Άρθρο 12 Παράταση των συμβάσεων πρόσληψης με σχέση εργασίας ΙΔΟΧ των υπαλλήλων ΔΕ Φύλαξης στα Καταστήματα Κράτησης

Oι συμβάσεις εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου των υποψηφίων του κλάδου ΔΕ Φύλαξης των Καταστημάτων Κράτησης που περιλαμβάνονταν στους προσωρινούς πίνακες κατάταξης της προκήρυξης 6Κ/2018 (τ. ΑΣΕΠ 17) και απασχολούνται προσωρινά, σύμφωνα με την παρ. 18 του άρθρου 18 του ν. 2190/1994, στα Καταστήματα Κράτησης, παρατείνονται αυτοδικαίως, κατά παρέκκλιση των προβλεπόμενων στην ως άνω διάταξη, μέχρι την ανάληψη υπηρεσίας των διοριστέων στις αντίστοιχες θέσεις, σύμφωνα με τους οριστικούς πίνακες διοριστέων της ίδιας προκήρυξης και κατ’ ανώτατο όριο (8) μηνών, οπότε και λήγουν αυτοδικαίως, χωρίς την καταβολή οποιασδήποτε αποζημίωσης από την αιτία αυτή.