Άρθρο 9 Περιφερειακή ανάπτυξη και ζητήματα προσωπικού δικτύου «ΕΠΑΝΟΔΟΣ» – Τροποποίηση διατάξεων του π.δ. 300/2003

 

1. Η παρ.1 του άρθρου 1 του π.δ. 300/2003 (Α’ 256) αντικαθίσταται ως ακολούθως:
«1. Συστήνεται νομικό πρόσωπο ιδιωτικού δικαίου μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα με την επωνυμία «ΕΠΑΝΟΔΟΣ», που στο εξής θα αποκαλείται χάριν συντομίας «νομικό πρόσωπο» με έδρα την Αθήνα, υπό την εποπτεία του κράτους, ασκούμενη από το Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη. Με απόφαση του Υπουργού Προστασίας του Πολίτη, ύστερα από γνώμη του Διοικητικού Συμβουλίου του νομικού προσώπου, δύναται να ιδρύονται παραρτήματα του νομικού προσώπου στην έδρα κάθε Σωφρονιστικού Καταστήματος της Ελλάδος, με σκοπό την επαγγελματική κατάρτιση, την αποκατάσταση, την οικονομική συμπαράσταση και την προετοιμασία και προώθηση της εν γένει κοινωνικής επανένταξης των κρατουμένων και των αποφυλακιζόμενων. Τα ανωτέρω παραρτήματα δεν διαθέτουν δική τους ξεχωριστή νομική προσωπικότητα και υπάγονται διοικητικά στο νομικό πρόσωπο. Με την ίδια ως άνω απόφαση καθορίζονται ο τρόπος λειτουργίας, η οργάνωση, καθώς και η χρηματοδότησή τους».
2. Οι παρ. 1 και 2 του άρθρου 6 του π.δ. 300/2003 αντικαθίστανται ως ακολούθως:
«1. Ο αριθμός των οργανικών θέσεων του προσωπικού του νομικού προσώπου ορίζεται σε είκοσι τρεις (23) ως εξής:
α) Μια (1) θέση Διευθυντή με τριετή θητεία. Στο τέλος της τριετίας, και μετά από σχετική αξιολόγηση, το Δ.Σ. αποφασίζει για την ανανέωση της θητείας του. Ο Διευθυντής προσλαμβάνεται από το Διοικητικό Συμβούλιο με τη διαδικασία της συνέντευξης και επιλογής. Προηγείται σχετική προκήρυξη, η οποία δημοσιεύεται σε δύο ημερήσιες εφημερίδες των Αθηνών. Η επιλογή γίνεται από το Δ.Σ., το οποίο μπορεί να αναθέσει τη διενέργεια των συνεντεύξεων σε τριμελή επιτροπή αποτελούμενη από μέλη του.
Ο Διευθυντής πρέπει να είναι πτυχιούχος ανώτατου εκπαιδευτικού ιδρύματος της ημεδαπής ή ισότιμου της αλλοδαπής, θετικής ή θεωρητικής κατεύθυνσης και να διαθέτει διδακτορικό ή μεταπτυχιακό δίπλωμα σε αντικείμενο συναφές προς τους σκοπούς του νομικού προσώπου. Επίσης, θα πρέπει να έχει ασκήσει καθήκοντα διοίκησης στο δημόσιο ή τον ιδιωτικό τομέα και να γνωρίζει άριστα μια τουλάχιστον εκ των γλωσσών αγγλικής, γαλλικής ή γερμανικής. Με απόφαση του Δ.Σ. μπορεί να τεθούν επιπλέον προσόντα.
β) Δώδεκα (12) θέσεις ειδικού επιστημονικού προσωπικού με γνωστικό αντικείμενο κοινωνικών, οικονομικών ή νομικών επιστημών ή άλλο γνωστικό αντικείμενο συναφές προς τους σκοπούς του νομικού προσώπου, όπως αυτοί προσδιορίζονται στο άρθρο 2.
γ) Έξι (6) θέσεις κλάδου ΠΕ Διοικητικού με πολύ καλή γνώση της αγγλικής ή γαλλικής ή γερμανικής γλώσσας και πολύ καλή γνώση χειρισμού Η/Υ,
δ) Τέσσερις (4) θέσεις κλάδου ΔΕ Διοικητικών γραμματέων με πολύ καλή γνώση χειρισμού Η/Υ, καθώς και πολύ καλή γνώση της αγγλικής ή γαλλικής ή γερμανικής γλώσσας.
Για τα προσόντα πρόσληψης του ανωτέρω προσωπικού εφαρμόζεται το π.δ. 50/2001 (Α΄39).
2. Η πρόσληψη προσωπικού (πλην του Διευθυντή) γίνεται σύμφωνα με τις εκάστοτε ισχύουσες διατάξεις για την πρόσληψη προσωπικού σε Ν.Π.Ι.Δ. του Δημοσίου τομέα. Μέχρι να πληρωθούν οι θέσεις αυτές κατ` αυτό τον τρόπο, είναι δυνατή, με απόφαση του αρμοδίου οργάνου του Υπουργείου Προστασίας του Πολίτη, η απόσπαση υπαλλήλων, των προβλεπόμενων ειδικοτήτων, από υπηρεσίες του Υπουργείου Προστασίας του Πολίτη ή από άλλες δημόσιες υπηρεσίες, κατόπιν αιτήσεων των ενδιαφερομένων και σύμφωνης γνώμης του φορέα προέλευσης. Με την ίδια απόφαση, ορίζονται οι υπεύθυνοι των παραρτημάτων της «ΕΠΑΝΟΔΟΥ». Ως υπεύθυνοι των παραρτημάτων, δύναται να τοποθετούνται και οι αποσπασμένοι στις εν λόγω δομές υπάλληλοι. Ο χρόνος απόσπασης λογίζεται για κάθε συνέπεια ως χρόνος πραγματικής υπηρεσίας που διανύθηκε στην οργανική θέση όπου αποσπάσθηκε ο υπάλληλος.

