Άρθρο 8 Ορισμοί της εξόρυξης κειμένων και δεδομένων, του ερευνητικού οργανισμού και του ιδρύματος πολιτιστικής κληρονομιάς – Εξαίρεση της αναπαραγωγής έργων με σκοπό την εξόρυξη κειμένων και δεδομένων για σκοπούς επιστημονικής έρευνας και αποκλεισμός αντίθετων συμβατικών ρυθμίσεων – Προσθήκη άρθρου 21Α στον ν. 2121/1993 (παρ. 1, 2 και 3 άρθρου 2, άρθρο 3 και παρ. 1 άρθρου 7 Οδηγίας (ΕΕ) 2019/790)

 

Μετά από το άρθρο 21 του ν. 2121/1993 (Α’ 25), περί αναπαραγωγής για διδασκαλία, προστίθεται άρθρο 21Α ως εξής:

«Άρθρο 21Α
Ορισμοί της εξόρυξης κειμένων και δεδομένων, του ερευνητικού οργανισμού και του ιδρύματος πολιτιστικής κληρονομιάς – Εξαίρεση της αναπαραγωγής έργων με σκοπό την εξόρυξη κειμένων και δεδομένων για σκοπούς επιστημονικής έρευνας και αποκλεισμός αντίθετων συμβατικών ρυθμίσεων
1. Για την εφαρμογή του παρόντος άρθρου ισχύουν οι εξής ορισμοί:
α) Ως «εξόρυξη κειμένων και δεδομένων» νοείται κάθε αυτοματοποιημένη αναλυτική τεχνική που αποσκοπεί στην ανάλυση κειμένων και δεδομένων σε ψηφιακή μορφή με στόχο την παραγωγή πληροφοριών, συμπεριλαμβανομένων ενδεικτικά προτύπων, τάσεων και συσχετισμών.
β) Ως «ερευνητικός οργανισμός» νοείται το πανεπιστήμιο, συμπεριλαμβανομένων των βιβλιοθηκών του, το ερευνητικό ίδρυμα ή κάθε άλλη οντότητα με πρωταρχικό στόχο τη διεξαγωγή επιστημονικής έρευνας ή την εκτέλεση εκπαιδευτικών δραστηριοτήτων που περιλαμβάνουν, επίσης, τη διεξαγωγή επιστημονικής έρευνας: βα) σε μη κερδοσκοπική βάση ή μέσω της εκ νέου επένδυσης όλων των κερδών του στην επιστημονική του έρευνα ή ββ) στο πλαίσιο αποστολής δημοσίου συμφέροντος, κατά τρόπο ώστε μια επιχείρηση που ασκεί αποφασιστική επιρροή σε έναν τέτοιο οργανισμό να μην μπορεί να επωφεληθεί κατά προτεραιότητα ως προς την πρόσβαση στα αποτελέσματα αυτής της επιστημονικής έρευνας.
γ) Ως «ίδρυμα πολιτιστικής κληρονομιάς» νοείται προσιτή στο κοινό βιβλιοθήκη ή μουσείο, αρχείο ή ίδρυμα κινηματογραφικής ή ακουστικής κληρονομιάς.
2. Επιτρέπεται η αναπαραγωγή έργων ή άλλων αντικειμένων προστασίας με σκοπό τη διεξαγωγή εξόρυξης κειμένων και δεδομένων για σκοπούς επιστημονικής έρευνας που πραγματοποιείται από ερευνητικούς οργανισμούς και ιδρύματα πολιτιστικής κληρονομιάς. Η εξόρυξη κειμένων και δεδομένων επιτρέπεται σε υλικό στο οποίο οι ερευνητικοί οργανισμοί και τα ιδρύματα πολιτιστικής κληρονομιάς έχουν νόμιμη πρόσβαση.
3. Αντίγραφα έργων ή άλλων αντικειμένων προστασίας που δημιουργούνται σύμφωνα με την παρ. 2 αποθηκεύονται με την ευθύνη του ερευνητικού οργανισμού και του ιδρύματος πολιτιστικής κληρονομιάς με κατάλληλο επίπεδο ασφάλειας και μπορούν να φυλάσσονται για σκοπούς επιστημονικής έρευνας, συμπεριλαμβανομένης της επαλήθευσης των αποτελεσμάτων της έρευνας.
4. Οι δικαιούχοι επιτρέπεται να εφαρμόζουν μέτρα με σκοπό την εξασφάλιση της ασφάλειας και της ακεραιότητας των δικτύων και των βάσεων δεδομένων, όπου φιλοξενούνται τα έργα ή άλλα αντικείμενα προστασίας. Τα εν λόγω μέτρα πρέπει να είναι αναλογικά και να μην υπερβαίνουν το μέτρο που είναι αναγκαίο για την επίτευξη του στόχου αυτού.
5. Οι δικαιούχοι, οι ερευνητικοί οργανισμοί και τα ιδρύματα πολιτιστικής κληρονομιάς καθορίζουν κοινά αποδεκτές βέλτιστες πρακτικές σχετικά με την εφαρμογή της υποχρέωσης και των μέτρων που αναφέρονται στις παρ. 3 και 4 αντίστοιχα. Οι πρακτικές του πρώτου εδαφίου κοινοποιούνται αμελλητί στον Οργανισμό Πνευματικής Ιδιοκτησίας και αναρτώνται στην ιστοσελίδα του.
6. Κάθε συμβατική ρύθμιση αντίθετη προς την εξαίρεση που προβλέπεται στο παρόν είναι άκυρη.».

