ΜΕΡΟΣ Α΄ Ενσωμάτωση της Οδηγίας (ΕΕ) 2019/789 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 17ης Απριλίου 2019 για τον καθορισμό κανόνων σχετικά με την άσκηση των δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας και των συγγενικών δικαιωμάτων που ισχύουν για ορισμένες επιγραμμικές μεταδόσεις ραδιοτηλεοπτικών οργανισμών και αναμεταδόσεις τηλεοπτικών και ραδιοφωνικών προγραμμάτων, και για την τροποποίηση της Οδηγίας 93/83/ΕΟΚ του Συμβουλίου Άρθρο 1 Σκοπός

 

Σκοπός του Μέρους Α’ είναι η ενσωμάτωση στην ελληνική νομοθεσία της Οδηγίας (ΕΕ) 2019/789 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 17ης Απριλίου 2019, για τον καθορισμό κανόνων σχετικά με την άσκηση των δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας και των συγγενικών δικαιωμάτων που ισχύουν για ορισμένες επιγραμμικές μεταδόσεις ραδιοτηλεοπτικών οργανισμών και αναμεταδόσεις τηλεοπτικών και ραδιοφωνικών προγραμμάτων και για την τροποποίηση της Οδηγίας 93/83/ΕΟΚ του Συμβουλίου (L130) περί συντονισμού ορισμένων κανόνων όσον αφορά το δικαίωμα του δημιουργού και τα συγγενικά δικαιώματα που εφαρμόζονται στις δορυφορικές ραδιοτηλεοπτικές μεταδόσεις και την καλωδιακή αναμετάδοση.

 • 1 Νοεμβρίου 2022, 15:24 | ΟΣΔ ΑΘΗΝΑ

  Προτείνουμε όπως το τελευταίο εδάφιο της 2ης παραγράφου του άρθρου 34 του ν. 2121/1993 τροποποιηθεί και αναδιατυπωθεί ως έξης «…Ως δημιουργοί των επί μέρους συμβολών θεωρούνται ιδίως ο σεναριογράφος, ο συγγραφέας διαλόγων, ο επιμελητής μεταγλώττισης, ο συνθέτης μουσικής, ο διευθυντής φωτογραφίας, ο σκηνογράφος, ο ενδυματολόγος, ο ηχολήπτης, ο επεξεργαστής τελικής σύνθεσης (Μοντέρ)…».

  Η προτεινόμενη αναδιατύπωση αιτιολογείται ως κάτωθι:

  Μεταγλώττιση ονομάζεται η διαδικασία κατά την οποία οι διάλογοι μιας ταινίας ή τηλεοπτικής σειράς (στην οποία, είτε συμμετέχουν φυσικά πρόσωπα – ηθοποιοί, είτε κινούμενα σχέδια) αντικαθίστανται και μεταφέρονται σε άλλη γλώσσα, ενώ το οπτικό υλικό, η μουσική και τα ηχητικά εφέ, παραμένουν ως έχουν στο πρωτότυπο. Επειδή η μεταγλώττιση έχει ως στόχο, όχι απλώς να καταστήσει κατανοητό το νόημα του ξενόγλωσσου έργου, αλλά να παράξει ένα εφάμιλλο αισθητικό και καλλιτεχνικό αποτέλεσμα, στη διαδικασία αυτή η μετάφραση δεν αρκεί και αποτελεί απλώς το πρώτο στάδιο της διαδικασίας. Ο επιμελητής μεταγλώττισης δυνάμει των εξιδεικευμένων γνώσεων και της εμπειρίας που διαθέτει καθοδηγεί (διδάσκει) και συντονίζει τους ηθοποιούς-φωνής (voice actors) προκειμένου να δημιουργηθεί ένα άρτιο καλλιτεχνικά αποτέλεσμα σε ευθυγράμμιση με το πρωτότυπο ξενόγλωσσο έργο. Σε διαφορετική δε περίπτωση τίθεται σε κίνδυνο η καλλιτεχνική αξία και η ταυτότητα του ίδιου του μεταγλωττισμένου ξενόγλωσσου έργου ως προϊόντος λόγου και τέχνης. Η ως άνω διαδικασία φέρει αδιαμφισβήτητα την προσωπική σφραγίδα του επιμελητή μεταγλώττισης και οδηγεί στην εξαγωγή ενός σύνθετου αποτελέσματος με έντονο δημιουργικό ύψος. Ειδικότερα, δημιουργείται υπό την επιμέλεια του εν λόγω δημιουργικού συντελεστή μια εγγραφή ήχου η οποία αποτυπώνει το προϊόν της μεταγλώττισης και γεννά μία επιμέρους συμβολή στο μεταγλωττισμένο οπτικοακουστικό έργο.