 • Με κοινή απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του ΝΠΙΔ με την επωνυμία ΕΠΑΝΟΔΟΣ, διαβιβάζουμε τις προτάσεις στην παρούσα τροποποίηση.
  Κατά πρώτον, προτείνουμε την ίδρυση γραφείων διασύνδεσης της Επανόδου με τα καταστήματα Κράτησης στην έδρα αυτών με την προσθήκη στο άρθρο 1 παρ. 1 του πδ. 200/2003 ως εξής: «Ιδρύονται γραφεία διασύνδεσης του νομικού προσώπου σε όλα τα σωφρονιστικά καταστήματα της ελληνικής επικράτειας. Σκοπός των γραφείων αυτών είναι η ενημέρωση των κρατουμένων για το έργο του νομικού προσώπου και την επικοινωνία των κρατουμένων με αυτό μετά την αποφυλάκισή τους».
  Ως προς τη διαδικασία για την ίδρυση παραρτημάτων του άρθρου 1 παρ. 1 του π.δ 300/2003, επισημαίνουμε πως η λήψη αποφάσεων επί ουσιαστικών ζητημάτων για την «ΕΠΑΝΟΔΟ» από το Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη, προσκρούει στη φύση του νομικού προσώπου ως ιδιωτικού δικαίου δημοσίου τομέα, το οποίο εποπτεύεται από το Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη. Η εποπτεία του νομικού προσώπου από το Υπουργείο, εξαντλείται στον έλεγχο νομιμότητας των αποφάσεων που λαμβάνει το νομικό πρόσωπο. Γι αυτόν τον λόγο προτείνουμε την προσθήκη « Με απόφαση του Υπουργού Προστασίας του Πολίτη, ύστερα από έγκριση και σύμφωνη γνώμη του Διοικητικού Συμβουλίου του νομικού προσώπου, δύναται να ιδρύονται παραρτήματα του νομικού προσώπου στην έδρα κάθε Σωφρονιστικού Καταστήματος …».
  Τέλος, το ΔΣ της ΕΠΑΝΟΔΟΥ αποφάσισε την προσθήκη στο άρθρο 6 του π.δ 300/2003 της παραγράφου (ε) που θα ορίζει επίσης την πρόσληψη δέκα (10) εγκληματολόγων με τη σημείωση πως «όταν δεν υπάρχει πτυχίο, απαιτείται μεταπτυχιακός τίτλος ειδίκευσης/σπουδών στην εγκληματολογία».

 • 5 Οκτωβρίου 2020, 11:44 | ΕΛ

  ΕΝΙΣΧΥΕΤΕ ΤΗΝ ΕΠΑΝΟΔΟ, ΜΙΑ ΔΟΜΗ Η ΟΠΟΙΑ ΕΧΕΙ ΜΙΚΡΟ ΕΡΓΟ ΚΑΙ ΠΟΥ ΠΡΟΒΑΛΛΕΤΑΙ ΜΕ ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ ΓΙΑ ΙΔΙΟΥΣ ΛΟΓΟΥΣ ΚΑΘΕ ΦΟΡΑ, ΔΗΜΙΟΥΡΓΕΙΤΕ ΘΕΣΕΙΣ ΚΑΙ ΕΠΙΒΑΡΥΝΕΤΕ ΠΟΛΥ ΤΟΝ ΠΡΟϋΠΟΛΟΓΙΣΜΟ, ΕΝΩ ΔΕΝ ΕΝΙΣΧΥΕΤΕ ΤΙΣ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΕΣ ΔΟΜΕΣ ΠΟΥ ΚΑΙ ΠΕΙΡΑ ΕΧΟΥΝ ΚΑΙ ΘΑ ΛΙΓΟ ΕΠΙΒΑΡΥΝΟΥΝ ΤΟΝ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟ, ΔΗΛ ΤΙΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΕΠΙΜΕΛΗΤΩΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΡΩΓΗΣ.
  ΤΙ ΣΚΟΠΟΥΣ ΕΞΥΠΗΡΕΤΕΙ Η ΔΙΑΤΑΞΗ; ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΚΑΤΑΡΗΓΗΘΕΙ Η ΕΠΑΝΟΔΟΣ ΚΑΙ ΝΑ ΕΝΙΣΧΥΘΟΘΝ ΟΙ ΥΕΚΑ ΚΑΙ ΟΙ ΥΠ ΕΠΙΜΕΛΗΤΩΝ ΑΝΗΛΙΚΩΝ.