Άρθρο 21 Διάρθρωση του ΤΑ.Π.Α.Σ.Α.

 

Το άρθρο 100 του ν. 3655/2008 αντικαθίσταται ως εξής:
«Άρθρο 100
Διοικητική Οργάνωση του ΤΑ.Π.Α.Σ.Α.
Οι υπηρεσίες του Ταμείου Πρόνοιας Απασχολούμενων στα Σώματα Ασφαλείας (ΤΑ.Π.Α.Σ.Α.) διαρθρώνονται στις ακόλουθες οργανικές μονάδες:
1. Διεύθυνση Διοικητικών και Οικονομικών Υπηρεσιών
2. Διεύθυνση Ασφάλισης – Παροχών
3. Αυτοτελές Τμήμα Πληροφορικής
4. Αυτοτελές Γραφείο Νομικών Υποθέσεων
5. Αυτοτελές Γραφείο Γραμματειακής Υποστήριξης Διοικητικού Συμβουλίου.».