε δικαστήριο ανεξαρτήτως βαθμού και δικαιοδοσίας.
11. Αποφασίζει για τη χορήγηση δανείων στους ασφαλισμένους του Ταμείου.
12. Αποφασίζει τη σύσταση πάγιας προκαταβολής για μικροδαπάνες, το ύψος αυτής, τις πιστώσεις εις βάρος των οποίων επιτρέπεται η πληρωμή δαπανών από αυτή, ως και τον ορισμό του υπόλογου διαχειριστή της.
13. Εγκρίνει κάθε είδους δαπάνη, για τη διενέργεια διαγωνισμών για την προμήθεια αγαθών, υπηρεσιών και εκτέλεση έργων, σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις, καθορίζοντας τους όρους και τις προϋποθέσεις των υποβαλλόμενων προσφορών. Δύναται, επίσης, σε εξαιρετικές περιπτώσεις, να αναθέτει στον Πρόεδρο του Δ.Σ. τη διενέργεια διαγωνισμών για την προμήθεια αγαθών, υπηρεσιών και την εκτέλεση εργασιών μέχρι του ποσού που προβλέπεται για τους συνοπτικούς διαγωνισμούς, σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις.
14. Αποφασίζει για κάθε θέμα που αφορά στην εκτέλεση συμβάσεων προμηθειών και μισθώσεων ή την παράταση της ισχύος αυτών, στη χορήγηση προκαταβολών σε προμηθευτές, εφόσον προβλέπεται από τη σύμβαση, την κήρυξη προμηθευτών έκπτωτων και την κατάπτωση ή μη συμβατικών ρητρών, ως και την καταγγελία των σχετικών συμβάσεων.
15. Αποφαίνεται επί ενστάσεων κατά πάσης φύσεως αποφάσεων οργάνων του Ταμείου, εν όλω ή εν μέρει απορριπτικών και κατά πράξεων επιβολής εισφορών και πρόσθετων τελών.
16. Εξετάζει και αποφασίζει για την περαίωση των εκκρεμών, κατά την έναρξη λειτουργίας του Ταμείου, υποθέσεων των εντασσόμενων Ταμείων, Κλάδου Υγείας και Ειδικού Λογαριασμού.
17. Μεριμνά για τη στέγαση των υπηρεσιών του Ταμείου.
18. Αποφασίζει για τη χορήγηση της οικονομικής ενίσχυσης του ν. 826/1978.
Οι αρμοδιότητες του Διοικητικού Συμβουλίου δύνανται, με απόφαση του Υπουργού Προστασίας του Πολίτη, μετά από γνώμη του Διοικητικού Συμβουλίου, να μεταβιβάζονται στον Πρόεδρο ή στα μέλη αυτού ή σε Προϊσταμένους υπηρεσιών του Ταμείου».