Άρθρο 4 Ειδικό Υπηρεσιακό Συμβούλιο

 

Το άρθρο 17 του ν. 3772/2009 (Α΄112) αντικαθίσταται ως ακολούθως:
«Άρθρο 17
Ειδικό Υπηρεσιακό Συμβούλιο υπαλλήλων Καταστημάτων Κράτησης και Ιδρύματος Αγωγής Αρρένων Βόλου
1. Το Ειδικό Υπηρεσιακό Συμβούλιο των υπαλλήλων των Καταστημάτων Κράτησης και του Ιδρύματος Αγωγής Αρρένων Βόλου, με έδρα την Κεντρική Υπηρεσία της Γενικής Γραμματείας Αντεγκληματικής Πολιτικής του Υπουργείου Προστασίας του Πολίτη, αποτελείται από πέντε μέλη και συγκροτείται, με απόφαση του Υπουργού Προστασίας του Πολίτη, από:
α. τον Προϊστάμενο της Γενικής Διεύθυνσης Αντεγκληματικής και Σωφρονιστικής Πολιτικής της Γενικής Γραμματείας Αντεγκληματικής Πολιτικής του Υπουργείου Προστασίας του Πολίτη, αναπληρούμενο από τον Προϊστάμενο της Γενικής Διεύθυνσης Διαχείρισης Καταστημάτων Κράτησης και Διαχείρισης Κρίσεων της ιδίας Γενικής Γραμματείας, ως πρόεδρο. Σε περίπτωση έλλειψης και των δύο, το Συμβούλιο συγκροτείται από τον νόμιμο αναπληρωτή τους στα κύρια υπηρεσιακά τους καθήκοντα,
β. έναν Προϊστάμενο Διεύθυνσης της Γενικής Γραμματείας Αντεγκληματικής Πολιτικής (Κεντρική Υπηρεσία) του Υπουργείου Προστασίας του Πολίτη, αναπληρούμενο από Προϊστάμενο άλλης Διεύθυνσης της Γενικής Γραμματείας Αντεγκληματικής Πολιτικής (Κεντρική Υπηρεσία),
γ. έναν Προϊστάμενο Διεύθυνσης των Καταστημάτων Κράτησης ή του Ιδρύματος Αγωγής Ανηλίκων Αρρένων Βόλου και
δ. δύο αιρετούς εκπροσώπους των υπαλλήλων των Καταστημάτων Κράτησης και του Ιδρύματος Αγωγής Ανηλίκων Αρρένων Βόλου, με τους αναπληρωτές τους. Όταν εξετάζονται θέματα του κλάδου υπαλλήλων ΔΕ Εξωτερικής Φρούρησης, ως αιρετά μέλη μετέχουν δύο εκπρόσωποι των υπαλλήλων εξωτερικής φρούρησης. Όταν εξετάζονται θέματα υπαλλήλων Ι.Δ.Α.Χ., ως αιρετά μέλη μετέχουν εκπρόσωποι των υπαλλήλων Ι.Δ.Α.Χ.
2. Τα μέλη του Υπηρεσιακού Συμβουλίου, με ισάριθμους αναπληρωτές τους, ορίζονται για θητεία δύο ετών, που αρχίζει την 1η Ιανουαρίου, με απόφαση που εκδίδεται κατά τον Δεκέμβριο του προηγούμενου έτους. Η πρώτη συγκρότηση του παρόντος Συμβουλίου, γίνεται για το έτος 2020 έως την 1η Οκτωβρίου 2020. Ως αιρετοί εκπρόσωποι ορίζονται οι αναδειχθέντες κατά την τελευταία εκλογή αιρετών εκπροσώπων. Κατά την πρώτη εφαρμογή του παρόντος, η θητεία των μελών του Συμβουλίου λήγει την 31η Δεκεμβρίου 2020.
Γραμματέας του Υπηρεσιακού Συμβουλίου ορίζεται υπάλληλος με βαθμό τουλάχιστον Γ’, με τον αναπληρωτή του, οι οποίοι υπηρετούν στη Γενική Γραμματεία Αντεγκληματικής Πολιτικής (Κεντρική Υπηρεσία) του Υπουργείου Προστασίας του Πολίτη.
Στο Συμβούλιο συμμετέχει ως εισηγητής ο Προϊστάμενος της Διεύθυνσης Οργάνωσης και Λειτουργίας Καταστημάτων Κράτησης της Γενικής Διεύθυνσης Αντεγκληματικής και Σωφρονιστικής Πολιτικής, ο οποίος μπορεί να είναι συγχρόνως και μέλος του Συμβουλίου, με αναπληρωτή τον Προϊστάμενο του Τμήματος Υπηρεσιακής Κατάστασης Σωφρονιστικών Υπαλλήλων, Επιμελητών Ανηλίκων και Επιμελητών Κοινωνικής Αρωγής της ιδίας Γενικής Διεύθυνσης.
3. Κατά τα λοιπά, εφαρμόζονται αναλόγως οι διατάξεις του εκάστοτε ισχύοντος Κώδικα Καταστάσεως Δημοσίων Πολιτικών Διοικητικών Υπαλλήλων και Υπαλλήλων Ν.Π.Δ.Δ. και του Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας.»

