ΜΕΡΟΣ Γ΄ ΛΟΙΠΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ Άρθρο 25 Εξαιρέσεις από την κατάργηση προσωποπαγών θέσεων

Το δεύτερο εδάφιο της παρ. 1 του άρθρου 33 του ν. 4305/2014 (Α΄237) αντικαθίσταται και η παρ. 1 διαμορφώνεται ως ακολούθως:
«1. Δεν επιτρέπεται ο διορισμός/πρόσληψη προσωπικού, μόνιμου ή με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου, στις δημόσιες υπηρεσίες, στα νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου και στους Ο.Τ.Α. α` και β` βαθμού, εφόσον στον οικείο φορέα δεν υφίσταται αντίστοιχη κενή οργανική θέση. Οι ειδικές διατάξεις του Υπουργείου Υγείας, των εποπτευομένων από αυτό φορέων, καθώς και του Υπουργείου Προστασίας του Πολίτη και του Υπουργείου Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής [άρθρο 7 παρ. 4 του ν. 1339/1983 (Α΄35), άρθρο 5 του ν. 3206/2003 (Α΄298) και άρθρο 4 του ν. 2840/2000 (Α΄202)] παραμένουν σε ισχύ.».