 • Το άρθρο 3 της Οδηγίας 2019/790 δίνει στους ερευνητές που έχουν νόμιμη πρόσβαση στις ψηφιακές συλλογές πανεπιστημίων, βιβλιοθηκών, αρχείων και άλλων οργανισμών πολιτιστικής κληρονομιάς σε ολόκληρη την ΕΕ, την ελευθερία διεξαγωγής αναλύσεων δεδομένων χωρίς να απαιτείται άδεια από τους δικαιούχους. Επίσης, η αιτιολογική σκέψη 16 της Οδηγίας 2019/790 απαιτεί τα μέτρα τεχνικής προστασίας που θα λάβουν οι δικαιούχοι να μην «υπονομεύουν την αποτελεσματική εφαρμογή της εξαίρεσης» αυτής. Αυτό σημαίνει σαφώς ότι τα τεχνικά μέτρα προστασίας δεν μπορούν να χρησιμοποιηθούν για την πρόληψη της εξόρυξης δεδομένων και η εφαρμογή αυτής της απαγόρευσης είναι επομένως καίρια. Επιπροσθέτως, το άρθρο 3 της Οδηγίας 2019/790 υπογραμμίζει πως οι δικαιούχοι υποχρεούνται να καταργήσουν τυχόν τεχνολογικά μέτρα προστασίας που εμποδίζουν τους ερευνητές να ασκήσουν τα δικαιώματά τους, με τα Κράτη Μέλη να έχουν τη διακριτική ευχέρεια για να προσδιορίσουν τα ίδια πόσο γρήγορα πρέπει να συμβεί αυτό.

  H Ηοmo Digitalis προτείνει τη δημιουργία ενός διαφανούς συστήματος ταχείας απόκρισης όπως συμβαίνει με το άρθρο 6, παράγραφος 4 της Οδηγίας 2001/29/ΕΚ. Για παράδειγμα, ο ορισμός ενός χρονικού πλαισίου 72 ωρών κατ ‘ανώτατο όριο είναι ικανός ώστε να επιτραπεί εκ νέου η πρόσβαση σε περιπτώσεις που τα τεχνικά μέτρα προστασίας την εμποδίζουν. Για να εξασφαλιστεί η πρόληψη και η εφαρμογή, προτείνουμε το παρόν άρθρο 8 του Σχ. Νόμου να προβλέπει επιβολή κατάλληλων μέτρων συμμόρφωσης για τη μη (έγκαιρη) εξασφάλιση πρόσβασης.

  Επιπλέον η αιτιολογική σκέψη 15 της Οδηγίας 2019/790 προτείνει τη δυνατότητα διορισμού αξιόπιστων φορέων για την αποθήκευση των αντιγράφων δεδομένων, τονίζοντας ταυτόχρονα πως οι «ρυθμίσεις αυτές θα πρέπει να είναι αναλογικές και να περιορίζονται στο μέτρο που είναι αναγκαίο για τη διατήρηση των αντιγράφων με ασφαλή τρόπο και την πρόληψη μη εγκεκριμένων χρήσεων». Η εξαίρεση θα πρέπει να διασφαλίζει τους ερευνητές και να μην έρχεται σε αντίθεση με τις πολιτικές χρηματοδότησης της έρευνας. Συγκεκριμένα, οι χρηματοδότες επιτρέπουν στον ερευνητή να πάρει την τελική απόφαση για τον τρόπο αποθήκευσης των δεδομένων της έρευνας. Έτσι, οποιαδήποτε απαίτηση για την αποθήκευση δεδομένων από τρίτους φορείς, υπονομεύει τις υπάρχουσες πολιτικές διαχείρισης δεδομένων από χρηματοδότες έρευνας. Η Οδηγία ωστόσο δεν απαιτεί την ενσωμάτωση της πρότασης της αιτιολογικής σκέψης στην έννομη τάξη του κάθε κράτους μέλους.

  H Homo Digitalis καλωσορίζει την αποφυγή ενσωμάτωσης απαιτήσεων για την αποθήκευση δεδομένων από τρίτους φορείς στο Σχ. Νόμου. Οι αιτιολογικές σκέψεις της Οδηγίας που αφορούν το διορισμό αξιόπιστων φορέων δεν είναι βέλτιστες για μεταφορά στο εθνικό δίκαιο και συμφωνούμε με τη μη ενσωμάτωση της αιτιολογικής σκέψης 15.

