Άρθρο 24 Τελικές διατάξεις

Το άρθρο 103 του ν. 3655/2008 αντικαθίσταται ως εξής:
«Άρθρο 103
Τελικές διατάξεις
1. Το ΤΑ.Π.Α.Σ.Α., διαμέσου των Τομέων του και του Κλάδου Υγείας, αποτελεί καθολικό διάδοχο των ενταχθέντων Ταμείων και του Κλάδου Υγείας και υπεισέρχεται στα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις αυτών.
2. Εκκρεμείς δίκες που αφορούν διαφορές ή υποθέσεις των ενταχθέντων Ταμείων και του Κλάδου Υγείας συνεχίζονται από το ΤΑ.Π.Α.Σ.Α., χωρίς να επέρχεται διακοπή δίκης. Δικαστικές αποφάσεις που εκδίδονται ισχύουν έναντι των αντίστοιχων Τομέων και του Κλάδου Υγείας του ΤΑ.Π.Α.Σ.Α..
3. Η αναγνώριση χρόνου προϋπηρεσίας ως συντάξιμου και η απονομή των πάσης φύσεως παροχών του Ταμείου ενεργείται με απόφαση του Προϊστάμενου της αρμόδιας Διεύθυνσης.
4. Εφόσον ο Προϊστάμενος της αρμόδιας Διεύθυνσης κρίνει ότι από την εξεταζόμενη υπόθεση, προκύπτουν γενικότερα ουσιώδη για το Ταμείο θέματα, δύναται πριν την έκδοση της σχετικής απόφασης αυτού, να ζητήσει από το Δ.Σ. του Ταμείου την παροχή οδηγιών και κατευθύνσεων ή τη λήψη απόφασης για την ομοιόμορφη αντιμετώπιση των ανακυπτόντων θεμάτων. Σε περίπτωση διαφωνίας μεταξύ του Αυτοτελούς Γραφείου Νομικών Υποθέσεων και του Προϊσταμένου της αρμόδιας Διεύθυνσης για τη χορήγηση ή μη της παροχής, ή την αναγνώριση ή μη χρόνου προϋπηρεσίας, η υπόθεση κρίνεται από το Δ.Σ. του Ταμείου.
5. Η απόφαση της παρ. 3 υπόκειται σε ένσταση, ασκούμενη από κάθε έχοντα έννομο συμφέρον, ενώπιον του Διοικητικού Συμβουλίου του Ταμείου, εντός προθεσμίας τριών (3) μηνών, αρχομένης από της κοινοποιήσεως της απόφασης. Οι ως άνω αποφάσεις δύναται να αναθεωρούνται από τον εκδώσαντα αυτές οίκοθεν ή κατόπιν αιτήσεως παντός έχοντος έννομο συμφέρον:
α) Οποτεδήποτε εάν η εκδοθείσα απόφαση στηρίζεται επί ψευδών καταθέσεων μαρτύρων ή επί ψευδούς εκθέσεως ή καταθέσεως πραγματογνώμονος ή επί πλαστών ή νοθευμένων εγγράφων, εφόσον τα περιστατικά αυτά προκύπτουν από αμετάκλητη δικαστική απόφαση,
β) εντός ευλόγου χρόνου, εάν προσαχθούν νέα κρίσιμα έγγραφα ή εμφιλοχώρησε πλάνη περί τα πράγματα ή διαπιστώθηκαν λογιστικά λάθη.
6. Με απόφαση του Υπουργού Προστασίας του Πολίτη, μετά από γνώμη του Δ.Σ. του ΤΑ.Π.Α.Σ.Α. και αναλογιστική μελέτη, μπορούν να τροποποιούνται οι ισχύουσες καταστατικές διατάξεις των Τομέων Πρόνοιας και του Κλάδου Υγείας του ΤΑ.Π.Α.Σ.Α. και να ενοποιούνται αυτοί κατά κλάδο.
7. Μέχρι την έκδοση της απόφασης της παρ. 6 για ενοποίηση των Τομέων κατά κλάδο δεν επιτρέπεται η μεταφορά πιστώσεων, πόρων ή οποιωνδήποτε περιουσιακών στοιχείων του ενός Τομέα στον άλλο ή κλάδου ή η κάλυψη ελλειμμάτων με οποιαδήποτε μορφή.
8. Με απόφαση του Υπουργού Προστασίας του Πολίτη, μετά από γνώμη του Δ.Σ. του ΤΑ.Π.Α.Σ.Α. και αναλογιστική μελέτη, υπάγονται στην ασφάλιση του Κλάδου Υγείας Υπαλλήλων Αστυνομίας Πόλεων και οι λοιποί εργαζόμενοι στην Ελληνική Αστυνομία.
9. Μέτοχοι του Τομέα Πρόνοιας Αστυνομικών (Τ.Π.ΑΣ.) και του Τομέα Πρόνοιας Υπαλλήλων Αστυνομίας Πόλεων (Τ.Π.Υ.Α.Π.), που συμπλήρωσαν χρόνο ασφάλισης τριάντα πέντε (35) ετών στους Τομείς αυτούς, μπορούν να ζητήσουν τη χορήγηση εφάπαξ βοηθήματος και πριν την έξοδό τους από το Σώμα της Ελληνικής Αστυνομίας, οπότε ο μέτοχος ασφαλισμένος μπορεί να ζητήσει τη διακοπή της ασφαλιστικής σχέσης ή τη διατήρησή της, μέχρι την έξοδό του από το Σώμα. Στην πρώτη περίπτωση διαγράφεται από μέτοχος, παύει η υποχρέωσή του για καταβολή εισφοράς και εξομοιώνεται με τους εξελθόντες οριστικά. Στη δεύτερη περίπτωση το ποσό που χορηγήθηκε στον μέτοχο ασφαλισμένο συμψηφίζεται, υπολογιζόμενο εντόκως, με το εφάπαξ βοήθημα που προσδιορίζεται με την οριστική απόφαση χορήγησης της παροχής μετά την έξοδό του από το Σώμα. Αν μέτοχος ασφαλισμένος που έλαβε εφάπαξ βοήθημα κριθεί ως μη δικαιούμενος συντάξεως ή μετά τον ανωτέρω συμψηφισμό προκύπτει επιστροφή ποσού, ο μέτοχος ασφαλισμένος καλείται να αποδώσει το κατά περίπτωση ποσό στο Ταμείο εντός διμήνου. Αν δεν αποδοθεί το ποσό, αναζητείται και αποδίδεται στο Ταμείο, σύμφωνα με τις διατάξεις του Κ.Ε.Δ.Ε. (ν.δ. 356/1974, Α’ 90). Σε μέτοχο που διετέλεσε δημόσιος υπόλογος ή διαχειριστής δεν μπορεί να χορηγηθεί εφάπαξ βοήθημα, αν αυτός έχει καταλογισθεί με οποιοδήποτε ποσό (έλλειμμα) ή δεν έχει ολοκληρωθεί ο έλεγχος της διαχείρισής του. Με απόφαση του Υπουργού Προστασίας του Πολίτη καθορίζονται η διαδικασία και κάθε σχετικό θέμα για την εφαρμογή της παρούσας».

  • 10 Οκτωβρίου 2020, 09:57 | Goerge Papanikolaou

    Δεν ειναι δυνατόν στο ετος 2020 και σχεδον μισόν αιώνα μετα την καταργησή τους να υπαρχει ακόμη ο οικονομικός διαχωρισμός των σωματων ασφαλείας