  Η έλλειψη ρητής νομοθετικής ρύθμισης αναφορικά με τον επιμελητή μεταγλώττισης καθιστά ευάλωτη την εν λόγω κατηγορία δικαιούχων πνευματικής ιδιοκτησίας και επιδεινώνει την θέσης τους στο πεδίο των ατομικών και συλλογικών διαπραγματεύσεων με αντικείμενο την εμπέδωση οικονομικών όρων που θα πρέπει να είναι κατάλληλοι και αναλογικοί, κατ’ απαίτηση πλέον και του ενωσιακού κεκτημένου. Η άρση, έστω και μερική, της εγγενούς διαπραγματευτικής ανισότητας μπορεί να επιτευχθεί το πρώτον με την αναγνώριση του νομικού καθεστώτος για την εν προκειμένω κατηγορία δημιουργών, προκειμένου να μην εναπόκειται στην διακριτική ευχέρεια των αντισυμβαλλομένων τους η πλήρης ικανοποίηση των δικαιωμάτων της πνευματικής τους ιδιοκτησίας.

 • 1 Νοεμβρίου 2022, 15:54 | ΟΤΕ Α.Ε.

  Η νομοθετική παρέμβαση του Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού σχετικά με την ενσωμάτωση στο ελληνικό δίκαιο των οδηγιών 2019/789/ΕΕ, 2019/790/ΕΕ και 2006/115/ΕΚ αποτελεί αναμφισβήτητα ένα σημαντικό βήμα εκσυγχρονισμού του νομοθετικού πλαισίου που διέπει την πνευματική ιδιοκτησία προκειμένου να ευθυγραμμιστεί με τις τεχνολογικές εξελίξεις αλλά και τα νέα επιχειρηματικά μοντέλα που τείνουν να επικρατήσουν στην αγορά των οπτικοακουστικών μέσων. Σε κάθε περίπτωση, σύμφωνα και με όσα προβλέπονται στις οδηγίες, πρέπει να εξασφαλίζεται η δίκαιη ισορροπία μεταξύ δικαιωμάτων και συμφερόντων όλων των φορέων που συμμετέχουν στην αλυσίδα εκμετάλλευσης των έργων πνευματικής ιδιοκτησίας, πάντοτε στο πλαίσιο της αρχής της συμβατικής ελευθερίας.

 • Το παρόν Νομοσχέδιο παρέχει μια μοναδική ευκαιρία προκειμένου να διορθωθεί από την Πολιτεία ένας προφανής ανορθολογισμός που επικρατεί εδώ και χρόνια στο χώρο της συλλογικής διαχείρισης των Πνευματικών Δικαιωμάτων από τους πολλούς και διάφορους Οργανισμούς Συλλογικής Διαχείρισης (κάποιοι εκ των οποίων εκπροσωπούν την ίδια κατηγορία δημιουργών), οι οποίοι εμφανίζουν διάφορα αμοιβολόγια που μόνοι τους χωρίς καμιά διαβούλευση με τους χρήστες έχουν καταρτίσει και να ζητάνε ποσοστά επί του ήδη αναιμικού τζίρου των επιχειρήσεων! Ο καθένας καταλαβαίνει ότι αν όλα αυτά τα αμοιβολόγια αθροιστούν τότε οι περιφερειακοί τηλεοπτικοί σταθμοί (αλλά και οι λοιπές κατηγορίες χρηστών) θα πρέπει να δουλεύουν μόνο για να πληρώνουν αυτές τις υποχρεώσεις!
  Η λύση στο πρόβλημα αυτό υπάρχει και έχει προταθεί από πολλούς φορείς της αγοράς (επιμελητήρια κλπ) μεταξύ των οποίων και η ΈΕΤΕΠ. Και δεν είναι άλλη από τη δημιουργία με πρωτοβουλία του ΥΠΠΟ ενός Ενιαίου Φορέα Διαπραγμάτευσης των δικαιωμάτων χρήσης όλων των κατηγοριών δημιουργών με τα ΜΜΕ ή και με τις λοιπές κατηγορίες χρηστών και ακολούθως η διανομή των χρημάτων στους επιμέρους δημιουργούς με κριτήρια που θα συμφωνηθούν μεταξύ του Υπουργείου και των Οργανισμών. Όμως ακόμη κι αν δεν επιλεγεί η λύση του Ενιαίου Φορέα, θα μπορούσε να αξιοποιηθεί με ανάλογη εφαρμογή η διαδικασία που προβλέπει το άρθρο 18 παρ.9 του Ν2121/93 για τη διανομή της εύλογης αμοιβής (του ιδίου άρθρου) που προβλέπει πως όταν υπάρχουν περισσότεροι ΟΣΔ για την ίδια κατηγορία δημιουργών και δεν συμφωνούν μεταξύ τους για την κατανομή του ποσοστού, αυτή γίνεται με παρέμβαση και απόφαση του Οργανισμού Πνευματικής Ιδιοκτησίας –ΟΠΙ.
  Εφόσον δημιουργηθεί αυτός ο Ενιαίος Φορέας ή θεσμοθετηθεί η ρυθμιστική παρέμβαση του ΟΠΙ, η ΕΕΤΕΠ έχει δεσμευτεί να καταβάλλει το ποσοστό που προβλέπουν σήμερα τα αμοιβολόγια των ΟΣΔ, δηλαδή 2,2% επί των εσόδων που προέρχονται αμιγώς από την τηλεοπτική προβολή των περιφερειακών τηλεοπτικών σταθμών, ή το ποσοστό που θα καθορίσει η απόφαση του ΟΠΙ, φυσικά άπαξ και ενιαία!
  Για τους λόγους αυτούς θεωρούμε αναγκαία την συμπερίληψη στις τροποποιούμενες διατάξεις του Ν2121/93 και της προτεινόμενης, προκειμένου να λυθεί με τον ενδεδειγμένο τρόπο ένα μεγάλο πρόβλημα που ταλαιπωρεί σήμερα όχι μόνο τα ΜΜΕ αλλά και ολόκληρη την αγορά!

