Άρθρο 46 Έναρξη ισχύος

 

Ο παρών νόμος, με την επιφύλαξη του άρθρου 45, ισχύει από τη δημοσίευσή του στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, εκτός αν άλλως ορίζεται σε επιμέρους διατάξεις του.