  • 13 Οκτωβρίου 2020, 15:11 | Σπύρος Κ.

    Η παρούσα και υπάρχουσα σύνθεση του Ειδικού Υπηρεσιακού Συμβουλίου Καταστημάτων Κράτησης είναι παράνομη, καθώς κάτι τέτοιο δεν προβλέπεται από τις διατάξεις του Ν. 4369/2016. Κατά των συνεδριάσεων και αποφάσεων έχει προσφύγει πληθώρα υπαλλήλων των φυλακών που απορρίφθηκαν οι αιτήσεις (κυρίως μετάταξης), ενώ σχετική προσφυγή έχει κάνει και η Ομοσπονδία Σωφρονιστικών Υπαλλήλων Ελλάδος (ΟΣΥΕ).

    Με το παρόν άρθρο αφενός διορθώνεται η σύσταση και λειτουργία του Υ.Σ. ως ειδικό συμβούλιο, δηλαδή με ειδική σύνθεση, ξεχωριστή από την υπόλοιπη δημόσια διοίκηση, αφετέρου όμως, συνεχίζεται η επί σειρά ετών προσπάθεια και «εμμονή» της κεντρικής διοίκησης του Υπουργείου (τέως Δικαιοσύνης, νυν Προστασίας του Πολίτη) να έχει «τον πρώτο λόγο» στο Υ.Σ. και στις υπηρεσιακές μεταβολές των υπαλλήλων (π.χ. μετατάξεις, μεταθέσεις, αποσπάσεις κτλ), ενώ αξίζει να σημειωθεί ότι οι υπάλληλοι των Καταστημάτων Κράτησης έχουν εξαιρεθεί από τον Ενιαίο Σύστημα Κινητικότητας, πράγμα που σημαίνει ότι ο ρόλος του παρόντος συμβουλίου είναι ακόμη πιο σημαντικός και πλούσιος.

    Δυστυχώς, η πολιτεία με τον παρόν άρθρο δείχνει στην πράξη και για μία ακόμη φορά ότι δεν εμπιστεύεται ως μέλη του συμβουλίου τους 3 αρχαιότερους Δ/ντες των Φυλακών που θα έπρεπε να απαρτίζουν το Συμβούλιο (όπως γίνεται και στην υπόλοιπη δημόσια διοίκηση) και για αυτό τον λόγο διατηρεί ως Πρόεδρο του Συμβουλίου τον Γενικό Δ/ντη και έναν ακόμη Δ/ντη της κεντρικής υπηρεσίας, ενώ είναι χαρακτηριστικό ότι ως τρίτο μέλος δεν προβλέπει καν τον αρχαιότερο Δ/ντη της Φυλακής και δεν διευκρινίζει αν είναι της Περιφέρειας ή του Νομού Αττικής που είναι και η έδρα του Συμβουλίου.

    Η πρόταση των εργαζομένων και της ΟΣΥΕ είναι το Υπηρεσιακό Συμβούλιο να έχει την σύσταση και την σύνθεση που έχουν όλα τα συμβούλια σε όλη την δημόσια διοίκηση και η πολιτεία να δείξει στους Δ/ντες εμπιστοσύνη στην πράξη. Μέλη του συμβουλίου (εκτός των δύο αιρετών εκπροσώπων των εργαζομένων) πρέπει να είναι οι τρεις αρχαιότεροι Δντες καταστημάτων κράτησης του Νομού Αττικής και όπως ορίζει ο Νόμος 4369/2016.