Άρθρο 15 Μηχανισμός διαπραγμάτευσης για την πρόσβαση και διαθεσιμότητα οπτικοακουστικών έργων σε πλατφόρμες διάθεσης βίντεο κατά παραγγελία – Προσθήκη άρθρου 34Α στον ν. 2121/1993 (άρθρο 13 της Οδηγίας (ΕΕ) 2019/790)

 

Μετά από το άρθρο 34 του ν. 2121/1993 (Α’ 25), περί της σύμβασης οπτικοακουστικής παραγωγής, προστίθεται άρθρο 34Α, ως εξής:
«Άρθρο 34Α
Μηχανισμός διαπραγμάτευσης για την πρόσβαση και διαθεσιμότητα οπτικοακουστικών έργων σε πλατφόρμες διάθεσης βίντεο κατά παραγγελία
Όταν τα μέρη αντιμετωπίζουν δυσκολίες για τη σύναψη συμβάσεων ή τη χορήγηση αδειών εκμετάλλευσης με σκοπό τη διάθεση οπτικοακουστικών έργων σε υπηρεσίες διάθεσης βίντεο κατά παραγγελία, μπορούν, εφόσον επιθυμούν, να στηρίζονται στη συνδρομή του Οργανισμού Πνευματικής Ιδιοκτησίας ή στη συνδρομή διαμεσολαβητών, εφαρμοζομένης αναλόγως κατά τα λοιπά της παρ. 9 του άρθρου 35. Για την κατάρτιση του πίνακα του Οργανισμού Πνευματικής Ιδιοκτησίας (ΟΠΙ) ζητείται η γνώμη των δικαιούχων και των επιχειρήσεων που προσφέρουν υπηρεσίες διάθεσης βίντεο κατά παραγγελία. Ο ΟΠΙ και οι διαμεσολαβητές παρέχουν συνδρομή στα μέρη στις διαπραγματεύσεις τους και τα βοηθούν να επιτύχουν συμφωνίες, μεταξύ άλλων, όπου κρίνεται σκόπιμο, με την υποβολή προτάσεων στα μέρη.».

  • 1 Νοεμβρίου 2022, 18:32 | NOVA

    Άρθρο 15 σχεδίου νόμου (άρθρο 13 της Οδηγίας (ΕΕ) 2019/790) – Προσθήκη άρθρου 34Α στον ν.2121/1993:
    Θεωρούμε σκόπιμο όταν τα μέρη αντιμετωπίζουν δυσκολίες για τη σύναψη συμβάσεων ή τη χορήγηση αδειών με σκοπό τη διάθεση οπτικοακουστικών έργων σε υπηρεσίες διάθεσης βίντεο κατά παραγγελία, να επαφίεται στην διακριτική ευχέρεια των μερών, για τη διευκόλυνση της διαδικασίας, η προσφυγή είτε στη συνδρομή των διαμεσολαβητών του ΟΠΙ είτε σε εκούσια διαμεσολάβηση (Ν.4640/2019).
    Ως εκ τούτου, προτείνουμε την τροποποίηση του εδ. α’ του άρθρου 34Α του ν.2121/1993 ούτως ώστε να προβλέπεται το εξής: «Όταν τα μέρη αντιμετωπίζουν δυσκολίες για τη σύναψη συμβάσεων ή τη χορήγηση αδειών εκμετάλλευσης με σκοπό τη διάθεση οπτικοακουστικών έργων σε υπηρεσίες διάθεσης βίντεο κατά παραγγελία, μπορούν, εφόσον επιθυμούν, να στηρίζονται στη συνδρομή του Οργανισμού Πνευματικής Ιδιοκτησίας ή ενός ή περισσότερων διαμεσολαβητών που θα επιλέξουν από κοινού τα μέρη κατά τα προβλεπόμενα στον Ν.4640/2019».