 • 24 Οκτωβρίου 2022, 21:51 | ΚΛΕΙΩ

  η υποκλοπη δεδομενων αποκτα νομικο ερεισμα και μετονομαζεται σε εξορυξη
  ==================

  …δηλαδή ενα βιβλιο που κυκλοφορει σε ηλεκτρονικη μορφη στο διαδικτυο μπορει να γινει πορος εξοριξιμος απο οργανισμους και
  «» οντοτητες «»που ερευνουν και ψαχνουν για προτυπα,τασεις συσχετισμους κτλ κτλ εν αγνοια του δημιουργού συγγραφεα ???φευ !!!!!!λογοκλοπη με το γαντι του νομου δεν ειναι αυτο ??

  .. δηλαδη ενας τηλεπικοινωνιακος οργανισμος στα πλαισια και καλα της βελτιωσης των υπηρεσιων του μπορει να εξορυσσει τηλεπικοινωνιακα δεδομενα ( διευθυνσεις , ονοματα , προφιλ καταναλωσης υπηρεσιων ισως και περιεχομενα συνομιλιων κια λλων οπτικοακουστικων δεδομενων κτλ κτλ ) των πελατων του εν αγνοια τους ??…υποκλοπες δεδομενων ????

  …δηλαδη μια εταιρεια-οντοτητα μπορει να ζητα απο ενα τηλεπικοινωνιακο οργανισμο τους εξορυγμενους πορους του για να κανει τις δικες της ερευνες μουρδουλιες?? …να δυιλισει να μεταποιησει τα τηλεπικοινωνιακα μας δεδομενα .. να αλλαξει το περιεχομενο τους ????χμμμμ στα πλαισια της προτυποποιησης δεδομενων ????στην συνεχεια να τα μοσχοπουλησει ή και να απειλησει μεσω αυτών ???χμμμμμμμμμμμμμμμμμμμμμμμμ…….
  …δηλαδη το νομοσχεδιο δινει δυνατοτητες για νομιμοποιησεις κλοπης( εξορυξης την λενε με το γαντι του νομου ) , επεξεργασιας και παραχαραξης δεδομενων ερημην αυτων που ειναι οι φυσικοι παραγωγοι τους???? …

  …τι εγινε ρε παιδια σε αυτο το ηλεκτρονικο κοινοβουλιο… ειναι κανεις εδω, διάβαζει κανεις ????
  ουουου !!!! ειναι κανεις εδω ??????????????????????δημοκρατικη ερημωση

 • 24 Οκτωβρίου 2022, 20:24 | ΚΛΕΙΩ

  η υποκλοπη δεδομενων αποκτα νομικο ερεισμα και μετονομαζεται σε εξορυξη
  ==================

  …δηλαδή ενα βιβλιο που κυκλοφορει σε ηλεκτρονικη μορφη στο διαδικτυο μπορει να γινει πορος εξοριξιμος απο οργανισμους και
  «» οντοτητες «»που ερευνουν και ψαχνουν για προτυπα,τασεις συσχετισμους κτλ κτλ εν αγνοια του δημιουργού συγγραφεα ???φευ !!!!!!λογοκλοπη με το γαντι του νομου δεν ειναι αυτο ??

  .. δηλαδη ενας τηλεπικοινωνιακος οργανισμος στα πλαισια και καλα της βελτιωσης των υπηρεσιων του μπορει να εξορυσσει τηλεπικοινωνιακα δεδομενα ( διευθυνσεις , ονοματα , προφιλ καταναλωσης υπηρεσιων ισως και περιεχομενα συνομιλιων κια λλων οπτικοακουστικων δεδομενων κτλ κτλ ) των πελατων του εν αγνοια τους ??…υποκλοπες δεδομενων ????

  …δηλαδη μια εταιρεια-οντοτητα μπορει να ζητα απο ενα τηλεπικοινωνιακο οργανισμο τους εξορυγμενους πορους του για να κανει τις δικες της ερευνες μουρδουλιες?? …να δυιλισει να μεταποιησει τα τηλεπικοινωνιακα μας δεδομενα .. να αλλαξει το περιεχομενο τους ????χμμμμ στα πλαισια της προτυποποιησης δεδομενων ????στην συνεχεια να τα μοσχοπουλησει ή και να απειλησει μεσω αυτών ???χμμμμμμμμμμμμμμμμμμμμμμμμ…….
  …δηλαδη το νομοσχεδιο δινει δυνατοτητες για νομιμοποιησεις κλοπης( εξορυξης την λενε με το γαντι του νομου ) , επεξεργασιας και παραχαραξης δεδομενων ερημην αυτων που ειναι οι φυσικοι παραγωγοι τους???? …

  …τι εγινε ρε παιδια σε αυτο το ηλεκτρονικο κοινοβουλιο… ειναι κανεις εδω, διάβαζει κανεις ????
  ουουου !!!! ειναι κανεις εδω ??????????????????????