Άρθρο 26 Περιορισμοί περιουσιακού δικαιώματος – Προσθήκη παρ. 5 στο άρθρο 3 ν. 2121/1993 (παρ. 1 άρθρου 3, παρ. 1 άρθρου 4, παρ. 1 άρθρου 5 και άρθρο 6 Οδηγίας (ΕΕ) 2019/790)

 

Στο άρθρο 3 του ν. 2121/1993 (Α’ 25), περί του περιουσιακού δικαιώματος, προστίθεται παρ. 5 ως εξής:

«5. Οι περιορισμοί για το περιουσιακό δικαίωμα πνευματικής ιδιοκτησίας των άρθρων 21Α, 21Β και 22A ισχύουν και για το δικαίωμα αναπαραγωγής του δημιουργού βάσης δεδομένων της περ. α) της παρ. 3. Ο περιορισμός των παρ. 2 έως 4 του άρθρου 21 ισχύει για τα δικαιώματα του δημιουργού βάσης δεδομένων των περ. α), β), δ) και ε) της παρ. 3.».