Άρθρο 11 Διατήρηση της πολιτιστικής κληρονομιάς – Προσθήκη άρθρου 22Α στον ν. 2121/1993 (άρθρο 6 και παρ. 1 άρθρου 7 της Οδηγίας (ΕΕ) 2019/790)

 

Μετά από το άρθρο 22 του ν. 2121/1993 (Α’ 25), περί βιβλιοθηκών και αρχείων, προστίθεται άρθρο 22Α, ως εξής:

«Άρθρο 22Α
Διατήρηση της πολιτιστικής κληρονομιάς
1. Επιτρέπεται στα ιδρύματα πολιτιστικής κληρονομιάς της περ. γ’ της παρ. 1 του άρθρου 21Α, καθώς και σε τρίτα μέρη, που ενεργούν για λογαριασμό τους και υπό την ευθύνη τους, η δημιουργία αντιγράφων έργων ή άλλων αντικειμένων προστασίας, που βρίσκονται μόνιμα στις συλλογές των ιδρυμάτων αυτών, σε οποιαδήποτε μορφή ή μέσο αποκλειστικά για τους σκοπούς της διατήρησης των εν λόγω έργων ή άλλων αντικειμένων προστασίας και στον βαθμό που απαιτείται για την εν λόγω διατήρηση.
2. Κάθε συμβατική ρύθμιση αντίθετη προς την εξαίρεση που προβλέπεται στην παρ. 1 είναι άκυρη.».