 • 23 Οκτωβρίου 2022, 12:17 | ΚΛΕΙΩ

  ΕΞΟΡΥΣΣΩ ΨΗΦΙΑΚΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ ΣΕ ΤΙ ΔΙΑΦΕΡΕΙ ΑΠΟ ΤΟ ΑΠΛΟ ΑΠΟΘΗΚΕΥΩ ΚΑΙ ΚΑΤΑΓΡΑΦΩ ??

  …ένα πολυ ενδιαφερον για την ψηφιακη εποχη μας νομοσχέδιο που δυστυχως δεν εχει <> καθως εδω στην βαση ειμαστε εντελώς ασχετοι με τις διεργασιες διαχειρισης ψηφιακων δεδομενων παρα το γεγονος οτι εκατομμυρια χρηστες του διαδικτυου ειμαστε παραγωγοι ψηφιακου πρωτποτυπου υλικου τεραστιου ογκου BYTES απο τις αναρτησεις τα σχολια, τις γνωμες, τις φωτο τα βιντεο μας άρθρα μας, την αλληλογραφια μας κτλ …

  …αγνωστοι όροι οπως <> παραπεμπουν σε τρυπανια διατρησης, σε εξαντληση πορων , σε αποβλητα εξορυξης σε οικοδιαταραξη και αποτυπωμα διαταρακτικο κτλ κτλ ….οχι?? ??…?κανουμε λαθος???? καμμια σχεση δεν εχει με αυτα η εξορυξηψηφιακων δεδομενων??

  …ως παντελως ανιδεοι με αυτα τα θεματα αναρωτιωμαστε γιατι η διαδικασια ονομαζεται <> κι οχι απλα καταχωρηση,καταγραφη LOAD UP κτλ τι ειναι εκεινο που κανει τη διεργασια αυτη τη ψηφιακη να ομοιαζει με τις εξορυξεις τις γνωστες οπου πρεπει κανεις να τρυπησει κατι <>μεσα στη γη για να τραβηξει τον πορο που τον ενδιαφερει ..χμμμ…
  … σε ψηφια κο επιπεδο τι ειδους <> γίνεται???και με ποιο τροπο .. υπαρχουν ψηφιακα προγραμματα <> που χρησιμοποιουν τα ερευνητικα ιδρύματα εξορυκτες ???χμμμ..

  και για να γινουμε πιο συγκεκριμενοι το τρυπημα ειναι χακαρισμα η κατι πιο ηπιο απο αποψη διεισδυσης σε δεδομενα …χμμμμμμμμμμμ…δηλαδη ενα ερευνητικος οργανισμος θα μπορει να <> τους λογαριασμους μας στο φεις στο τουιτερ και να μαζευει στατιστικα δεδομενα μας τις θεσεις μας τις γνωμες επι ζητηματων, τα κειμα ηλεκτρονικων βιβλιων κτλ .. η καμμια σχεση δεν εχει αυτο ??

  κι αν μπορει τελικα τι θα γινεται ???θα μπορει να επεξεργαζεται τα δεδομενα μεταμορφωνοντας τα σε κατι αλλο οπως το αρχικο εξορυχθεν μεταλλευμα απο πετρωμα μετατρεπεται σε καθαρο μεταλλο η γινεται σιδεροβεργες, σωλήνες κι ελασματα ..χμμμ…

  η φαντασια του ανιδεου εδω μπορει να οργιαζει …

  …ο ορος χρησιμοποιειται και στα κρυπτονομισματα …τι σχεση εχει με την εξορυξη κρυπτονομισματων ??

  φευ !!!διαβουλευτρια σε μια αδειανη βουλη !!!!ακουω μονο τον αντιλαλο μου !!!